Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 192926
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows Millennium Edition (Me), b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267288 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Kh?i đ?ng s?ch g? r?i đ? c?p đ?n phương pháp c?a vi?c gi?m các hành vi mà có th? x?y ra do môi trư?ng máy tính c?a b?n. Nhi?u hành vi x?y ra khi b?n ch?y Windows ho?c chương tr?nh x?y ra v? không có tr?nh đi?u khi?n xung đ?t, ch?m d?t-và-lưu trú-resident chương tr?nh (TSRs), và các thi?t đ?t khác đư?c n?p khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng. Môi trư?ng máy tính c?a b?n bao g?m các cài đ?t t? các t?p tin sau đây:
 • MSDOS.sys
 • Config.sys
 • AUTOEXEC.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Nh?ng t?p tin này đư?c n?p như m?t ph?n c?a ti?n tr?nh kh?i đ?ng khi Windows kh?i đ?ng, và các t?p tin tr? giúp t?o ra môi trư?ng đư?c s? d?ng b?i h? đi?u hành và các chương tr?nh.

Thông tin v? các t?p tin, xem ph?n "Ghi chú" trong bài vi?t này.

Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng

Windows 98 bao g?m m?t công c? h?u ích c?u h?nh h? th?ng (Msconfig.exe) đ? H?y th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch s? d? dàng hơn nhi?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c b?ng cách s? d?ng msconfig ti?n ích v?i Windows 98, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281965 Làm th? nào đ? kh?c ph?c b?ng cách s? d?ng Msconfig ti?n ích v?i Windows 98
S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? ch?y ti?n ích c?u h?nh h? th?ng:
 • B?t đ?u công c? h? th?ng thông tin, và sau đó kh?i đ?ng h? th?ng c?u h?nh ti?n ích:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào H? th?ng thông tin.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.
 • B?t đ?u ti?n ích c?u h?nh h? th?ng và các Ch?y b? ch? huy. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig.exe trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
Đ? s? d?ng h? th?ng c?u h?nh Utility đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch, s? d?ng m?t trong các phương pháp đư?c đ? c?p trư?c đó trong ph?n này đ? kh?i đ?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, và sau đó làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Ch?n l?c Startup, và sau đó nh?p vào Xoá h?p ki?m sau đây:
  • X? l? t?p Config.sys
  • X? l? t?p tin Autoexec.bat
  • Quá tr?nh Winstart.bat t?p tin (n?u s?n dùng)
  • Quá tr?nh System.ini File
  • X? l? t?p Win.ini
  • T?i kh?i đ?ng nhóm m?c

 2. Nh?p vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
M?i h?p ki?m (ngo?i tr? các T?i kh?i đ?ng nhóm m?c check box) đ?i di?n cho t?p tin đư?c đ?i tên thành v?i m?t ph?n m? r?ng t?p tin kh?c ph?c (.tsh) khi b?n nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m. Các T?i kh?i đ?ng nhóm m?c ki?m tra h?p đ?i di?n cho các bi?u tư?ng trong thư m?c Startup ho?c m?c trong các khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- và -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Khi b?n b?m đ? xóa các T?i kh?i đ?ng nhóm m?c h?p ki?m tra, các m?c đăng k? đư?c vi?t b?ng các phím sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

- và -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices-- và -

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Các bi?u tư?ng trong thư m?c kh?i đ?ng đư?c chuy?n đ?n các m?c Startup vô hi?u hoá thư m?c trong thư m?c Windows\Start Menu\Programs.

Khi b?n nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m cho m?t t?p tin, m?t tuyên b? "nh?n xét" đư?c đ?t vào đ?u m?i d?ng trong t?p tin. Cho t?p Config.sys và Autoexec.bat, m?t tuyên b? "rem tshoot" theo sau là m?t không gian đư?c đ?t ? đ?u d?ng trong t?p tin đ? ki?m tra h?p mà b?n nh?p vào Xoá. Cho c? System.ini và Win.ini file, m?t "; tuyên b? tshoot"theo sau là m?t không gian đư?c đ?t ? đ?u d?ng trong t?p tin đ? ki?m tra h?p mà b?n nh?p vào Xoá. Nh?ng nh?n xét đư?c xóa khi b?n b?m đ? ch?n m?t h?p ki?m tra trư?c đó b?m xóa. Khi b?n b?m đ? ch?n m?t h?p ki?m cho kho?n m?c trên các Kh?i đ?ng tab, các m?c nh?p registry khôi ph?c l?i v? trí ban đ?u c?a nó.

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n m?i khi b?n th?c hi?n m?t thay đ?i b?t k? t?p tin kh?i đ?ng v? h? ch? đ?c khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng.

N?u h? th?ng c?u h?nh Utility là không s?n dùng, t? làm s?ch-kh?i đ?ng máy tính c?a b?n.Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t? s?ch-kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243039 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows 95

Làm th? nào đ? thu h?p tr?ng tâm c?a hành vi

N?u máy tính c?a b?n không c?n th? hi?n hành vi, b?n có th? thu h?p tr?ng tâm hành vi. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n ph?i s? d?ng h? th?ng c?u h?nh Utility đ? khôi ph?c l?i các t?p tin ho?c t?p tin m?c cho đ?n khi b?n xác đ?nh nh?p c?nh c? th? đó gây ra hành vi. Quá tr?nh này thư?ng đư?c g?i là "khôi ph?c b?ng n?a" b?i v? b?n khôi ph?c m?t n?a các m?c mà b?n đ? g? b?, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó b?n ki?m tra đ? xem n?u hành vi v?n ti?p t?c x?y ra:
 1. Nh?n vào đây đ? xóa t?t c? các h?p ki?m tra t?i các Ch?n l?c Startup ph?n trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, b?m Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
 2. N?u hành vi v?n ti?p t?c x?y ra, s? d?ng các Nâng cao g? r?i cài đ?t tab trong h? th?ng c?u h?nh Utility. H?y xem ph?n "Nâng cao kh?i đ?ng s?ch g? r?i" trong bài vi?t này cho bi?t thêm thông tin.
 3. N?u hành vi v?n ti?p t?c x?y ra, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn và th? nghi?m. N?u hành vi v?n ti?p t?c x?y ra khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn, liên h? v?i h? tr? k? thu?t. Đ? kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y b?m và gi? phím CTRL cho đ?n b?n th?y các Kh?i đ?ng tr?nh đơn, và sau đó ch?n các Ch? đ? an toàn tr?nh đơn tùy ch?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  180902 Làm th? nào đ? b?t đ?u m?t d?a trên Windows 98 máy tính trong ch? đ? an toàn
 4. N?u hành vi không x?y ra khi b?n nh?p chu?t vào xóa t?t c? các h?p ki?m tra, nh?n vào đây đ? ch?n c? các Quá tr?nh System.ini FileX? l? t?p Win.ini h?p ki?m tra, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ki?m tra đ? xem n?u hành vi v?n c?n x?y ra.
 5. N?u hành vi x?y ra khi c? System.ini và Win.ini file đư?c ch? bi?n, hành vi liên quan đ?n m?t trong các t?p tin. N?u m?t trong các t?p tin là gây ra hành vi, nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m cho ch? là m?t trong các t?p tin. N?u hành vi x?y ra, m?t m?c nh?p trong t?p tin đư?c ch?n gây ra hành vi. N?u đi?u này là đúng, đi đ?n bư?c 9.
 6. N?u hành vi không x?y ra sau khi b?n nh?n vào đây đ? ch?n c? hai c? các Quá tr?nh System.ini FileX? l? t?p Win.ini ki?m tra h?p, b?m ch?n các X? l? t?p tin Autoexec.bat h?p ki?m tra, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ki?m tra đ? xem n?u hành vi v?n c?n x?y ra. N?u hành vi x?y ra, m?t m?c nh?p t?p tin Autoexec.bat gây ra hành vi. N?u đi?u này là đúng, đi đ?n bư?c 9.
 7. N?u hành vi không x?y ra sau khi b?n nh?n vào đây đ? ch?n các X? l? t?p tin Autoexec.bat ki?m tra h?p, nh?n vào đây đ? ch?n các X? l? t?p Config.sys h?p ki?m tra, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ki?m tra đ? xem n?u hành vi v?n c?n x?y ra. N?u hành vi x?y ra, m?t m?c nh?p trong t?p Config.sys gây ra hành vi. N?u hành vi không x?y ra, m?t kho?n m?c trong nhóm kh?i đ?ng ho?c trong t?p tin Winstart.bat gây ra hành vi.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các Quá tr?nh Winstart.bat t?p tin h?p ki?m tra, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ki?m tra đ? xem n?u hành vi v?n c?n x?y ra. N?u hành vi không x?y ra, m?t m?c trong các T?i kho?n m?c Startup ph?n gây ra hành vi.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m tra trên các T?ng quát tab cho các t?p tin mà b?n xác đ?nh gây ra hành vi, nh?p vào tab đó đ?i di?n cho t?p tin đó, nh?n vào đây đ? r? ràng dư?i cùng m?t n?a h?p ki?m trong danh sách, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và sau đó ki?m tra đ? xem n?u hành vi v?n c?n x?y ra.

  Ví d?, n?u m?c nh?p trong t?p Config.sys là gây ra hành vi, nh?n vào đây đ? ch?n các X? l? t?p Config.sys h?p ki?m tra trên các T?ng quát tab, b?m vào các Config.sys tab, nh?n vào đây đ? r? ràng dư?i cùng b?n h?p ki?m tám là trong danh sách, b?m vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
 10. N?u hành vi v?n ti?p t?c x?y ra, m?t trong các h?p ki?m tra b?m đ? ch?n gây ra hành vi. N?u hành vi không x?y ra, m?t trong các h?p ki?m tra b?m Xóa gây ra hành vi.

  N?u m?t trong các h?p ki?m tra b?m đ? ch?n là gây ra hành vi, nh?n vào đây đ? b? m?t n?a c?a các h?p ki?m tra c?n l?i đư?c l?a ch?n, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và sau đó ki?m tra đ? xem n?u hành vi x?y ra. N?u m?t trong các h?p ki?m tra b?m Xóa là gây ra hành vi, nh?n vào đây đ? ch?n m?t n?a các h?p ki?m tra r?ng b?n đ? nh?p vào đ? r? ràng, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ki?m tra đ? xem n?u hành vi x?y ra.
Khi b?n làm theo các bư?c này, b?n có th? cô l?p các m?c nh?p t?p tin c? th? đó gây ra hành vi sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n nhi?u l?n. Sau khi b?n xác đ?nh các m?c nh?p t?p tin c? th? đó gây ra hành vi, khuyên r?ng b?n ch?nh s?a các t?p tin thích h?p ho?c khóa registry đ? lo?i b? m?c này, và sau đó tr? v? c?u h?nh h? th?ng ti?n ích đ? các Kh?i đ?ng b?nh thư?ng tùy ch?n.

Đ? tr? v? c?u h?nh h? th?ng ti?n ích đ? các Kh?i đ?ng b?nh thư?ng tùy ch?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng b?nh thư?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?p vào Không.
N?u các m?c nh?p đó gây ra hành vi là trong t?p Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini ho?c System.ini, s? d?ng công c? biên t?p c?u h?nh h? th?ng (Sysedit.exe) đ? ch?nh s?a t?p tin và vô hi?u hóa thích h?p d?ng ho?c d?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i sysedit trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Trên các C?a s? tr?nh đơn, nh?p vào tên t?p tin thích h?p (ví d?, b?m C:\Windows\System.ini).
 3. Lo?i rem theo sau là m?t không gian t?i đ?u c?a d?ng thích h?p đó là gây ra hành vi.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
N?u các m?c nh?p đó gây ra hành vi là m?t chương tr?nh mà là trên các Kh?i đ?ng tab, lo?i b? chương tr?nh t? thư m?c Startup ho?c xóa chương tr?nh t? s? đăng k?. Đ? lo?i b? chương tr?nh t? thư m?c kh?i đ?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Thanh tác v? và Menu b?t đ?u.
 2. B?m vào các B?t đ?u Menu chương tr?nh tab, và sau đó b?m Gỡ bỏ.
 3. B?m đúp Kh?i đ?ng, b?m vào m?c thích h?p và b?m Gỡ bỏ.
 4. Nh?p vào Đóng, b?m Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
N?u các m?c nh?p đó gây ra hành vi không có trong thư m?c Startup, chương tr?nh có th? t?i t? s? đăng k?. Đ? lo?i b? các m?c nh?p t? s? đăng k?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí và b?m vào các khóa registry sau, t?i m?t th?i gian, và sau đó nh?p vào Xu?t kh?u Registry Key trên các Đăng k? tr?nh đơn cho các m?c đích sao lưu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  - và -

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. Xóa các file_namegiá tr? .exe trong ngăn bên ph?i cho khóa s? đăng k? thích h?p, nơi file_name là tên t?p tin đó gây ra hành vi:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  - và -

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  - và -

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  - và -

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Gi?i đáp th?c m?c ví d?

Ví d? này minh ho? làm th? nào đ? xác đ?nh m?t thi?t l?p kh?i đ?ng c? th? mà nguyên nhân m?t hành vi không mong mu?n trong m?t trong các chương tr?nh c?a b?n:
 1. S?ch kh?i đ?ng máy tính:

  1. Trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh Utility, Nh?p vào Ch?n l?c Startup.
  2. Nh?n vào đây đ? xóa t?t c? các h?p ki?m tra t?i các Ch?n l?c Kh?i đ?ng ph?n, và sau đó b?m Ok.
  3. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, làm như v?y.
  Khi b?n ki?m tra chương tr?nh c?a b?n, hành vi không c?n x?y ra.

  LƯU ?: N?u hành vi v?n c?n x?y ra, b?n có th? không th? gi?i quy?t hành vi c?a s?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Xem các "nâng cao G? r?i kh?i đ?ng s?ch"ph?n trong bài này, s? d?ng Microsoft Ki?n th?c cơ s? đ? truy v?n cho thông tin v? hành vi c?a b?n đư?c g?p, ho?c liên h? v?i Microsoft k? thu?t Support.
 2. Đ? xác đ?nh n?u m?t d?ng trong t?p Win.ini ho?c System.ini t?p tin gây ra hành vi:

  1. Trên các T?ng quát tab trong ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, Nh?p vào Ch?n l?c Startup.
  2. Nh?n vào đây đ? ch?n c? hai các Quá tr?nh Win.ini t?p tin h?p ki?m và các Quá tr?nh System.ini t?p tin ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, làm như v?y.
  Khi b?n ki?m tra chương tr?nh c?a b?n, hành vi không x?y ra. Không có g? trong các T?p win.ini ho?c t?p tin System.ini gây ra hành vi.
 3. Đ? xác đ?nh n?u m?t d?ng trong t?p tin Autoexec.bat gây ra hành vi:

  1. Trên các T?ng quát tab trong ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, nh?n vào đây đ? ch?n các Quá tr?nh t?p tin Autoexec.batki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, làm như v?y.
  Khi b?n ki?m tra chương tr?nh c?a b?n, hành vi không x?y ra. Không có g? trong các T?p tin AUTOEXEC.bat gây ra hành vi. K? t? khi các t?p tin Winstart.bat nào không t?n t?i trong ví d? này, m?t cái g? đó trong t?p Config.sys ph?i gây ra hành vi.
 4. Trong ví d? này, t?p Config.sys ch?a tám d?ng. Đ? xác đ?nh đó m?t n?a c?a các t?p tin ch?a d?ng là nguyên nhân gây các hành vi:

  1. Trên các T?ng quát tab trong ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, nh?n vào đây đ? ch?n các Quá tr?nh t?p Config.syski?m tra h?p, và sau đó b?m vào các Config.sys tab.
  2. Trên các Config.sys tab, b?m vào đ? xóa h?p ki?m cho n?a đ?u c?a nh?ng d?ng trong danh sách. Trong ví d? này, b?n nh?p vào xóa h?p ki?m tra th? tư.
  3. Nh?p vào Ok. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, làm như v?y.
  Khi b?n ki?m tra chương tr?nh c?a b?n, hành vi không x?y ra. D?ng mà nguyên nhân hành vi ph?i là m?t trong nh?ng d?ng th? tư trong các T?p config.sys.
 5. Re-select m?t n?a các h?p ki?m tra b?n xóa trong bư?c 5:

  1. Trong ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, b?m vào các Config.systab.
  2. Trên các Config.sys tab, nh?n vào đây đ? ch?n n?a đ?u h?p ki?m đó b?n xóa trong bư?c 5. Trong ví d? này, b?n nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m đ?u tiên hai trong danh sách.
  3. Nh?p vào Ok. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, làm như v?y.
  Khi b?n ki?m tra chương tr?nh c?a b?n, hành vi không x?y ra. D?ng mà gây ra hành vi ph?i là d?ng th? ba ho?c th? tư trong Config.sys t?p tin.
 6. Đ? xác đ?nh đư?ng dây mà gây ra hành vi:

  1. Trong ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, b?m vào các Config.systab.
  2. Trên các Config.sys tab, nh?n vào đây đ? ch?n n?a đ?u c?n l?i, xóa h?p ki?m tra b?n xóa trong bư?c 5. Trong này Ví d?, b?n nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m th? ba trong danh sách.
  3. Nh?p vào Ok. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, làm như v?y.
  Khi b?n ki?m tra chương tr?nh c?a b?n, hành vi không x?y ra. D?ng mà gây ra hành vi là d?ng th? tư trong t?p Config.sys.

  LƯU ?: D?ng này có th? đư?c yêu c?u đ? ch?y m?t chương tr?nh khác ho?c đ?n truy c?p ph?n c?ng trên máy tính c?a b?n. N?u đi?u này là đúng, h?y ki?m tra các tài li?u hư?ng d?n cho nhà s?n xu?t ph?n m?m ho?c ph?n c?ng đó đư?c g?i các d?ng t?p tin, ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o đ? tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t.
Đ? khôi ph?c thi?t đ?t kh?i đ?ng b?nh thư?ng c?a b?n, b?m Kh?i đ?ng b?nh thư?ng - t?i t?t c? các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và ph?n m?m trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, và sau đó nh?p vào Ok. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?p vào Có.

L?i khuyên cho s?ch kh?i đ?ng x? l? s? c?

N?u b?n nh?p vào Xoá m?c h?p ki?m sau đây, b?n thư?ng có th? gi?m s? lư?ng các bư?c c?n thi?t đ? lo?i b? t?t c? các t?p tin kh?i đ?ng đư?c li?t kê trong các Ch?n l?c Startup ph?n trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích và sau đó khôi ph?c l?i các h?p ki?m tra b?ng n?a:
 • Nh?p vào xoá b?t k? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đư?c li?t kê trong t?p Config.sys và Autoexec.bat.
 • Nh?p vào xoá b?t k? d?ng k?t thúc b?ng m?t ph?n m? r?ng t?p tin.386 trong ph?n [386Enh] c?a System.ini t?p.
 • Nh?n vào đây đ? xóa t?i = ho?c ch?y = m?c (n?u có là hi?n nay) trong ph?n [Windows] t?p Win.ini.
Xem ph?n "Làm th? nào đ? s? d?ng h? th?ng Configuration Utility" trong bài vi?t này đ? bi?t thông tin v? làm th? nào t?p tin m?c b? vô hi?u hoá cho kh?i đ?ng khác nhau t?p tin.

Nâng cao kh?i đ?ng s?ch g? r?i

N?u b?n s? d?ng các Ch?n l?c Startup tùy ch?n ngày các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh Utility đ? xóa t?t c? các h?p ki?m tra m?c kh?i đ?ng và hành vi v?n c?n x?y ra, s? d?ng các bư?c g? r?i sau đây:
 • Nh?n vào đây đ? ch?n m?i h?p ki?m tra trên các Nâng cao g? r?i cài đ?t tab trong h? th?ng c?u h?nh Utility. Đ? xác minh các kho?n m?c trên các Nâng cao g? r?i cài đ?t th?:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig.exe trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
  2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao, nh?n vào đây đ? ch?n m?i h?p ki?m tra, nh?p vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
  3. S? d?ng khôi ph?c b?i quá tr?nh n?a đ? cô l?p hành vi. Xem ph?n "Làm th? nào đ? thu h?p the Focus" trong bài vi?t này đ? t?m hi?u thêm v? khôi ph?c b?i quá tr?nh n?a. Nhi?u ngư?i trong s? nh?ng hành vi mà b?n có th? cô l?p thông qua quá tr?nh này có liên quan đ?n các v?n đ? ph?n c?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n tương thích. Khi b?n cô l?p hành vi, liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng ho?c ph?n m?m đ? inquire gi?i thi?u v? tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t ho?c v? v?n đ? tương thích v?i Windows 98.Đ?i v?i thông tin b? sung v? tab ""Advanced x? l? s? c? cài đ?t trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   181966 Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng x? l? s? c? cài đ?t nâng cao
 • Thay đ?i b? đi?u h?p video c?a b?n đ? tiêu chu?n Video Graphics Adapter (VGA) v? màn h?nh:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Màn hình.
  2. B?m vào các Thiết đặt tab, b?m vào Nâng cao, b?m các B? đi?u h?p tab, và sau đó b?m Thay đổi.
  3. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Hi?n th? m?t danh sách c?a t?t c? các tr?nh đi?u khi?n t?i m?t đ?a đi?m c? th?, do đó, b?n có th? ch?n tr?nh đi?u khi?n b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  4. Nh?p vào Hi?n th? t?t c? ph?n c?ng, b?m Tiêu chu?n hi?n th? lo?i trong các C?a nhà s?n xu?t h?p, b?m vào V? màn h?nh tiêu chu?n (VGA) trong các Các mô h?nh h?p, và sau đó b?m Ti?p theo.
  5. Nh?p vào Có, b?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
  6. Nh?p vào Đóng, b?m Đóng, và sau đó nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

   N?u hành vi không x?y ra khi b?n v? màn h?nh c?a b?n đ? thay đ?i tiêu chu?n VGA v? màn h?nh, liên h? v?i nhà s?n xu?t b? đi?u h?p video c?a b?n đ? h?i thăm v? tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh C?p nh?t Windows 98.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? r?i hi?n th? hành vi, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   127139 G? r?i v?n đ? Video trong Windows
 • Nh?p vào Ch?n đoán Startup trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, và sau đó t?i t?p tin t?nh .vxd. Ñeå choïn Ch?n đoán Startup đ? tránh t?i các t?p tin t?nh .vxd:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig.exe trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
  2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng ch?n đoán - tương tác n?p đi?u khi?n thi?t b? và ph?n m?m, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
  4. Trên các Kh?i đ?ng tr?nh đơn, ch?n các Xác nh?n t?ng bư?c tùy ch?n tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER.
  5. Xem b?ng dư?i đây cho nh?ng l?a ch?n và làm th? nào đó khuy?n cáo r?ng b?n đáp ?ng v?i ch? d?n mà b?n nh?n đư?c:
   Prompt                      Your response
   ---------------------------------------------------------------
   Load DoubleSpace Driver?             Yes
   Process the system registry            Yes
   Create a startup log file (BOOTLOG.TXT)      Yes
   Process your startup device drivers (CONFIG.SYS) No
   DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS            Yes
   DEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS           Yes
   DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS         Yes
   Process your startup command file (AUTOEXEC.BAT) No
   Load the Windows graphical user interface     Yes
   Load all Windows drivers?             Yes
   								
   Lưu ? r?ng v? trí c?a thư m?c Windows trên máy tính c?a b?n có th? khác nhau. B?n có th? không nh?n đư?c t?t c? nh?ng l?i nh?c, tùy thu?c vào các t?p tin kh?i đ?ng đư?c trên máy tính c?a b?n. Nh?n ENTER đ? đáp ?ng v?i Có, và b?m phím ESC đ? đáp ?ng v?i Không.
  6. Lưu ? m?i t?p tin t?nh .vxd và đáp ?ng v?i không đ? tránh t?i m?i t?p tin. Xem danh sách m?t ph?n sau c?a t?p tin t?nh .vxd Microsoft:
   Static .vxd file     Provides support for
   ----------------------------------------------
   Vnetsup.vxd        Microsoft Networking
   Ndis.vxd         Microsoft Networking
   Ndis2sup.vxd       Microsoft Networking
   Javasup.vxd        Microsoft Java
   Vrtwd.386         Clock
   Vfixd.vxd         Video Phone helper
   Vnetbios.vxd       Microsoft Networking
   Vserver.vxd        Microsoft Networking
   Vredir.vxd        Microsoft Networking
   Dfs.vxd          Microsoft Networking
   Ndiswan.vxd        Microsoft Networking
   Msmouse.vxd        Microsoft Mouse
   							
  7. N?u hành vi không c?n x?y ra, l?p l?i bư?c 1 đ?n 6, nhưng nh?n ENTER đ? đáp ?ng v?i Có đ? m?i ngư?i trong s? các t?p trong danh sách trư?c đó. N?u hành vi không c?n x?y ra, hành vi không đư?c liên quan đ?n b?t k? t?p tin t?nh .vxd trong danh sách.
  8. S? d?ng khôi ph?c b?i quá tr?nh n?a cô l?p t?p tin t?nh .vxd gây ra hành vi.
  9. Xoá thư m?c không tương thích t?nh .vxd theo các HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD khóa s? đăng k?.

Chú ý

MSDOS.sys

Msdos.sys t?p ch?a thông tin cơ b?n v? v? trí c?a các Windows thư m?c, kh?i đ?ng t?p tin, và các tùy ch?n khác. B?n có th? ch?nh s?a m?t s? các tùy ch?n trên các Nâng cao g? r?i cài đ?t tab trong h? th?ng Ti?n ích c?u h?nh.

Đ? thêm thông tin v? t?p tin Msdos.sys, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
118579 N?i dung c?a t?p tin Msdos.sys Windows

Config.sys

T?p Config.sys cung c?p cho ngư?c tr? l?i tương thích v?i MS-DOS- các chương tr?nh d?a và trư?c đó d?a trên Windows. T?p Config.sys có th? không đư?c tr?nh bày trên máy tính c?a b?n. T?p Config.sys t?i th?p c?p MS-MS-DOS trên tr?nh đi?u khi?n, và nhi?u ngư?i trong s? các t?p có ph?n m? r?ng t?p .sys.

AUTOEXEC.bat

T?p tin Autoexec.bat này c?ng cung c?p cho ngư?c tr? l?i tương thích v?i MS-MS-DOS-d?a và c? hơn d?a-trên-Windows programs. T?p tin Autoexec.bat có th? không đư?c tr?nh bày trên máy tính c?a b?n. T?p tin Autoexec.bat t?i MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh, và nhi?u ngư?i trong s? các t?p có ph?n m? r?ng t?p .com ho?c exe.

Winboot.ini

Các t?p tin Winboot.ini là m?t phiên b?n t?m th?i c?a t?p tin Msdos.sys có th? có m?t trên máy tính c?a b?n n?u m?t chương tr?nh đang th?c hi?n thay đ?i máy tính c?a b?n mà có th? ?nh hư?ng đ?n ti?n tr?nh kh?i đ?ng. Thông thư?ng, các t?p tin Winboot.ini b? xóa sau khi chương tr?nh hoàn t?t, n?m trong thư m?c g?c, và vi?c ghi đè thi?t đ?t trong t?p tin Msdos.sys.

Winstart.bat

Các t?p tin Winstart.bat có th? không có s?n như là m?t h?p ki?m tra trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh Utility. Các t?p tin Winstart.bat đư?c t?o ra cho các chương tr?nh c?n ph?i ch?y MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh đ? cho phép ch?c năng c?a m?t Windows d?a trên chương tr?nh. H?u h?t ngư?i dùng không có chương tr?nh này.

System.ini

Các t?p tin System.ini ch?a thông tin v? cài đ?t máy tính c?a b?n Đ?i v?i ph?n c?ng c? th?. T?p này ph?i có m?t trong thư m?c Windows cho Windows đ? b?t đ?u. Taäp tin System.ini đư?c s? d?ng đ? n?p tr?nh đi?u khi?n khác nhau bao g?m c? tr?nh đi?u khi?n âm thanh và video adapter. Taäp tin System.ini c?ng có th? ch?a thêm 16-bit tr?nh đi?u khi?n cho ph?n c?ng không s? d?ng tr?nh đi?u khi?n 32-bit.

Khi b?n b?m đ? xóa các Quá tr?nh System.ini File ki?m tra h?p trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?ng thay đ?i sau x?y ra:
 • Màn h?nh c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? m?t đ? phân gi?i 640 X 480 pixel v?i 16 màu s?c. N?u b?n đ? có màn h?nh thi?t l?p đ? m?t đ? phân gi?i cao, l?i t?t chương tr?nh trên máy tính c?a b?n có th? ch?ng lên nhau.
 • C?a b?n card âm thanh không c?n ho?t đ?ng đúng.

Win.ini

T?p Win.ini ch?a thông tin đó là c? th? cho s? xu?t hi?n t?ng th? c?a Windows. T?p Win.ini ph?i có m?t trong thư m?c Windows ho?c nó tái b?i Windows, đ?c là lúc kh?i đ?ng cho ngư?c-tương thích v?i Windows 3.x, và nhi?u ngư?i trong s? các thi?t l?p đư?c nhân đôi trong s? đăng k?. Khi b?n b?m đ? xóa các X? l? t?p Win.ini ki?m tra h?p trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, m?t phiên b?n generic c?a t?p Win.ini đư?c t?o ra.

Wininit.ini

Các t?p tin Wininit.ini đư?c s? d?ng đ? hoàn thành vi?c cài đ?t khác nhau các thành ph?n cho Windows và s?n ph?m c?a bên th? ba. M?i khi m?t chương tr?nh c?n ph?i sao chép ho?c lo?i b? m?t t?p tin mà đang s? d?ng, hư?ng d?n đư?c vi?t cho các t?p tin Wininit.ini. Windows s? ki?m tra cho s? hi?n di?n c?a các t?p tin Wininit.ini trong quá tr?nh kh?i đ?ng, và n?u t?m th?y, th?c hi?n các hư?ng d?n. Đ?i tên các t?p tin Wininit.ini có m?t ph?n m? r?ng t?p tin .old đ? g? r?i các hành vi, n?u t?p tin Wininit.ini đư?c tr?nh bày.

System.dat

Các t?p tin System.dat là m?t trong hai t?p tin đăng k? đư?c yêu c?u ph?i kh?i đ?ng Windows. System.dat t?p tin là tương t? như các t?p tin System.ini, và bao g?m thi?t đ?t máy tính và ph?n m?m. Các T?i kh?i đ?ng nhóm tùy ch?n bao g?m các m?c đư?c n?p t? ph?n System.dat c?a s? đăng k?.

User.dat

Các t?p tin User.dat là l?n th? hai c?a hai t?p tin đăng k? đư?c yêu c?u kh?i đ?ng Windows. User.dat t?p tin là tương t? như t?p Win.ini v? nó ch?a thông tin v? làm th? nào đ? ch?y chương tr?nh c? th? và thông tin v? s? xu?t hi?n t?ng th? c?a Windows.

Làm th? nào đ? t?o m?t b?n sao sao lưu các t?p tin kh?i đ?ng

B?n có th? s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng đ? t?o ra b?n sao lưu các t?p tin kh?i đ?ng đư?c mô t? trong bài vi?t này. Đ? làm đi?u này, b?m T?o sao lưu trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh Utility. B?n có th? ch?n đ? lưu các t?p tin trong m?t thư m?c trên m?t trong đ?a c?ng c?a b?n, ho?c b?n có th? lưu các t?p tin vào đ?a m?m, đó khuy?n cáo.

T?p tin t?nh .vxd đư?c s? d?ng đ? t?i ?o ph?n c?ng và ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n. Nhi?u bên th? ba nhà s?n xu?t thêm t?p tin t?nh .vxd riêng c?a h?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 192926 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbtshoot kbmt KB192926 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:192926

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com