BPA cua SBS 2008 Thng bao rng tp nht ky c s d liu cu hinh Windows SharePoint Services ngay ln (hin co dung lng trn 1gb)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2000544 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Tp nht ky Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) co th tng ln dung lng ln khi cai t mc inh Small Business Server 2008 (SBS 2008). Trinh phn tich Thc tin Tt nht (BPA) cua SBS 2008 se hin thi thng bao canh bao vi ni dung:

Tp nht ky c s d liu Cu hinh Sharepoint ngay cang ln

Tp nht ky c s d liu cu hinh Windows SharePoint Services ngay ln (hin co dung lng trn 1gb)

NGUYN NHN

Hin tng nay xay ra nu c s d liu c cu hinh s dung thit t mc inh cua ch khi phuc y u va nhiu giao dich a c ghi vao c s d liu.

GI?I PHP

giam dung lng tp nht ky, s dung cac bc sau. Trc tin, nn sao lu toan b may chu.

yu cu chung ti giam dung lng tp nht ky, i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn "? ti t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho ti

? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo lin k?t Khc phuc s c nay. Sau b?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50682Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Chu y Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, ban co th lu khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

1. M notepad ri Sao chep va dan ni dung sau vao notepad. Lu tp di dang c:\logshrink.sql

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
chon @ConfigDB = name t sys.databases co tn nh 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
t @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
t @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
t @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
chon @ConfigDBLog = name t sys.database_files co tn nh 'SharePoint_Config%_log';
t @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
t @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] thanh disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
i ti

2. M du nhc lnh nng cao va chay lnh sau:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql


Tp lnh nay se tao hai tp sao lu (.bkf trc va .bkf sau) trong C:\windows\temp.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2000544 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
T? kha:
KB2000544

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com