Straipsnio ID: 190355 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemai ?Windows? skirtus saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Problemos apra?ymas

Sistemos ?Windows? greitojo paleidimo juostoje n?ra piktogramos Rodyti darbalauk?, ta?iau ja norite naudotis, u?uot naudoj?si alternatyviais darbalaukio ar atidaryt? lang? rodymo b?dais.

Sprendimas

Jei norite, kad u? jus i? naujo sukurtume piktogram? Rodyti darbalauk?, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50530
Pastabos
 • Nor?dami ?sitikinti, kad piktograma Rodyti darbalauk? rodoma greitosios paleisties ?ranki? juostoje, sistemoje ?Windows XP? tur?tum?te ?galinti parametr? Rodyti greit?j? paleist?.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami savaranki?kai i? naujo sukurti piktogram? Rodyti darbalauk?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite u?ra?in? lauke Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 2. Atsargiai nukopijuokite ir ?klijuokite toliau nurodyt? tekst? ? u?ra?in?s lang?:
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
 3. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip ir ?ra?ykite fail? ? savo darbalauk? kaip Show desktop.scf. Tada darbalaukyje bus sukurta piktograma Rodyti darbalauk?.
 4. Spustel?kite ir vilkite piktogram? Rodyti darbalauk? ? greitojo paleidimo juost?.

Informacijos patyrusiems vartotojams


Greitojo paleidimo ?ranki? juosta naudoja toliau pateikiamame aplanke esan?ius failus:

%vartotojo profilis%\Taikom?j? program? duomenys\Microsoft\Internet Explorer\Greitasis paleidimas

Piktogramos Rodyti darbalauk? naudojimo alternatyvos

Nor?dami greitai parodyti darbalauk? arba atidarytus langus ir nenaudoti greitojo paleidimo ?ranki? juostos piktogramos Rodyti darbalauk?, galite naudoti toliau pateikiamu metodus:
 • Klaviat?roje paspauskite ?Windows? logotipo klavi?? + D.
 • De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Windows? u?duo?i? juost?, tada spustel?kite Rodyti darbalauk? arba spustel?kite Rodyti atidarytus langus.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei reikia pagalbos atliekant bendr?sias sistemos ?Windows Vista? prie?i?ros u?duotis, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je:
Bendr?j? sistemos prie?i?ros u?duo?i? problem? sprendimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 190355 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbui kbfixme kbmsifixme KB190355

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com