Cach s dung Cng cu Sa Hp th n khi phuc th trong Outlook 2000 c cai t co tuy chon Cng ty va Nhom lam vic

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 197316 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
xem bai vit nay danh cho phin ban Microsoft Office 2002 va Microsoft Office Outlook 2003, hay xem 287497.
xem bai vit nay danh cho phin ban Microsoft Outlook 2000 (IMO), hay xem 197315.
xem bai vit nay danh cho phin ban Microsoft Outlook 98 (CW), hay xem 181325. (Trang nay co th co bng ting Anh)
xem bai vit nay danh cho phin ban Microsoft Outlook 98 (IMO), hay xem 181523. (Trang nay co th co bng ting Anh)
CHU Y: Cac phng phap trong bai vit nay chi ap dung nu ban a cai t Outlook co tuy chon Cng ty hoc Nhom lam vic. Vi tuy chon nay, ban co th s dung cac dich vu Giao din Lp trinh ng dung Nhn tin (MAPI). xac inh kiu cai t cua ban, hay bm vao Gii thiu v Microsoft Outlook trn menu Tr giup. Nu ban a cai t Cng ty hoc Nhom lam vic, ban se thy "Cng ty hoc Nhom lam vic".
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

B
ai vit nay m ta cach s dung Cng cu Sa Hp th n khi phuc cac th muc va muc t tp Th muc Ca nhn bi hong (.pst).

Thng tin thm

CHU Y: Cac vi du c lit k di y cp n vic s dung Cng cu Sa Hp th n trn tp .pst. Cc phng phap tng t ap d?ng cho tp th m?c gian tuyn (.ost). inh vi tp th muc gian tuyn (.ost), bm chon Th muc Gian tuyn (*.ost) trong Chon Tp Quet.

Cng cu Sa Hp th n (Scanpst.exe) la cng cu c thit k giup sa cac s c i kem vi cac tp Th muc Ca nhn (.pst). Cng c? ny c?ng c th? s?a cc tp th m?c gian tuyn (.ost).

Cng cu Sa Hp th n i kem vi Microsoft Windows 95 va ca Microsoft Outlook 98 cung vi Microsoft Office 2000 CD-ROM. Cng cu nay ?c ci ?t t? ?ng trong khi thi?t l?p. Tin ich nay cung c cai t cung vi Thit lp Dich vu Nhn tin cua Windows trn Microsoft Windows 98 CD-ROM. B?n c th? t?m th?y cc chng tr?nh ny trong th m?c sau y:
< CD>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
Trong Windows 2000, ban co th inh vi cac chng trinh nay trong th muc sau y:
< CD>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Video: Cach sa tp Th muc Ca nhn trong Outlook (.pst) cua ban

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video2


Ch?y Cng c? S?a H?p th ?n

 1. Bm Bt u va tro chut ti Find (Tim kim) hoc ti Search (Tim kim), tuy thuc vao h iu hanh cua ban.
 2. Trong hp Tim kim tp hoc th muc co tn, nhp scanpst.exe.
 3. Nhp ng dn va tn cua tp pst hoc bm Duyt inh vi tp bng cach dung h thng tp cua windows.
 4. Bm Bt u.

Cng cu Sa Hp th n Co chc nng Gi

Khi ban chay Cng cu Sa Hp th n trn tp Th muc Ca nhn (.pst), cng cu se thc hin cac chc nng sau:
 • Cng cu Sa Hp th n phn tich cu truc th muc cua tp Th muc Ca nhn (.pst) va tiu muc c gng khi phuc tt ca cac th muc va cac muc.
 • Nu Cng cu Sa Hp th n khi phuc tp Th muc Ca nhn (.pst) thi co nghia la cng cu sa a phat hin ra s c va a sa nhng gi ma cng cu co th sa.
 • Cng cu Sa Hp th n c gng chuyn i moi tp thanh tp Th muc Ca nhn (.pst). (Vi du: nu ban i tn tp thi hanh thanh "Something.pst" (khng co du ngoc kep), cng cu se chuyn i tp thanh tp .pst co th gn.

Tp Th muc Ca nhn a khi phuc

Sau khi ban chay Cng cu Sa Hp th n, khi ng Outlook bng cach s dung cu hinh co cha tp Th muc Ca nhn (.pst) ma ban a c gng sa. Trn menu Xem, bm Danh sach Th muc bt ch xem Danh sach Th muc. Trong Danh sach Th muc cua ban, ban se nhin thy cac th muc a c khi phuc sau y:
  Cac Th muc Ca nhn a khi phuc

   Lich
   Danh sach lin h
   Cac Muc a xoa
   Hp th n
   Nht ky
   Chu y
   Hp th i
   Cac Muc a gi
   Tac vu
				
Cac th muc a khi phuc nay thng trng do y la tp .pst c tao lai. B?n c?ng s? th?y m?t th m?c ?c g?i l "a mt va a tim thy" (khng c d?u ngo?c kp). Th muc nay cha cac th muc va cac muc ma Cng cu Sa Hp th n a khi phuc. Cac muc bi thiu trong th muc a mt Va a tim thy khng th sa c.

Cach Khi phuc Cac muc a sa

Ban nn chuyn s lng ti a co th cac muc trong th muc a mt va a tim thy sang tp Th muc Ca nhn (.pst) mi trong cu hinh cua ban. Trc tin, tao muc nhp tp Th muc Ca nhn (.pst) mi trong tiu s cua ban va keo moi muc a khi phuc trong th muc a mt Va a tim thy n vi tri thich hp trong tp Th muc Ca nhn mi (.pst) cua ban.

Cach Tao Tp Th muc Ca nhn Mi (.pst) trong Cu hinh Cua ban

 1. Khi ng Outlook co cu hinh cha cac tp Th muc Ca nhn (.pst) a khi phuc cua ban.
 2. Trn menu Tp, bm Quan ly Tp D liu.
 3. Bm Thm m hp thoai Tp D liu Outlook Mi.
 4. Trong hp thoai Loai b nh, bm chon Tp Th muc Ca nhn (.pst) ri bm OK.
 5. Trong hp thoai Tao hoc M Tp D liu Outlook, bm vao th muc va tn tp danh cho tp Th muc Ca nhn mi (.pst) cua ban ri bm M.
 6. Bm OK.
Ban se co tp Th muc Ca nhn mi (.pst) trong cu hinh cua ban. Keo cac muc a khi phuc trong th muc a mt Va a tim thy vao tp Th muc Ca nhn mi (.pst) cua ban. Khi ban a hoan thanh vic di chuyn tt ca cac muc, ban co th xoa tp Th muc Ca nhn a khi phuc (.pst), bao gm ca th muc a mt Va a tim thy, khoi cu hinh cua ban.

Cach Khi phuc Cac muc trong Tp Th muc Ca nhn Sao lu (.pst)

CHU Y: Nu ban khng th m tp Th muc Ca nhn gc cua minh trc khi ban chay Cng cu Sa Hp th n, co th nhng phng phap sau y se khng hiu qua. Nu ban co th m tp Th muc Ca nhn gc (.pst) cua minh thi co th cac phng phap sau se cho phep ban khi phuc thm cac muc trong tp Th muc Ca nhn a hong (.pst) cua ban.

Khi ban chay Cng cu Sa Hp th n, tuy chon tao sao lu cua tp Th muc Ca nhn gc (.pst) c chon. Tuy chon nay tao tp trn ia cng cua ban c t tn la <tn tp>.bak va la ban sao cua tp <tn tp>.pst co phn m rng khac. Tp .bak co trong th muc cua tp Th muc Ca nhn gc (.pst) cua ban.

Ban co th khi phuc cac muc trong tp .bak ma Cng cu Sa Hp th n khng th khi phuc. Tao mt ban sao cua tp .bak va t tn mi co phn m rng .pst cho tp, vi du: "Tenmoi.pst" (khng co du ngoc kep).

M Outlook bng cach s dung cu hinh co cha tp Th muc Ca nhn mi (.pst) cua ban t bc 4 trong phn "Khi phuc Cac muc a sa" cua bai vit nay va c gng nhp th muc "Tenmoi.pst" bng cach s dung Thut sy Nhp Va Xut. thc hin vic nay:
 1. Trn menu Tp, bm Nhp Va Xut.
 2. Chon Nhp t chng trinh hoc tp khac ri bm Tip theo.
 3. Bm chon Tp Th muc Ca nhn (.pst) ri bm Tip theo.
 4. Di Tp Nh?p, nhp t?p Tenmoi.pst. Di Tuy chon, bm Khng nhp muc trung lp ri bm Tip theo.
 5. Di Chon mt th muc nhp, bm chon tp Th muc Ca nhn (.pst) ri bm chon Bao gm th muc con, bm chon Nhp th muc vao cung th muc, bm vao tp Th muc Ca nhn mi (.pst) cua ban t bc 4 trong phn "Khi phuc Cac muc a sa cua bai vit nay, sau o bm Kt thuc.
CHU Y: Hay nh rng tp sao lu la tp gc bi hong va ban co th thy rng ban khng th khi phuc bt ky muc gi ngoai cac muc a c khi phuc trong th muc a mt Va a tim thy. Nu ban khng th nhp tp Tenmoi.pst vao Outlook thi ban a mt tt ca thng tin khng co trong th muc a mt Va a tim thy.

Cach Khi phuc Th muc Ca nhn 2 GB (.pst)

Gii han trn cua mt Th muc Ca nhn (.pst) la hai gigabyte. Thng thng khi Th muc Ca nhn (.pst) at n gii han nay, ban khng th lu hay truy xut cac muc. Gii han kch th?c tng t? p d?ng cho Th m?c Gin tuy?n (.ost).

Microsoft a cung cp mt tin ich c thit k c gng khi phuc cac muc a c lu tr trong Th muc Ca nhn (.pst) bng cach giam kich thc xung di gii han ti han. S dung tin ich nay co th dn ti vic mt mt s d liu khi phuc d liu ti a.

bit thm thng tin v cach gii han kich thc PST va cng cu Ct PST/OST, hay bm vao s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
296088 Cng c? ct PST v OST Qua kh (Trang nay co th co bng ting Anh)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 197316 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Ba 2013 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? kha:
kbcorrupt kbrepair kbhowto kbvideocontent KB197316

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com