Raksta ID: 202517 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Lietojot Microsoft Outlook vienums dz??ana, kurai jums ir dz??anas ties?bas cita lietot?ja pastkastes mapei Izdz?stie vienumi tiek p?rvietoti uz mapi Izdz?stie vienumi, nevis pastkastes ?pa?nieka mapi Izdz?stie vienumi.

Papildindorm?cija

Outlook nodro?ina Windows re?istra iestat?jumu P?rsl?gt m?r?a ofdeleted vienumus pastkastes ?pa?nieka mapi Izdz?stie vienumi.

Izdz?sto vienumu m?r?a

Svar?gi! ?? sada?a, metode vai uzdevums ietver darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai dubl?jiet re?istru pirms t? main??anas. P?c tam varat atjaunot re?istru, ja rodas probl?mas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Lai main?tu izdz?sto vienumu m?r?dators, atveriet sada?u "Autom?tisk? labo?ana"nor?d?t?s darb?bas. Ja v?laties iesl?gt m?r?a izdz?sto vienumu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi"nor?d?t?s darb?bas.

Autom?tisk? labo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Lai autom?tiski main?tu izdz?sto vienumu m?r?a mapi, noklik??iniet uz Labot pogas vai saites. P?c tam noklik??iniet uz palaist Failu lejupiel?des dialoglodzi?? un izpildiet vedn? Fix it .

Outlook 2013
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Kr?tuvju izdz?sto vienumu map?
Microsoft salabot 20126
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Kr?tuvju Izdz?stie vienumi pastkastes ?pa?nieka map?
Microsoft salabot 20127
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Programmai Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003, Outlook 2002, Outlook 2000
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Kr?tuvju izdz?sto vienumu map?
Microsoft Fix it 50782
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Kr?tuvju Izdz?stie vienumi pastkastes ?pa?nieka map?
Microsoft Fix it 50783
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsedPiez?mes
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • Fix it risin?jumi nedarbosies, ja DelegateWasteBasketStyle ir iestat?ta, izmantojot grupas politiku.
 • L?dzu, p?rliecinieties, ka dele??tajam lietot?jam ir vismaz autora l?me?a at?auja pastkastes ?pa?nieka mapi Izdz?stie vienumi, palai?ot otrais Fix it risin?jums.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? radusies probl?ma.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end
P?c tam atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?"nor?d?t?s darb?bas.

Labot patst?v?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Lai main?tu re?istra iestat?jumu, r?kojieties ??di:
 1. Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010 vai 2013 programmu Outlook, noklik??iniet uz iziet izv?ln? Fails .

  Programm? Outlook 2000 izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet un nepiedal?ties .
 2. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz palaist.
 3. Tips regedit, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Atrodiet Outlook versijai atbilsto?o re?istra atsl?gu.
  • Outlook 2013
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Options\General
  • Programmai Outlook 2010
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\General
  • Programm? Outlook 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\General
  • Programmai Outlook 2003
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\General
  • Programmai Outlook 2002
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Options\General
  • Programmai Outlook 2000
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Options\General
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz DelegateWastebasketStyle v?rt?bas un p?c tam noklik??iniet uz modific?t.

  Ja atsl?gas nav, lai izveidotu r?kojieties ??di:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz visp?r?ga ce??, kas ir defin?ta iepriek? ?aj? rakst? sada?? "Izdz?sto vienumu m?r?a" 4. darb?b?.
  2. Nor?diet uz Jaunsun p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
  3. Tips DelegateWastebasketStyle, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 6. Mainiet v?rt?bu DWORD v?rt?bas redi???ana dialoglodzi?? uz k?du no ??m v?rt?b?m:
  • 8 = Izdz?stie vienumi tiek glab?ti map?.
  • 4 = Izdz?stie vienumi tiek glab?ti pastkastes ?pa?nieka map?.
  Piez?me. P?rliecinieties, vai dele??tajam lietot?jam ir vismaz autora l?me?a piek?uves pilnvara lietot?ja pastkastes mapei Izdz?stie vienumi. Ja dele??tajam lietot?jam nav ??du piek?uves ties?bu un ?? re?istra opcija ir iestat?ta uz 4, tad vienumi tiek neatgriezeniski dz?sti vai lietot?jam tiek par?d?ts k?ds no t?l?k nor?d?tajiem k??das zi?ojumiem:
  Vienumu nevar?ja dz?st, tas ir p?rvietots vai izdz?sts, vai ar? tiem ir liegta piek?uve.
  vai
  Oper?cija neizdev?s.

  Piez?me. Programm? Outlook 2007 vai Outlook 2010 lietot?jam tiek par?d?ts k?ds no t?l?k nor?d?tajiem k??das zi?ojumiem ja DelegateWastebasketStyle = 4 un dele??tajam lietot?jam nav vismaz autora at?auja piek??t lietot?ja pastkastes mapei Izdz?stie vienumi.
  Da?us vienumus nevar izdz?st. Tie ir p?rvietoti vai jau izdz?sti, vai ar? tiem ir liegta piek?uve.

  vai

  Nevar pabeigt dz??anu. Vienumus var jau ir izdz?sti vai p?rvietoti.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. Restart?jiet programmu Outlook.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Noteiktu, vai DelegateWasteBasketStyle tika lietots, izmantojot grupas politiku

Ja iepriek? nor?d?t?s re?istra v?rt?bas nav nek?das ietekmes, administrators var piem?rot, izmantojot grupas politikas iestat?jums. Grupas politikas re?istra v?rt?bas, kas ir konfigur?tas lietot?ja iestat?jumu sada?? ignor?t.

Programmat?ras Office lietot?ja iestat?jumiem atbilst t?l?k nor?d?tais re?istra atsl?gas ce??:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office

Programmat?ras Office grupas politikas iestat?jumiem atbilst ??das re?istra atsl?gas ce??.

Ietverta apak?atsl?g? HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office


Ja atrodat DelegateWasteBasketStyle v?rt?ba ir HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xxx\Outlook\Options\General (XX apz?m?jot Office versijas numurs ir nor?d?ts t?l?k sniegtaj? tabul?) apak?atsl?gu, visticam?k, j?su uz??mum? tiek izmantotas grupu politikas. Lai p?rskat?tu grupu politikas, kas attiecas uz lietot?ja vai datora konts, sazinieties ar Active Directory administratoru.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Office versijaVersijas numurs
2013.15,0
2010.14.0
2007.12.0
200311.0
200210.0
20009.0


Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Autom?tisk? labo?ana"emu?ru vai nos?tiet e-pasts.

Rekviz?ti

Raksta ID: 202517 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 20. augusts - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbfixme kbmsifixme kbmt KB202517 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 202517

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com