Làm th? nào đ? phát hi?n và xoá tài kho?n không ho?t đ?ng máy

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 197478 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Th? t?c này s? d?ng t?p tin batch và tài nguyên b? ti?n ích đ? t?o ra m?t danh sách máy tài kho?n s?p x?p theo th?i gian qua m?t kh?u trương m?c máy tính đư?c C?p Nh?t. Danh sách sau đó c?n ph?i đư?c ki?m tra b?i ngư?i qu?n tr? đ? lo?i b? t?t c? tài kho?n máy đư?c coi là ho?t đ?ng, đ? l?i ch? c? tài kho?n máy trong danh sách c?n l?i. Danh sách c?n l?i sau đó đư?c đ?c m?t t?p tin th?c thi có h? th?ng xoá các tài kho?n c? máy s? d?ng Windows NT tài nguyên b? ti?n ích.

 1. T?o t?p tin batch sau t? danh sách c?a h? dư?i đây: Oldms.bat, Oldms2.bat, Oldms3.bat, Oldms4.bat, Deloldms.bat, và Bat2.bat.
 2. Ch?y t?p tin Oldms.bat t? m?t d?u nh?c l?nh trong khi đăng nh?p như m?t ngư?i qu?n tr?. S? d?ng cú pháp sau:

  OLDMS.DƠI DomainName
 3. M? Output.txt t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, và lo?i b? t?t c? các d?ng mà ch?a tài kho?n máy là h?p l?. Các đư?ng c?n l?i trong Output.txt nên ch?a ch? tài kho?n máy đó s? b? xóa.
 4. Ch?y t?p tin Deloldms.bat. T?p này s? đ?c t?p tin Output.txt, và xóa m?i tài kho?n máy b?ng cách g?i Netdom.exe tài nguyên kit Ti?n ích.
N?i dung c?a Oldms.bat:
  @echo off
  if "%1"=="" goto nodomain
  set dom=%1
  set deloldms=
  netdom /d:%1 bdc | find "Found PDC" > temp4.txt
  for /f "tokens=3" %%a in (temp4.txt) do set pdc=%%a
  if exist ms2.txt del ms2.txt
  if exist output.txt del output.txt
  if exist out2.txt del out2.txt
  if exist temp4.txt del temp4.txt
  echo.
  echo Generating Server List of Member Servers and Workstations
  echo.
  echo Please Wait...
  netdom /d:%1 /noverbose member > MS.TXT
  for /F "delims=\\ tokens=1" %%a in (ms.txt) do echo %%a >> MS2.TXT
  cls
  echo.
  echo Generating List of Member Servers and Workstations - Done
  echo.
  echo List Generated. Checking Password Ages.
  echo.
  echo Please Wait...
  for /F "tokens=1" %%a in (ms2.txt) do call oldms2.bat %%a %dom% %pdc%
  sort < output.txt > out2.txt
  del output.txt
  echo Machine account ages for domain: %dom% >> output.txt
  echo ------------------------------------------------ >> output.txt
  type out2.txt >> output.txt
  if exist ms.txt del ms.txt
  if exist out2.txt del out2.txt
  if exist temp3.txt del temp3.txt
  if exist ms2.txt del ms2.txt
  if exist temp.txt del temp.txt
  if exist temp4.txt del temp4.txt
  if exist total.txt del total.txt
  if exist working.txt del working.txt

  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***

  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B
  %%C>>working.txt
  type working.txt|find " " /c>total.txt
  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A
  echo.
  Echo List Complete
  echo.
  Echo %deloldms% machine accounts found.
  echo.
  echo Now edit OUTPUT.TXT and remove all valid machine accounts.
  echo Machine accounts remaining in OUTPUT.TXT will be deleted.
  echo After OUTPUT.TXT has been modified, run DELOLDMS.BAT to
  echo delete machine accounts.
  echo.
  if exist total.txt del total.txt
  if exist working.txt del working.txt
  goto end
  :nodomain
  echo Specify the target domain on the command line
  echo EXAMPLE: oldms MyDomainName
  :end
				

N?i dung c?a Oldms2.bat:
  rem %1 = member server
  rem %2 = domain
  rem %3 = pdc
  nltest /server:%3 /user:%1$ | find "PasswordLastSet" > temp.txt
  for /F "delims== tokens=2" %%a in (temp.txt) do oldms3.bat %%a %1
				

N?i dung c?a Oldms3.bat:
  rem %1 = date
  rem %2 = time
  rem %3 = member server
  echo %1 > temp3.txt

  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***

  for /F "delims=/ tokens=1,2,3" %%a in (temp3.txt) do oldms4.bat %%a %%b
  %%c %2 %3
				

N?i dung c?a Oldms4.bat
  rem %1 = month
  rem %2 = day
  rem %3 = year
  rem %4 = time
  rem %5 = member server
  echo %3/%1/%2 %4 %5 >> output.txt
				

N?i dung c?a Deloldms.bat
  @echo off
  set dom=
  set deloldms=
  if exist total.txt del total.txt
  if exist working.txt del working.txt

  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***

  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B
  %%C>>working.txt
  type working.txt|find " " /c>total.txt
  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A
  cls
  echo.
  Echo NOTICE: %deloldms% machine accounts found in OUTPUT.TXT, ready for
  deletion
  Echo Press Ctrl + C to abort or..
  echo.
  pause
  FOR /f "tokens=6" %%a in (output.txt) do set dom=%%a
  if "%dom%"=="" goto nodomain
  FOR /F "SKIP=2 TOKENS=3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO CALL BAT2 %%A
  if exist total.txt del total.txt
  if exist working.txt del working.txt
  goto end
  :nodomain
  Echo Domain Name Missing from OUTPUT.TXT
  Echo Re-run OLDMS.BAT
  :end
				

N?i dung c?a Bat2.bat:
  NETDOM /d:%dom% MEMBER %1 /DELETE
				

THÔNG TIN THÊM

Như m?t ph?n c?a Windows NT b?o m?t, m?t kh?u tài kho?n máy đang thay đ?i m?i b?y ngày. Quá tr?nh đư?c mô t? trong bài vi?t này d?a vào đ? tu?i c?a m?t kh?u tài kho?n máy đ? xác đ?nh tính h?p l?. Nó có th? cho ngư?i qu?n tr? đ? vô hi?u hoá t? đ?ng máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n. Quá tr?nh này có th? đư?c th?c hi?n trên cơ s? toàn mi?n ho?c cho m?i h? th?ng. Nếu ti?n tr?nh đ? đư?c th?c hi?n, các qu?n tr? viên không th? d?a vào đ? tu?i m?t kh?u đ? xác đ?nh tính h?p l? c?a các tài kho?n. B?n s? c?n ph?i vư?t qua tham kh?o v?i tài kho?n c?a b?n trong n?i b? tài li?u h?p l? máy khi ch?nh s?a Output.txt. n?u thông tin này không ph?i là có s?n, k? thu?t này không nên đư?c s? d?ng.

LƯU ?: Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:

154501Làm th? nào đ? vô hi?u hoá t? đ?ng máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n

158148Tên mi?n an toàn kênh Utility--Nltest.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 197478 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB197478 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:197478

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com