Používání nástroje NSlookup.exe

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 200525 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Nslookup.exe je nástroj příkazového řádku pro testování a odstraňování problémů se servery DNS. Je instalován spolu s protokolem TCP/IP prostřednictvím Ovládacích panelů. Tento článek obsahuje několik tipů pro používání nástroje Nslookup.exe.

Další informace

Při používání nástroje Nslookup.exe mějte na paměti následující:
 • V počítači, v němž nástroj Nslookup.exe spouštíte, musí být nainstalován protokol TCP/IP.
 • Po spuštění příkazu IPCONFIG /ALL v příkazovém řádku musí být vypsán alespoň jeden server DNS.
 • Nástroj Nslookup vždy převede název z aktuálního kontextu. Pokud nezadáte plně kvalifikovaný dotaz na název (tedy nepoužijete koncovou tečku), bude dotaz doplněn podle aktuálního kontextu. Například aktuální nastavení služby DNS je att.com a je proveden dotaz na www.microsoft.com. První dotaz bude vyslán jako www.microsoft.com.att.com, protože je zadání dotazu nekvalifikované. Je možné, že je toto chování nekonzistentní s verzemi nástroje Nslookup jiných výrobců, a účelem tohoto článku je vyjasnit chování nástroje Nslookup.exe systému Microsoft Windows NT.
 • Pokud jste implementovali použití seznamu prohledávání v Pořadí hledání přípony domény na kartě DNS okna Vlastnosti protokolu Microsoft TCP/IP, nebude k přechodu docházet. Dotaz bude připojen k příponám domén určeným v seznamu. Abyste se vyhnuli použití seznamu prohledávání, vždy používejte plně kvalifikovaný název domény (tedy zakončený tečkou).

Nástroj Nslookup.exe lze používat ve dvou režimech: interaktivním a neinteraktivním. Neinteraktivní režim se hodí pouze v případě, že potřebujete vrátit jednotlivé údaje. Syntaxe neinteraktivního režimu je:

  nslookup [-parametr] [název hostitele] [server]
				

Chcete-li nástroj Nslookup.exe spustit v interaktivním režimu, jednoduše do příkazového řádku zadejte nslookup:

  C:\> nslookup
  Default Server: nazvovyserver1.domena.cz
  Address: 10.0.0.1
  >
				

Zadáním příkazu help nebo ? v příkazovém řádku vyvoláte seznam dostupných příkazů. Vše, co zadáte do příkazového řádku a co není rozpoznáno jako platný příkaz, je považováno za název hostitele a nástroj se jej pokusí přeložit pomocí výchozího serveru. Interaktivní příkazy můžete přerušit stisknutím kláves CTRL+C. Chcete-li ukončit interaktivní režim a vrátit se na příkazový řádek, zadejte na příkazový řádek příkaz exit.

Následuje výstup nápovědy s úplným seznamem parametrů:

Příkazy:  (identifikátory jsou zobrazeny velkými písmeny, [] označuje volitelnou položku)

 NÁZEV      - vypíše informace o hostiteli nebo doméně s názvem NÁZEV, přičemž použije výchozí 
          server
 NÁZEV1 NÁZEV2  - stejně jako výše, avšak proměnná NÁZEV2 slouží k označení serveru
 help nebo ?    - vypíše informace o běžných příkazech
 set PARAMETR  - nastaví parametr

  all         - vypíše parametry, současný server a hostitelský počítač
  [no]debug      - vypíše informace pro ladění
  [no]d2       - vypíše podrobné informace pro ladění
  [no]defname     - připojí název domény ke každému dotazu
  [no]recurse     - požádá o rekurzivní odpověď na dotaz
  [no]search     - použije seznam prohledávání domény
  [no]vc       - vždy použije virtuální okruh
  domain=NÁZEV    - nastaví název výchozí domény na NÁZEV
  srchlist=N1[/N2/.../N6] - nastaví doménu na N1 a seznam prohledávání na N1, N2 
             atd.
  root=NÁZEV     - nastaví kořenový server na NÁZEV
  retry=X       - nastaví počet opakovaných pokusů na X
  timeout=X      - nastaví výchozí interval vypršení časového limitu na X sekund
  type=X       - nastaví typ dotazu (například A, ANY, CNAME, MX, 
             NS, PTR, SOA, SRV)
  querytype=X     - stejný jako příkaz type
  class=X       - nastaví třídu dotazu (například IN (Internet), ANY)
  [no]msxfr      - použije rychlý přenos zóny MS
  ixfrver=X      - aktuální verze, která se má použít v žádosti o přenos IXFR

 server NÁZEV  - s použitím aktuálního výchozího serveru nastaví výchozí server na NÁZEV
 lserver NÁZEV  - s použitím původního serveru nastaví výchozí server na NÁZEV
 finger [UŽIVATEL] - nasměruje volitelný NÁZEV ?na aktuálního výchozího hostitele
 root      - nastaví aktuální výchozí server jako kořenový
 ls [opt] DOMÉNA [> SOUBOR] - vypíše adresy v DOMÉNĚ (volitelné: výstup do 
         ?SOUBORU)

  -a     - ?vypíše kanonické názvy a aliasy
  -d     - vypíše všechny záznamy
  -t TYP   - vypíše záznamy daného typu (například A, CNAME, 
          MX, NS, PTR atd.)

 view SOUBOR   - setřídí výstupní soubor příkazu ls a zobrazí jej pomocí programu pg
 exit      - ukončí program
				

Spuštěním příkazu set v příkazovém řádku lze nastavit řadu různých parametrů. Úplný seznam těchto parametrů zobrazíte zadáním příkazu set all. Výpis dostupných parametrů najdete výše pod příkazem set.


Vyhledávání různých datových typů

Chcete-li v oboru názvů domény vyhledávat různé datové typy, zadejte na příkazový řádek příkaz set type nebo set q[querytype]. Například dotaz na data poštovního serveru zadejte následovně:
  C:\> nslookup
  Default Server: ns1.domena.cz
  Address: 10.0.0.1

  > set q=mx
  > mailhost
  Server: ns1.domena.cz
  Address: 10.0.0.1

  postovnihostitel.domena.cz   MX preference = 0, mail exchanger =
              postovnihostitel.domena.cz
  postovnihostitel.domena.cz   internet address = 10.0.0.5
  >
				

Při prvním dotazu na vzdálený název je odpověď autoritativní, ale následné dotazy jsou neautoritativní. Při prvním dotazu na vzdáleného hostitele totiž místní server služby DNS kontaktuje server DNS, který je autoritativní pro danou doménu. Místní server DNS pak bude tuto informaci uchovávat v mezipaměti, takže následné dotazy budou zodpovídány neautoritativně z mezipaměti místního serveru.


Přímé dotazování z jiného názvového serveru

Chcete-li přímo dotazovat jiný názvový server, přepněte na tento názvový server pomocí příkazu server nebo lserver. Příkaz lserver získává adresu serveru, na který se má přepnout, z místního serveru, zatímco příkaz server získává adresu z aktuálního výchozího serveru.

Příklad:
  C:\> nslookup

  Default Server: nazvovyserver1.domena.cz
  Address: 10.0.0.1

  > server 10.0.0.2

  Default Server: nazvovyserver2.domena.cz
  Address: 10.0.0.2
  >
				

Přenos celé zóny pomocí nástroje Nslookup.exe

Nástroj Nslookup umožňuje pomocí příkazu ls přenést celou zónu. To se hodí, pokud potřebujete vidět všechny hostitele ve vzdálené doméně. Syntaxe příkazu ls je následující:

  ls [- a | d | t type] domena [> názevsouboru]
				

?Příkaz ls bez žádných argumentů vrátí seznam všech adres a dat názvového serveru. ?Parametr -a vrátí aliasy a kanonické názvy, -d vrátí všechna data a -t vrátí data filtrovaná podle typu.

Příklad:

  >ls domena.cz
  [nazvovyserver1.domena.cz]
  nazvovyserver1.domena.cz.  NS   server = ns1.domena.cz
  nazvovyserver2.domena.cz         NS   server = ns2.domena.cz
  nazvovyserver1             A   10.0.0.1
  nazvovyserver2             A   10.0.0.2

  >
				

Přenosy zón mohou být na serveru DNS zablokovány s tím, že tuto funkci mohou provádět pouze oprávněné adresy a sítě. Jestliže bylo nastaveno zabezpečení zóny, bude vrácena následující chyba:
*** Nelze vypsat domenu priklad.com: Pozadavek odmitnut

Další informace získáte v následujícím článku nebo článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base: (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
193837 Výchozí nastavení zabezpečení zón serveru DNS systému Windows NT 4.0

?Odstraňování problémů s nástrojem Nslookup.exe

Vypršel časový limit čekání na odezvu výchozího serveru

Při spuštění nástroje Nslookup.exe mohou nastat následující chyby:
*** Nelze najit nazev serveru pro adresu w.x.y.z: Vypršel časový limit

POZNÁMKA:w.x.y.z je první server DNS v seznamu ??pořadí hledání serverů DNS.

*** Nelze najit nazev serveru pro adresu 127.0.0.1: Vypršel časový limit

První chyba naznačuje, že server DNS je nedostupný, nebo že v tomto počítači není služba spuštěna. ?Problém opravíte buď tak, že na daném serveru spustíte službu DNS, nebo zkontrolujete, zda nedošlo k problému se spojením.

Druhá chyba naznačuje, že v seznamu ??pořadí hledání serverů DNS nejsou nadefinovány žádné servery. Tento problém odstraníte tak, že do seznamu přidáte adresu IP platného serveru služby DNS.

Další informace získáte v následujícím článku nebo článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base: (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
172060 NSLOOKUP: Nelze najít název serveru pro adresu 127.0.0.1

Při spuštění nástroje Nslookup.exe nelze najít název serveru

Při spouštění obslužného programu Nslookup.exe může dojít k následující chybě:

*** Nelze najit nazev serveru pro adresu w.x.y.z: Domena neexistuje


K této chybě dojde, pokud pro adresu IP daného názvového serveru neexistuje záznam PTR. Nástroj Nslookup.exe při spuštění provede zpětné vyhledávání, aby získal název výchozího serveru. Jestliže neexistují žádná data PTR, je vrácena tato chybová zpráva. Chcete-li problém opravit, ujistěte se, že existuje zóna zpětného vyhledávání a že obsahuje záznamy PTR pro názvové servery.

Další informace získáte v následujícím článku nebo článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base: (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
172953 Instalace a konfigurace serveru DNS společnosti Microsoft

Nástroj Nslookup selže při vyhledávání podřízené domény

Při dotazování nebo provádění přenosu zóny v podřízené doméně může nástroj Nslookup vrátit následující chyby:

*** ns.domena.com nemuze najit podrizena.domena.com.: Domena neexistuje
*** Nelze vypsat domenu podrizena.domena.com: Domena neexistuje


Ve ?Správci DNS lze do primární zóny přidat novou doménu, čímž vznikne podřízená doména. Pokud vytvoříte podřízenou doménu tímto způsobem, nebude pro ni vytvořen samostatný soubor db. ?Z toho důvodu bude při dotazování této domény nebo při provádění přenosu zóny docházet k výše uvedeným chybám. Přenos zóny provedený s nadřízenou doménou vypíše data pro nadřízenou i podřízenou doménu. Tento problém obejdete tak, že na serveru DNS vytvoříte pro podřízenou doménu novou primární zónu.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 200525 - Poslední aktualizace: 8. ledna 2014 - Revize: 2.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbinfo KB200525

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com