Cài đ?t SQL Server 2008 không thành công n?u thi?t l?p tài kho?n không có quy?n ngư?i dùng nh?t đ?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2000257 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây. Đ? th?t ch?t an ninh, b?n lo?i b? m?t s? quy?n ngư?i dùng m?c đ?nh cho nhóm qu?n tr? viên đ?a phương trên m?t h? đi?u hành Windows. Đ? chu?n b? cho thi?t l?p Microsoft SQL Server trên h? th?ng này, b?n thêm tài kho?n thi?t l?p nhóm qu?n tr? viên đ?a phương.

Trong trư?ng h?p này, n?u b?n cài đ?t ho?c nâng c?p đ? Microsoft SQL Server 2008, ti?n tr?nh cài đ?t có th? th?t b?i, và b?n nh?n đư?c báo l?i khác nhau như đ? nêu trong các ph?n sau.

K?ch b?n 1:Đ? cài đ?t m?i, chương tr?nh cài đ?t không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Truy c?p b? t? ch?i

Ngoài ra, b?n có th? th?y thông báo l?i tương t? như sau đây trong t?p tin Detail.txt

Năm 2009-01-02 13:00:17 SQLEngine: - SqlServerServiceSCM: ch? đ?i cho s? ki?n nt 'H?c vi?n NIIT$ Global\sqlserverRecComplete' đư?c t?o ra

Năm 2009-01-02 13:00:20 SQLEngine: - SqlServerServiceSCM: ch? đ?i cho s? ki?n nt 'H?c vi?n NIIT$ Global\sqlserverRecComplete' ho?c x? l? quá tr?nh sql đ? đư?c tín hi?u

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: c?u h?nh hành đ?ng th?t b?i v? tính năng SQL_Engine_Core_Inst trong th?i gian ConfigRC và k?ch b?n ConfigRC.

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: truy c?p b? t? ch?i

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: c?u h?nh hành đ?ng th?t b?i v? tính năng SQL_Engine_Core_Inst trong th?i gian ConfigRC và k?ch b?n ConfigRC.

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: System.ComponentModel.Win32Exception: truy c?p b? t? ch?i

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess (Int32 processId, truy c?p Int32 Boolean throwIfExited)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle (Int32 truy c?p, Boolean throwIfExited)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i System.Diagnostics.Process.OpenProcessHandle()

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i System.Diagnostics.Process.get_Handle()

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceBase.WaitSqlServerStart (quá tr?nh processSql)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceSCM.StartSqlServer (String [] tham s?)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerStartup.StartSQLServerForInstall (chu?i sqlCollation, Chu?i masterFullPath Boolean isConfiguringTemplateDBs)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.ConfigSQLServerSystemDatabases (thu?c tính EffectiveProperties, Boolean isConfiguringTemplateDBs Boolean useInstallInputs)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.DoCommonDBStartConfig (ConfigActionTiming th?i gian)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.Install (th?i gian ConfigActionTiming, t? đi?n ' 2 actionData PublicConfigurationBase spcb)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.PrivateConfigurationBase.Execute (ConfigActionScenario k?ch b?n, ConfigActionTiming th?i gian, t? đi?n ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SqlFeatureConfigBase.Execute (ConfigActionScenario k?ch b?n, ConfigActionTiming th?i gian, t? đi?n ' 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.ExecuteAction (chu?i actionId)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: t?i Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.Execute (chu?i actionId, TextWriter errorStream)

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: ngo?i l?: System.ComponentModel.Win32Exception.

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: ngu?n: H? th?ng.

Năm 2009-01-02 13:00:20 Slp: thông báo: truy c?p b? t? ch?i.


K?ch b?n 2
: nâng c?p lên SQL Server 2008 s? báo cáo các thông báo l?i sau đây v? các quy t?c Engine_SqlEngineHealthCheck:

Cai tr? tên: Engine_SqlEngineHealthCheck
Quy t?c tr? chơi mô t?: ki?m tra xem các d?ch v? SQL Server có th? đư?c kh?i đ?ng l?i; ho?c cho m?t trư?ng h?p nhóm, cho dù các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL tr?c tuy?n.
K?t qu?: th?t b?i
Hành đ?ng tin nh?n/s?a sai: D?ch v? SQL Server không th? đư?c kh?i đ?ng l?i; ho?c cho m?t trư?ng h?p nhóm, các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL không tr?c tuy?n

Ngoài ra, b?n có th? th?y thông báo l?i tương t? như sau đây trong t?p tin Detail.txt

2009-05-27 17:50:20 SQLEngine:: ki?m tra đ?ng cơ đ?i l? Unter den 'GetSqlServerProcessHandle_1'
2009-05-27 17:50:20 SQLEngine: - SqlServerServiceSCM: ch? đ?i cho s? ki?n nt 'Global\sqlserverRecComplete$ SQL10' đư?c t?o ra
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine: - SqlServerServiceSCM: ch? đ?i cho s? ki?n nt 'Global\sqlserverRecComplete$ SQL10' ho?c x? l? quá tr?nh sql đ? đư?c tín hi?u
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine: - FacetSqlEngineHealthCheck: Engine_SqlEngineHealthCheck: l?i: truy c?p b? t? ch?i

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này là do thi?t k?. Ngoài vi?c thêm tài kho?n ngư?i dùng đang ch?y thi?t l?p như là m?t qu?n tr? đ?a phương như di?n t? trong làm th? nào đ?: cài đ?t SQL Server 2008 (cài đ?t), yêu c?u tài kho?n ngư?i dùng thi?t l?p quy?n ngư?i dùng m?c đ?nh sau cho các thi?t l?p đ? đư?c hoàn t?t thành công.

Tên hi?n th? đ?i tư?ng chính sách c?c b?

Ngư?i dùng ph?i

Sao lưu các t?p tin và thư m?c

SeBackupPrivilege

G? l?i chương tr?nh

SeDebugPrivilege

Qu?n l? ki?m toán và an ninh đăng nh?p

SeSecurityPrivilege

GI?I PHÁP

Đ? thêm các quy?n đ?i v?i tài kho?n qu?n tr? viên đ?a phương, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Đăng nh?p vào máy tính như là m?t ngư?i dùng đ? hành chính ?y nhi?m.
 2. Nh?p vào b?t đ?u, b?m ch?y, lo?i ki?m soát admintools, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p đúp vào chính sách b?o m?t c?c b?.
 4. Trong h?p tho?i Thi?t đ?t b?o m?t c?c b? , b?m vào Chính sách đ?a phương, b?m đúp vào Ngư?i s? d?ng quy?n chuy?n như?ng, và sau đó nh?p đúp vào b?n sao lưu các t?p tin và thư m?c.
 5. Trong h?p tho?i thu?c tính thư m?c và t?p tin sao lưu , h?y nh?p vào Thêm ngư?i dùng ho?c nhóm.
 6. Trong h?p tho?i ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm , lo?i tài kho?n ngư?i dùng đang đư?c s? d?ng cho các thi?t l?p, và sau đó b?m OK hai l?n.
 7. L?p l?i các th? t?c cho các chính sách hai khác đư?c đ? c?p trong ph?n "Nguyên nhân".
 8. Trên menu t?p , b?m thoát đ? đóng h?p tho?i Thi?t đ?t an ninh đ?a phương .

THÔNG TIN THÊM

 • Đ? ki?m tra danh sách các đ?c quy?n mà hi?n đang liên k?t v?i các tài kho?n đư?c s? d?ng cho các thi?t l?p, b?n có th? s? d?ng công c? AccessChk.exe. Đ? t?i v? công c? này, h?y truy c?p v? trí sau:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/bb664922.aspx

S? d?ng: accesschk.exe - m?t < thi?t l?p tài kho?n > *

Ví d?:

c:\tools\accesschk.exe - m?t testdc\setupaccount *

M?u đ?u ra:

SeSecurityPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeSystemtimePrivilege
SeShutdownPrivilege
SeRemoteShutdownPrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeDebugPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeSystemProfilePrivilege
SeProfileSingleProcessPrivilege
SeIncreaseBasePriorityPrivilege
SeLoadDriverPrivilege
SeCreatePagefilePrivilege
SeIncreaseQuotaPrivilege
SeChangeNotifyPrivilege
SeUndockPrivilege
SeManageVolumePrivilege
SeImpersonatePrivilege
SeCreateGlobalPrivilege
SeTimeZonePrivilege
SeCreateSymbolicLinkPrivilege
SeInteractiveLogonRight
SeNetworkLogonRight
SeBatchLogonRight
SeRemoteInteractiveLogonRight

Thu?c tính

ID c?a bài: 2000257 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbmt KB2000257 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2000257

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com