วิธีการ spawn กระบวนการคอนโซลที่จับมาตรฐานเปลี่ยนเส้นทาง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 190351 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนเส้นทางการป้อนข้อมูลและผลลัพธ์ของกระบวนการลูกที่ได้รับค่านำเข้าจากหมายเลขอ้างอิงสำหรับการป้อนค่ามาตรฐาน หรือส่งออกไปยังหมายเลขอ้างอิงของการแสดงผลมาตรฐาน Win32 API ช่วยให้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ spawn กระบวนการคอนโซลลูกกับการจัดการมาตรฐานเปลี่ยนเส้นทาง ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้กระบวนการหลักส่ง และรับค่านำเข้าและขาออกของกระบวนการย่อย

หมายเหตุ:โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมคอนโซลที่ใช้ไม่ได้ใช้จัดการกับมาตรฐานสำหรับการดำเนินการ (IO) ของตนอินพุต/เอาท์พุต Win32 API ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนเส้นทางของกระบวนการเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

API CreateProcess() ผ่านโครงสร้าง STARTUPINFO ช่วยให้คุณจัดการกับมาตรฐานของลูกคอนโซลที่ขึ้นอยู่กับกระบวนการเปลี่ยนเส้นทาง ถ้ามีกำหนดสมาชิก dwFlags เป็น STARTF_USESTDHANDLES จากนั้นสมาชิก STARTUPINFO ต่อไปนี้ระบุจุดจับมาตรฐานของกระบวนการคอนโซลที่ใช้ลูก:
  HANDLE hStdInput - Standard input handle of the child process.
  HANDLE hStdOutput - Standard output handle of the child process.
  HANDLE hStdError - Standard error handle of the child process.
				
คุณสามารถตั้งค่าเหล่านี้จัดการกับค่าแฮนเดิลของไปป์ หมายเลขอ้างอิงแฟ้ม หรือมีหมายเลขอ้างอิงที่สามารถทำแบบซิงโครนัสอ่านและเขียนข้อมูลผ่าน ReadFile() และ WriteFile() API จับต้องสืบทอดได้ และ CreateProcess() API ต้องระบุว่า จุดจับที่สืบทอดได้รับมา โดยการดำเนินการย่อย โดยการระบุ TRUE ในพารามิเตอร์ bInheritHandles ถ้ากระบวนการหลักเท่านั้น wishes การเปลี่ยนเส้นทางหนึ่ง หรือสองจับมาตรฐาน การระบุ GetStdHandle() สำหรับการจัดการกับเฉพาะสาเหตุย่อยเพื่อสร้างหมายเลขอ้างอิงมาตรฐาน ตามที่มันปกติ โดยไม่มีการเปลี่ยนเส้นทาง ตัวอย่างเช่น ถ้ากระบวนการหลักเท่านั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางขาออกที่มาตรฐานและข้อผิดพลาดของกระบวนการย่อย จากนั้นสมาชิก hStdInput ของโครงสร้าง STARTUPINFO จะถูกกรอกข้อมูลต่อไปนี้:
  hStdInput = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
				
หมายเหตุ:กระบวนการย่อยที่ใช้ฟังก์ชันการทำเช่น C printf() และ fprintf() สามารถทำงานไม่ดีเมื่อมีการเปลี่ยนเส้นทาง ฟังก์ชันการทำ C รักษาบัฟเฟอร์ IO แยกต่างหาก เมื่อมีการเปลี่ยนเส้นทาง บัฟเฟอร์เหล่านี้อาจไม่สามารถ flushed ทันทีหลังจากแต่ละ IO เรียก ด้วยเหตุ ผลลัพธ์การไปป์เปลี่ยนเส้นทางของสาย printf() หรือป้อนข้อมูลการจากการเรียก getch() คือไม่ flushed ทันที และความล่าช้า เกิดความล่าช้าในบางครั้ง-infinite ปัญหานี้คือ avoided ถ้ากระบวนการย่อย flushes บัฟเฟอร์ IO หลังจากแต่ละการเรียกไปยังฟังก์ชัน IO ทำ C เฉพาะกระบวนการย่อยสามารถล้างบัฟเฟอร์การ IO เวลารันของ C กระบวนการสามารถล้างบัฟเฟอร์การ IO เวลารันของ C โดยการเรียกฟังก์ชัน fflush()

หมายเหตุ:windows 95 และ Windows 98 ต้องใช้ขั้นตอนที่พิเศษเมื่อคุณเปลี่ยนเส้นทางการจัดการกับมาตรฐานของกระบวนการย่อยที่แน่นอน

ตัวอย่างต่อไปนี้ที่เปลี่ยนเส้นทางการป้อนข้อมูลมาตรฐาน ออก และข้อผิดพลาดของกระบวนการย่อยที่ระบุในการเรียก CreateProcess ตัวอย่างนี้เปลี่ยนเส้นทางการประมวลผลคอนโซลที่ให้มา (Child.c)

โค้ดตัวอย่าง

  /*++

   Copyright (c) 1998 Microsoft Corporation

   Module Name:

     Redirect.c

   Description:
     This sample illustrates how to spawn a child console based
     application with redirected standard handles.

     The following import libraries are required:
     user32.lib

   Dave McPherson (davemm)  11-March-98

  --*/ 

  #include<windows.h>
  #pragma comment(lib, "User32.lib")
  void DisplayError(char *pszAPI);
  void ReadAndHandleOutput(HANDLE hPipeRead);
  void PrepAndLaunchRedirectedChild(HANDLE hChildStdOut,
                   HANDLE hChildStdIn,
                   HANDLE hChildStdErr);
  DWORD WINAPI GetAndSendInputThread(LPVOID lpvThreadParam);

  HANDLE hChildProcess = NULL;
  HANDLE hStdIn = NULL; // Handle to parents std input.
  BOOL bRunThread = TRUE;


  void main ()
  {
   HANDLE hOutputReadTmp,hOutputRead,hOutputWrite;
   HANDLE hInputWriteTmp,hInputRead,hInputWrite;
   HANDLE hErrorWrite;
   HANDLE hThread;
   DWORD ThreadId;
   SECURITY_ATTRIBUTES sa;


   // Set up the security attributes struct.
   sa.nLength= sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);
   sa.lpSecurityDescriptor = NULL;
   sa.bInheritHandle = TRUE;


   // Create the child output pipe.
   if (!CreatePipe(&hOutputReadTmp,&hOutputWrite,&sa,0))
     DisplayError("CreatePipe");


   // Create a duplicate of the output write handle for the std error
   // write handle. This is necessary in case the child application
   // closes one of its std output handles.
   if (!DuplicateHandle(GetCurrentProcess(),hOutputWrite,
              GetCurrentProcess(),&hErrorWrite,0,
              TRUE,DUPLICATE_SAME_ACCESS))
     DisplayError("DuplicateHandle");


   // Create the child input pipe.
   if (!CreatePipe(&hInputRead,&hInputWriteTmp,&sa,0))
     DisplayError("CreatePipe");


   // Create new output read handle and the input write handles. Set
   // the Properties to FALSE. Otherwise, the child inherits the
   // properties and, as a result, non-closeable handles to the pipes
   // are created.
   if (!DuplicateHandle(GetCurrentProcess(),hOutputReadTmp,
              GetCurrentProcess(),
              &hOutputRead, // Address of new handle.
              0,FALSE, // Make it uninheritable.
              DUPLICATE_SAME_ACCESS))
     DisplayError("DupliateHandle");

   if (!DuplicateHandle(GetCurrentProcess(),hInputWriteTmp,
              GetCurrentProcess(),
              &hInputWrite, // Address of new handle.
              0,FALSE, // Make it uninheritable.
              DUPLICATE_SAME_ACCESS))
   DisplayError("DupliateHandle");


   // Close inheritable copies of the handles you do not want to be
   // inherited.
   if (!CloseHandle(hOutputReadTmp)) DisplayError("CloseHandle");
   if (!CloseHandle(hInputWriteTmp)) DisplayError("CloseHandle");


   // Get std input handle so you can close it and force the ReadFile to
   // fail when you want the input thread to exit.
   if ( (hStdIn = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE)) ==
                        INVALID_HANDLE_VALUE )
     DisplayError("GetStdHandle");

   PrepAndLaunchRedirectedChild(hOutputWrite,hInputRead,hErrorWrite);


   // Close pipe handles (do not continue to modify the parent).
   // You need to make sure that no handles to the write end of the
   // output pipe are maintained in this process or else the pipe will
   // not close when the child process exits and the ReadFile will hang.
   if (!CloseHandle(hOutputWrite)) DisplayError("CloseHandle");
   if (!CloseHandle(hInputRead )) DisplayError("CloseHandle");
   if (!CloseHandle(hErrorWrite)) DisplayError("CloseHandle");


   // Launch the thread that gets the input and sends it to the child.
   hThread = CreateThread(NULL,0,GetAndSendInputThread,
               (LPVOID)hInputWrite,0,&ThreadId);
   if (hThread == NULL) DisplayError("CreateThread");


   // Read the child's output.
   ReadAndHandleOutput(hOutputRead);
   // Redirection is complete


   // Force the read on the input to return by closing the stdin handle.
   if (!CloseHandle(hStdIn)) DisplayError("CloseHandle");


   // Tell the thread to exit and wait for thread to die.
   bRunThread = FALSE;

   if (WaitForSingleObject(hThread,INFINITE) == WAIT_FAILED)
     DisplayError("WaitForSingleObject");

   if (!CloseHandle(hOutputRead)) DisplayError("CloseHandle");
   if (!CloseHandle(hInputWrite)) DisplayError("CloseHandle");
  }


  /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  // PrepAndLaunchRedirectedChild
  // Sets up STARTUPINFO structure, and launches redirected child.
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  void PrepAndLaunchRedirectedChild(HANDLE hChildStdOut,
                   HANDLE hChildStdIn,
                   HANDLE hChildStdErr)
  {
   PROCESS_INFORMATION pi;
   STARTUPINFO si;

   // Set up the start up info struct.
   ZeroMemory(&si,sizeof(STARTUPINFO));
   si.cb = sizeof(STARTUPINFO);
   si.dwFlags = STARTF_USESTDHANDLES;
   si.hStdOutput = hChildStdOut;
   si.hStdInput = hChildStdIn;
   si.hStdError = hChildStdErr;
   // Use this if you want to hide the child:
   //   si.wShowWindow = SW_HIDE;
   // Note that dwFlags must include STARTF_USESHOWWINDOW if you want to
   // use the wShowWindow flags.


   // Launch the process that you want to redirect (in this case,
   // Child.exe). Make sure Child.exe is in the same directory as
   // redirect.c launch redirect from a command line to prevent location
   // confusion.
   if (!CreateProcess(NULL,"Child.EXE",NULL,NULL,TRUE,
             CREATE_NEW_CONSOLE,NULL,NULL,&si,&pi))
     DisplayError("CreateProcess");


   // Set global child process handle to cause threads to exit.
   hChildProcess = pi.hProcess;


   // Close any unnecessary handles.
   if (!CloseHandle(pi.hThread)) DisplayError("CloseHandle");
  }


  /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  // ReadAndHandleOutput
  // Monitors handle for input. Exits when child exits or pipe breaks.
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  void ReadAndHandleOutput(HANDLE hPipeRead)
  {
   CHAR lpBuffer[256];
   DWORD nBytesRead;
   DWORD nCharsWritten;

   while(TRUE)
   {
     if (!ReadFile(hPipeRead,lpBuffer,sizeof(lpBuffer),
                     &nBytesRead,NULL) || !nBytesRead)
     {
      if (GetLastError() == ERROR_BROKEN_PIPE)
        break; // pipe done - normal exit path.
      else
        DisplayError("ReadFile"); // Something bad happened.
     }

     // Display the character read on the screen.
     if (!WriteConsole(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),lpBuffer,
              nBytesRead,&nCharsWritten,NULL))
      DisplayError("WriteConsole");
   }
  }


  /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  // GetAndSendInputThread
  // Thread procedure that monitors the console for input and sends input
  // to the child process through the input pipe.
  // This thread ends when the child application exits.
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  DWORD WINAPI GetAndSendInputThread(LPVOID lpvThreadParam)
  {
   CHAR read_buff[256];
   DWORD nBytesRead,nBytesWrote;
   HANDLE hPipeWrite = (HANDLE)lpvThreadParam;

   // Get input from our console and send it to child through the pipe.
   while (bRunThread)
   {
     if(!ReadConsole(hStdIn,read_buff,1,&nBytesRead,NULL))
      DisplayError("ReadConsole");

     read_buff[nBytesRead] = '\0'; // Follow input with a NULL.

     if (!WriteFile(hPipeWrite,read_buff,nBytesRead,&nBytesWrote,NULL))
     {
      if (GetLastError() == ERROR_NO_DATA)
        break; // Pipe was closed (normal exit path).
      else
      DisplayError("WriteFile");
     }
   }

   return 1;
  }


  /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  // DisplayError
  // Displays the error number and corresponding message.
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  void DisplayError(char *pszAPI)
  {
    LPVOID lpvMessageBuffer;
    CHAR szPrintBuffer[512];
    DWORD nCharsWritten;

    FormatMessage(
        FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER|FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
        NULL, GetLastError(),
        MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
        (LPTSTR)&lpvMessageBuffer, 0, NULL);

    wsprintf(szPrintBuffer,
     "ERROR: API  = %s.\n  error code = %d.\n  message  = %s.\n",
        pszAPI, GetLastError(), (char *)lpvMessageBuffer);

    WriteConsole(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),szPrintBuffer,
           lstrlen(szPrintBuffer),&nCharsWritten,NULL);

    LocalFree(lpvMessageBuffer);
    ExitProcess(GetLastError());
  }

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  // child.c
  // Echoes all input to stdout. This will be redirected by the redirect
  // sample. Compile and build child.c as a Win32 Console application and
  // put it in the same directory as the redirect sample.
  // 
  #include<windows.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>

  void main ()
  {
   FILE*  fp;
   CHAR   szInput[1024];


   // Open the console. By doing this, you can send output directly to
   // the console that will not be redirected.

   fp = fopen("CON", "w");
   if (!fp) {
     printf("Error opening child console - perhaps there is none.\n");
     fflush(NULL);
   }
   else
   {

   // Write a message direct to the console (will not be redirected).

     fprintf(fp,"This data is being printed directly to the\n");
     fprintf(fp,"console and will not be redirected.\n\n");
     fprintf(fp,"Since the standard input and output have been\n");
     fprintf(fp,"redirected data sent to and from those handles\n");
     fprintf(fp,"will be redirected.\n\n");
     fprintf(fp,"To send data to the std input of this process.\n");
     fprintf(fp,"Click on the console window of the parent process\n");
     fprintf(fp,"(redirect), and enter data from it's console\n\n");
     fprintf(fp,"To exit this process send the string 'exit' to\n");
     fprintf(fp,"it's standard input\n");
     fflush(fp);
   }

   ZeroMemory(szInput,1024);
   while (TRUE)
   {
     gets(szInput);
     printf("Child echoing [%s]\n",szInput);
     fflush(NULL); // Must flush output buffers or else redirection
            // will be problematic.
     if (!_stricmp(szInput,"Exit") )
      break;

     ZeroMemory(szInput,strlen(szInput) );

   }
  }

ข้อมูลอ้างอิง

เอกสารประกอบ SDK ไลบรารีของ MSDN: CreateProcess(); STARTUPINFO โครงสร้าง

ตัวอย่างใน SDK แพลตฟอร์มที่ Win32 ภายใต้การสืบทอดมา:
  \MSSDK\samples\winbase\ipc\inherit
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 190351 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Win32 Application Programming Interface
Keywords: 
kbapi kbconsole kbFAQ kbhowto kbipc kbkernbase kbmt KB190351 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:190351

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com