K? izmantot ies?tnes labo?anas r?ku, lai atkoptu zi?ojumus programm? Outlook 2000 ar korporat?vo vai darbgrupas instal?cijas tipu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 197316 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju programmai Microsoft Outlook 2002 un Microsoft Office Outlook 2003 skatiet ?eit: 287497.
?? raksta versiju programmai Microsoft Outlook 2000 (IMO) skatiet ?eit: 197315. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
?? raksta versiju programmai Microsoft Outlook 98 (CW) skatiet ?eit: 181325. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
?? raksta versiju programmai Microsoft Outlook 98 (IMO) skatiet ?eit: 181523. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
PIEZ?ME. ?aj? rakst? min?t?s darb?bas ir piem?rojamas tikai tad, ja ir instal?ta programma Outlook ar korporat?vo vai darbgrupas instal?cijas tipu. Izmantojot ?o opciju, j?s varat lietot zi?ojumapmai?as lietojumprogrammu interfeisa (Messaging Application Programming Interface ? MAPI) pakalpojumus. Lai noteiktu instal?cijas tipu, izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Par Microsoft Outlook. Ja jums ir korporat?v?s vai darbgrupas instal?cijas tips, tiks par?d?ts Korporat?vais vai Darbgrupas.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

T
?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izmantot ies?tnes labo?anas r?ku, lai boj?t? personisko mapju (.pst) fail? atkoptu mapes un vienumus.  

Papildindorm?cija

PIEZ?ME. T?l?k sniegtie piem?ri attiecas uz ies?tnes labo?anas r?ka izmanto?anu .pst failam. Bezsaistes mapes (.ost) failam ir j?veic t?s pa?as darb?bas. Lai atrastu bezsaistes mapes (.ost) failu, sada?? Atlas?t sken?jamo failu noklik??iniet uz Bezsaistes mapes (*.ost), lai atlas?tu ?o opciju.

Ies?tnes labo?anas r?ks (Scanpst.exe) ir r?ks, kas paredz?ts ar personisko mapju (.pst) failiem saist?tu probl?mu nov?r?anai. Izmantojot ?o r?ku, var labot ar? bezsaistes mapju (.ost) failus.

Ies?tnes labo?anas r?ks tiek pieg?d?ts kop? ar oper?t?jsist?mu Microsoft Windows 95 un ir iek?auts gan Microsoft Outlook 98, gan Microsoft Office 2000 kompaktdisk?. Tas tiek autom?tiski instal?ts uzst?d??anas laik?. ?? util?ta tiek instal?ta ar? Windows Messaging Service iestat??anas laik?, izmantojot Microsoft Windows 98 kompaktdisku. ??s programmas ir atrodamas ?aj? map?:
<Kompaktdisku diskdzinis>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
Oper?t?jsist?m? Windows 2000 ??s programmas ir atrodamas ?aj? map?:
<Kompaktdisku diskdzinis>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Videoklips: K? labot Outlook personisko mapju (.pst) failus

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Ies?tnes labo?anas r?ka palai?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt un atkar?b? no oper?t?jsist?mas nor?diet uz Atrast vai Mekl?t.
 2. Lodzi?? Mekl?t failus vai mapes, kuru nosaukums ir ievadiet scanpst.exe.
 3. Ierakstiet .pst failam atbilsto?o ce?u un faila nosaukumu vai noklik??iniet uz P?rl?kot, lai ?o failu atrastu, izmantojot Windows failu sist?mu.
 4. Noklik??iniet uz S?kt.

K?das darb?bas veic ies?tnes labo?anas r?ks

Ja ies?tnes labo?anas r?ku palai?at personisko mapju (.pst) fail?, tas veic t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 • Ies?tnes labo?anas r?ks analiz? personisko mapju (.pst) faila direktoriju strukt?ru un vienumu galvenes, lai izm??in?tu un atkoptu visas mapes un vienumus.
 • Ja ies?tnes labo?anas r?ks atkopj personisko mapju (.pst) failu, tas noz?m?, ka labo?anas r?ks ir atradis probl?mas un labojis visus iesp?jamos failus.
 • Ies?tnes labo?anas r?ks m??ina jebkuru failu p?rv?rst par personisko mapju (.pst) failu. (Piem?ram, ja k?du izpild?mu failu p?rd?v?jat par Kautkas.pst, r?ks ?o failu maina uz mont?jamu .pst failu).

Atkoptais personisko mapju fails

P?c ies?tnes labo?anas r?ka darbin??anas start?jiet programmu Outlook, izmantojot profilu, kur? iek?auts tas personisko mapju (.pst) fails, kuru m??in?j?t labot. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Mapju saraksts, lai iesl?gtu mapju saraksta skatu. J?su mapju sarakst? j?b?t ??d?m atkopt?m map?m:
  Atkopt?s personisk?s mapes

   Kalend?rs
   Kontaktpersonas
   Izdz?stie vienumi
   Ies?tne
   Dienasgr?mata
   Piez?mes
   Izs?tne
   Nos?t?tie vienumi
   Uzdevumi
				
Parasti ??s atkopt?s mapes ir tuk?as, jo tas ir atk?rtoti izveidots .pst fails. Ir j?b?t redzamai ar? mapei Pazudis un atrasts. ?aj? map? ir ietvertas ar ies?tnes atkop?anas r?ku atkopt?s mapes un vienumi. Vienumus, kuru nav map? Pazudis un atrasts, nevar labot.

K? atkopt labotos vienumus

Visi vienumi no mapes Pazudis un atrasts ir j?p?rvieto uz jaunu j?su profil? eso?u personisko mapju (.pst) failu. Vispirms sav? profil? izveidojiet jaunu personisko mapju (.pst) faila ierakstu un visus atkoptos vienumus no mapes Pazudis un atrasts velciet uz atbilsto?o atra?an?s vietu sav? jaunaj? personisko mapju (.pst) fail?.

K? profil? izveidot jaunu personisko mapju (.pst) failu

 1. Start?jiet programmu Outlook, izmantojot profilu, kur? ir j?su atkoptie personisko mapju (.pst) faili.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Datu faila p?rvald?ba.
 3. Noklik??iniet uz Pievienot, lai atv?rtu dialoglodzi?u Jauns Outlook datu fails.
 4. Lodzi?? Kr?tuves tipi noklik??iniet, lai atz?m?tu Personisko mapju fails (.pst), un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Dialoglodzi?? Izveidot vai atv?rt Outlook datu failu noklik??iniet uz sava jaun? personisko mapju (.pst) faila direktorija un faila nosaukuma un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 6. Noklik??iniet uz Labi.
Tagad j?su profil? ir izveidots jauns personisko mapju (.pst) fails. Atkoptos vienumus no mapes Pazudis un atrasts velciet uz savu jauno personisko mapju (.pst) failu. Kad visu vienumu p?rvieto?ana ir pabeigta, no profila varat no?emt atkopto personisko mapju (.pst) failu un ar? mapi Pazudis un atrasts.

K? atkopt vienumus no personisko mapju (.pst) faila dubl?jumkopijas

PIEZ?ME. Ja pirms ies?tnes labo?anas r?ka palai?anas nevarat atv?rt s?kotn?jo personisko mapju (.pst) failu, iesp?jams, t?l?k nor?d?to darb?bu veik?ana nel?dz?s. Ja s?kotn?jo personisko mapju (.pst) failu varat atv?rt, iesp?jams, var?sit atkopt papildu vienumus no boj?t? personisko mapju (.pst), izmantojot t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Palai?ot ies?tnes labo?anas r?ku, ir atz?m?ta opcija izveidot s?kotn?j? personisko mapju (.pst) faila dubl?jumkopiju. Izmantojot ?o opciju, cietaj? disk? tiek izveidots fails <faila nosaukums>.bak, kas ir s?kotn?j? faila <faila nosaukums>.pst kopija ar citu papla?in?jumu. .bak fails atrodas s?kotn?j? personisko mapju (.pst) faila direktorij?.

Iesp?jams, ka no .bak faila var?sit atkopt vienumus, ko nevar?ja atkopt ies?tnes labo?anas r?ks. Izveidojiet .bak faila kopiju, pie??irot tam jaunu nosaukumu ar papla?in?jumu .pst, piem?ram, Jaunsnosaukums.pst.

Atveriet programmu Outlook, izmantojot profilu, kur? iek?auts jaunais personisko mapju (.pst) fails, ko izveidoj?t ?? raksta sada?as Izlaboto vienumu atkop?ana 4. darb?b?, un m??iniet import?t mapi Jaunsnosaukums.pst, izmantojot import??anas un eksport??anas vedni. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Import??ana un eksport??ana.
 2. Noklik??iniet uz Import?t no citas programmas vai faila un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Noklik??iniet, lai atlas?tu Personisko mapju fails (.pst), un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Sada?? Import?jamais fails ierakstiet savu faila Jaunsnosaukums.pst nosaukumu. Sada?? Opcijas noklik??iniet uz Neimport?t dublik?tus un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Sada?? Atlasiet mapi, no kuras j?import? noklik??iniet, lai atlas?tu personisko mapju (.pst) failu, un noklik??iniet, lai atlas?tu vienumus Iek?aut apak?mapes un Import?t mapes atbilsto?aj?s map?s ?eit, noklik??iniet uz jaun? personisko mapju (.pst) faila, ko izveidoj?t ?? raksta sada?as Izlaboto vienumu atkop?ana 4. darb?b?, un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt.
PIEZ?ME. Atcerieties, ka ?is dubl?jumkopijas fails bija s?kotn?jais boj?tais fails, t?p?c, iesp?jams, ka nevar atkopt neko no t?, kas netika atkopts un iek?auts map? Pazudis un atrasts. Ja failu Jaunsnosaukums.pst programm? Outlook nevar import?t, ir zudusi visa inform?cija, kuras nav map? Pazudis un atrasts.

K? atkopt 2 GB personisko mapju (.pst)

Maksim?lais personisko mapju (.pst) lieluma ierobe?ojums ir 2 GB. Ja personisko mapju (.pst) fail? ir sasniegts ?is ierobe?ojums, iesp?jams, nevar?sit saglab?t vai izg?t vienumus. Bezsaistes mapju (.ost) failiem ir t?ds pats ierobe?ojums.

Uz??mums Microsoft ir izstr?d?jis util?tu, kas ir paredz?ta, lai m??in?tu atkopt personisko mapju (.pst) fail? saglab?tus vienumus, samazinot faila lielumu t?, lai tas ir maz?ks par ierobe?ojumu. Izmantojot ?o util?tu, tiek zaud?ta da?a datu, lai atkoptu maksim?lo datu daudzumu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par PST failu lieluma ierobe?ojumiem un PST/OST apgrie?anas r?ku, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
296088 P?r?k lielu PST un OST failu apgrie?anas r?ks
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 197316 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 22. marts - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbcorrupt kbrepair kbhowto kbvideocontent KB197316

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com