Outlook s? hi?n th? h?p tho?i c?nh báo b?o m?t khi trao đ?i đang dùng m?t ch?ng ch? t? k?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2006728
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Office Outlook 2007, b?n nh?n đư?c c?nh báo b?o m?t sau:

Ch?ng ch? b?o m?t đ? đư?c phát hành b?i m?t công ty mà b?n đ? không ch?n đ? tin tư?ng.

Ngoài ra, tên c?a m?t máy ch? Microsoft Exchange Server 2010 t? ch?c các vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng đư?c li?t kê trong h?p tho?i. Tác gi? sau đây là m?t ví d? v? c?nh báo b?o m?t này.

Security Alert dialog box with certificate warning

Khi b?n b?m vào Xem ch?ng ch?, và sau đó b?n ch?n Đư?ng d?n ch?ng nh?n, ch?ng ch? CA g?c là không đáng tin c?y. Đi?u này là do gi?y ch?ng nh?n không ph?i là trong các c?a hàng tin c?y g?c nhà ch?c trách ch?ng nh?n trên máy khách. Ngoài ra, tên máy ch? Exchange 2010 lưu tr? vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng đư?c li?t kê trên tab Đư?ng d?n ch?ng nh?n . Các minh ho? sau hi?n th? các thông tin mà b?n có th? t?m th?y trên tab Đư?ng d?n ch?ng nh?n .

Certification Path tab in the View Certificate dialog box

B?n không mong đ?i này c?nh báo b?o m?t b?i v? khách hàng Outlook c?a b?n là m?t máy tr?m gia nh?p tên mi?n, và b?n đang k?t n?i v?i Exchange qua m?t m?ng n?i b?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:

 • B?n có m?t máy ch? Exchange 2007 lưu tr? vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng cùng v?i m?t máy ch? Exchange 2010 t? ch?c các vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng trong môi trư?ng.
 • H?p thư c?a b?n đư?c đ?t trên m?t máy ch? Exchange 2010 lưu tr? h?p thư vai tr?.
 • Ch?ng ch? đư?c cài đ?t trên máy ch? Exchange 2010 lưu tr? vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng là t? k?.

V?n đ? này x?y ra b?i v? máy ch? Microsoft Exchange Server 2007 lưu tr? vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng chuy?n hư?ng yêu c?u t? đ?ng phát hi?n đư?c ban hành b?i Outlook. Chuy?n hư?ng các máy ch? Exchange 2007 v?n đ? tham chi?u máy ch? Exchange 2010 lưu tr? vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng. B?i v? các máy ch? Exchange 2010 đang dùng m?t ch?ng ch? t? k?, Outlook không th? tin tư?ng ch?ng ch? khi chuy?n hư?ng x?y ra.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t m?t ch?ng ch? đó không ph?i là m?t ch?ng ch? t? k? trên máy ch? Exchange 2010 t? ch?c các vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng. Ch?ng ch? này có th? là ho?c là m?t trong nh?ng v?n đ? m?t t? ch?c ch?ng ch? máy ch? trong t? ch?c c?a b?n ho?c m?t trong đó m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba các v?n đ?.

N?u b?n không th? cài đ?t m?t ch?ng ch? không t? đăng trên máy ch? Exchange 2010, b?n có th? s? d?ng các workaround sau đây trên máy tr?m làm vi?c trên đó Outlook đư?c cài đ?t. Các bư?c cài đ?t ch?ng ch? t? k? t? các máy ch? Exchange 2010 vào c?a hàng tin tư?ng t? ch?c ch?ng ch? g?c trên máy tr?m. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Trong h?p tho?i C?nh báo b?o m?t , b?m vào Ch?ng ch? xem.
 3. Trong h?p tho?i sau đây Xem ch?ng ch? , b?m vào Cài đ?t ch?ng ch?.

  General tab in the View Certificate dialog box
 4. Trong thu?t s? nh?p kh?u gi?y ch?ng nh?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên trang wizard Kho ch?ng ch? sau, b?m vào đ?t t?t c? các ch?ng ch? trong các c?a hàng sau đây, và sau đó nh?p vào tr?nh duy?t.
   Certificate Store section of the Certificate Import Wizard
  2. Trong h?p tho?i sau Kho ch?ng ch? , b?m vào T? ch?c ch?ng ch? g?c đáng tin c?y, và sau đó nh?p vào OK.

   Select Certificate Store dialog box
  3. Trên Kho ch?ng ch? cho trang thu?t s?, b?m vào ti?p theo.
  4. Nh?p vào k?t thúc đ? hoàn t?t thu?t s?.
  5. B?m vào như ?nh ch?p màn h?nh sau đây cho th?y khi b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c cài đ?t ch?ng ch?.

   Confirmation prompt to install certificate
  6. Nh?p vào OK khi b?n đư?c thông báo r?ng vi?c nh?p kh?u đ? thành công.
  7. Nh?p vào OK đ? đóng h?p tho?i Ch?ng ch? xem .
  8. B?m vào trong h?p tho?i C?nh báo b?o m?t đ? ti?p t?c đ? b?t đ?u Outlook.
  9. Thoát kh?i và kh?i đ?ng l?i Outlook.

   Bây gi?, b?n không nh?n đư?c c?nh báo b?o m?t khi b?n kh?i đ?ng Outlook.

Sau khi b?n cài đ?t ch?ng ch? b?ng cách s? d?ng th? t?c này, b?n có th? xác nh?n r?ng gi?y ch?ng nh?n đư?c cài đ?t đúng trên máy khách. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Kh?i đ?ng Windows Internet Explorer.
 2. Trên menu công c? , b?m Tùy ch?n Internet.
 3. Trên tab n?i dung , b?m vào ch?ng ch?.
 4. Trong h?p tho?i ch?ng ch? , nh?p vào tab Trusted g?c nhà ch?c trách ch?ng nh?n .
 5. Cu?n xu?ng danh sách các ch?ng ch? đư?c cài đ?t đ? xác đ?nh v? trí gi?y ch?ng nh?n cho máy ch? c?a b?n. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).  Lưu ?:Trong trư?ng h?p sau đây mà b?n đang s? d?ng m?t ch?ng ch? t? k? trên c?a b?n máy ch? Exchange 2010, Outlook không hi?n th? h?p tho?i Security Alert n?u c? hai đi?u ki?n sau là đúng:
   • Ch?ng ch? đư?c li?t kê.
   • Ngày trong c?t Ngày h?t h?n đ? không đ?t t?i.</SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'cambria','serif'; FONT-SIZE:>

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? nói cho dù b?n đang dùng m?t ch?ng ch? t? k?

Đ? xác đ?nh cho dù b?n đang s? d?ng m?t ch?ng ch? t? k? trên máy ch? Exchange 2010 t? ch?c các vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. B?t đ?u Exchange Management Console trên m?t máy ch? Exchange 2010.
 2. Ch?n C?u h?nh máy ch? trong cây b?ng đi?u khi?n.
 3. Ch?n máy ch? lưu tr? vai tr? Máy ch? truy c?p khách hàng trong vi?c ngăn.
 4. Giá tr? trong c?t t? k? ch? ra cho dù m?t ch?ng ch? t? k? đư?c cài đ?t, như đư?c ghi trong các minh ho?.

  Self-signed certificate in the Exchange Management Console

T?i sao chuy?n hư?ng x?y ra

Chính xác như trong Exchange 2007, khi hơn m?t khách hàng truy c?p máy ch? đư?c cài đ?t, thi?t l?p Exchange s? t?o m?t b?n ghi t? đ?ng phát hi?n d?ch v? k?t n?i đi?m (SCP) trong d?ch v? Active Directory tên mi?n (AD DS) cho m?i máy ch? truy c?p khách hàng. Khi m?t khách hàng mi?n k?t n?i k?t n?i v?i AD DS, khách hàng Outlook (Outlook 2007 ho?c phiên b?n m?i hơn) authenticates đ? AD DS và sau đó c? g?ng xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng t? đ?ng phát hi?n SCP đư?c t?o ra trong khi thi?t l?p Exchange. Sau khi khách hàng có đư?c các trư?ng h?p d?ch v? t? đ?ng phát hi?n, khách hàng k?t n?i v?i đ?u tiên máy ch? truy c?p khách hàng trong danh sách đư?c li?t kê và s?p x?p, và sau đó các khách hàng có đư?c thông tin t? đ?ng phát hi?n t? máy ch? truy c?p khách hàng đó.

Trong m?t môi trư?ng nơi mà Exchange 2010 và Exchange 2007 là c? hai m?t, khách hàng Outlook s? d?ng SCP đ?u tiên trong danh sách (Exchange 2007) đ? liên h? v?i d?ch v? t? đ?ng phát hi?n. Th?m chí là m?t khách hàng m?i ho?c nh?ng ngư?i đăng nh?p vào h?p thư Exchange 2010 c?a h? l?n đ?u tiên s? s? d?ng b?n ghi Exchange 2007 SCP v? nó thư?ng là muïc löu ñaàu tieân trong danh sách h? sơ SCP.

Tùy thu?c vào phiên b?n Exchange cho h?p thư c?a ngư?i dùng, các máy ch? Exchange 2007 khách hàng truy c?p có th? chuy?n hư?ng yêu c?u trong các t?nh hu?ng sau:

 • Exchange 2007: n?u ngư?i dùng có h?p thư Exchange 2007, máy ch? truy c?p khách hàng Exchange 2007 SP2 x? l? yêu c?u t? đ?ng phát hi?n.
 • Exchange 2010: n?u ngư?i dùng có h?p thư Exchange 2010, Exchange 2007 SP2 khách hàng truy c?p máy ch? chuy?n hư?ng yêu c?u đ?n m?t máy ch? Exchange 2010 Client Access. Các ph?n ?ng chuy?n hư?ng t? máy ch? truy c?p khách hàng Exchange 2007 SP2 bao g?m URL cho máy ch? Exchange 2010 Client Access.

T? đ?ng phát hi?n tài li?u tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các d?ch v? t? đ?ng phát hi?n cho Exchange 2007, h?y xem bài vi?t sau đây.

Cho gi?y tr?ng: D?ch v? t? đ?ng phát hi?n Exchange 2007
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb332063.aspx

T?m hi?u v? d?ch v? t? đ?ng phát hi?n
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124251(EXCHG.140).aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2006728 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbmt KB2006728 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2006728

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com