Làm th? nào đ? qu?n l? t?p tin thư m?c cá nhân Outlook (CW)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195719 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 168644, 181014, 195782, 164407, 179735, 205229, 238777, 162206 và 181620
Chú ý Các th? t?c trong bài vi?t này ch? áp d?ng n?u b?n đ? cài đ?t Outlook v?i các tùy ch?n công ty hay nhóm làm vi?c. V?i tùy ch?n này, b?n có th? s? d?ng d?ch v? nh?n tin ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (MAPI). Đ? xác đ?nh lo?i h?nh cài đ?t c?a b?n, nh?p vào V? Microsoft Outlook, trên các Trợ giúp tr?nh đơn. N?u b?n đ? cài đ?t công ty hay nhóm làm vi?c, b?n nh?n th?y "Công ty hay nhóm".

Thông tin v? làm th? nào đ? qu?n l? t?p tin thư m?c cá nhân (.pst) b?ng cách s? d?ng cài đ?t Internet Mail ch? (IMO) c?a Microsoft Outlook 98 ho?c Microsoft Outlook 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196492 Làm th? nào đ? qu?n l? t?p tin thư m?c cá nhân Outlook (IMO)
Thông tin v? làm th? nào đ? qu?n l? t?p tin thư m?c cá nhân (.pst) trong Microsoft Outlook 2002 ho?c trong Microsoft Office Outlook 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287070 Làm th? nào đ? qu?n l? t?p tin .pst trong Outlook 2002 và trong Outlook 2003
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? qu?n l?, sao lưu và khôi ph?c t?p thư m?c cá nhân (.pst) mà b?n t?o trong Microsoft Outlook. Nh?ng t?p tin này bao g?m thư, s? liên l?c, các cu?c h?n, nhi?m v?, ghi chú và t?p chí m?c. Outlook lưu tr? d? li?u trong thư m?c MAPI. MAPI c?p có th? đư?c lưu tr? trong m?t t?p tin đư?c đ?t tên theo m?t t?p .pst trên đ?a c?ng c?a b?n. Ngoài ra, n?u b?n s? d?ng Outlook cùng v?i Microsoft Exchange Server, d? li?u có th? đư?c lưu tr? trong m?t h?p thư trên máy ch?.

Bài vi?t này th?o lu?n v? các ch? đ? sau:
 • Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t sao lưu c?a t?p thư m?c cá nhân (.pst)
 • Làm th? nào đ? xu?t d? li?u t?p .pst
 • Làm th? nào đ? nh?p d? li?u t?p .pst
 • Làm th? nào đ? chuy?n d? li?u Outlook t? m?t máy tính đ?n máy tính khác
 • Làm th? nào đ? sao lưu d? li?u trên m?t máy tính Exchange Server
 • Làm th? nào đ? sao lưu s? đ?a ch? cá nhân
 • Làm th? nào đ? t? đ?ng s? ?ng h? lên .pst t?p tin b?ng cách s? d?ng ti?n ích sao lưu thư m?c cá nhân
 • Làm th? nào đ? sao lưu t?p tin cài đ?t Outlook
 • Làm th? nào đ? thi?t l?p đ?a đi?m giao hàng m?c đ?nh
 • Làm th? nào đ? xoá b? m?t t?p .pst t? h? sơ c?a b?n
 • Làm th? nào đ? lo?i b? m?t thư m?c riêng l? t? danh sách thư m?c
Khi b?n sao lưu d? li?u mà b?n t?o trong Outlook, b?n có th? khôi ph?c d? li?u n?u nó là bao gi? b? m?t ho?c b? hư h?ng do l?i ph?n c?ng ho?c các s? ki?n b?t ng?. Khi b?n sao lưu d? li?u, b?n có th? c?ng chuy?n d? li?u vào m?t đ?a c?ng khác nhau trên cùng m?t máy tính ho?c trên m?t máy tính khác nhau. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n có th? sao lưu d? li?u t? đ?a c?ng ban đ?u, và sau đó di chuy?n d? li?u vào đ?a c?ng m?i.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t sao lưu c?a t?p thư m?c cá nhân (.pst)

N?u b?n không s? d?ng Outlook cùng v?i Microsoft Exchange Server, Outlook lưu t?t c? d? li?u c?a nó trong m?t t?p .pst. N?u b?n mu?n sao lưu ho?c xu?t kh?u m?t thư m?c c? th?, ch?ng h?n như c?p liên h? ho?c thư m?c l?ch, làm theo các bư?c trong "Làm th? nào đ? xu?t d? li?u t?p .pst" ph?n.

Đ? sao lưu các t?p tin toàn b? .pst, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng m?i chương tr?nh thư liên quan như Outlook, trao đ?i ho?c Microsoft Windows Messaging.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Thư và Fax ho?c Thư.
 4. B?m vào các C?p cá nhân d?ch v? b?n mu?n sao lưu. Theo m?c đ?nh, d?ch v? này đư?c g?i là C?p cá nhân. Tuy nhiên, d?ch v? có th? đư?c đ?i tên thành. N?u m?t d?ch v? đ?i tên thành, b?n có th? xác đ?nh lo?i d?ch v?. Đ? làm đi?u này, b?m vào d?ch v? trong danh sách các d?ch v?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Trong h?p tho?i xu?t hi?n, thanh tiêu đ? hi?n th? C?p cá nhân N?u d?ch v? là m?t d?ch v? thư m?c cá nhân. Sau khi b?n đ?c các thanh tiêu đ? c?a h?p tho?i, Click vào H?y b?. S? d?ng phương pháp này đ? xác đ?nh lo?i c?a b?t k? d?ch v? nào mà b?n đang không quen thu?c.

  B?n có th? có nhi?u hơn m?t d?ch v? thư m?c cá nhân trong h? sơ c?a b?n. Trong trư?ng h?p này, m?i b? c?p cá nhân ph?i đư?c công nh?n m?t cách riêng bi?t.

  N?u không có không có d?ch v? thư m?c cá nhân trong h? sơ c?a b?n, và b?n đ? có th? lưu thông tin như tin nh?n, đ?a ch? liên l?c, ho?c các cu?c h?n trong Outlook, thông tin c?a b?n r?t có th? lưu tr? trong m?t h?p thư trên m?t máy tính Microsoft Exchange Server. Trong trư?ng h?p này, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? sao lưu d? li?u trên m?t máy tính Exchange Server".

  N?u không có không có thư m?c cá nhân trong danh sách các d?ch v?, và b?n không lưu tr? thông tin trong m?t h?p thư Microsoft Exchange Server, Outlook ch? có th? đư?c s? d?ng đ? duy?t t?p tin. Các tính năng trong Outlook lưu tr? d? li?u không th? dùng đư?c. Trong trư?ng h?p này, không có không có d? li?u sao lưu.
 5. Nh?p vào Thu?c tính, và sau đó th?c hi?n m?t lưu ? c?a đư?ng d?n và tên t?p tin đư?c li?t kê.

  Chú ý B?n có th? có th? làm gi?m kích thư?c c?a m?t t?p .pst khi b?n nh?p vào Nh? g?n bây gi?. Đây là đ?c bi?t h?u ích n?u b?n có k? ho?ch sao lưu t?p .pst vào đ?a m?m.
 6. Nh?p vào Ok hai l?n đ? đóng các Thu?c tính h?p tho?i.
 7. T?o m?t b?n sao c?a t?p tin mà b?n đ? lưu ? ? bư?c 5 b?ng cách s? d?ng Windows Explorer ho?c My Computer.
N?u b?n đ? bao gi? có đ? khôi ph?c t?p .pst t? v?t ch?a r?i như đ?a m?m ho?c đ?a CD, sao chép b?n sao lưu c?a t?p tin mà b?n đ? t?o b?ng cách s? d?ng các bư?c trư?c đó. Khôi ph?c b?n sao lưu c?a t?p .pst, vào cùng m?t đ?a c?ng, đư?ng d?n và tên t?p mà b?n lưu ? ? bư?c 5.

Làm th? nào đ? xu?t d? li?u t?p .pst

Xu?t chuy?n m?t c?p cá nhân, ch?ng h?n như c?p liên h? ho?c thư m?c l?ch, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 2. Nh?p vào Xu?t chuy?n t?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào T?p thư m?c cá nhân (.pst), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. B?m vào c?p mà b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong Lưu t?p đư?c xu?t chuy?n như, g? tên c?a các t?p tin mà các d? li?u đư?c xu?t kh?u.
 6. Nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? nh?p d? li?u t?p .pst

Đ? nh?p m?t t?p .pst vào Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 2. Nh?p vào Chuy?n nh?p t? t?p ho?c chương tr?nh khác, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào T?p thư m?c cá nhân (.pst), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. G? đư?ng d?n và tên t?p .pst mà b?n mu?n chuy?n nh?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. B?m vào c?p mà d? li?u nh?p kh?u.
 6. Nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? chuy?n d? li?u Outlook t? m?t máy tính đ?n máy tính khác

M?c dù b?n không th? chia s? ho?c đ?ng b? t?p .pst, b?n có th? làm theo các bư?c trong "Làm th? nào đ? xu?t d? li?u t?p .pst" và "Làm th? nào đ? nh?p d? li?u t?p .pst" ph?n sao chép d? li?u t? Outlook vào m?t t?p .pst. B?n có th? s? d?ng m?t đ?a CD, DVD ho?c các phương ti?n truy?n thông di đ?ng đ? chuy?n d? li?u. H?y nh? r?ng sau khi b?n làm vi?c v?i t?p .pst:
 • Khi b?n sao chép .pst t?p tin t? đ?a CD hay DVD, xác minh r?ng các Ch? đ?c thu?c tính không đư?c đ?t cho t?p .pst. Xác minh cài đ?t này, b?m chu?t ph?i vào t?p tin mà b?n đ? sao t? đ?a CD hay DVD, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. H?y ch?c ch?n r?ng các Ch? đ?c ki?m tra h?p không đư?c ch?n.
 • Đang k?t n?i v?i t?p .pst, .pab, OST, ho?c .oab qua liên k?t m?ng LAN ho?c WAN liên k?t không đư?c h? tr?. B?n có th? g?p v?n đ? khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i nh?ng t?p trên m?t liên k?t m?ng LAN ho?c WAN liên k?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  297019T?p tin thư m?c cá nhân là không đư?c h? tr? trên m?t m?ng LAN hay trên m?t liên k?t m?ng WAN
N?u b?n có đ? làm cho m?t t?p tin ph? .pst đ? lưu tr? d? li?u cho chuy?n giao gi?a các máy tính ho?c cho các m?c đích sao lưu, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào T?p thư m?c cá nhân (.pst).
 2. G? m?t tên duy nh?t cho t?p .pst m?i. Ví d?, g? Transfer.PST. Sau đó, nh?p vào Ok.
 3. G? tên hi?n th? cho .pst file, ví d?, lo?i Chuy?n c?p. Sau đó, nh?p vào Ok.
 4. Thoát kh?i Outlook.
N?u b?n ch? mu?n sao chép thư m?c t? m?t t?p .pst ho?c m?t h?p thư vào m?t t?p .pst th? c?p trong Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Outlook, b?m chu?t ph?i vào thư m?c b?n mu?n sao chép, và sau đó nh?p vào Sao tên c?p. Ví d?, đ? sao chép thư m?c l?ch, nh?p chu?t ph?i các Lịch thư m?c, và sau đó b?m Sao Lịch.
 2. Trong các Sao c?p h?p tho?i, b?m chuy?n thư m?c c?a b?n và sau đó b?m Ok.
 3. L?p l?i bư?c 1 và 2 khi c?n thi?t cho các c?p khác.

Làm th? nào đ? sao lưu d? li?u trên m?t máy tính Exchange Server

Khi Outlook thông tin đư?c lưu tr? trên m?t cu?c trao đ?i Máy tính ph?c v?, nó thư?ng sao lưu t?i máy ch?. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c thông tin đư?c lưu tr? trên m?t máy tính Exchange Server, xem ngư?i qu?n tr? Exchange Server.

N?u Outlook đư?c s? d?ng cùng v?i Exchange Server, b?n có th? ch?n đ? Outlook lưu tr? thông tin v? máy tính Exchange Server ho?c trong m?t t?p h?p các thư m?c cá nhân trên đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n. Đ? xác đ?nh nơi Outlook lưu tr? d? li?u c?a nó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào D?ch v?, và sau đó b?m vào các Giao hàng tab.
 2. Ki?m tra các Cung c?p thư m?i như sau v? trí h?p. N?u tùy ch?n ch?a ch? "H?p thư" theo sau là m?t tên e-mail, Outlook lưu tr? d? li?u trong thư m?c trên máy tính đang ch?y Microsoft Exchange. Nếu Cung c?p thư m?i như sau v? trí h?p có ch?a các t? "Thư m?c cá nhân" ho?c m?t tên khác cho m?t t?p h?p các thư m?c cá nhân, Outlook c?a hàng m?i tin nh?n, đ?a ch? liên l?c, các cu?c h?n, và như v?y trong các thư m?c cá nhân trên c?a b?n local c?ng đ?a.
N?u thông tin c?a b?n đư?c lưu tr? trong m?t b? cá nhân thư m?c trên đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n, và b?n mu?n sao lưu d? li?u, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t sao lưu c?a t?p thư m?c cá nhân (.pst)".

Làm th? nào đ? sao lưu s? đ?a ch? cá nhân

M?c dù thông tin liên h? có th? đư?c lưu gi? ho?c trong m?t Microsoft H?p thư Exchange Server ho?c trong m?t thư m?c cá nhân và truy c?p b?ng cách s? d?ng đ?a ch? Outlook Cu?n sách, s? đ?a ch? cá nhân t?o ra m?t t?p tin đư?c lưu tr? trên c?a b?n local c?ng đ?a. Đ? đ?m b?o r?ng cu?n sách đ?a ch? này sao lưu, b?n ph?i bao g?m b?t k? t?p nào có .pab file ph?n m? r?ng tên trong quá tr?nh sao lưu c?a b?n.

Đ? xác đ?nh v? trí S? đ?a ch? cá nhân t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Microsoft Windows 98 và Windows 95, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, và sau đó nh?p vào T?p tin ho?c Thư m?c.

  Trong Microsoft Windows Server 2003, trong Windows XP, Windows 2000 và trong Windows Millennium Edition, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, và sau đó nh?p vào Cho các t?p tin ho?c Thư m?c.
 2. Lo?i *.PAB, b?m Máy tính của tôi trong các T?m trong danh sách và b?m T?m th?y bây gi? đ? b?t đ?u t?m ki?m.
Lưu ? v? trí c?a các t?p tin .pab, và bao g?m các t?p tin .pab trong c?a b?n sao lưu.

N?u b?n có đ? khôi ph?c l?i này s? đ?a ch? ho?c tương t? máy tính ho?c m?t máy tính khác nhau, thêm các d?ch v? s? đ?a ch? cá nhân h? sơ, và sau đó đi?m đ? các t?p tin .pab. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh các c?u h?nh và các d?ch v?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195478Mô t? c?a h? sơ ngư?i dùng và d?ch v? thông tin trong Outlook 2000 v?i các tùy ch?n công ty hay nhóm làm vi?c

Làm th? nào đ? t? đ?ng s? ?ng h? lên .pst t?p tin b?ng cách s? d?ng ti?n ích sao lưu thư m?c cá nhân

Microsoft đ? phát hành m?t ti?n ích đ? t? đ?ng sao lưu c?a b?n .PST t?p. Đ? có đư?c ti?n ích này, h?y truy c?p Microsoft sau Web site:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01 & displaylang = en
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p thư m?c cá nhân, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
238782Làm th? nào đ? t? đ?ng sao lưu các c?p cá nhân c?a b?n t?p tin Outlook 2000 và Outlook 2003

Làm th? nào đ? sao lưu t?p tin cài đ?t Outlook

N?u b?n có tùy ch?nh thi?t đ?t mà b?n mu?n đ? nhân r?ng trên m?t máy tính khác có Outlook đư?c cài đ?t, b?n có th? mu?n bao g?m các t?p tin sau đây trong sao lưu c?a b?n:
 • Outcmd.dat - tranh c?a hàng thanh công c? và tr?nh đơn thi?t đ?t.
 • Tên h? sơ.fav - đây là yêu thích c?a b?n t?p tin đó bao g?m các thi?t đ?t cho thanh Outlook.
 • Tên h? sơ.htm - tranh các c?a hàng t? đ?ng HTML ch? k?.
 • Tên h? sơ.rtf - tranh c?a hàng Rich Text Đ?nh d?ng ch? k? t? đ?ng.
 • Tên h? sơtxt - tranh các c?a hàng đ?ng b?ng văn b?n đ?nh d?ng ch? k? t? đ?ng.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng Microsoft Word như là tr?nh so?n th?o thư đi?n t? c?a b?n, ch? k? đư?c lưu tr? trong các t?p tin Normal.dot như Autotext m?c. B?n c?ng nên sao lưu các t?p tin Normal.dot.

  Thu?c tính thư m?c thi?t k? bao g?m quy?n, b? l?c, mô t?, h?nh th?c, và quan đi?m đư?c tích h?p vào các thư m?c mà chúng đư?c t?o ra. N?u b?n xu?t b?n ghi t? m?t .pst t?p tin khác, thi?t k? thu?c tính không đư?c duy tr?. Sao lưu thông tin này, xem ch? đ? "Sao chép thi?t k? c?a m?t thư m?c" trong Microsoft Office Outlook giúp.

Trong Outlook 97

 • Tên h? sơ.fav - đây là t?p tin yêu thích c?a b?n bao g?m các thi?t đ?t cho thanh Outlook.

  Chú ý Khi b?n c? g?ng s? d?ng các t?p tin yêu thích t? m?t sao lưu c?u h?nh Outlook, h? sơ đư?c t?o ra trên máy tính m?i ph?i đư?c đ?ng nh?t v?i h? sơ có ngu?n g?c. N?u không, t?p tin ưa chu?ng không h?p l?, và m?t t?p tin yêu thích m?i đư?c t?o ra.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao chép vào thanh Outlook, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  196346Không th? sao chép vào thanh Outlook
 • Tên h? sơ.rtf - tranh c?a hàng giàu văn b?n đ?nh d?ng Autosignature.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng Word như là tr?nh so?n th?o thư đi?n t? c?a b?n, ch? k? đư?c lưu trong t?p tin Normal.dot Autotext m?c. B?n c?ng nên sao lưu các t?p tin Normal.dot.

Làm th? nào đ? thi?t l?p đ?a đi?m giao hàng m?c đ?nh

Đ? thi?t l?p đ?a đi?m giao hàng m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào D?ch v?.
 2. Trong các D?ch v? h?p tho?i h?p, b?m vào các Giao hàng tab.
 3. Trong các Cung c?p thư m?i đ?n v? trí sau h?p, b?m ch?n nơi b?n mu?n g?i và nh?n tin nh?n.

  N?u b?n đ? thi?t l?p m?t máy tính đ? s? d?ng T? xa Mail, b?n ph?i nh?p vào tên c?a m?t t?p .pst.

  N?u b?n đ? thi?t l?p m?t máy tính đ? s? d?ng Thư m?c gián tuy?n, b?n ph?i nh?p vào tên c?a b?n h?p thư Exchange Server.
 4. Nh?p vào Ok.
 5. Thoát kh?i Outlook, và sau đó kh?i đ?ng l?i Outlook.

Làm th? nào đ? xoá b? m?t t?p .pst t? h? sơ c?a b?n

Đ? xoá b? m?t t?p .pst t? m?t h? sơ, làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i Outlook.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Thư ho?c Thư và Fax.
 4. Trên các D?ch v? tab, b?m vào C?p cá nhân, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
C?nh báo Đ? kh?i đ?ng l?i Outlook, m?t t?p .pst ph?i liên k?t v?i các h? sơ n?u b?n có .pst t?p tin đ?t như là đi?m phân ph?i thư m?i. Các d? li?u trong t?p .pst này là không có s?n, tr? khi nó nh?p kh?u ho?c reassociated đ?n c?u h?nh.

Làm th? nào đ? lo?i b? m?t thư m?c riêng l? t? danh sách thư m?c

Đ? lo?i b? m?t thư m?c riêng l? t? danh sách c?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?m b?o r?ng danh sách thư m?c đư?c hi?n th?. Hi?n th? danh sách thư m?c, nh?p vào Xem, và sau đó nh?p vào Danh sách c?p.
 2. Trong danh sách thư m?c, nh?p chu?t ph?i vào thư m?c b?n mu?n xoá.
 3. Nh?p vào Xóa tên c?p.
Đi?u này lo?i b? thư m?c t? danh sách c?p. Thư m?c đ? xoá đư?c thi?t l?p như m?t c?p con c?a kho?n m?c đ? xóa. R?ng m?c m?c đ? xoá đ? xoá v?nh vi?n thư m?c.

Chú ý B?ng cách s? d?ng Outlook v?i thư m?c cá nhân như đi?m giao hàng c?a b?n không cho phép chia s? thông tin nhóm làm vi?c chuyên sâu. Ch?c năng này có s?n ch? khi đ?a đi?m giao hàng m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? h?p thư Exchange Server.

Thu?c tính

ID c?a bài: 195719 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbbackup kbhowto kbmt KB195719 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:195719

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com