Straipsnio ID: 2001877 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? situacij?. Operacin?je sistemoje ?Windows 7? sukuriate nauj? paprast? tom? naudodami disk? tvarkymo program? arba DiskPart.exe nekei?iamame diske. Jeigu ?Windows 7? sistema staiga netenka maitinimo per kelet? minu?i? nuo tomo suk?rimo, galite pasteb?ti, kad prie? nutr?kstant maitinimui sukurtas tomas tampa nepasiekiamas, o maitinim? atk?rus jam nepriskiriama disko raid?.

Be to, disk? tvarkymo programoje gali b?ti nenurodyta tomo b?sena (pavyzd?iui, "Healthy") arba fail? sistemos tipas. Jei naudodamiesi disk? tvarkymo programa m?ginate modifikuoti tom?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

Operacija nebaigta, nes disk? tvarkymo konsol?s rodinys n?ra atnaujintas. Atnaujinkite rodin?, naudodami atnaujinimo u?duot?. Jei problema i?lieka, u?darykite disk? tvarkymo konsol?, tada i? naujo paleiskite disk? tvarkymo program? arba i? naujo paleiskite kompiuter?.

PRIE?ASTIS

?i triktis ?vyksta, nes tuo metu, kai nutr?ko maitinimas, ? disk? nebuvo ?ra?yta naujo tomo konfig?ravimo informacija.

SPRENDIMAS

Nor?dami, kad mes i?spr?stume ?i? problem?, atsidarykite skyri? Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, atsidarykite skyri? Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite vedlyje Pataisyti nurodomus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50651Pastaba. ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba. Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? taisym? ? ?flash? atmintin? arba CD, kad gal?tum?te paleisti j? kompiuteryje, kuriame kilo problema.


Tada atsidarykite skyri? Ar tai i?sprend? problem??.

Leiskite taisyti pa?iam

Jei ?vyksta skyriuje ?Po?ymiai? apra?yta triktis, perdiegus tom? triktis bus pa?alinta. Nor?dami i? naujo ?diegti tom? atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite ?rengini? tvarkytuv?. ?rengini? tvarkytuv? galima pasiekti langelyje Prad?ti ie?k? ?vedus ?Device Manager? arba devmgmt.msc.
 2. Atsidar? ?rengini? tvarkytuv? spustel?kite Saugyklos tomai nor?dami i?skleisti ?rengini? med?io saugyklos tom? dal?.
 3. Dalyje Saugyklos tomai turite rasti tom?, nurodyt? kaip Ne?inomas ?renginys. Spustel?kite ?? ?rengin? de?iniuoju pel?s mygtuku ir pasirinkite ?alinti. Kai papra?oma patvirtinti, pasirinkite Gerai.
 4. Pasirod?ius raginimui i? naujo paleiskite sistem?. Sistem? paleidus i? naujo tomas tur?t? b?ti pasiekiamas. Jei esate paraginami i? naujo paleisti sistem?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?rengini? tvarkytuv? ir pasirinkite Ie?koti aparat?ros pakeitim?. Kai baigiama ie?ka ir ?diegiamas tomas, jis tampa pasiekiamas.

Pastaba:jei per kelet? sekund?i? nuo tomo suk?rimo nutr?ksta maitinimas, retais atvejais gali b?ti paraginta suformatuoti tom? atlikus pirmiau nurodytus veiksmus. Jei tai ?vyksta, fail? sistema nebuvo sukonfig?ruota nutr?kus maitinimui. Gali tekti performatuoti arba i? naujo sukurti tom?.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2001877 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
KB2001877

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com