Raksta ID: 190990 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir aprakst?ts, Noteik?ana dator? instal?to Windows Media Player versiju.

Papildindorm?cija

Noteikt Windows Media Player versiju, start?jiet programmu Windows Media Player Par Windows Media Player izv?ln? noklik??iniet uz pal?dz?ba un p?c tam izlasiet t?l?k pazi?ojums par autorties?b?m versijas numurs.

Piez?me. Ja izv?lne pal?dz?ba nav redzama, nospiediet tastat?ras tausti?u ALT + H un p?c tam noklik??iniet uz Par Windows Media Player.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Versijas numursWindows Media Player (WMP) versija
5.1.51.421WMP 5.2 Beta
5.1.52.701WMP 5.2
6.02.902WMP 6.0
6.1.5.130 WMP 6.0 Internet Explorer 5 RC0 beta versija
6.1.7.217 WMP 6.0
6.2.5.410 WMP 6.2 Beta
6.4.5.809 WMP 6.4
6.4.6.* WMP 6.4 sist?mai Windows 2000 beta versijas
6.4.7.1028 WMP 6.4 vair?ku bitu ?trums (MBR) atjaunin?jumus programmai Internet Explorer
6.4.7.1112WMP 6.4 MBR atjaunin?jumus (maz?s k??du zi?ojumi 6.4.7.1028 atjaunin?jumi)
6.4.9.* WMP 6.4 tikai sist?mai Windows 2000
7.0.0.1954WMP 7
7.0.0.1958 WMP 7 atjaunin??ana
7.0.0.1956 WMP 7 instal?cijas atjaunin?jumus
7.0.0.1440 WMP 7 Windows Millennium Edition (Me)
7.01.00.3055WMP 7.1
8.00.00.4477WMP Windows XP
9.00.00.2980WMP 9 Series sist?mai Windows XP, Windows 98 Second Edition, Windows Me un Windows 2000
9.00.00.2991 WMP 9 Series sist?mai Windows Server 2003
10.00.00.3646 WMP 10
11.0.5721.5230 WMP 11 sist?mai Windows XP
11.0.6000.6344 WMP 11 sist?mai Windows Vista
12.0.7601.1754WMP 12 sist?m? Windows 7
12.0.9600.17031WMP 12 Windows 8.1 un Windows 8


Rekviz?ti

Raksta ID: 190990 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 22. decembris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Windows Media Player 5.2
  • Microsoft Windows Media Player 6.0
  • Microsoft Windows Media Player 6.1
  • Microsoft Windows Media Player 6.4
  • Microsoft Windows Media Player 7.0
  • Microsoft Windows Media Player 9 Series
  • Microsoft Windows Media Player 10
  • Microsoft Windows Media Player 11
  • Windows Media Player 11 for Win XP
  • Windows Media Player 12
Atsl?gv?rdi: 
kbproductlink kbfaq kbhowto kbinfo kbmt KB190990 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 190990

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com