Upotreba alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta za spasavanje poruka u programu Outlook 2000 koji je instaliran sa opcijama ?Poslovno? i ?Radna grupa?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 197316 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka za Microsoft Outlook 2002 i Microsoft Office Outlook 2003 pogledajte ?lanak 287497.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 (IMO) pogledajte ?lanak 197315. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 (CW) pogledajte ?lanak 181325. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 (IMO) pogledajte ?lanak 181523. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
NAPOMENA: Postupci u ovom ?lanku primenljivi su samo ako je program Outlook instaliran sa opcijom ?Poslovno? ili ?Radna grupa? Pomo?u ove opcije mo?ete da koristite usluge Messaging Application Programming Interface (MAPI). Da biste utvrdili tip instalacije, u meniju Pomo? izaberite stavku Osnovni podaci o programu Microsoft Outlook. Ako imate opciju instalacije ?Poslovno? ili ?Radna grupa?, vide?ete ?Poslovno ili Radna grupa?.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

O
vaj ?lanak opisuje na?in na koji se alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta koristi za spasavanje fascikli i stavki iz o?te?ene datoteke li?nih fascikli (.pst).  

Dodatne informacije

NAPOMENA: Dolenavedeni primeri odnose se na kori??enje alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta u .pst datoteci. Iste procedure primenjuju se na datoteku vanmre?ne fascikle (.ost). Da biste prona?li datoteku vanmre?ne fascikle (.ost), u okviru Izbor datoteke za skeniranje potvrdite izbor u polju za potvrdu Vanmre?ne fascikle (*.ost).

Alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta (Scanpst.exe) dizajnirana je da bi vam pomogla da popravite probleme povezane sa datotekama li?ne fascikle (.pst). Ova alatka koristi se i za popravljanje datoteka vanmre?ne fascikle (.ost).

Alatka za popravljanje prijemnog sandu?eta dostavlja se sa operativnim sistemom Microsoft Windows 95, i nalazi se na CD-ROM-u programa Microsoft Outlook 98 i sistema Microsoft Office 2000. Automatski se instalira tokom pode?avanja. Ovaj uslu?ni program instalira se sa pode?avanjem Windows usluge razmene poruka na CD-ROM-u operativnog sistema Microsoft Windows 98. Ovi programi se nalaze u slede?oj fascikli:
<CD drive>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
U operativnom sistemu Windows 2000, ovi programi se nalaze u slede?oj fascikli:
<CD jedinica>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Video: Popravljanje datoteka iz Outlook li?ne fascikle (.pst)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


Pokretanje alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta

 1. Kliknite na dugme Start i postavite pokaziva? na stavku Prona?i ili Pretra?i u zavisnosti od operativnog sistema.
 2. U polju Tra?i datoteke ili fascikle pod imenom otkucajte scanpst.exe.
 3. Otkucajte putanju i ime pst datoteke ili kliknite na dugme Potra?i da biste prona?li datoteku pomo?u Windows sistema datoteka.
 4. Kliknite na dugme Start.

Funkcije alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta

Kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta u datoteci li?nih fascikli (.pst), ona funkcioni?e na slede?i na?in:
 • Alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta analizira strukturu direktorijuma datoteke li?nih fascikli (.pst) i zaglavlja stavki kako bi poku?ala da spase sve fascikle i stavke.
 • Ukoliko alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta spase datoteku li?nih fascikli (.pst), to zna?i da je alatka za popravljanje prona?la probleme i popravila one koje je bilo mogu?e popraviti.
 • Alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta poku?ava da pretvori svaku datoteku u datoteku li?nih fascikli (.pst). (Na primer, ukoliko preimenujete izvr?nu datoteku u ?Ne?to.pst? (bez navodnika), alatka ?e promeniti datoteku u .pst datoteku koja se mo?e postaviti).

Spa?ena datoteka li?nih fascikli

Kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, pokrenite Outlook koriste?i profil koji sadr?i datoteku li?nih fascikli (.pst) koju se poku?ali da popravite. U meniju Prikaz izaberite stavku Lista fascikli da biste uklju?ili prikaz ?Lista fascikli?. U listi fascikli trebalo bi da vidite slede?e spa?ene fascikle:
  Spa?ene datoteke li?ne fascikle

   Kalendar
   Kontakti
   Izbrisane stavke
   Prijemno po?tansko sandu?e
   Dnevnik
   Napomene
   Odlazno po?tansko sandu?e
   Poslate stavke
   Zadaci
				
Ove spa?ene fascikle obi?no su prazne zato ?to je u pitanju ponovo kreirana .pst datoteka. Tako?e bi trebalo da vidite fasciklu pod imenom ?Izgubljeno i prona?eno? (bez navodnika). Ova fascikla sadr?i fascikle i stavke koje je spasila alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta. Stavke koje se ne nalaze u fascikli ?Izgubljeno u prona?eno? nije mogu?e popraviti.

Spasavanje popravljenih stavki

Trebalo bi da premestite ?to vi?e stavki iz fascikle ?Izgubljeno i prona?eno? u novu datoteku li?nih fascikli (.pst) u svom profilu. Najpre kreirajte novu datoteku li?nih fascikli (.pst) u svom profilu i prevucite spasene stavke iz fascikle ?Izgubljeno i prona?eno? na odgovaraju?u lokaciju u novoj datoteci li?nih fascikli (.pst).

Kreiranje nove datoteke li?ne fascikle (.pst) u profilu

 1. Pokrenite Outlook sa profilom koji sadr?i spasene datoteke li?ne fascikle (.pst).
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Upravljanje datotekama sa podacima.
 3. Kliknite na dugme Dodaj da biste otvorili dijalog Nova Outlook datoteka sa podacima.
 4. U okviru Tipovi skladi?tenja izaberite stavku Datoteka li?nih fascikli (.pst), a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. U dijalogu Kreiranje ili otvaranje Outlook datoteke sa podacima izaberite direktorijum i ime datoteke za novu datoteku li?nih fascikli (.pst), a zatim kliknite na dugme Otvori.
 6. Kliknite na dugme U redu.
U profilu bi trebalo da se nalazi nova datoteka li?nih fascikli (.pst). Prevucite spasene stavke iz fascikle ?Izgubljeno i prona?eno? u novu datoteku li?nih fascikli (.pst). Kada premestite sve stavke, iz profila mo?ete da uklonite spasenu datoteku li?nih fascikli, uklju?uju?i fasciklu ?Izgubljeno i prona?eno?.

Spasavanje stavki iz rezervne kopije datoteke li?nih fascikli (.pst)

NAPOMENA: Ukoliko pre pokretanja alatke za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta ne mo?ete da otvorite originalnu datoteku li?nih fascikli (.pst), mogu?e je da slede?e procedure ne?e raditi. Ukoliko mo?ete da otvorite originalnu datoteku li?nih fascikli (.pst), mogu?e je da vam slede?e procedure mogu dozvoliti da spasete dodatne stavke iz o?te?ene datoteke li?nih fascikli (.pst).

Kada pokrenete alatku za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta, izabrana je opcija za pravljenje rezervne kopije originalne datoteke li?nih fascikli (.pst). Ova opcija kreira datoteku na ?vrstom disku koja se zove <ime datoteke>.bak i koja predstavlja kopiju originalne <ime datoteke>.pst datoteke sa drugom oznakom tipa datoteke. Ova .bak datoteka nalazi se u direktorijumu originalne datoteke li?nih fascikli (.pst).

Mo?da ?ete mo?i da spasete stavke iz .bak datoteke koje alatka za popravljanje prijemnog po?tanskog sandu?eta nije mogla da spase. Napravite kopiju .bak datoteke i dajte joj novo ime sa oznakom tipa datoteke .pst, na primer ?Novoime.pst? (bez navodnika).

Otvorite Outlook koriste?i profil koji sadr?i novu datoteku li?nih fascikli (.pst) iz 4. koraka u odeljku ?Spasavanje popravljenih stavki? ovog ?lanka i poku?ajte da uvezete fasciklu ?Novoime.pst? pomo?u ?arobnjaka za uvoz i izvoz. Da biste to uradili:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Izaberite stavku Uvezi iz drugog programa ili datoteke, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Datoteka li?ne fascikle (.pst), a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U okvir Datoteka za uvoz otkucajte datoteku Novoime.pst. U okviru Opcije izaberite stavku Ne uvozi duplikate i kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru Izaberite fasciklu iz koje se uvozi izaberite datoteku li?nih fascikli (.pst) i potvrdite izbor u polju za potvrdu Uklju?i potfascikle, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvezi fascikle u istu fasciklu u, izaberite novu datoteku li?nih fascikli (.pst) iz 4. koraka odeljka ?Spasavanje popravljenih stavki? ovog ?lanka, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
NAPOMENA: Ne zaboravite da je datoteka rezervne kopije bila originalna o?te?ena datoteka i da mo?da ne?ete mo?i da spasete nijednu stavku spasenu u fascikli ?Izgubljeno i prona?eno?. Ukoliko ne mo?ete da uvezete datoteku Novoime.pst u Outlook, izgubili ste sve informacije koje se ne nalaze u fascikli ?Izgubljeno i prona?eno?.

Spasavanje li?ne fascikle (.pst) od 2 GB

Gornje ograni?enje za veli?inu li?ne fascikle (.pst) jeste dva gigabajta. ?esto se de?ava da kada se datoteka li?ne fascikle (.pst) pribli?i ovom ograni?enju ne mo?ete da sa?uvate ili vratite stavke. Isto ograni?enje veli?ine primenjuje se na datoteku vanmre?ne fascikle (.ost).

Microsoft je omogu?io dostupnim uslu?ni program koji je namenjen da poku?a da spase sa?uvane stavke u datoteci li?ne fascikle (.pst) smanjivanjem njene veli?ine ispod kriti?ne granice. Kori??enje ovog uslu?nog programa dovodi do gubitka nekih podataka radi ?to vi?e podataka bilo spa

Da biste dobili vi?e informacija o ograni?enjima veli?ine PST datoteka i alatki za izrezivanje PST/OST datoteka, kliknite na broj ?lanka u nastavku da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
296088 Alatka za izrezivanje prevelikih PST i OST datoteka
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 197316 - Poslednji pregled: 22. mart 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbcorrupt kbrepair kbhowto kbvideocontent KB197316

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com