Inform?cija par p?rl?kprogrammu izv?les atjaunin??anu sist?mu administratoriem, kas str?d? vid?s, kuras p?rvalda lielapjoma licenc??anas programma

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2019411 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

P?rl?kprogrammu izv?les atjaunin??ana ir pieejama lietot?jiem no Eiropas Ekonomikas zonas dal?bvalst?m. Papildinform?ciju par p?rl?kprogrammu izv?les atjaunin??anu skatiet t?l?k min?taj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:

http://support.microsoft.com/kb/976002

PAPILDINDORM?CIJA

T?l?k min?t? inform?cija ir nodro?in?ta, lai pal?dz?tu sist?mu administratoriem p?rvald?t p?rl?kprogrammu izv?les atjaunin??anas ekr?nu person?l?s skait?o?anas vid?s, kuras p?rvalda lielapjoma licenc??anas programma.

Re?istra atsl?ga:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\BrowserChoice

V?rt?bas nosaukums:

Enable

V?rt?bas tips:

DWORD

Iesp?jam?s v?rt?bas:

1 Par?d?t p?rl?kprogrammu izv?les atjaunin??anu (noklus?jums)

0 Ner?d?t p?rl?kprogrammu izv?les atjaunin??anu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2019411 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2010. gada 2. marts - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows 7 Professional
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Windows 7 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbrapidpub kbnomt KB2019411

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com