SBS 2008 BPA izve?tava da datoteka evidencije za Windows SharePoint Services konfiguracione baze podataka postaje prevelika (trenutno je ve?a od 1 GB)

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2000544 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Symptoms

Datoteka evidencije za Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) mo?e postati prevelika pri podrazumevanoj instalaciji proizvoda Small Business Server 2008 (SBS 2008). SBS 2008 analizator najboljih postupaka (BPA) prikaza?e poruku upozorenja sa slede?im sadr?ajem:

Datoteka evidencije za Sharepoint konfiguracionu bazu podataka postaje prevelika

Datoteka evidencije za Windows SharePoint Services konfiguracione baze podataka postaje prevelika (trenutno je ve?a od 1 GB)

UZROK

Ovaj problem ?e se javiti ako je baza podataka konfigurisana da koristi podrazumevanu postavku potpunog oporavka, dok se brojne transakcije evidentiraju u bazi podataka.

Resolution

Da biste smanjili datoteku evidencije, pratite slede?e korake. Najpre se preporu?uje da kreirate rezervnu kopiju servera.

Da bismo smanjili datoteku evidencije umesto vas, pre?ite na odeljak ?&Popravi umesto mene&?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?&Popravi?u sâm&?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50682Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

1. Kopirajte slede?i tekst i nalepite ga u program ?Bele?nica?. Sa?uvajte datoteku kao c:\logshrink.sql

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Otvorite komandnu liniju sa punim privilegijama i otkucajte slede?u komandu:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql


Ova skripta ?e kreirati dve datoteke rezervne kopije (pre.bkf i posle.bkf) na lokaciji C:\windows\temp.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2000544 - Poslednji pregled: 31. oktobar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
KB2000544

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com