Lm th? no ? xc ?nh phin b?n Windows Media Player

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 190990 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Bi vi?t ny m t? cch xc ?nh phin b?n Windows Media Player hi?n ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh c?a b?n.

Thng tin thm

? xc ?nh phin b?n Windows Media Player, kh?i ?ng Windows Media Player, vo menu trong Tr? gipV? Windows Media Player v sau ghi l?i s? phin b?n d?i y thng cao ban quyn.

Lu ? N?u menu gip khng hi?n th?, nh?n ALT + H trn bn phm c?a b?n v sau b?m V? Windows Media Player.

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
S? phin b?nPhin b?n Windows Media Player (WMP)
5.1.51.421WMP 5.2 Beta
5.1.52.701WMP 5.2
6.02.902WMP 6.0
6.1.5.130 WMP 6.0 Internet Explorer 5 RC0 Beta
6.1.7.217 WMP 6.0
6.2.5.410 WMP 6.2 Beta
6.4.5.809 WMP 6.4
6.4.6.* WMP 6.4 cho Windows 2000 b?n beta
6.4.7.1028 WMP 6.4 t? l? a cht (MBR) C?p Nh?t cho Internet Explorer
6.4.7.1112WMP 6.4 MBR C?p Nh?t (ph? g?i thng bo l?i C?p Nh?t 6.4.7.1028)
6.4.9.* WMP 6.4 ch? cho Windows 2000
7.0.0.1954WMP 7
7.0.0.1958 WMP 7 C?p Nh?t
7.0.0.1956 WMP 7 v?i b?n c?p nh?t Thi?t l?p
7.0.0.1440 WMP 7 cho Windows Millennium Edition (Me)
7.01.00.3055WMP 7.1
8.00.00.4477WMP dnh cho Windows XP
9.00.00.2980WMP 9 Series cho Windows XP, Windows 98 Second Edition, Windows Me, v Windows 2000
9.00.00.2991 WMP 9 cho Windows Server 2003
10.00.00.3646 WMP 10
11.0.5721.5230 WMP 11 dnh cho Windows XP
11.0.6000.6344 WMP 11 cho Windows Vista
12.0.7601.1754WMP 12 dnh cho Windows 7
12.0.9600.17031WMP 12 Windows 8.1 v Windows 8


Thu?c tnh

ID c?a bi: 190990 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Mi 2014 - Xem xt l?i: 17.0
p d?ng
  • Microsoft Windows Media Player 5.2
  • Microsoft Windows Media Player 6.0
  • Microsoft Windows Media Player 6.1
  • Microsoft Windows Media Player 6.4
  • Microsoft Windows Media Player 7.0
  • Microsoft Windows Media Player 9 Series
  • Microsoft Windows Media Player 10
  • Microsoft Windows Media Player 11
  • Windows Media Player 11 for Win XP
  • Windows Media Player 12
T? kha:
kbproductlink kbfaq kbhowto kbinfo kbmt KB190990 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 190990

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com