Cch ?t v Tu? ch?nh ci ?t chuyn bi?t Cookie trong Internet Explorer 5

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 196955
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bi vi?t ny m t? cch c?u h?nh v tu? ch?nh ci ?t chuyn bi?t cookie trong Internet Explorer 5. Cookie l m?t t?p ?c t?o b?i m?t web site lu tr? thng tin v? b?n v s? thch c?a b?n. ? bi?t thm thng tin v? cookie, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
260971 M t? cookie
Bi vi?t ny th?o lu?n v? cc ch? ? sau:
 • Cch truy c?p ci ?t chuyn bi?t cookie
 • Lm th? no ? tu? ch?nh ci ?t chuyn bi?t cookie cho t?ng vng b?o m?t
 • Lm th? no ? tu? ch?nh ci ?t chuyn bi?t ? s? d?ng phin ho?c cookie lin t?c
Lu ?: ? bi?t thng tin v? qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6, h?y xem bi vi?t sau trong c s? ki?n th?c Microsoft:
283185 Lm th? no ? qu?n l? cc cookie trong Internet Explorer 6

Thng tin thm

Lm th? no ? truy c?p ci ?t chuyn bi?t cookie

? xem ho?c s?a ?i thi?t ?t cookie, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, b?m Tu? ch?n Internet trn my Cng c? Menu, v sau b?m vo B?o m?t tab.
 2. B?m vo vng n?i dung Web b?n mu?n, v sau nh?p vo M?c ? tu? ch?nh.
 3. Trong Cookie, b?m vo tu? ch?n m b?n mu?n, b?m OK, sau b?m OK.

Lm th? no ? tu? ch?nh ci ?t chuyn bi?t cookie cho t?ng vng b?o m?t

B?n c th? ?t cookie ring cho t?ng vng b?o m?t. ? lm nh v?y, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, b?m Tu? ch?n Internet trn my Cng c? Menu, v sau b?m vo B?o m?t tab.
 2. B?m vo vng n?i dung Web b?n mu?n, v sau nh?p vo M?c ? tu? ch?nh.
 3. Trong Cookie, b?m vo tu? ch?n m b?n mu?n, b?m OK, v sau l?p l?i b?c 1 ?n b?c 2 cho t?ng vng.

Lm th? no ? tu? ch?nh ci ?t chuyn bi?t ? s? d?ng phin ho?c cookie lin t?c

Cookie phin s? b? xo khi b?n thot kh?i Internet Explorer. Persistentcookies v?n c?n trn my tnh c?a b?n.

Lm th? no ? tu? ch?nh ci ?t chuyn bi?t ? s? d?ng lin t?c cookie

 1. Trong Internet Explorer, b?m Tu? ch?n Internet trn my Cng c? Menu, v sau b?m vo B?o m?t tab.
 2. B?m vo vng n?i dung Web b?n mu?n, v sau nh?p vo M?c ? tu? ch?nh.
 3. Trong Cookie, b?m vo tu? ch?n m b?n mu?n s? d?ng trong cho php cookie ?c lu tr? trn my tnh c?a b?n, h?y nh?p vo OK, sau b?m OK.

Lm th? no ? tu? ch?nh ci ?t chuyn bi?t ? s? d?ng t?m

 1. Trong Internet Explorer, b?m Tu? ch?n Internet trn my Cng c? Menu, v sau b?m vo B?o m?t tab.
 2. B?m vo vng n?i dung Web b?n mu?n, v sau nh?p vo M?c ? tu? ch?nh.
 3. Trong Cookie, nh?p vo ty ch?n b?n mu?n cho php cookie theo phin (khng lu tr?), b?m OK, sau b?m OK.

Tham kh?o

N?u b?n nh?n ?c thng bo l?i cho bi?t r?ng b?n khng th? ch?p nh?n cookie, h?y xem bi vi?t sau trong c s? ki?n th?c Microsoft:
175662 Thng bo l?i: Khng ch?p nh?n cookie

Thu?c tnh

ID c?a bi: 196955 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Ging 2015 - Xem xt l?i: 7.0
T? kha:
kbhowto kbmt KB196955 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 196955
Khc t Ni dung trong C s Kin thc Khng con c h tr
Bi vi?t ny ni v? cc s?n ph?m m Microsoft khng c?n h? tr? n?a. Do , bi vi?t ny ?c cung c?p "nguyn b?n" v s? khng ?c c?p nh?t.

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com