Raksta ID: 191660
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Kad m??in?t s?kt sada?? ?Attiecas uz? min?tu sp?li, v?rojama viena no t?l?k nor?d?taj?m paz?m?m.
 • Opcija 3D pa?trin?jums nav pieejama.
 • Tiek sa?emts k??das zi?ojums, kur? teikts: ?Video adapteris neatbilst sp?les pras?b?m?.
 • Tiek sa?emts k??das zi?ojums, kur? teikts: ?Video adapterim nav opcijas 3D pa?trin?jums?.
 • DirectX diagnostikas r?ks (Dxdiag.exe) par?da vienumu Aptuv. kop?j? atmi?a tuk?u vai k? N/A.
 • DirectX diagnostikas r?ks (Dxdiag.exe) par?da opciju DirectDraw vai Direct3D k? nepieejamu.

Iemesls

?? probl?ma var rasties jebkura t?l?k min?t? iemesla d??.
 • Dators neatbilst minim?laj?m 3D aparat?ras pras?b?m, lai palaistu sp?li.
 • Video adapterim nav pietiekami daudz video atmi?as, lai palaistu sp?li.
 • DirectDraw pa?trin?jums ir atsp?jots.
 • Tiek izmantoti novecoju?i video adaptera draiveri.
 • DirectX jaun?k? versija nav instal?ta vai ir boj?ta.
 • Viena vai vair?kas programmas, kas tiek darbin?tas fon?, trauc? sp?li.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lietojiet t?l?k min?t?s metodes nor?d?taj? sec?b?.

Piez?me. T? k? past?v vair?kas Microsoft Windows versijas, j?su dator? var b?t veicamas cit?das darb?bas. Ja ??s darb?bas ir at??ir?gas, lai t?s izpild?tu, skatiet produkta dokument?ciju.

1. metode: aparat?ras pa?trin?juma konfigur??ana, lai tiktu lietots iestat?jums Pilns

Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. atveriet logu Displeja rekviz?ti. Lai to izdar?tu, veiciet savai oper?t?jsist?mas Windows versijai atbilsto??s darb?bas.
  • Windows 7 vai Windows Vista

   Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet displejs un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Displeja rekviz?ti.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
  • Windows XP vai vec?kas versijas

   Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet desk.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Iestat?jumi un p?c tam noklik??iniet uz Papildu.
 3. Ciln? Veiktsp?ja vai ciln? Probl?mu nov?r?ana p?rvietojiet sl?dni Aparat?ras pa?trin?jums l?dz galam pa labi (poz?cija Pilns).
 4. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam uz Aizv?rt.
 5. Kad tiek pied?v?ts restart?t datoru, noklik??iniet uz J?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2780572

Ja dators atbilst minim?laj?m sist?mas pras?b?m, lai izvair?tos no ??s probl?mas, izmantojiet t?l?k min?t?s metodes.

2. metode: DirectDraw vai Direct3D iesp?jo?ana

Lai iesp?jotu DirectDraw vai Direct3D, izpildiet savai Windows versijai atbilsto??s darb?bas.
 1. Palaidiet DirectX diagnostikas r?ku (Dxdiag.exe). Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  • Windows 7 vai Windows Vista

   Noklik??iniet uz pogas S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet dxdiag un nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
  • Windows XP vai vec?kas versijas

   Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, rakstiet dxdiag un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ciln? Displejs p?rbaudiet, vai sarakst? DirectX l?dzek?i ir atlas?ti vienumi DirectDraw pa?trin?jums un Direct3D pa?trin?jums.

  Ja k?d? no ??m rind?m redzams statuss Atsp?jots, ?aj? rind? noklik??iniet uz Iesp?jot.
 3. Ja dator? instal?ti vair?ki video adapteri, atk?rtojiet 2. darb?bu katr? DirectX diagnostikas r?ka ciln? Displejs.
Noklik??iniet uz pogas Demonstr?t, lai skat?tu multivides straum?jumu ar demonstr?ciju par DirectX diagnostikas r?ka darbin??anu.
Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s metodes.

3. metode: DirectX lietot?ja izpildlaika t?mek?a instal??anas programmas jaun?k?s versijas lejupiel?de un instal??ana

Lai to paveiktu, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
Piez?me. Iesp?jams, ka instal??anas laik? sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows (Programmat?ra, kuru instal?jat, nav iztur?jusi Windows Logo test??anu ar m?r?i p?rliecin?ties par t?s savietojam?bu ar ?o Windows versiju). (K?p?c ?? test??ana ir svar?ga.)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
822798 Nevar instal?t da?us atjaunin?jumus vai programmas
Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s metodes.

4. metode: video draivera atjaunin??ana

Lai uzzin?tu, vai pieejami attiec?gi draiveru atjaunin?jumi, apmekl?jiet ?o Microsoft Windows atjaunin?jumu t?mek?a vietni:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lv-lv.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s metodes.

5. metode: datora restart??ana, izmantojot t?ru starta proced?ru

Start?jot Microsoft Windows sist?mu, parasti tiek autom?tiski palaistas vair?kas programmas, kas tiek darbin?tas fon? un var trauc?t sp?les programmai. ??s programmas var b?t pretv?rusu un sist?mas util?tprogrammas. Veicot t?ru starta proced?ru, tiek nov?rsta ?o programmu autom?tiska start??ana.

Lai restart?tu datoru, izmantojot t?ru starta proced?ru, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?
Lai ieg?tu papildinform?ciju vai uzzin?tu, k? tas veicams cit?s oper?t?jsist?m?s, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
331796 T?r? start??ana, lai noteiktu, vai fona programmas trauc? dator? eso?o sp??u vai programmu darb?bu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s metodes.

6. metode: l?dzek?a NetMeeting att?l?s darbvirsmas koplieto?anas atsp?jo?ana un NetMeeting aizv?r?ana

L?dzeklis Microsoft Windows NetMeeting atsp?jo Direct3D, ja ir iesp?jota att?l?s darbvirsmas koplieto?ana. Lai atsp?jotu NetMeeting att?l?s darbvirsmas koplieto?anas l?dzekli, veiciet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet NetMeeting.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Att?l?s darbvirsmas koplieto?ana.
 3. Noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Iesp?jot att?l?s darbvirsmas koplieto?anu ?aj? dator?.
 4. Noklik??iniet uz Labi.
 5. Aizveriet NetMeeting.
Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s metodes.

7. metode: Windows XP l?dzek?a Iesp?jot rakst??anas kombin??anu atsp?jo?ana

Lai atsp?jotu l?dzekli Iesp?jot rakst??anas kombin??anu, veiciet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Vad?bas panelis un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Displejs.
 2. Ciln? Iestat?jumi noklik??iniet uz Papildu un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Nov?rst probl?mu.
 3. Noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Iesp?jot rakst??anas kombin??anu.
 4. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam v?lreiz uz Labi.
 5. Ja probl?ma nav nov?rsta, atk?rtojiet 1.?4. darb?bu, ta?u, veicot 4. darb?bu, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Iesp?jot rakst??anas kombin??anu.
S?ciet sp?li. Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s metodes.

8. metode: jauna lietot?ja konta izveide oper?t?jsist?m? Windows XP

Lai dator?, kur? tiek darbin?ta oper?t?jsist?ma Windows XP, izveidotu lietot?ja kontu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atveriet r?ku Datora p?rvald?ba. Lai to izdar?tu, veiciet savai Windows versijai atbilsto??s darb?bas.
  • Windows 7 vai Windows Vista
   Noklik??iniet uz
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   s?k?anas pogas
   S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet compmgmt.msc un nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
  • Windows XP vai vec?kas versijas

   Lai oper?t?jsist?m? Windows XP atv?rtu r?ku Datora p?rvald?ba, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, rakstiet compmgmt.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Izv?rsiet vienumu Lok?lie lietot?ji un grupas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Lietot?ji un p?c tam noklik??iniet uz Jauns lietot?js.
 3. Lauk? Lietot?jv?rds ierakstiet UserName.
 4. Lauk? Parole un lauk? Paroles apstiprin??ana ierakstiet UserPassword un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot.

  Svar?gi Paroles ir re?istrjut?gas. Piem?ram, MyPassword un mypassword tiek uzskat?tas par da??d?m parol?m.
 5. Veiciet dubultklik??i uz tikko izveidot? lietot?ja konta, noklik??iniet uz cilnes Pieder?ba, noklik??iniet uz Pievienot lietot?ju atbilsto?ajai grupai un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me Da?u sp??u darbin??anai nepiecie?ams administratoru grupai piedero?s konts.

Papildindorm?cija

Ja nepiecie?ama papildu pal?dz?ba, apmekl?jiet Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietni, lai atrastu citus risin?jumus. ?? vietne nodro?ina t?l?k nor?d?tos pakalpojumus.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 191660 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 2. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com