"M?t 0E gây t? vong ngo?i l? đ? x?y ra t?i 0028:<xxxxxxxx>" thông báo l?i</xxxxxxxx>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 189655 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? l?i thông đi?p mà b?n nh?n đư?c, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đ? xem các bài vi?t mô t? các thông báo l?i:
315854 Windows 98 và Windows Me Error Message trung tâm tài nguyên

Quan tr?ng: Bài vi?t này ch?a thông tin v? ch?nh s?a registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c nó n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem ch? đi?m tr? giúp "Restoring the Registry" trong Regedit.exe ho?c các Ch? "Khôi ph?c l?i m?t khóa Registry" đi?m tr? giúp trong Regedt32.exe.

Đ? xem danh sách các bài vi?t khác áp d?ng đ?i v?i t? vong ngo?i l? 0E l?i trong Windows 98, nh?n vào đây đ? xem liên k?t sau đây: Click vào đây đ? xem danh sách các ngo?i l? gây t? vong 0E trong Windows 98 bài vi?t
Đ? xem danh sách các bài vi?t khác áp d?ng đ?i v?i Fatal Ngo?i l? 0E l?i trong Windows Me, nh?n vào đây đ? xem liên k?t sau đây: Click vào đây đ? xem danh sách các ngo?i l? gây t? vong 0E trong Windows Me bài vi?t
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. B?n có th? làm cho nh?ng thay đ?i này đ? làm vi?c xung quanh m?t v?n đ? c? th?. Trư?c khi b?n làm nh?ng vi?c này thay đ?i, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đánh giá các r?i ro có liên k?t v?i th?c hi?n vi?c này trong môi trư?ng c? th? c?a b?n. N?u b?n th?c hi?n này workaround, m?t b?t k? thích h?p các bư?c b? sung đ? giúp b?o v? c?a b?n h? th?ng.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t Windows, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i khi Windows kh?i đ?ng:
M?t nghiêm tr?ng Ngo?i l? 0E đ? x?y ra t?i 0028:XXXXXXXX trong VXD SYMEvent (02) + XXXXXXXX.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t phiên b?n c? c?a m?t Symantec chương tr?nh (ch?ng h?n như Norton AntiVirus) đư?c cài đ?t.

GI?I PHÁP

C?nh báo Vi?c này có th? làm máy tính ho?c m?ng c?a b?n nhi?u hơn n?a d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c b?i ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng đi?u này Workaround Workaround nguy cơ c?a riêng b?n.

Chú ý M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c thi?t k? đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n t? virus. B?n không ph?i t?i v? ho?c m? t?p tin t? các ngu?n mà b?n không tin tư?ng, truy c?p vào các trang Web mà b?n không tin tư?ng ho?c m? ph?n đính kèm thư đi?n t? khi chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n b? vô hi?u hóa.

Đ? có thêm thông tin v? máy tính virus, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972Virus máy tính: mô t?, công tác ph?ng ch?ng và ph?c h?i
C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây ra các v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng không đúng Biên t?p viên đăng k? có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem "thay đ?i phím và Ch? đi?m tr? giúp các giá tr?"trong Registry Editor (Regedit.exe) ho?c các"thêm và xoá Thông tin trong đăng k?"và"Ch?nh s?a Registry Data"ch? đi?m tr? giúp trong Regedt32.exe. lưu ? r?ng b?n nên tr? l?i lên nhà đăng k? trư?c khi b?n ch?nh s?a nó.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, vô hi?u hoá các t?p tin Symantec Symevnt.386. Đ? làm V? v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng Registry Editor đ? xóa khóa registry sau đây, N?u nó t?n t?i:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\SymEvnt
 2. Click vào Start, ch?n Run, lo?isysedit, và sau đó b?m OK.
 3. Trên tr?nh đơn c?a s?, b?m System.ini.
 4. Trên menu t?m ki?m, nh?p vào t?m.
 5. Trong h?p t?m ki?m, g? symevnt.386, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Đ?t d?u ch?m ph?y (;) t?i đ?u c?a d?ng đó ch?a "symevnt.386."
 7. Trên menu T?p, nh?p Lưu, và sau đó nh?p vào l?i ra vào các Menu T?p.
 8. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 9. Sau khi thi?t l?p đ? hoàn t?t thành công, cài đ?t l?i các Symantec chương tr?nh. N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, h?y liên h? v?i Symantec cho thông tin b? sung.

THÔNG TIN THÊM

Các t?p tin Symevnt.386 là m?t ph?n c?a "Symantec ki?n Handler,"đó là th?c s? m?t b? các t?p tin tên là Symevnt.386, Symevnt1.dll, và S32evnt1.dll. nh?ng Norton t?p theo d?i thông tin h? th?ng và báo cáo r?ng thông tin cho Norton AntiVirus và các ti?n ích khác c?a Symantec.Bên th? ba s?n ph?m th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i m?t nhà bán đ?c l?p c?a Microsoft; chúng tôi làm cho không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a s?n ph?m này.

B?n có th? t?m thêm thông tin v? vi?c c?p nh?t s?n ph?m Norton t?i trang web Symantec Web t?i:
http://www.symantec.com
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 189655 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbfatalexerr0e kbprb kbmt KB189655 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:189655

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com