Đi?u khi?n v?n chuy?n trong Visual Basic 6.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 194784 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê t?t c? các n?i t?i và đi?u khi?n ActiveX v?n chuy?n trong Visual Basic. Danh sách bao g?m các thành ph?n t?p tin tên ActiveX, hi?n th? tên, phiên b?n s?, ngày tháng, kích thư?c và đi?u khi?n trong thành ph?n.

Các ActiveX thành ph?n t?p tin cài đ?t ph? thu?c vào nh?ng tùy ch?n đư?c ch?n trong khi cài đ?t. Nhi?u t?p không đư?c cài đ?t v?i các s?n ph?m và ph?i cài đ?t m?t cách riêng bi?t. Hư?ng d?n đ? cài đ?t các đi?u khi?n s? trong m?t T?p tin readme.txt trong thư m?c tương t? như các đi?u khi?n uninstalled.

THÔNG TIN THÊM

Tóm t?t ki?m soát

Dư?i đây là m?t b?n tóm t?t c?a ActiveX ki?m soát t?p tin keøm các phiên b?n khác nhau c?a Visual Basic:
  ActiveX Control             FileName   Version  Edition*
  ------------------------------------------------------------------------

  ADO Data Control 6.0 (OLEDB)      MSADODC.ocx  6.00.8171 L,P,E

  AXBrowse                VCMAXB.ocx  6.00.8169 P,E

  Cdlg                  RepCdlg.ocx  6.00.8161 P,E

  Chart Control 6.0           MSChart.ocx  6.00.8079 P,E

  Chart Control 6.0 (OLEDB)       MSChrt20.ocx 6.00.8177 P,E

  Comm Control 6.0            MSComm32.ocx 6.00.8169 P,E

  Common Controls-3 6.0         ComCt332.ocx 6.00.8169 P,E

  Common Dialog Control 5.0 (SP2)    Comdlg32.ocx 5.01.4319 E

  Common Dialog Control 6.0       ComDlg32.ocx 6.00.8169 L,P,E

  Data Bound Grid Control 5.0(SP3)    DBGrid32.OCX 5.1.814  P,E

  Data Bound List Controls 6.0      DBList32.ocx 6.00.8169 L,P,E

  DataGrid Control 6.0 (OLEDB)      MSDatGrd.ocx 6.00.8169 L,P,E

  DataList Control 6.0 (OLEDB)      MSDatLst.ocx 6.00.8169 L,P,E

  DataRepeater Control 6.0 (OLEDB)    MSDatRep.ocx 6.00.8169 P,E

  Desaware Animated Button Control    AniBtn32.OCX 1.00.036  P,E

  FlexGrid Control 5.0 (SP2)       Msflxgrd.ocx 5.01.4319 E

  FlexGrid Control 6.0          MSFlxGrd.ocx 6.00.8169 L,P,E

  Grid Control              Grid32.ocx  1.0.2908  P,E

  Grid Control              Grid32.ocx  1.00.2930 P,E

  Hierarchical FlexGrid Control 6.0   MSHFlxGd.ocx 6.00.3005 L,P,E

  Internet Transfer Control 6.0     MSInet.ocx  6.00.8169 P,E

  MAPI Controls 6.0           MSMAPI32.ocx 6.00.8169 P,E

  Masked Edit Control 6.0        MSMask32.ocx 6.00.8169 P,E

  MicroHelp Gauge Control        Gauge32.ocx  1.00.0024 P,E

  MicroHelp Key State Control      KeySta32.ocx 1.00.0024 P,E

  MSFlexGrid Wizard           FlexWiz.ocx  6.00.8169 P,E

  Multimedia Control 6.0         Mci32.ocx   6.00.8169 P,E

  Outline Control            MSOutl32.ocx 1.00.2922 P,E

  Outrider SpinButton Control      Spin32.ocx  1.00.0044 P,E

  PictureClip Control 6.0        PicClp32.ocx 6.00.8169 P,E

  Pinnacle-BPS Graph Control       Graph32.ocx  1.00.047  P,E

  RemoteData Control 6.0         Msrdc20.ocx  6.00.8169 E

  Rich TextBox Control 6.0        RichTx32.ocx 6.00.8169 L,P,E

  Script Control 1.0           MSScript.ocx 1.0.02604 P,E

  SysInfo Control 6.0          SysInfo.ocx  6.00.8169 P,E

  Tabbed Dialog Control 5.0 (SP2)    Tabctl32.ocx 5.01.4319 E

  Tabbed Dialog Control 6.0       TabCtl32.ocx 6.00.8169 L,P,E

  THREED32                Threed32.ocx 1.00.0041 P,E

  Vbsql OLE Custom control module    Vbsql.ocx   6.50.163  E

  VisModelBrowser            VCMVMB.ocx  6.00.8169 P,E

  Visual Basic 6.0 Application Wizard  AppWiz.OCX  6.00.8177 L,P,E

  Visual Basic 6.0 DataForm Wizard    DataForm.ocx 6.00.8169 P,E

  Visual Basic 6.0 MSChart Wizard    ChartWiz.ocx 6.00.8177 P,E

  Windowless Controls 6.0        MSWLess.ocx  6.00.8169 P,E

  Windows Common Controls 5.0 (SP2)   Comctl32.ocx 5.1.4319  E

  Windows Common Controls 5.0 (SP2)   ComCtl32.ocx 6.00.8022 L,P,E

  Windows Common Controls 6.0      MSComCtl.ocx 6.00.8177 L,P,E

  Windows Common Controls        Comctl32.ocx 1.00.2415 E

  Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)  Comct232.ocx 5.01.4319 E

  Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)  ComCt232.ocx 6.00.8022 L,P,E

  Windows Common Controls-2 6.0     MSComCt2.ocx 6.00.8177 L,P,E

  Winsock Control 6.0          MSWinsck.OCX 6.00.8169 P,E
				


* L = h?c Edition
* P = chuyên nghi?p ?n b?n
* E = Enterprise Edition

Đi?u khi?n n?i t?i

Các đi?u khi?n sau đây đư?c ch?a bên trong Visual Basic th?c thi t?p tin và luôn luôn xu?t hi?n trong h?p công c?:
 • H?p ki?m
 • H?p combo
 • Nút l?nh
 • D? li?u
 • H?p danh sách thư m?c
 • H?p danh sách ? đ?a
 • H?p danh sách t?p tin
 • Khung
 • Thanh cu?n ngang
 • H?nh ?nh
 • Nh?n hi?u
 • D?ng
 • H?p danh sách
 • Tr?nh đơn
 • OLE Container
 • Tùy ch?n nút
 • H?nh ?nh h?p
 • H?nh d?ng
 • H?p văn b?n
 • B? đ?m th?i gian
 • Thanh cu?n d?c

Các thành ph?n ActiveX

Các thành ph?n đư?c li?t kê dư?i đây đư?c s?p x?p theo các ?n b?n trong đó các con tàu thành ph?n và tên t?p. M?i tên t?p ch?a sau đây:
 • Tên hi?n th?
 • S? phiên b?n
 • T?p tin ngày
 • Kích thước tệp
 • V? trí t?p trên đ?a phân ph?i
 • Đi?u khi?n bao g?m v?i các thành ph?n.

H?c t?p Edition

Các thành ph?n sau ActiveX tàu trong phiên b?n h?c t?p:
  ComCtl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)
         Version: 6.00.8022
         Size: 609,584 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: ImageList
              ListView
              ProgressBar
              Slider
              Status Bar
              TabStrip
              Toolbar
              TreeView

  ComCt232.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)
         Version: 6.00.8022
         Size: 164,144 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: Animation
              UpDown

  ComDlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 140,096 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: CommonDialog

  DBList32.ocx  Microsoft Data Bound List Controls 6.0 (OLEDB)
         Version: 6.00.8169
         Size: 200,496 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: DBCombo
              DBList

  MSADODC.ocx  Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLEDB)
         Version: 6.00.8171
         Size: 118,064 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: ADODC

  MSComCt2.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 6.0
         Version: 6.00.8177
         Size: 644,400 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: Animation
              UpDown
              MonthView
              DTPicker
              FlatScrollBar

  MSComCtl.ocx  Microsoft Windows Common Controls 6.0
         Version: 6.00.8177
         Size: 1,062,704 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: ImageCombo
              ImageList
              ListView
              ProgressBar
              Slider
              StatusBar
              TabStrip
              ToolBar
              TreeView

  MSDatGrd.ocx  Microsoft DataGrid Control 6.0 (OLEDB)
         Version: 6.00.8169
         Size: 260,920 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: DataGrid

  MSDatLst.ocx  Microsoft DataList Control 6.0 (OLEDB)
         Version: 6.00.8169
         Size: 232,248 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: DataCombo
              DataList

  MSFlxGrd.ocx  Microsoft FlexGrid Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 244,024 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: MSFlexGrid

  MSHFlxGd.ocx  Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0
         Version: 6.00.3005
         Size: 407,104 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: MSHFlexGrid

  RichTx32.ocx  Microsoft Rich TextBox Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 203,576 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: RichTextBox

  TabCtl32.ocx  Microsoft Tabbed Dialog Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 209,192 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: SSTab
				

Phiên b?n

Thêm vào t?t c? các thành ph?n trong phiên b?n h?c, các thành ph?n ActiveX sau đây đư?c bao g?m trong phiên b?n Professional:
  AniBtn32.OCX  Desaware Animated Button Control
         Version: 1.00.036
         Size: 149,552 bytes
         Source Directory: \Common\Tools\VB\Controls
         Controls: AniPushButton

  AppWiz.OCX   Visual Basic 6.0 Application Wizard
         Version: 6.00.8177
         Size: 831,488 bytes
         Source Directory: \VB98\Wizards
         Controls: SubWizard

  ChartWiz.ocx  Visual Basic 6.0 MSChart Wizard
         Version: 6.00.8177
         Size: 147,456 bytes
         Source Directory: \VB98\Wizards
         Controls: SubWizard

  ComCt332.ocx  Microsoft Common Controls - 3 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 369,696 bytes


         Source Directory: \os\system
         Controls: CoolBar

  DataForm.ocx  Visual Basic 6.0 DataForm Wizard
         Version: 6.00.8169
         Size: 541,728 bytes
         Source Directory: \vb98\wizards
         Controls: ctlWizards

  DBGrid32.OCX  Microsoft Data Bound Grid Control 5.0(SP3)
         Version: 5.1.814
         Size: 525,352 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls
         Controls: DBGrid

  FlexWiz.ocx  MSFlexGrid Wizard
         Version: 6.00.8169
         Size: 226,328 bytes
         Source Directory: \vb98\wizards
         Controls: SubWizard

  Gauge32.ocx  MicroHelp Gauge Control
         Version: 1.00.0024
         Size: 68,640 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls
         Controls: Gauge

  Graph32.ocx  Pinnacle-BPS Graph Control
         Version: 1.00.047
         Size: 216,096 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls
         Controls: Graph

  Grid32.ocx   Microsoft Grid Control
         Version: 1.0.2908
         Size: 94,744 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls
         Controls: Grid

  Grid32.ocx   Microsoft Grid Control
         Version: 1.00.2930
         Size: 92,160 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls\bidi
         Controls: Grid

  KeySta32.ocx  MicroHelp Key State Control
         Version: 1.00.0024
         Size: 123432 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls
         Controls: MhState

  MSChart.ocx  Microsoft Chart Control 6.0
         Version: 6.00.8079
         Size: 97,9728 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls
         Controls: MSChart

  MSChrt20.ocx  Microsoft Chart Control 6.0 (OLEDB)
         Version: 6.00.8177
         Size: 1,008,432 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: MSChart

  Mci32.ocx   Microsoft Multimedia Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 198,456 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: MMControl

  MSComm32.ocx  Microsoft Comm Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 103,744 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: MSComm

  MSDatRep.ocx  Microsoft DataRepeater Control 6.0 (OLEDB)
         Version: 6.00.8169
         Size: 187,712 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: DataRepeater

  MSInet.ocx   Microsoft Internet Transfer Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 115,016 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: Inet

  MSMAPI32.ocx  Microsoft MAPI Controls 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 137,000 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: MAPIMessages
              MAPISession

  MSMask32.ocx  Microsoft Masked Edit Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 166,200 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: MaskEdBox

  MSOutl32.ocx  Microsoft Outline Control
         Version: 1.00.2922
         Size: 84,000 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls
         Controls: Outline

  MSScript.ocx  Microsoft Script Control 1.0
         Version: 1.0.02604
         Size: 133,392 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\script
         Controls: ScriptControl

  MSWinsck.OCX  Microsoft Winsock Control 6.0>
         Version: 6.00.8169
         Size: 108,336 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: Winsock

  MSWLess.ocx  Microsoft Windowless Controls 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 386,872 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\winless
         Controls: WLCheck
              WLCombo
              WLCommand
              WLFrame
              WLHScroll
              WLList
              WLOption
              WLText
              WLVScroll

  PicClp32.ocx  Microsoft PictureClip Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 82,744 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: PictureClip

  RepCdlg.ocx  Cdlg>
         Version: 6.00.8161
         Size: 119,848 bytes
         Source Directory: \os\msapps\repostry
         Controls:  RepCdg

  Spin32.ocx   Outrider SpinButton Control
         Version: 1.00.0044
         Size: 57,880 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls
         Controls: SpinButton

  SysInfo.ocx  Microsoft SysInfo Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 67,376 bytes
         Source Directory: \os\system
         Controls: SysInfo

  Threed32.ocx   Version: 1.00.0041
         Size: 205,848 bytes
         Source Directory: \common\tools\vb\controls
         Controls: SSCheck
              SSCommand
              SSFrame
              SSOption
              SSPanel
              SSRibbon

  VCMAXB.ocx   AXBrowse
         Version: 6.00.8169
         Size: 74,792 bytes
         Source Directory: \common\tools\vcm
         Controls: AxBrowser

  VCMVMB.ocx   VisModelBrowser
         Version: 6.00.8169
         Size: 95,264 bytes
         Source Directory: \common\tools\vcm
         Controls: VMBrowser
				

Phiên b?n doanh nghi?p

Thêm vào t?t c? các thành ph?n trong phiên b?n Professional, các thành ph?n ActiveX sau đây đư?c bao g?m trong phiên b?n Enterprise. Tr? khi N?u không tài li?u, các đi?u khi?n sau đây đư?c lưu tr? trong đ?a 1:
  Comdlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 5.0 (SP2)
         Version: 5.01.4319
         Size: 129,808 bytes
         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti
         Controls: CommonDialog

  Comct232.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 58.0(SP2)
         Version: 5.01.4319
         Size: 155,920 bytes
         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti
         Controls: Animation
             UpDown

  Comctl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls
         Version: 1.00.2415
         Size: 330,752 bytes
         Source Directory: \disk2\sql\i386
         Controls: ImageList
              ListView
              ProgressBar
              Slider
              Status Bar
              TabStrip
              Toolbar
              TreeView

  Comctl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)
         Version: 5.1.4319
         Size: 604,432 bytes
         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti
         Controls: ImageList
              ListView
              ProgressBar
              Slider
              Status Bar
              TabStrip
              Toolbar
              TreeView

  ComCtl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)
         Version: 6.00.8022
         Size: 609,584 bytes
         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system
         Controls: ImageList
              ListView
              ProgressBar
              Slider
              Status Bar
              TabStrip
              Toolbar
              TreeView

  ComDlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 140,096 bytes
         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system
         Controls: CommonDialog

  MSComCtl.ocx  Microsoft Windows Common Controls 6.0
         Version: 6.00.8177
         Size: 1,062,704 bytes
         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system
         Controls: ImageCombo
              ImageList
              ListView
              ProgressBar
              Slider
              StatusBar
              TabStrip
              ToolBar
              TreeView

  Msflxgrd.ocx  Microsoft FlexGrid Control 5.0 (SP2)
         Version: 5.01.4319
         Size: 227,600 bytes
         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti
         Controls: MSFlexGrid

  Msrdc20.ocx  Microsoft RemoteData Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 176,440 bytes
         Source Directory: \os\system and \disk2\ape_ss\os\system
         Controls: MSRDC

  SysInfo.ocx  Microsoft SysInfo Control 6.0
         Version: 6.00.8169
         Size: 67,376 bytes
         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system
         Controls: SysInfo

  Spin32.ocx   Outrider SpinButton Control
         Version: 1.00.0044
         Size: 52,736 bytes
         Source Directory: \disk2\sql\i386
         Controls: SpinButton

  Tabctl32.ocx  Microsoft Tabbed Dialog Control 5.0 (SP2)
         Version: 5.01.4319
         Size: 192,784 bytes
         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti
         Controls: SSTab

  Vbsql.ocx   Vbsql OLE Custom control module
         Version: 6.50.163
         Size: 43,520 bytes
         Source Directory: \disk2\sql\ptk\i386
         Controls: Vbsql
				

Internet Explorer 4.01 ActiveX controls

Các đi?u khi?n sau đang đư?c v?n chuy?n v?i phiên b?n Internet Explorer 4,01:
  ActiveX Control               FileName   Version
  ------------------------------------------------------------------------

  ActiveMovie Control             Amovie.ocx  5.01.18.1024

  Active Setup Control Library         Asctrls.ocx  4.72.3110.6

  DirectAnimation Media Controls        Daxctle.ocx  2.0.0.7310

  FlUpl Control Library            Flupl.ocx   7.0.794.27

  Intel Procedural Effect Library       Proctexe.ocx 2.0.0.7310

  Internet Controls              Shdocvw.dll  4.72.3110.3

  NetShow File Transfer Control Type Library  Nsfile.ocx  2.0.0.912

  NetShow Player                Nsplay.ocx  2.0.0.912

  ShockWave Flash               Swflash.ocx  2.1.0.12

  Tabular Data Control 1.1 Type Library    tdc.ocx    1.2.0.0031
				

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem sách tr?c tuy?n cho Microsoft Visual Cơ b?n phiên b?n 6.0.

Cho bi?t thêm thông tin v? t?p tin t?ng h?p versioning, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa368599.aspx
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?m ki?m cơ s? Knowedge cho bài vi?t Internet Explorer, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
168243T?m ki?m cơ s? Knowedge cho bài vi?t Internet Explorer

Thu?c tính

ID c?a bài: 194784 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
T? khóa: 
kbcompatvers kbctrl kbfaq kbinfo kbtophit kbmt KB194784 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:194784

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com