ID c?a bi: 191660
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng khi ng mt trong cac tro chi c lit k trong phn "Ap dung", ban gp phai mt trong cac hin tng sau:
 • Tuy chon Tng tc 3D khng kha dung.
 • Ban nhn c thng bao li cho bit: "B tip hp video cua ban khng ap ng yu cu cua tro chi."
 • Ban nhn c thng bao li cho bit: "B tip hp video cua ban khng co tuy chon Tng tc 3D."
 • Cng cu Chn oan DirectX (Dxdiag.exe) hin thi Tng Dung lng n nh Gn ung la trng hoc N/A.
 • Cng cu Chn oan DirectX (Dxdiag.exe) hin thi tuy chon DirectDraw hoc tuy chon Direct3D khng kha dung.

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra vi bt ky ly do nao sau y:
 • May tinh cua ban khng ap ng yu cu phn cng 3D ti thiu chay tro chi.
 • B tip hp video cua ban khng co u b nh video chay tro chi.
 • Tng tc DirectDraw bi tt.
 • Ban s dung trinh iu khin li thi cho b tip hp video.
 • Phin ban DirectX mi nht cha c cai t hoc a bi hong.
 • Mt hoc nhiu chng trinh ang chay trong nn can thip vao tro chi.

Gi?i php

? gi?i quy?t s c ny, hay s dung cac phng phap sau y theo th t trinh bay.

Chu y Do co mt vai phin ban Microsoft Windows nn cac bc sau co th khac trn may tinh cua ban. Nu vy, hay xem tai liu v san phm cua ban hoan thanh cac bc nay.

Phng phap 1: t cu hinh Tng tc Phn cng s dung thit t Hoan toan

thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. M Thuc tinh Hin thi. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc cho phin ban Windows cua ban.
  • Windows 7 hoc Windows Vista

   Bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , go display trong hp Bt u Tim kim, ri bm Thuc tinh Hin thi trong danh sach Cac chng trinh.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
   Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn quan tri vin, hay nhp mt khu hoc cung cp xac nhn.
  • Windows XP hoc phin ban cu hn

   Bm Bt u, bm Chay, go desk.cpl, ri bm OK.
 2. Bm vao tab Thit t ri bm Nng cao.
 3. Trn tab Hoat ng hoc tab Khc phuc s c, di chuyn thanh trt Tng tc Phn cng v tn cung bn phai (vi tri Hoan toan).
 4. Bm OK, ri bm ong.
 5. Nu ban c nhc khi ng lai may tinh, bm Co.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
t cu hinh Tng tc Phn cng s dung thit t Hoan toan

Nu may tinh cua ban ap ng yu cu h thng ti thiu, hay s dung cac phng phap sau giai quyt s c.

Phng phap 2: Bt DirectDraw hoc Direct3D

bt DirectDraw hoc Direct3D, hay lam theo cac bc cho phin ban Windows cua ban:
 1. Chay Cng cu Chn oan DirectX (Dxdiag.exe). thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
  • Windows 7 hoc Windows Vista

   Bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , go dxdiag vao hp Bt u Tim kim, ri nhn ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
   Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn quan tri vin, hay nhp mt khu hoc cung cp xac nhn.
  • Windows XP hoc phin ban cu hn

   Bm Bt u, bm Chay, go dxdiag, ri bm OK.
 2. Trn tab Hin thi, xac thc rng Tng tc DirectDraw va Tng tc Direct3D c chon trong Tinh nng DirectX.

  Nu mt trong nhng dong nay hin thi trang thai a tt, hay bm Bt cho dong o.
 3. Nu co nhiu b tip hp video c cai t trn may tinh cua ban, hay lp lai bc 2 cho tng tab Hin thi trong Cng cu Chn oan DirectX.
Bm vao nut Phat xem ban minh hoa a phng tin trc tuyn nay v cach chay Cng cu Chn oan DirectX.
Nu vn tip tuc xay ra, chuyn n phng phap tip theo.

Phng phap 3: Tai xung va cai t phin ban Trinh cai t Web Thi gian chay Ngi dung cui DirectX

thc hin vic nay, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
Lu y Ban co th nhn c thng bao li sau trong khi cai t:
Phn mm ban ang cai t cha vt qua cuc kim tra Biu trng cua Windows xac minh mc tng thich vi phin ban Windows nay. (Cho ti bit ly do kim tra nay quan trong.)
bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
822798 Ban khng th cai t mt s ban cp nht hoc chng trinh
Nu vn tip tuc xay ra, chuyn n phng phap tip theo.

Phng phap 4: Cp nht trinh iu khin video cua ban

xem ban cp nht trinh iu khin hin hanh co sn khng, hay truy cp Web site Windows Update sau y cua Microsoft:
http://update.microsoft.com
bit thm thng tin v thng tin lin h cua nha cung cp phn cng va phn mm, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng co thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Nu s c tip tuc xay ra, hay chuyn ti phng phap tip theo.

Phng phap 5: Khi ng lai may tinh bng cach s dung quy trinh khi ng sach

Khi ban khi ng Microsoft Windows, thng thng co mt s chng trinh t ng khi ng va chay di nn co th anh hng n tro chi. Cac chng trinh nay co th bao gm cac chng trinh dit vi-rut va tin ich h thng. Khi ban thc hin quy trinh khi ng sach, ban ngn cac chng trinh nay khi ng t ng.

khi ng lai may tinh bng cach s dung quy trinh khi ng sach, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
bit thm thng tin hoc xem cac bc danh cho cac h iu hanh khac, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
331796 Thc hin Khi ng Sach xac inh xem cac chng trinh nn co ang anh hng n tro chi hoc chng trinh cua ban hay khng
Nu s c tip tuc xay ra, hay chuyn ti phng phap tip theo.

Phng phap 6: Tt tinh nng Chia se May ban T xa cua NetMeeting, ri ong NetMeeting

Microsoft Windows NetMeeting v hiu hoa Direct3D khi tinh nng Chia se May ban T xa c bt. tt tinh nng Chia se May ban T xa cua NetMeeting, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng NetMeeting.
 2. Trn menu Cng cu, bm Chia se May ban T xa.
 3. Bm bo chon hp kim Bt Chia se May ban T xa trn may tinh nay.
 4. Bm OK.
 5. ong NetMeeting.
Nu s c tip tuc xay ra, hay chuyn ti phng phap tip theo.

Phng phap 7: Tt tinh nng Cho phep Ghi Kt hp trn Windows XP

tt tinh nng Cho phep Ghi Kt hp, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, ri bm up vao Hin thi.
 2. Trn tab Thit t, bm vao Nng cao, ri bm vao tab Khc phuc s c.
 3. Bm bo chon hp kim Cho phep Ghi Kt hp.
 4. Bm OK, ri bm lai vao OK.
 5. Nu s c khng c giai quyt, hay lp lai cac bc t 1 n 4, tr vic bm chon hp kim Cho phep Ghi Kt hp trong bc 4.
Khi ng tro chi. Nu s c tip tuc xay ra, hay chuyn ti phng phap tip theo.

Phng phap 8: Tao tai khoan ngi dung mi trong Windows XP

tao tai khoan ngi dung trn may tinh chay Windows XP, hay lam theo cac bc sau:
 1. M cng cu Quan ly May tinh. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc cho phin ban Windows cua ban:
  • Windows 7 hoc Windows Vista
   Bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , go compmgmt.msc vao Bt u Tim kim ri nhn ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
   Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn quan tri vin, hay nhp mt khu hoc cung cp xac nhn.
  • Windows XP hoc phin ban cu hn

   m cng cu Quan ly May tinh trong Windows XP, bm Bt u, bm Chay, go compmgmt.msc, ri bm OK.
 2. M rng Nhom va Ngi dung Cuc b, bm chut phai vao Ngi dung, ri bm Ngi dung Mi.
 3. Trong trng Tn ngi dung, go UserName.
 4. Trong trng Mt khu va trong trng Xac nhn mt khu, go UserPassword, ri bm Tao.

  Quan trong Mt khu co phn bit ch hoa, ch thng. Vi du: MyPassword va mypassword c coi la cac mt khu khac nhau.
 5. Bm up vao tai khoan ngi dung mi tao, bm vao tab Thanh vin cua, bm Thm thm ngi dung vao nhom phu hp, ri bm OK.

  Lu y Mt s tro chi yu cu tai khoan trong nhom Quan tri vin chay.

Thng tin thm

Nu ban cn tr giup thm, hay truy cp Website Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft tim cac giai phap khac. Web site nay cung cp cac dich vu sau:
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 191660 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com