K? izveidot uzst?d??anas s?kn??anas diskus sist?mai Windows 2000

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 197063 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir detaliz?ti izkl?st?ts, k? izveidot s?kn??anas disku komplektu.


S?kn??anas disku izveide

Lai izveidotu uzst?d??anas s?kn??anas disku komplektu sist?mai Windows 2000, Windows 2000 kompaktdiska map? Bootdisc palaidiet r?ku Makeboot.exe:
  1. Kompaktdisku diskdzin? ievietojiet Windows 2000 kompaktdisku.
  2. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t).
  3. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet disks:\bootdisk\makeboot a:, kur disks ir kompaktdisku diskdzi?a burts, un nospiediet tausti?u ENTER.
PIEZ?MES.
  • Lai izveidotu uzst?d??anas s?kn??anas diskus, sist?mai Windows 2000 oblig?ti nav j?darbojas. Windows 2000 uzst?d??anas kompaktdiska sakn? atrodas direktorijs \Bootdisk. ?aj? direktorij? ir divas util?tas, kas var ?ener?t ?etras uzst?d??anas s?kn??anas disketes. Ja dators ir s?kn?ts sist?m? Windows 9x, ir j?palai? ??s util?tas 32 bitu versija, kuras nosaukums ir makebt32.exe. Ja ir palaista DOS vai s?kn??ana veikta ar Windows 98 uzst?d??anas disketi, kam ir piek?uve kompaktdisku diskdzinim, varat izmantot 16 bitu versiju, kuras nosaukums ir makeboot.exe.
  • Diskus, kas izveidoti no Windows 2000 Professional kompaktdiska, nevar izmantot kop? ar Windows 2000 Server; ar? pret?j? kombin?cija nedarbosies.
  • Pirms nolemt, vai dators j?start? no kompaktdiska vai disket?m, vispirms ?o datoru m??iniet start?t dro?aj? re??m?.
  • Kad darba nesp?j?gs dators ir start?ts no disket?m, var izmantot atkop?anas konsoli vai av?rijas disku (ja t?ds ir sagatavots).

Probl?mu nov?r?ana

Komandas winnt /ox un winnt32 /ox, ko izmantojat, lai izveidotu uzst?d??anas s?kn??anas diskus sist?m? Microsoft Windows NT 4.0 un vec?k?s versij?s, nav izmantojamas sist?m? Windows 2000. Sist?m? Windows 2000 ar komandu winnt32 /ox tiek start?ta pal?dz?ba, kur? pied?v?ta pla??ka inform?cija par Winnt32.exe.


Rekviz?ti

Raksta ID: 197063 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 5. oktobris - P?rskat??ana: 2.2
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbfaq kbhowto kbhowtomaster kbsetup KB197063

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com