Giao hàng hóa đơn và biên nh?n đ?c trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 192929 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n v? các ch?c năng xác nh?n g?i và đ?c nh?n c?a Microsoft Outlook.

Thông tin thêm

Các phiên b?n trư?c c?a Outlook cho phép b?n yêu c?u giao hàng xác nh?n và xác nh?n cho thư e-mail b?n g?i đ?n nh?ng ngư?i khác đ?c. Microsoft Outlook 2000 và các phiên b?n m?i hơn c?a Outlook c?ng cho phép b?n ch? đ?nh cách b?n mu?n đ? đáp ?ng yêu c?u cho đ?c biên lai mà đi kèm v?i thư e-mail đư?c g?i đ?n b?n.

Yêu c?u biên nh?n giao hàng

Đ? yêu c?u g?i biên nh?n cho thư b?n g?i cho ngư?i khác, b?n ph?i s? d?ng Microsoft Exchange Server như b?n ghi d?ch v? thư c?a b?n.

Lưu ? Cho Outlook 2000, b?n ph?i đ? cài đ?t chuyên bi?t Outlook ? ch? đ? công ty/Workgroup (CW).

B?n có th? yêu c?u g?i hóa đơn trên m?t cơ s? cho m?t tin thư thoại ho?c cho t?t c? thư b?n g?i.

Đ? yêu c?u xác nh?n g?i cho thư c? th?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu xem thư, b?m vào tu? ch?n.
 2. Theo bi?u quy?t và theo d?i tùy ch?n, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm Requesta xác nh?n g?i cho thư này , và sau đó nh?p vào đóng.

Outlook 2002 và Outlook 2003

Đ? yêu c?u g?i biên nh?n t?t c? thư b?n g?i trong Microsoft Outlook 2002 và trong Microsoft Office Outlook 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m vào Tu? ch?n E-mail, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n theo d?i.
 3. Theo cho t?t c? các thư tôi g?i, yêu c?u, b?m đ? ch?n hộp thoại xác nh?n g?i , và sau đó nh?p vào OK.

Outlook 2000

Đ? yêu c?u g?i biên nh?n t?t c? thư b?n g?i trong Outlook 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m vào Tu? ch?n E-mail và sau đó nh?p vàoTùy ch?n theo d?i.
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm yêu c?u xác nh?n g?i cho allmessages tôi g?i , và sau đó nh?p vào OK.

Yêu c?u biên nh?n đ?c

Đ? yêu c?u m?t biên nh?n đ? đ?c cho thư b?n g?i cho ngư?i khác, b?n có th? s? d?ng Microsoft Exchange Server ho?c thư Internet như b?n ghi d?ch v? thư c?a b?n. Đ?i v?i Outlook 2000, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Outlook ? ch? đ? Internet Mail ch? (IMO). Ngoài ra, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Outlook ? ch? đ? CW. B?n có th? yêu c?u biên nh?n đ?c trên m?t cơ s? cho m?t tin thư thoại ho?c cho t?t c? thư b?n g?i.

Đ? yêu c?u m?t biên nh?n đ? đ?c cho m?t thư c? th?:
 1. Trên menu xem thư, b?m vào tu? ch?n.
 2. Theo bi?u quy?t và theo d?i tùy ch?n, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm Requesta đ?c biên nh?n cho thư này , và sau đó nh?p vào đóng.

Outlook 2002 và Outlook 2003

Yêu c?u xác nh?n t?t c? thư b?n g?i trong Outlook 2002 và trong Outlook 2003, làm theo các bư?c sau đ?c:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m vào Tu? ch?n E-mail, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n theo d?i.
 3. Theo cho t?t c? các thư tôi g?i, yêu c?u, b?m đ? ch?n hộp kiểm nh?n đư?c đ?c , và sau đó nh?p vào OK.

Outlook 2000

Yêu c?u xác nh?n t?t c? thư b?n g?i trong Outlook 2000, làm theo các bư?c sau đ?c:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m vào Tu? ch?n E-mail và sau đó nh?p vàoTùy ch?n theo d?i.
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm yêu c?u xác nh?n đ?c cho t?t c? các thư Isend , và sau đó nh?p vào OK.

Đáp ?ng đ? đ?c yêu c?u biên nh?n

Outlook 2002 và Outlook 2003

N?u b?n đang s? d?ng Outlook v?i Microsoft Exchange Server như b?n ghi d?ch v? thư c?a b?n, Microsoft Exchange Server s? luôn luôn đáp ?ng yêu c?u m?t biên nh?n đ? đ?c.

N?u b?n đang s? d?ng Outlook v?i Internet Mail là b?n ghi d?ch v? thư c?a b?n, b?n s? có m?t s? l?a ch?n đ? tr? l?i ho?c không đáp ?ng t?t c? yêu c?u m?t biên nh?n đ? đ?c.

Đ? ch?n m?t tùy ch?n Internet Mail đ? đáp ?ng đ? đ?c nh?n đư?c yêu c?u:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m vào Tu? ch?n E-mail, và sau đó nh?p vàoTùy ch?n theo d?i.
 3. Trong s? d?ng tùy ch?n này đ? quy?t đ?nh làm th? nào đ? đ?i phó v?i requestsfor xác nh?n đ?c. Ch? áp d?ng cho trương m?c thư Internet, b?m vào đ? ch?n luôn luôn g?i m?t ph?n ?ng, Neversend m?t ph?n ?ng, ho?c h?i tôi trư?c khi g?i tr? l?i, và sau đó nh?p vào OK.

Outlook 2000

N?u b?n đang s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t CW c?a Outlook v?i Microsoft Exchange Server như b?n ghi d?ch v? thư c?a b?n, trao đ?i s? luôn luôn đáp ?ng yêu c?u m?t biên nh?n đ? đ?c.

N?u b?n đang s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t CW c?a Outlook v?i Internet Mail là b?n ghi d?ch v? thư c?a b?n, b?n s? có m?t s? l?a ch?n đ? tr? l?i ho?c không đáp ?ng t?t c? yêu c?u m?t biên nh?n đ? đ?c.

N?u b?n đang s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t IMO c?a Outlook, b?n s? có m?t l?a ch?n th? ba, đ? đư?c yêu c?u trên m?t cơ s? cho m?t tin thư thoại n?u b?n mu?n đ? đáp ?ng m?t yêu c?u cho m?t biên nh?n đ? đ?c.

Đ? ch?n các tu? ch?n thư CW/Internet đ? đáp ?ng đ? đ?c nh?n đư?c yêu c?u:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m vào Tu? ch?n E-mail và sau đó nh?p vàoTùy ch?n theo d?i.
 3. Theo s? d?ng tùy ch?n này đ? quy?t đ?nh làm th? nào đ? đ?i phó v?i requestsfor xác nh?n đ?c, b?m đ? ch?n ho?c luôn luôn g?i m?t ph?n ?ng ho?c Neversend m?t ph?n ?ng, và sau đó nh?p vào OK.
Đ? ch?n các tùy ch?n IMO đ? đáp ?ng đ? đ?c nh?n đư?c yêu c?u:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m vào Tu? ch?n E-mail và sau đó nh?p vàoTùy ch?n theo d?i.
 3. Trong s? d?ng tùy ch?n này đ? quy?t đ?nh làm th? nào đ? đ?i phó v?i requestsfor xác nh?n đ?c, b?m vào đ? ch?n luôn luôn g?i m?t ph?n ?ng, không bao gi? senda ph?n ?ng, ho?c h?i tôi trư?c khi g?i tr? l?i, và sau đó nh?p vào OK.

Thu?c tính

ID c?a bài: 192929 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbfunctions kbreceivemail kbsendmail kbemail kbinfo kbmt KB192929 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 192929

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com