Raksta ID: 2001877 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Apsveriet t?l?k aprakst?to situ?ciju. Oper?t?jsist?m? Windows 7, neno?emam? disk? tiek izveidots jauns vienk?r?ais s?jums, izmantojot papildprogrammu Disk Management vai failu Diskpart.exe. Ja da?as min?tes p?c s?juma izveides oper?t?jsist?m? Windows 7 negaid?ti notiek jaudas zudums, iesl?dzot sist?mu atk?rtoti, iesp?jams, vairs nevar?s piek??t pirms jaudas zuduma izveidotajam s?jumam, un tam neb?s pie??irts diska burts.

Turkl?t papildprogramm? Disk Management s?jumam var neb?t nor?d?ts statuss (piem?ram, "Darbojas") vai faila sist?mas veids. M??inot modific?t s?jumu, izmantojot papildprogrammu Disk Management, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Darb?bu neizdev?s izpild?t, jo papildprogrammas Disk Management konsoles skats nav atjaunin?ts. Atsvaidziniet skatu, izmantojot atsvaidzin??anas uzdevumu. Ja probl?ma joproj?m past?v, aizveriet papildprogrammas Disk Management konsoli un p?c tam restart?jiet papildprogrammu Disk Management vai restart?jiet datoru.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo l?dz jaudas zuduma br?dim jaun? s?juma konfigur?cijas inform?cija netika ierakst?ta disk?.

RISIN?JUMS

Ja v?laties, lai m?s nov?rstu ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, p?rejiet uz sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiski

Lai nov?rstu ?o probl?mu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Nov?rst probl?mu. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Nov?rst probl?mu
Microsoft probl?mu nov?r?ana 50651Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.

Piez?me. Ja ?obr?d neizmantojat datoru, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.


P?c tam p?rejiet uz sada?u " Vai probl?ma ir nov?rsta?"

Labot patst?v?gi

Ja rodas sada?? "Simptomi" aprakst?t? probl?ma, to var atrisin?t, atk?rtoti instal?jot s?jumu. Lai atk?rtoti instal?tu s?jumu, l?dzu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

 1. Atveriet ier??u p?rvaldnieku. Papildprogrammai Disk Management var piek??t, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstot " Device Manager" vai "devmgmt.msc".
 2. Ja papildprogramma Disk Management ir atv?rta, noklik??iniet uz "Storage Volumes" (Kr?tuves s?jumi), lai izv?rstu ier?ces koka kr?tuves s?jumu da?u.
 3. Kr?tuves s?jumu da?? ir j?b?t s?jumam ar nosaukumu "Unknown device" (Nezin?ma ier?ce). Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ??s ier?ces un izv?lieties "Uninstall" (Atinstal?t). Kad tiek pras?ts apstiprin?t izv?li, izv?lieties OK (Labi).
 4. Restart?jiet sist?mu, ja tas tiek pied?v?ts. P?c sist?mas restart??anas s?jumam ir j?b?t pieejamam. Ja sist?mu netiek pied?v?ts restart?t, ar peles labo pogu noklik??iniet uz papildprogrammas Disk Management un izv?lieties "Scan for hardware changes" (Mekl?t aparat?ras izmai?as). Kad sken??ana un s?juma instal??ana ir pabeigta, s?jumam var?s piek??t.

Piez?me.Ja jaudas zudums rodas da?as sekundes p?c s?juma izveides, retos gad?jumos var tikt par?d?ta uzvedne, kur? tiek l?gts format?t s?jumu p?c iepriek? aprakst?to darb?bu izpildes. ??d? gad?jum? faila sist?mas konfigur?cija netika ierakst?ta l?dz br?dim, kad notika jaudas zudums. S?jumu var b?t nepiecie?ams p?rformat?t vai izveidot no jauna.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazinieties ar atbalsta centru.
 • M?s priec?simies par j?su atsauksm?m. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai nos?tiet e-pasta zi?ojumu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2001877 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 31. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
KB2001877

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com