Raksta ID: 190990 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

?aj? rakst? izkl?st?ts, Noteik?ana j?su dator? pa?laik instal?to Windows Media Player versiju.

Papildindorm?cija

Noteikt, kura Windows Media Player versija, start?jiet programmu Windows Media Player, noklik??iniet uzPar izv?ln? pal?g?izv?lnes un p?c tam piez?mi versijas numurs zem pazi?ojums par autorties?b?m. Japal?g? izv?lne netiek r?d?ta, nospiediet tausti?u kombin?ciju ALT + H, tastat?ra un p?c tam noklik??iniet uzPar.


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Versijas numursWindows Media Player (WMP) versija
5.1.51.421WMP 5.2 Beta
5.1.52.701WMP 5.2
6.02.902WMP 6.0
6.1.5.130 WMP 6.0 Internet Explorer 5 RC0 Beta
6.1.7.217 WMP 6.0
6.2.5.410 WMP 6.2 Beta
6.4.5.809 6,4 WMP
6.4.6.* Par Windows 2000 beta versiju izn?k?anu 6,4 WMP
6.4.7.1028 6,4 WMP ar multi-bit kursu (MBR) atjaunin?jumus programmai Internet Explorer
6.4.7.11126,4 WMP ar MBR atjaunin?jumus (neliela k??da zi?ojumapmai?as atjaunin?jumus no 6.4.7.1028)
6.4.9.* WMP 6.4 tikai sist?mai Windows 2000
7.0.0.1954WMP 7
7.0.0.1958 WMP 7 atjaunin?jums
7.0.0.1956 WMP 7 ar uzst?d??anas programmas atjaunin?jumu
7.0.0.1440 WMP 7 Windows Millennium Edition (Me)
7.01.00.3055WMP 7.1
8.00.00.4477Windows XP WMP
9.00.00.2980WMP 9 s?rija Windows XP, Windows 98 Second Edition, Windows Me un Windows 2000
9.00.00.2991 WMP 9 Series sist?mai Windows Server 2003
10.00.00.3646 WMP 10
11.0.5721.5230WMP 11 sist?mai Windows XP
11.0.6000.6344 WMP 11 sist?mai Windows Vista
12.0.7601.1754 WMP 12 Windows 7


Rekviz?ti

Raksta ID: 190990 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 21. apr?lis - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Windows Media Player 5.2
  • Microsoft Windows Media Player 6.0
  • Microsoft Windows Media Player 6.1
  • Microsoft Windows Media Player 6.4
  • Microsoft Windows Media Player 7.0
  • Microsoft Windows Media Player 9 Series
  • Microsoft Windows Media Player 10
  • Microsoft Windows Media Player 11
  • Windows Media Player 11 for Win XP
  • Windows Media Player 12
Atsl?gv?rdi: 
kbproductlink kbFAQ kbhowto kbinfo kbmt KB190990 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 190990

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com