SBS 2008 BPA par?da zi?ojumu, ka Windows SharePoint Services konfigur?cijas datu b?zes ?urn?lfails k??st liels (pa?laik izm?rs ir vair?k nek? 1 GB)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2000544 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) ?urn?lfails var k??t liels Small Business Server 2008 (SBS 2008) noklus?juma instal?cij?. SBS 2008 paraugprakses analiz?t?js (Best Practices Analyzer ? BPA) par?d?s br?din?juma zi?ojumu ar ??du tekstu:

SharePoint konfigur?cijas datu b?zes ?urn?lfails k??st liels

Windows SharePoint Services konfigur?cijas datu b?zes ?urn?lfails k??st liels (pa?laik izm?rs ir vair?k nek? 1 GB)

IEMESLS

??da probl?ma var rasties, ja datu b?zei ir konfigur?ts izmantot pilnas atkop?anas re??ma noklus?juma iestat?jumu un datu b?z? ir pieteiktas vair?kas transakcijas.

RISIN?JUMS

Lai samazin?tu ?urn?lfaila izm?ru, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas. Vispirms ieteicams izveidot pilnu servera dubl?jumu.

Ja v?laties, lai m?s samazin?tu ?urn?lfaila izm?ru, p?rejiet uz sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, p?rejiet uz sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiski

Lai nov?rstu ?o probl?mu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Nov?rst probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Nov?rst probl?mu
Microsoft probl?mu nov?r?ana 50682Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.

Piez?me. Ja ?obr?d neizmantojat datoru, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

1. Atveriet programmu Notepad un kop?jiet un iel?m?jiet taj? t?l?k nor?d?to tekstu. Saglab?jiet failu k? c:\logshrink.sql

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Atveriet privile??to komandu uzvedni un palaidiet ??du komandu:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql


?is skripts direktorij? C:\windows\temp izveidos divus dubl?juma failus (before.bkf un after.bkf).

Rekviz?ti

Raksta ID: 2000544 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 31. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
KB2000544

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com