Używanie narzędzia NSlookup.exe

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 200525 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL200525
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Nslookup.exe to narzędzie administracyjne wiersza polecenia umożliwiające testowanie i rozwiązywanie problemów z serwerami DNS. To narzędzie jest instalowane wraz z protokołem TCP/IP za pomocą Panelu sterowania. Ten artykuł zawiera kilka wskazówek dotyczących używania narzędzia Nslookup.exe.

Więcej informacji

Używając narzędzia Nslookup.exe, pamiętaj o następujących zasadach:
 • Na komputerze, na którym uruchamiane jest narzędzie Nslookup.exe, musi być zainstalowany protokół TCP/IP.
 • W polu Kolejność przeszukiwania serwera DNS, na karcie DNS strony Właściwości protokołu Microsoft TCP/IP musi być określony co najmniej jeden serwer DNS.
 • Narzędzie Nslookup będzie zawsze używać nazwy z bieżącego kontekstu. Jeśli nie uda się w pełni zakwalifikować kwerendy nazwy (to znaczy użyć końcowej kropki), kwerenda zostanie dołączona do bieżącego kontekstu. Na przykład, jeśli bieżące ustawienia DNS to att.com, a kwerenda jest wykonywana na serwerze www.microsoft.com, pierwsza wysłana kwerenda będzie dotyczyć adresu www.microsoft.com.att.com, ponieważ kwerenda nie została zakwalifikowana. To zachowanie może być niezgodne z narzędziem Nslookup w wersjach innych producentów, dlatego w tym artykule jest wyjaśnione zachowanie narzędzia Nslookup systemu Microsoft Windows NT.
 • Jeśli korzystasz z listy wyszukiwania dotyczącej kolejności przeszukiwania sufiksów domeny zdefiniowanej na karcie DNS strony Właściwości protokołu Microsoft TCP/IP, przekazanie nie nastąpi. Do kwerendy zostaną dodane sufiksy domeny, określone na liście. Aby uniknąć używania listy wyszukiwania, zawsze używaj w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (to znaczy dodaj końcową kropkę do nazwy).

Narzędzie Nslookup.exe może być uruchamiane w dwóch trybach: interaktywnym i nie interaktywnym. Tryb nie interaktywny jest użyteczny wtedy, gdy potrzebne jest zwrócenie tylko jednej części danych. Składnia trybu nie interaktywnego to:

  nslookup [-opcja] [nazwa_hosta] [serwer]

Aby uruchomić narzędzie Nslookup.exe w trybie interaktywnym, w wierszu polecenia należy wpisać po prostu polecenie „nslookup”:

  C:\> nslookup
  Serwer domyślny: nazwaserwera1.domena.com
  Adres: 10.0.0.1
  >

Wpisanie w wierszu polecenia parametru „help” lub „?” spowoduje wyświetlenie listy dostępnych poleceń. Jakikolwiek inny wpisany w wierszu polecenia ciąg, który nie zostanie rozpoznany jako prawidłowe polecenie, jest traktowany jak nazwa hosta i powoduje podjęcie próby znalezienia tej nazwy z użyciem serwera domyślnego. Aby przerwać wykonywanie poleceń interaktywnych, naciśnij klawisze CRT+C. Aby zakończyć pracę w trybie interaktywnym i powrócić do wiersza polecenia, wpisz polecenie exit w wierszu polecenia.

Poniżej znajduje się wyświetlana pomoc, zawierająca kompletną listę opcji:

Polecenia:  (Identyfikatory są podane wielkimi literami, symbol [] oznacza parametr opcjonalny)

 NAZWA      - drukuje informacje o hoście/domenie NAZWA używając serwera 
          domyślnego
 NAZWA1 NAZWA2   - jak powyżej, lecz NAZWA2 oznacza serwer
 help lub ?    - drukuje informacje o najczęściej używanych poleceniach
 set OPCJA   - ustawia opcję

  all         - drukuje opcje, informacje o bieżącym serwerze i hoście
  [no]debug      - drukuje informacje debugera
  [no]d2       - drukuje szczegółowe informacje debugera
  [no]defname     - dołącza nazwę domeny do każdej kwerendy
  [no]recurse     - prosi o rekurencyjną odpowiedź na kwerendę
  [no]search     - używa listy przeszukiwania domen
  [no]vc       - zawsze używa obwodu wirtualnego
  domain=NAZWA     - ustawia domyślną nazwę domeny na NAZWA
  srchlist=N1[/N2/.../N6] - ustawia domenę na N1, a listę przeszukiwania na N1, N2, itd.
  root=NAZWA      - ustawia serwer główny na NAZWA
  retry=X       - ustawia liczbę ponawianych prób na X
  timeout=X      - ustawia początkowy limit czasu na X sekund
  type=X       - ustawia typ kwerendy (np. A, ANY, CNAME, MX, 
             NS, PTR, SOA, SRV)
  querytype=X     - identyczne znaczenie jak type
  class=X       - ustawia klasę zapytania (np. IN (Internet), ANY)
  [no]msxfr      - używa szybkiego transferu strefy MS
  ixfrver=X      - bieżąca wersja używana w żądaniu transferu IXFR

 server NAZWA   - ustawia serwer domyślny na NAZWA, używając bieżącego serwera domyślnego
 lserver NAZWA  - ustawia serwer domyślny na NAZWA, używając serwera początkowego
 finger [UŻYTKOWNIK]  - uzyskuje informacje o UŻYTKOWNIKU opcjonalnym z bieżącego hosta domyślnego
 root      - ustawia bieżący serwer domyślny jako główny
 ls [opt] DOMENA [> PLIK] - wyświetla adresy w DOMENIE (opcjonalne: kieruje wyniki do 
         PLIKU)

  -a     - wyświetla kanoniczne nazwy i aliasy
  -d     - wyświetla wszystkie rekordy
  -t TYP   - wyświetla rekordy określonego typu (np. A, CNAME, 
          MX, NS, PTR, itd.)

 view PLIK    - sortuje plik wynikowy polecenia ls i wyświetla go używając pg
 exit      - kończy pracę programu

Wiele różnych opcji narzędzia Nslookup.exe może być ustawionych przez wpisanie polecenia set w wierszu polecenia. Kompletną listę opcji można uzyskać, wpisując polecenie set all. Spis dostępnych opcji polecenia set znajduje się powyżej.


Wyszukiwanie różnych typów danych

Aby wyszukać różne typy danych w obrębie nazwy domeny, wpisz polecenie set type lub set q[uerytype] w wierszu polecenia. Na przykład, aby zapytać o dane usługi wymiany poczty, wpisz następujące polecenia:
  C:\> nslookup
  Serwer domyślny: ns1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  > set q=mx
  > mailhost
  Serwer: ns1.domain.com
  Adres: 10.0.0.1

  mailhost.domain.com   MX preference = 0, mail exchanger =
              mailhost.domain.com
  mailhost.domain.com   internet address = 10.0.0.5
  >

Przy pierwszej kwerendzie o nazwę zdalną udzielana odpowiedź jest autorytatywna, ale kolejne kwerendy nie są autorytatywne. Przy pierwszej kwerendzie zdalnego hosta, lokalny serwer DNS kontaktuje się z serwerem DNS, który jest autorytatywny dla tej domeny. Następnie lokalny serwer DNS buforuje te informacje, co powoduje, że na kolejne kwerendy są udzielane nieautorytatywne odpowiedzi pochodzące z bufora serwera lokalnego.


Bezpośrednie kwerendy z innego serwera nazw

Aby zapytać bezpośrednio inny serwer nazw, użyj poleceń server lub lserver w celu przełączenia się na ten serwer nazw. Polecenie lserver do uzyskiwania adresu serwera, na który ma nastąpić przełączenie, używa serwera lokalnego, natomiast polecenie server korzysta z bieżącego serwera domyślnego.

Przykład
  C:\> nslookup

  Serwer domyślny: nazwaserwera1.domena.com
  Adres: 10.0.0.1

  > server 10.0.0.2

  Serwer domyślny: nazwaserwera2.domena.com
  Adres: 10.0.0.2
  >

Użycie narzędzia Nslookup.exe do transferu całej strefy

Narzędzie Nslookup może być używane do transferu całej strefy, za pomocą polecenia ls. Pomaga ono zobaczyć wszystkie hosty w obrębie zdalnej domeny. Składnia polecenia ls to:

  ls [- a | d | t typ] domena [> nazwa_pliku]

Użycie polecenia ls bez parametrów spowoduje zwrócenie listy wszystkich adresów i danych dotyczących serwera nazw. Przełącznik -a zwróci aliasy i nazwy kanoniczne, -d zwróci wszystkie dane, a przełącznik -t wykona filtrowanie według typu.

Przykład

  >ls domena.com
  [serwernazw1.domena.com]
  serwernazw1.domena.com.  NS   server = sn1.domena.com
  serwernazw2.domena.com         NS   server = sn2.domena.com
  serwernazw1              A   10.0.0.1
  serwernazw2              A   10.0.0.2

  >

Transfer strefy można na serwerze DNS zablokować, powodując, że wywołanie tej funkcji będzie możliwe tylko z autoryzowanych adresów lub sieci. Po ustawieniu zabezpieczenia strefy zwrócony zostanie następujący błąd:
*** Nie można wyświetlić domeny example.com .: Kwerenda odrzucona

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
193837 Ustawienia zabezpieczeń domyślnej strefy serwera DNS w systemie Windows NT 4.0

Rozwiązywanie problemów dotyczących narzędzia Nslookup.exe

Upłynął limit czasu domyślnego serwera

Podczas uruchamiania narzędzia Nslookup.exe mogą się pojawić następujące błędy:
*** Nie można znaleźć nazwy serwera o adresie w.x.y.z : Upłynął limit czasu

UWAGA: w.x.y.z to adres pierwszego serwera DNS z listy Kolejność przeszukiwania serwera DNS.

*** Nie można znaleźć nazwy serwera o adresie 127.0.0.1: Upłynął limit czasu

Pierwszy błąd oznacza, że serwer DNS nie jest dostępny lub na komputerze nie została uruchomiona usługa. Aby naprawić ten problem, albo uruchom usługę DNS tego serwera, albo sprawdź czy nie występują problemy z połączeniem.

Drugi błąd oznacza, że na liście Kolejność przeszukiwania usługi DNS nie określono żadnych serwerów. Aby naprawić ten problem, dodaj do tej listy adres IP prawidłowego serwera DNS.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
172060 NSLOOKUP: Nie można odnaleźć nazwy serwera dla adresu 127.0.0.1

Podczas uruchamiania narzędzia Nslookup.exe nie można odnaleźć nazwy serwera

Podczas uruchamiania narzędzia Nslookup.exe może się pojawić następujący błąd:

*** Nie można znaleźć nazwy serwera dla adresu w.x.y.z: Domena nie istnieje


Ten błąd występuje, jeśli brak w adresie IP serwera nazw brakuje rekordu PTR. Podczas uruchamiania narzędzia Nslookup.exe, do uzyskania nazwy serwera domyślnego używana jest funkcja wyszukiwania wstecznego. Jeśli brakuje rekordu PTR, ten błąd może pojawiać się ponownie. Aby naprawić ten błąd, upewnij się, że strefa wyszukiwania wstecznego istnieje i zawiera rekordy PTR dla serwerów nazw.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
172953 Jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS firmy Microsoft

Uruchomienie narzędzia Nslookup na domenach podrzędnych nie powiodło się

Podczas odpytywania lub dokonywania transferu strefy na domenę podrzędną, narzędzie Nslookup może zwrócić następujące błędy:

*** serwer ns.domain.com nie może odnaleźć domeny child.domain.com.: Domena nie istnieje
*** Nie można wyświetlić domeny child.domain.com.: Domena nie istnieje


W Menedżerze DNS nowa domena może być dodawana w strefie podstawowej, a zatem tworzona jest domena podrzędna. Tworzenie domeny podrzędnej w ten sposób nie powoduje utworzenia oddzielnego pliku db dla domeny, a zatem odpytywanie tej domeny lub uruchamianie na niej transferu strefy spowoduje wystąpienie powyższych błędów. Uruchamianie transferu strefy na podrzędnej domenie powoduje wyświetlenie danych dotyczących zarówno podrzędnych, jak i nadrzędnych domen. W celu obejścia tego problemu należy utworzyć nową strefę podstawową dla domeny podrzędnej na serwerze DNS.

Właściwości

Numer ID artykułu: 200525 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB200525

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com