Kh?c ph?c s? c? ho?t đ?ng c?a Active Directory th?t b?i v?i l?i 8456 ho?c 8457: "ngu?n | máy ch? đích hi?n nay t? ch?i yêu c?u nhân r?ng"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2023007 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

 1. Khuy?n m?i DCPROMO c?a đi?u khi?n vùng m?i trong m?t r?ng hi?n có không thành công v?i các l?i "máy ch? ngu?n hi?n nay t? ch?i yêu c?u nhân r?ng."

  Tho?i văn b?n tiêu đ?: 

  Thu?t s? cài đ?t Active Directory 

  Tho?i văn b?n thông báo: 

  Chi?n d?ch th?t b?i v?:Thư m?c ho?t đ?ng không có th? chuy?n d? li?u c?n l?i trong thư m?c phân vùng < đư?ng d?n thư m?c phân vùng DN > đ? đi?u khi?n vùng < đích DC >.  "Máy ch? ngu?n hi?n nay t? ch?i yêu c?u nhân r?ng."

 2. DCDIAG báo cáo l?i "máy ch? ngu?n hi?n nay t? ch?i yêu c?u nhân r?ng" hay "máy ch? đích hi?n nay t? ch?i yêu c?u nhân r?ng."

  Máy ch? th? nghi?m: Default-đ?u tiên-trang web-Name\ < tên DC >
  B?t đ?u th? nghi?m: Replications
  * Ki?m tra replications
  [Replications ki?m tra, < tên DC >] m?t n? l?c g?n đây nhân r?ng th?t b?i:
  T? IADOMINO đ?n < DC tên >
  Đ?t tên b?i c?nh: DC = < DN đư?ng d?n c?a phân vùng >
  B?n sao t?o ra m?t l?i (8456):
  Máy ch? ngu?n hi?n nay t? ch?i yêu c?u nhân r?ng.
  S? th?t b?i đ? x?y ra t?i <Date> <Time>.
  S? thành công cu?i cùng đ? x?y ra t?i <Date> <time>.
  957 th?t b?i đ? x?y ra t? s? thành công cu?i cùng.
  Nhân r?ng đ? b? vô hi?u m?t cách r? ràng thông qua các tùy ch?n máy ch?

  Máy ch? th? nghi?m: Default-đ?u tiên-trang web-Name\ < tên DC >
  B?t đ?u th? nghi?m: Replications
  * Ki?m tra replications
  [Replications ki?m tra, < tên DC >] m?t n? l?c g?n đây nhân r?ng th?t b?i:
  T? IADOMINO đ?n < DC tên >
  Đ?t tên b?i c?nh: DC = < DN đư?ng d?n c?a phân vùng >
  B?n sao t?o ra m?t l?i (8457):
  Máy ch? đích hi?n nay t? ch?i yêu c?u nhân r?ng.
  S? th?t b?i đ? x?y ra t?i <Date> <Time>.
  S? thành công cu?i cùng đ? x?y ra t?i <Date> <time>.
  957 th?t b?i đ? x?y ra t? s? thành công cu?i cùng.
  Nhân r?ng đ? b? vô hi?u m?t cách r? ràng thông qua các tùy ch?n máy ch?

 3. REPADMIN ch? ra r?ng nhân r?ng Active Directory và ra có th? th?t b?i v?i l?i "ngu?n | t? máy ch? đích hi?n nay ch?i sao nhân b?n."

  DC = Contoso, DC = COM
  < tên trang web > \ < tên dc > qua RPC
  DC đ?i tư?ng GUID: < objectguid c?a đ?i tư?ng thi?t đ?t ngu?n DCs NTDS >
  Cu?i c? @ <date> <time> không thành công, k?t qu? 8457 (0x2109):
  Máy ch? đích hi?n nay t? ch?i yêu c?u nhân r?ng.

  DC = Contoso, DC = COM
  < tên trang web > \ < tên dc > qua RPC
  DC đ?i tư?ng GUID: < objectguid c?a đ?i tư?ng thi?t đ?t ngu?n DCs NTDS >
  Qua n? l?c @ <date> <time> th?t b?i, k?t qu? 8456 (0x2108):
BR > Máy ch? ngu?n hi?n nay t? ch?i yêu c?u nhân r?ng.

Lưu ?REPADMIN l?nh có th? hi?n th? h? th?p l?c phân và tương đương v?i th?p phân cho "hi?n nay t? ch?i làm b?n sao" l?i.

 • S? ki?n ngu?n và t? ch?c s? ki?n ID mà ch? ra r?ng m?t cu?n ngư?c USN đ? x?y ra bao g?m nhưng không gi?i h?n ? đây.


  S? ki?n ngu?n

  ID s? ki?n

  S? ki?n chu?i

  NTDS KCC 1308 Ki?m tra tính nh?t quán ki?n th?c (KCC) đ? phát hi?n n?i ti?p nhau n? l?c đ? nhân r?ng v?i b? đi?u khi?n vùng sau đây đ? luôn th?t b?i.

  NTDS KCC

  1925

  C? g?ng thành l?p m?t liên k?t nhân r?ng cho phân vùng có th? ghi thư m?c sau th?t b?i.

  NTDS KCC

  năm 1926

  C? g?ng thành l?p m?t liên k?t nhân r?ng đ? m?t phân vùng ch? đ?c thư m?c v?i các thông s? sau th?t b?i

  NTDS sao chép 1586

  The Windows NT 4.0 ho?c trư?c đó nhân r?ng kh?u v?i PDC gi? l?p th?y đ? không thành công. 

  M?t đ?ng b? hoá đ?y đ? c?a b?o m?t tài kho?n Google cơ s? d? li?u qu?n l? (SAM) cho b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows NT 4.0 và trư?c đó có th? x?y ra n?u gi? l?p PDC ch? vai tr? đư?c chuy?n giao cho b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương trư?c khi đi?m ki?m tra thành công ti?p theo.

  Đi?m ki?m tra quá tr?nh s? đư?c th? m?t l?n n?a trong b?n gi?.

  NTDS sao chép 2023 B? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương đ? không th? tái t?o nh?ng thay đ?i đ? đi?u khi?n t? xa mi?n sau c?a phân vùng thư m?c sau đây.

  Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService 2095

  Khi m?t yêu c?u nhân r?ng c?a d?ch v? mi?n Active Directory, b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương (DC) xác đ?nh m?t DC t? xa mà đ? nh?n đư?c sao chép d? li?u t? DC đ?a phương b?ng cách s? d?ng đ? công nh?n USN s? v?n đơn.

  Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService 2103

  Cơ s? d? li?u d?ch v? mi?n Active Directory đ? đư?c ph?c h?i b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c ph?c h?i không đư?c h? tr?.

  D?ch v? mi?n Active Directory s? không th? đăng nh?p ngư?i dùng trong khi t?nh tr?ng này v?n t?n t?i. V? v?y, d?ch v? đăng nh?p m?ng đ? t?m d?ng.  Nơi t?nh tr?ng nhúng m? s? 8456 và 8457 b?n đ? đ? các sau đây.

  Th?p phân l?i

  H? th?p l?c phân l?i

  L?i chu?i

  8456

  2108

  Máy ch? ngu?n hi?n nay t? ch?i làm b?n sao

  8457

  2109

  Máy ch? đích hi?n nay t? ch?i làm b?n sao

 • Có th? thi?t l?p đ?c tính NTDS chung s? ki?n 2013 đăng nh?p d?ch v? thư m?c s? k? s?. Đi?u này ch? ra r?ng m?t cu?n ngư?c USN x?y ra v? c?a m?t quay ngư?c l?i không đư?c h? tr? ho?c khôi ph?c cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng.

  Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: NTDS chung
  Th? lo?i s? ki?n: Ki?m soát d?ch v?
  ID s? ki?n: 2103
  Ngày: <date>
  Th?i gian: <time>
  Ngư?i dùng: tên ngư?i dùng < >
  Máy tính: < tên máy tính >
  Mô t?: Cơ s? d? li?u Active Directory đ? đư?c khôi ph?c b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c ph?c h?i không đư?c h? tr?. Thư m?c ho?t đ?ng s? không th? đăng nh?p ngư?i dùng trong khi t?nh tr?ng này v?n t?n t?i. Do đó, d?ch v? đăng nh?p m?ng đ? t?m d?ng. B?n dùng hành đ?ng xem trư?c ghi s? ki?n đ? bi?t chi ti?t. Đ? bi?t thêm thông tin, vist s? giúp đ? và h? tr? t?i Trung tâm http://support.microsoft.com.

 • Có th? thi?t l?p đ?c tính NTDS chung s? ki?n 1393 đăng nh?p d?ch v? thư m?c s? k? s?. Đi?u này ch? ra r?ng các ? đ?a v?t l? hay ?o đư?c lưu tr? các thư m?c ho?t đ?ng cơ s? d? li?u ho?c đăng nh?p t?p thi?u đ? vùng đ?a tr?ng:

  S? ki?n Lo?i: l?i
  S? ki?n Ngu?n: NTDS chung
  S? ki?n Th? lo?i: D?ch v? đi?u khi?n
  S? ki?n ID: 1393
  Ngày: <date>
  Th?i gian: <time>
  Ngư?i dùng: tên ngư?i dùng < >
  Máy tính: < tên máy tính >
  Mô t?:
  C? g?ng đ? c?p nh?t cơ s? d? li?u d?ch v? thư m?c là không có l?i 112. K? t? khi Windows s? không th? đăng nh?p ngư?i dùng trong khi v?n t?n t?i t?nh tr?ng này, các d?ch v? NetLogon đang đư?c t?m d?ng. Make ch?c ch?n r?ng đ? đ?a tr?ng s?n dùng trên ? nơi cư trú c?a các thư m?c cơ s? d? li?u và đăng nh?p t?p tin.

 • NGUYÊN NHÂN

  Sao nhân b?n đ?n ho?c g?i đi t? đ?ng b? t?t b?i h? đi?u hành v? nhi?u nguyên nhân g?c r? /

  Ba s? ki?n vô hi?u hóa sao nhân b?n trong nư?c ho?c ra bên ngoài bao g?m:

   1. M?t cu?n ngư?c USN x?y ra (NTDS chung s? ki?n 2103).
   2. Đ?a c?ng đư?c đ?y đ? (NTDS chung s? ki?n 1393).
   3. M?t vector UTD tham nh?ng là hi?n nay (t? ch?c s? ki?n 2881).

  H? đi?u hành s? t? đ?ng làm cho b?n thay đ?i c?u h?nh khi m?t trong ba đi?u ki?n x?y ra. Thay đ?i c?u h?nh b?n là như sau:

  1. G?i đ?n thư m?c ho?t đ?ng sao chép b? vô hi?u hóa.
  2. Đi sao chép thư m?c ho?t đ?ng vô hi?u hoá.
  3. "DSA không ghi đư?c" đư?c đ?t thành m?t giá tr? nonzero trong s? đăng k?.
  4. T?nh tr?ng d?ch v? NETLOGON đư?c thay đ?i t? "ch?y" đ? "t?m d?ng."

  Nguyên nhân g?c r? th?ng tr? đi?u ki?n l?i này là m?t cu?n ngư?c USN th?o lu?n trong MSKB 875495

  875495 Làm th? nào đ? phát hi?n và ph?c h?i t? m?t cu?n ngư?c USN trong Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2
  http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=kB;EN-US; 875495


  Đ?ng cho r?ng th? nào nonzero giá tr? cho "DSA không ghi đư?c" hay t? r?ng m?t máy ch? ngu?n ho?c đích "hi?n nay ch?i yêu c?u nhân r?ng" trong DCPROMO / sao chép AD definitively có ngh?a là m?t cu?n ngư?c USN đ? x?y ra và các b? đi?u khi?n vùng ng?m đ? đư?c Giáng ch?c quân hay l?c lư?ng repromoted. Vi?c th? l?a ch?n đúng. Tuy nhiên, nó có th? quá nhi?u khi l?i là do không đ? vùng đ?a tr?ng.

  GI?I PHÁP

  1. Ki?m tra giá tr? cho "DSA không có th? ghi đư?c."

   Đ?i v?i m?i đi?u khi?n vùng đang đăng nh?p l?i 8456 ho?c 8457, xác đ?nh cho dù m?t trong ba s? ki?n triggering t? đ?ng vô hi?u hoá đ?n ho?c g?i đi ho?t đ?ng thư m?c sao chép b?ng cách đ?c giá tr? cho "DSA không có th? ghi" t? đ?a phương đăng k?.

   Khi nhân b?n t? đ?ng vô hi?u hoá, h? đi?u hành vi?t m?t trong b?n giá tr? có th? đ? "DSA không ghi đư?c":

   Đường dẫn

   HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS

   Thi?t l?p

   DSA không ghi đư?c

   Lo?i

   (Reg_dword)

   Các giá tr?

   # define DSA_WRITABLE_GEN 1
   # define DSA_WRITABLE_NO_SPACE 2
   # define DSA_WRITABLE_USNROLLBCK 4
   # define DSA_WRITABLE_CORRUPT_UTDV 8


   M?t giá tr? là 1 có th? đư?c vi?t ch? khi phiên b?n r?ng không tương thích v?i h? đi?u hành (ví d?, các W2K DC đang xúc ti?n vào m?t W2K3 r?ng ch?c năng c?p r?ng ho?c tương t?).

   M?t giá tr? c?a 2 có ngh?a là ? đ?a v?t l? hay ?o đư?c lưu tr? thư m?c ho?t đ?ng cơ s? d? li?u ho?c đăng nh?p t?p tin l?i thi?u đ? đ?a tr?ng.

   M?t giá tr? c?a 4 có ngh?a là m?t cu?n ngư?c USN x?y ra v? cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng không chính xác đư?c cu?n l?i trong th?i gian. Ho?t đ?ng kinh doanh đư?c bi?t là gây ra m?t cu?n ngư?c USN bao g?m:

   ·         Tông kh?i đ?ng t? trư?c đó lưu ?nh ch?p nhanh máy ?o c?a đi?u khi?n vùng vai tr? máy vi tính trên Hyper-V ho?c VMWARE máy ch?
   ·Không chính xác v?t l?-đ?-?o (P2V) chuy?n đ?i trong các khu r?ng có ch?a nhi?u hơn m?t b? đi?u khi?n vùng
   ·         Restoring DC vai tr? máy tính b?ng cách s? d?ng h?nh ?nh s?n ph?m như Ghost
   · Rolling n?i dung c?a phân vùng đó lưu tr? cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng tr? l?i trong th?i gian b?ng cách s? d?ng m?t h? th?ng ph? nâng cao đ?a

   M?t giá tr? c?a 8 ch? ra r?ng up-to-dateness-vector b? h?ng trên DC đ?a phương.

   V? m?t k? thu?t, "DSA không ghi đư?c" có th? bao g?m nhi?u giá tr?. Ví d?, m?t giá tr? đăng k? 10 s? cho th?y không đ? dung lư?ng đ?a gian UTD b? h?ng. Thông thư?ng, m?t giá tr? duy nh?t đư?c vi?t đ? "DSA không có th? ghi đư?c."

   Lưu ? Nó đư?c ph? bi?n cho các chuyên gia h? tr? và qu?n tr? viên đ? vô hi?u hóa ph?n ki?m d?ch sao nhân b?n b?ng cách cho phép sao nhân b?n g?i đi, b?ng cách cho phép sao nhân b?n đ?n, b?ng cách thay đ?i giá tr? kh?i đ?ng cho các d?ch v? NETLOGON t? vô hi?u hoá t? đ?ng, và b?ng cách b?t đ?u d?ch v? NETLOGON. V? v?y, c?u h?nh ki?m d?ch đ?y đ? không có t?i ch? khi nó đư?c ki?m tra.

  2. Ki?m tra s? k? s? d?ch v? thư m?c cho các s? ki?n ki?m d?ch.

   Gi? s? s? ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c không có gói, b?n có th? t?m th?y m?t ho?c nhi?u s? ki?n liên quan đăng nh?p d?ch v? thư m?c s? k? s? c?a đi?u khi?n vùng đang đăng nh?p l?i 8456 ho?c 8457.

   NTDS chung 2103

   Cơ s? d? li?u Active Directory đ? đư?c ph?c h?i b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c ph?c h?i không đư?c h? tr?. Thư m?c ho?t đ?ng s? không th? đăng nh?p ngư?i dùng trong khi t?nh tr?ng này v?n t?n t?i. V? v?y, d?ch v? đăng nh?p m?ng đ? t?m d?ng. B?n dùng hành đ?ng xem trư?c ghi s? ki?n đ? bi?t thêm.

   S? ki?n tư?ng NTDS 1393

   Đó là không đ? không gian trên đ?a.

   S? ki?n 2881

   Không áp d?ng


  3. Th?c hi?n ph?c h?i d?a trên giá tr? c?a "DSA không ghi đư?c" ho?c trên các s? ki?n đang đăng nh?p vào h? th?ng:
   • N?u "DSA không ghi đư?c" b?ng 4 ho?c n?u NTDS chung s? ki?n 2103 đư?c đăng, th?c hi?n các bư?c ph?c h?i cho m?t quay ngư?c l?i H?i quân M?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem cơ s? ki?n th?c Microsoft bài 875495.

   • N?u "DSA không ghi đư?c" b?ng 2 ho?c n?u t?ng h?p NTDS s? ki?n 1393 đư?c đăng nh?p, h?y ki?m tra cho đ? vùng đ?a tr?ng trên nh?ng phân vùng v?t l? và ?o đang lưu tr? các thư m?c ho?t đ?ng cơ s? d? li?u và đăng nh?p t?p tin. Gi?i phóng không gian theo yêu c?u.

   • N?u "DSA không ghi đư?c" b?ng 8, demote và sau đó repromote b? đi?u khi?n tên mi?n trư?c khi nó có th? tái t?o giá tr? x?u c?a nó đ? các b? ki?m soát mi?n trong r?ng.

  Thu?c tính

  ID c?a bài: 2023007 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
  Áp d?ng
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Standard
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows 2000 Server
  T? khóa: 
  kbmt KB2023007 KbMtvi
  Máy d?ch
  QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
  Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2023007

  Cung cấp Phản hồi

   

  Contact us for more help

  Contact us for more help
  Connect with Answer Desk for expert help.
  Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com