Vô hi?u hoá t?p tin và máy in chia s? cho an ninh b? sung

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 199346
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n c? g?ng k?t n?i Internet b?ng cách s? d?ng m?ng quay s?, b?n có th? nh?n đư?c d?u nh?c sau đây:

T?p tin và máy in chia s? đang ch?y trên các k?t n?i TCP/IP b?n s? s? d?ng đ? truy c?p Internet. Ngư?i dùng khác trên Internet có th? truy nh?p các t?p c?a b?n.

B?n có mu?n Windows đ? vô hi?u hoá t?p tin và máy in chia s? trên các k?t n?i TCP/IP Internet?

THÔNG TIN THÊM

D?u nh?c này là m?t l?i nh?c nh? b?o m?t r?ng vô hi?u hoá t?p tin và máy in Sharing c?u ph?n m?ng trong khi b?n có c?a b?n m? k?t n?i m?ng quay-ngăn ch?n truy c?p trái phép vào t?p, máy in và m?ng c?a b?n. N?u thành ph?n t?p tin và máy in Sharing đư?c kích ho?t cho ngăn x?p Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) b? ràng bu?c đ? adapter quay c?a b?n, ngư?i dùng bên ngoài c?a Internet có th? truy c?p vào máy tính ho?c m?ng c?a b?n.

LƯU ?: Microsoft m?nh m? khuy?n cáo không cho phép các thành ph?n t?p tin và máy in Sharing v?i m?ng quay.

Đ? vô hi?u hóa thành ph?n t?p tin và máy in Sharing cho adapter Dial-Up c?a b?n:

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng.
 2. Nh?p vào TCP/IP-> quay Adapter, b?m Thu?c tính, và sau đó b?m vào các Bindings tab.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa các T?p tin và máy in chia s? ki?m tra h?p, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
LƯU ?
 • Đi?u này vô hi?u hóa thành ph?n t?p tin và máy in Sharing ch? cho b? đi?u h?p m?ng quay s?. Đ?a phương m?ng chia s? t?p ho?c máy in chia s? không b? ?nh hư?ng.
LƯU ?: Trong m?t s? trư?ng h?p, nó có th? c?n thi?t đ? chia s? t?p và máy in thông qua b? đi?u h?p m?ng tương t? đư?c s? d?ng đ? truy c?p Internet. Cho phép t?p và máy in chia s? b?ng cách s? d?ng giao th?c TCP/IP có th? phơi bày chia s? t?p ho?c máy in chia s? Internet. M?t ví d? ph? bi?n c?a k?ch b?n này x?y ra v?i k?t n?i DSL ho?c modem cáp nơi băng thông r?ng thi?t b? đư?c k?t n?i tr?c ti?p vào m?t trung tâm m?i máy tính s? d?ng đ? k?t n?i t?i m?ng nhà riêng, như trong ví d? sau:
Internet k?t n?i đ?n m?t thi?t b? băng thông r?ng k?t n?i v?i m?t trung tâm đó k?t n?i đ?n máy tính gia đ?nh
Đ? c?u h?nh m?t m?ng lư?i an toàn chia s? t?p và máy in trên b? đi?u h?p m?ng ti?p xúc v?i Internet, unbind t?p tin và máy in chia s? đ? TCP/IP ràng bu?c đ? ti?p xúc v?i adapter:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng.
 2. Nh?p vào TCP/IP-> b? đi?u h?p m?ng, b?m Thu?c tính, và sau đó b?m vào các Bindings tab.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa các T?p tin và máy in chia s? ki?m tra h?p, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 4. Cài đ?t NetBEUI. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng.
 5. Nh?p vào Thêm, b?m Giao thức, dư?i Các nhà s?n xu?t, b?m Microsoft và sau đó b?m đúp chu?t NetBEUI.
 6. Nh?p vào Ok kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Các th? t?c này nên đư?c l?p đi l?p l?i trên các máy tính mà c?n ph?i chia s? t?p tin ho?c có đư?c quy?n truy c?p vào các t?p tin đư?c chia s? nhưng có b? đi?u h?p ti?p xúc v?i Internet.

M?t gi?i pháp là đ? cài đ?t chia s? k?t n?i Internet n?u b?n đang ch?y Windows 98 Second Edition cung c?p b?o v? như di?n t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
241570 Tính năng b?o m?t c?a chia s? k?t n?i Internet
Cài đ?t chia s? k?t n?i Internet (ICS):

LƯU ?: ICS ch? nên đư?c cài đ?t trên máy tính mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i v?i Internet. Máy tính này đư?c g?i là máy ch? lưu tr?. Các máy tính khác trên m?ng c?c b? (LAN) mà s? d?ng máy ch? lưu tr? đ? k?t n?i vào Internet ? đây đư?c g?i là khách hàng. Các chương tr?nh Internet trên các khách hàng nên đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t m?ng LAN.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. Trên các Thi?t l?p Windows tab, b?m vào Internet công c?, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Chia s? k?t n?i Internet ki?m tra h?p, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? ch?y thu?t s? chia s? k?t n?i Internet.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u ICS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230140 Ch? có m?t k?t n?i Internet chia s? lưu tr? c?n thi?t trên m?t m?ng LAN

Thu?c tính

ID c?a bài: 199346 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbdialup kbinfo kbmt KB199346 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:199346

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com