?SBS 2008 BPA? prane?a, kad ?Windows SharePoint Services? konfig?racijos duomen? bazi? ?urnalo failas smarkiai did?ja (?iuo metu didesnis nei 1 gb)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2000544 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?Windows SharePoint Services 3.0? (WSS 3.0) ?urnalo failas gali labai padid?ti naudojant numatyt?j? ?Small Business Server 2008? (SBS 2008) ?diegt?. ?SBS 2008? geriausios praktikos analizatorius (BPA) pateiks tok? ?sp?jimo prane?im?:

?SharePoint? konfig?racijos duomen? baz?s ?urnalo failas smarkiai did?ja

?Windows SharePoint Services? konfig?racijos duomen? bazi? ?urnalo failas smarkiai did?ja (?iuo metu didesnis nei 1 gb)

PRIE?ASTIS

Tai ?vyks, jei duomen? baz? sukonfig?ruota naudoti numatyt?j? viso atk?rimo re?imo parametr? ir duomen? baz?je u?registruota daug operacij?.

SPRENDIMAS

Nor?dami suma?inti ?urnalo failo dyd?, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Pirmiausia patariama sukurti viso serverio atsargin? kopij?.

Nor?dami, kad mes suma?intume ?urnalo failo dyd?, atsidarykite skyri? Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, atsidarykite skyri? Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50682Pastaba. ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba. Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? taisym? ? ?flash? atmintin? arba CD, kad gal?tum?te paleisti j? kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

1. Atsidarykite u?ra?in? ir nukopijuokite bei ?klijuokite ? j? nurodyt? tekst?. ?ra?ykite fail? kaip c:\logshrink.sql

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Atidarykite didesni? teisi? komandin? eilut? ir ?vykdykite ?i? komand?:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql


?is scenarijus aplanke C:\windows\temp sukurs du atsargini? kopij? failus (before.bkf ir after.bkf).

Savyb?s

Straipsnio ID: 2000544 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
KB2000544

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com