Straipsnio ID: 191660
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Bandydami paleisti vien? i? ?aidim?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, susiduriate su viena arba keliomis toliau nurodytomis problemomis.
 • Parinktis 3D spartinimas negalima.
 • Rodomas klaidos prane?imas ?Vaizdo adapteris neatitinka ?aidimui taikom? reikalavim??.
 • Rodomas klaidos prane?imas ?Vaizdo adapteris neturi 3D spartinimo parinkties?.
 • ?DirectX? diagnostikos ?rankio (Dxdiag.exe) eilut? Apytiksl? visa atmintis yra tu??ia arba joje rodoma Netaikoma.
 • ?DirectX? diagnostikos ?rankyje (Dxdiag.exe) parinktis DirectDraw arba Direct3D negalima.

Prie?astis

?i problema gali kilti d?l kurios nors toliau nurodytos prie?asties.
 • Kompiuteris neatitinka minimali? 3D aparat?ros reikalavim?, kad b?t? galima paleisti ?aidim?.
 • Vaizdo adapteryje nepakanka vaizdo atminties ?aidimui paleisti.
 • ?DirectDraw? spartinimo funkcija yra i?jungta.
 • Naudojate pasenusias vaizdo adapterio tvarkykles.
 • Ne?diegta arba sugadinta naujausia ?DirectX? versija.
 • Viena arba kelios programos, vykdomos fone, trukdo ?aidimui.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite toliau pateiktus b?dus tokia tvarka, kokia jie yra pateikti.

Pastaba. Kompiuteryje atliekami veiksmai gali skirtis, nes yra kelios ?Microsoft Windows? versijos. Jei jie skiriasi, produkto dokumentacijoje ie?kokite informacijos, kaip atlikti ?iuos veiksmus.

1 b?das. Sukonfig?ruokite aparat?ros spartinim?, kad b?t? naudojamas parametras Visas

Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite Ekrano ypatyb?s. Nor?dami tai padaryti, atlikite veiksmus, taikomus j?s? naudojamai ?Windows? versijai.
  • ?Windows 7? arba ?Windows Vista?

   Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?veskite display, tada s?ra?e Programos spustel?kite Ekrano ypatyb?s.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
   Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
  • ?Windows XP? arba senesn?s versijos

   Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite desk.cpl ir spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite skirtuk? Parametrai, tada spustel?kite I?samiau.
 3. Skirtuke Efektyvumas arba Trik?i? diagnostika pastumkite slankikl? Aparat?ros spartinimas iki galo ? de?in? (? pad?t? Visas.
 4. Spustel?kite Gerai, tada spustel?kite U?daryti.
 5. Jei esate raginami i? naujo paleisti kompiuter?, spustel?kite Taip.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2780571

Jei j?s? kompiuteris atitinka minimalius sistemai keliamus reikalavimus, naudokite toliau pateiktus b?dus ?iai problemai i?spr?sti.

2 b?das. ?galinkite ?DirectDraw? arba ?Direct3D?

Nor?dami ?galinti ?DirectDraw? arba ?Direct3D?, atlikite veiksmus, taikomus j?s? naudojamai ?Windows? versijai.
 1. Paleiskite ?DirectX? diagnostikos ?rank? (Dxdiag.exe). Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  • ?Windows 7? arba ?Windows Vista?

   Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?veskitedxdiag ir paspauskite ENTER.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
   Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
  • ?Windows XP? arba senesn?s versijos

   Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite dxdiag ir spustel?kite Gerai.
 2. Skirtuke Ekranas patikrinkite, ar dalyje ?DirectX? funkcijos pa?ym?tos parinktys ?DirectDraw? spartinimas ir ?Direct3D? spartinimas.

  Jei kurios nors i? ?i? eilu?i? b?sena yra I?jungta, toje eilut?je spustel?kite ?galinti.
 3. Jei kompiuteryje ?diegti keli vaizdo adapteriai, ?DirectX? diagnostikos ?rankyje pakartokite 2 veiksm? kiekviename skirtuke Ekranas.
Nor?dami per?i?r?ti ?? srautin?s medijos demonstracin? vaizdo ?ra??, kaip paleisti ?DirectX? diagnostikos ?rank?, spustel?kite mygtuk? Leisti.
Jei problema i?lieka, i?bandykite kit? b?d?.

3 b?das. Atsisi?skite ir ?diekite naujausi? ?DirectX DirectX End-User Runtimes Web Installer? diegimo program?

Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je Pastaba. Diegiant gali b?ti pateiktas toliau nurodytas klaidos prane?imas.
Diegiama programin? ?ranga nepatikrinta naudojant ?Windows Logo? test?, tod?l nenustatyta, ar ji suderinama su ?ia ?Windows? versija. (Kod?l ?is testas svarbus?)
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
822798 Nepavyksta ?diegti kai kuri? naujinim? arba program?
Jei problema i?lieka, i?bandykite kit? b?d?.

4 b?das. Naujinkite vaizdo tvarkykl?

Nor?dami su?inoti, ar yra tvarkyklei skirt? naujinim?, apsilankykite ?Microsoft Windows Update? ?iniatinklio svetain?je
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lt-lt
Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?j? kontaktin? informacij? rasite apsilank? ?Microsoft? svetain?je
http://support.microsoft.com/gp/vendors
?Microsoft? pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad gal?tum?te gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista i? anksto ne?sp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Jei problema ir toliau i?lieka, i?bandykite kit? b?d?.

5 b?das. Paleiskite kompiuter? i? naujo, naudodami ?varios paleisties proced?r?

Paleidus ?Microsoft Windows? paprastai automatiniu b?du paleid?iamos kelios programos, kurios veikia fone ir gali trukdyti ?aidimui. Tai gali b?ti antivirusin?s ir sistemos paslaug? programos. Atlikus ?varios paleisties proced?r?, ?ios programos nebus paleid?iamos automati?kai.

Nor?dami i? naujo paleisti kompiuter? naudojant ?varios paleisties proced?r?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je
Nor?dami gauti daugiau informacijos arba per?i?r?ti veiksmus, taikomus kitoms operacin?ms sistemoms, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft ?ini? baz?je.
331796 Kaip atlikti ?vari? paleist? ir nustatyti, ar fone veikian?ios programos trukdo ?aidimams arba programoms (gali b?ti angl? k.)
Jei problema i?lieka, i?bandykite kit? b?d?.

6 b?das. I?junkite ?NetMeeting? nuotolinio darbalaukio bendrinim?, tada i?junkite ?NetMeeting?

?Microsoft Windows NetMeeting? i?jungia ?Direct3D?, kai ?galintas nuotolinio darbalaukio bendrinimas. Nor?dami i?jungti ?NetMeeting? nuotolinio darbalaukio bendrinimo funkcij?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite ?NetMeeting?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Nuotolinio darbalaukio bendrinimas.
 3. Spustel?dami at?ym?kite ?ym?s langel? ?galinti nuotolinio darbalaukio bendrinim? ?iame kompiuteryje.
 4. Spustel?kite Gerai.
 5. U?darykite ?NetMeeting?.
Jei problema i?lieka, i?bandykite kit? b?d?.

7 b?das. I?junkite ?Windows XP? funkcij? ?galinti ra?ym? derinant

Nor?dami i?jungti funkcij? ?galinti ra?ym? derinant, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas ir dukart spustel?kite Ekranas.
 2. Skirtuke Parametrai spustel?kite I?samiau, tada spustel?kite skirtuk? Trik?i? ?alinimas.
 3. Spustel?dami at?ym?kite ?ym?s langel? ?galinti ra?ym? derinant.
 4. Spustel?kite Gerai, tada dar kart? spustel?kite Gerai.
 5. Jei nepavyko i?spr?sti problemos, pakartokite 1?4 veiksmus, ta?iau atlikdami 4 veiksm? spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?galinti ra?ym? derinant.
Paleiskite ?aidim?. Jei problema ir toliau i?lieka, i?bandykite kit? b?d?.

8 b?das. Sukurkite nauj? vartotojo abonement? ?Windows XP?

Nor?dami sukurti vartotojo abonement? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite ?rank? Kompiuterio valdymas. Nor?dami tai padaryti, atlikite veiksmus, taikomus naudojamai ?Windows? versijai.
  • ?Windows 7? arba ?Windows Vista?
   Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?veskite compmgmt.msc ir paspauskite ENTER.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
   Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
  • ?Windows XP? arba senesn?s versijos

   Nor?dami atidaryti ?rank? Kompiuterio valdymas operacin?je sistemoje ?Windows XP?, spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti, ?veskite compmgmt.msc ir spustel?kite Gerai.
 2. I?pl?skite Vietiniai vartotojai ir grup?s, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Vartotojai, tada spustel?kite Naujas vartotojas.
 3. Lauke Vartotojo vardas ?veskite UserName.
 4. Laukuose Slapta?odis ir Patvirtinti slapta?od? ?veskite UserPassword, tada spustel?kite Sukurti.

  Svarbu.Slapta?od?iuose ABC skiriasi nuo abc. Pvz., ManoSlapta?odis ir manoslapta?odis yra laikomi skirtingais slapta?od?iais.
 5. Dukart spustel?kite naujai sukurt? vartotojo abonement?, spustel?kite skirtuk? Narys, spustel?dami ?traukti ?traukite vartotoj? ? tinkam? grup? ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Norint paleisti kai kuriuos ?aidimus, reikia abonemento, esan?io grup?je Administratoriai.

Daugiau informacijos

Jei reikia daugiau pagalbos, apsilankykite ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb? ?iniatinklio svetain?je, kurioje rasite kit? sprendim?. ?ioje ?iniatinklio svetain?je rasite toliau nurodytas tarnybas.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 191660 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 2 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com