B?ng cách s? d?ng NSlookup.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 200525 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Nslookup.exe là m?t công c? dòng lệnh hành chính đ? th? nghi?m máy ch? DNS andtroubleshooting. Này công c? isinstalled cùng v?i giao th?c TCP/IP thông qua Panel điều khiển. Thisarticle bao g?m m?t vài l?i khuyên cho vi?c s? d?ng Nslookup.exe.

Thông tin thêm

Đ? s? d?ng Nslookup.exe, xin lưu ? nh?ng đi?u sau đây:
 • Giao th?c TCP/IP ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ch?y Nslookup.exe
 • Ít nh?t m?t DNS máy ch? ph?i đư?c xác đ?nh khi b?n ch?y l?nh IPCONFIG /ALL t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
 • Nslookup s? luôn luôn devolve tên t? b?i c?nh hi?n t?i. N?u b?n không hoàn toàn vư?t qua v?ng lo?i m?t truy v?n tên (có ngh?a là, s? d?ng d?u ki?m ch?m), các truy v?n c?a b?n s? đư?c thêm vào b?i c?nh hi?n t?i. Ví d?, các thi?t l?p DNS hi?n t?i đang att.com và m?t truy v?n đư?c th?c hi?n trên www.microsoft.com; Các truy v?n đ?u tiên s? đi ra ngoài như www.microsoft.com.att.com v? truy v?n không đ? tiêu chu?n. Hành vi này có th? không phù h?p v?i nhà cung c?p các phiên b?n c?a Nslookup, và bài vi?t này đư?c tr?nh bày đ? làm r? hành vi c?a Microsoft Windows NT Nslookup.exe
 • N?u b?n đ? th?c hi?n vi?c s? d?ng các danh sách tra c?u trong các h?u t? mi?n t?m đơn đ?t hàng đư?c xác đ?nh trên tab DNS c?a trang Thu?c tính TCP/IP Microsoft , chuy?n giao quy?n s? không x?y ra. Các truy v?n s? đư?c n?i thêm vào h?u t? mi?n đư?c ch? đ?nh trong danh sách. Đ? tránh s? d?ng các danh sách tra c?u, luôn luôn s? d?ng m?t hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n (có ngh?a là, thêm d?u ki?m ch?m đ? tên).

Nslookup.exe có th? đư?c ch?y ? hai ch? đ?: tương tác và noninteractive.Noninteractive ch? đ? là h?u ích khi ch? là m?t m?nh duy nh?t c?a d? li?u c?n ph?i bereturned. Cú pháp cho noninteractive ch? đ? là:

  nslookup [-option] [hostname] [server]
				

Đ? B?t đ?u Nslookup.exe trong ch? đ? tương tác, ch? c?n g? "nslookup" t?i commandprompt:

  C:\> nslookup
  Default Server: nameserver1.domain.com
  Address: 10.0.0.1
  >
				

G? "giúp đ?" ho?c "?" t?i d?u ki?m nh?c l?nh s? t?o ra m?t danh sách các l?nh có s?n.B?t c? đi?u g? g? d?u ki?m nh?c l?nh không đư?c công nh?n như m?t isassumed l?nh h?p l? đ? là m?t tên máy (ứng dụng) phục vụ và m?t n? l?c đư?c th?c hi?n đ? gi?i quy?t nó b?ng cách s? d?ng defaultserver. Đ? làm gián đo?n tương tác l?nh, nh?n CTRL + C. Đ? thoát kh?i interactivemode và tr? l?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?i ra t?i d?u ki?m nh?c l?nh.

Sau đây là đ?u ra giúp đ? và ch?a hoàn thành danh sách tùy ch?n:

Commands:  (identifiers are shown in uppercase, [] means optional)

 NAME      - print info about the host/domain NAME using default 
          server
 NAME1 NAME2   - as above, but use NAME2 as server
 help or ?    - print info on common commands
 set OPTION   - set an option

  all         - print options, current server and host
  [no]debug      - print debugging information
  [no]d2       - print exhaustive debugging information
  [no]defname     - append domain name to each query
  [no]recurse     - ask for recursive answer to query
  [no]search     - use domain search list
  [no]vc       - always use a virtual circuit
  domain=NAME     - set default domain name to NAME
  srchlist=N1[/N2/.../N6] - set domain to N1 and search list to N1, N2, 
             and so on
  root=NAME      - set root server to NAME
  retry=X       - set number of retries to X
  timeout=X      - set initial time-out interval to X seconds
  type=X       - set query type (for example, A, ANY, CNAME, MX, 
             NS, PTR, SOA, SRV)
  querytype=X     - same as type
  class=X       - set query class (for example, IN (Internet), ANY)
  [no]msxfr      - use MS fast zone transfer
  ixfrver=X      - current version to use in IXFR transfer request

 server NAME   - set default server to NAME, using current default server
 lserver NAME  - set default server to NAME, using initial server
 finger [USER]  - finger the optional NAME at the current default host
 root      - set current default server to the root
 ls [opt] DOMAIN [> FILE] - list addresses in DOMAIN (optional: output to 
         FILE)

  -a     - list canonical names and aliases
  -d     - list all records
  -t TYPE   - list records of the given type (for example, A, CNAME, 
          MX, NS, PTR, and so on)

 view FILE    - sort an 'ls' output file and view it with pg
 exit      - exit the program
				

M?t s? tùy ch?n khác nhau có th? đư?c đ?t trong Nslookup.exe b?ng cách ch?y l?nh đ?tt?i d?u ki?m nh?c l?nh. M?t danh sách đ?y đ? c?a các tùy ch?n này thu đư?c bytyping thi?t l?p t?t c?. Xem ? trên, dư?i s? ch? huy thi?t l?p cho m?t printout c?a theavailable tùy ch?n.


Nh?n lên lo?i d? li?u khác nhau

Đ? tra c?u các lo?i d? li?u khác nhau trong không gian tên mi?n, s? d?ng l?nh thi?t l?p lo?i, ho?c thi?t l?p q [uerytype] t?i d?u ki?m nh?c l?nh. Ví d?: đ? truy v?n cho ê trao đ?i d? li?u, g? như sau:
  C:\> nslookup
  Default Server: ns1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  > set q=mx
  > mailhost
  Server: ns1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  mailhost.domain.com   MX preference = 0, mail exchanger =
              mailhost.domain.com
  mailhost.domain.com   internet address = 10.0.0.5
  >
				

L?n đ?u tiên m?t truy v?n đư?c th?c hi?n cho m?t tên t? xa, câu tr? l?i là u? quy?n, nhưng sau đó truy v?n đư?c nonauthoritative. L?n đ?u tiên m?t isqueried máy ch? t? xa, các máy ch? DNS đ?a phương danh b? h? ph?c v? DNS là tên mi?n u? quy?n forthat. Các máy ch? DNS đ?a phương s? sau đó b? nh? cache thông tin đó, do đó, thatsubsequent truy v?n đư?c tr? l?i nonauthoritatively ra kh?i server'scache đ?a phương.


Truy v?n tr?c ti?p t? m?t tên máy (ứng dụng) phục vụ

Đ? truy v?n m?t tên máy (ứng dụng) phục vụ tr?c ti?p, s? d?ng máy ch? ho?c lserver commandsto chuy?n sang máy ch? tên đó. L?nh lserver s? d?ng c? máy ch? đ?a phương đ?a ch? c?a máy ch? đ? chuy?n sang, trong khi l?nh máy ch? s? d?ng thecurrent m?c đ?nh máy ch? đ? có đư?c đ?a ch?.

Ví d?:
  C:\> nslookup

  Default Server: nameserver1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  > server 10.0.0.2

  Default Server: nameserver2.domain.com
  Address: 10.0.0.2
  >
				

S? d?ng Nslookup.exe đ? chuy?n toàn b? vùng

Nslookup có th? đư?c s? d?ng đ? chuy?n m?t khu v?c toàn b? b?ng cách s? d?ng l?nh ls .Đi?u này là h?u ích đ? xem t?t c? các máy ch? trong m?t tên mi?n t? xa. Cú pháp cho l?nhls là:

  ls [- a | d | t type] domain [> filename]
				

B?ng cách s? d?ng ls không có đ?i s? s? tr? l?i m?t danh sách t?t c? đ?a ch? và tên serverdata. Chuy?n đ?i - m?t s? tr? l?i bí danh và tên kinh đi?n, -d s? d? li?u returnall -t s? l?c theo lo?i.

Ví d?:

  >ls domain.com
  [nameserver1.domain.com]
  nameserver1.domain.com.  NS   server = ns1.domain.com
  nameserver2.domain.com         NS   server = ns2.domain.com
  nameserver1              A   10.0.0.1
  nameserver2              A   10.0.0.2

  >
				

Khu v?c b?n ghi d?ch v? đưa đón có th? b? ch?n t?i các máy ch? DNS đ? ch? authorizedaddresses ho?c m?ng có th? th?c hi?n ch?c năng này. L?i sau s? bereturned n?u khu v?c an ninh đ? đư?c thi?t l?p:
*** Không th? li?t kê tên mi?n example.com.: Truy v?n t? ch?i

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t ho?c các bài vi?t trong theMicrosoft cơ s? ki?n th?c sau đây:
193837 Thi?t đ?t b?o m?t c?a Windows NT 4.0 khu m?c đ?nh máy ch? DNS

Kh?c ph?c s? c? Nslookup.exe

M?c đ?nh máy ch? h?t th?i gian

Khi B?t đ?u các ti?n ích Nslookup.exe, các l?i sau đây có th? x?y ra:
*** Không th? t?m th?y tên máy (ứng dụng) phục vụ cho đ?a ch? w.x.y.z: H?t th?i gian

Lưu ?: w.x.y.z Các máy ch? DNS đ?u tiên có đư?c li?t kê trong DNS b?n ghi d?ch v? tra c?u Orderlist.

*** Không th? t?m th?y tên máy (ứng dụng) phục vụ cho đ?a ch? 127.0.0.1: h?t th?i gian

L?i đ?u tiên ch? ra r?ng các máy ch? DNS không th? đ?t ho?c serviceis không ch?y trên máy tính đó. Đ? s?a v?n đ? này, ho?c B?t đ?u các máy ch? DNS onthat b?n ghi d?ch v? ho?c ki?m tra các v?n đ? có th? k?t n?i.

L?i th? hai cho th?y r?ng không có máy ch? đ? đư?c xác đ?nh trong danh sách DNSService t?m th? t?. Đ? s?a v?n đ? này, h?y thêm đ?a ch? IP c?a m?t DNSserver h?p l? vào danh sách này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t ho?c các bài vi?t trong theMicrosoft cơ s? ki?n th?c sau đây:
172060 NSLOOKUP: Không th? t?m th?y tên máy (ứng dụng) phục vụ cho đ?a ch? 127.0.0.1

Không th? t?m th?y máy ch? tên khi B?t đ?u Nslookup.exe

Khi B?t đ?u các ti?n ích Nslookup.exe, l?i sau đây có th? x?y ra:

*** Không th? t?m th?y tên máy (ứng dụng) phục vụ cho đ?a ch? w.x.y.z: tên mi?n không t?n t?i


L?i này x?y ra khi không có b?ng ch?ng PTR cho máy ch? tên IPaddress. Khi Nslookup.exe B?t đ?u, nó th?c hi?n m?t tra c?u đ?o ngư?c đ? có đư?c này máy ch? m?c đ?nh. N?u không có d? li?u PTR t?n t?i, l?i này tin thư thoại isreturned. Đ? đi?u ch?nh đ?m b?o r?ng khu v?c đ?o ngư?c tra c?u t?n t?i andcontains PTR h? sơ cho các máy ch? tên.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t ho?c các bài vi?t trong theMicrosoft cơ s? ki?n th?c sau đây:
172953 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và c?u h?nh h? ph?c v? Microsoft DNS

Nslookup trên tr? em tên mi?n không thành công

Khi truy v?n ho?c làm khu v?c chuy?n trên m?t tên mi?n con, Nslookup có th? returnthe sau l?i:

*** ns.domain.com không th? t?m th?y child.domain.com.: tên mi?n không t?n t?i
*** Không th? li?t kê tên mi?n child.domain.com.: tên mi?n không t?n t?i


Trong qu?n l? DNS, m?t tên mi?n m?i có th? đư?c thêm vào khu chính, do đó vi?c t?o ra tên mi?n em. T?o m?t tên mi?n con theo cách này không t?o ra m?t dbfile riêng bi?t cho tên mi?n, do đó truy v?n tên mi?n ho?c ch?y m?t vùng chuy?n onit s? s?n xu?t các l?i trên. Ch?y m?t chuy?n vùng trên parentdomain s? li?t kê các d? li?u cho các tên mi?n ph? huynh và tr? em. Đ? làm vi?c aroundthis v?n đ?, t?o ra m?t khu v?c chính m?i trên máy ch? DNS cho tên mi?n con.

Thu?c tính

ID c?a bài: 200525 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB200525 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 200525

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com