Làm th? nào đ? thêm máy in v?i không có s? tương tác ngư?i dùng trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 189105 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, xem các 314486.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Windows 2000 và Windows Server 2003 cung c?p kh? năng cài đ?t máy in b?ng cách s? d?ng m?t d?ng l?nh. Đây là đ?c bi?t h?u ích khi b?n thêm ho?c lo?i b? máy in t? m?t nhóm ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng m?t k?ch b?n đăng nh?p ho?c m?t theo l?ch tr?nh s? ki?n.

M?c dù Microsoft Windows NT 4.0 Zero Qu?n tr? Kit (ZAK) ch?a các công c? như Con2prt.exe, Con2prt.exe công c? cung c?p kh? năng đ? thêm ho?c xóa ch? máy in m?ng. B?n c?ng có th? S?a đ?i và xóa b? máy in đ?a phương b?ng cách s? d?ng Windows 2000. K?t qu? là có m?t ngư?i qu?n tr? có th? ki?m soát t?t c? các khía c?nh c?a m?t ngư?i s? d?ng kh? năng in b?ng cách ngư?i dùng ch?y m?t đ?t t?p tin ho?c đăng nh?p script.

LƯU ?: B?ng cách s? d?ng l?nh này trong m?t k?ch b?n đăng nh?p ho?c m?t khách hàng đưa ra hàng lo?t t?p yêu c?u cho khách hàng máy tính ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003. V? đăng nh?p script ch?y trên máy khách, m?t Windows NT 4.0 khách hàng không th? x? l? l?nh.

Ngoài ra, các l?nh có th? đư?c ch?y t? ngư?i qu?n tr? máy tr?m ho?c t? m?t máy ch? đ? các máy in đang cài đ?t đ?y đ? các máy tính khách hàng mà không c?n ph?i đi đ?n các máy tính th?c t?.

THÔNG TIN THÊM

Danh sách các ví d? sau s? d?ng đi?n h?nh nh?t cho các b? ch? huy.

LƯU ?: L?nh này ch? ch?y trên Windows 2000 m?t d?a trên ho?c Windows Server 2003-d?a máy tính ch?ng l?i m?t Windows 2000, Windows Server 2003 ho?c Windows NT 4.0 máy ch? ho?c máy tr?m.

Ví d? này cho bi?t thêm m?t máy in Agfa tr?nh đi?u khi?n và t?o ra m?t máy in h?p l? trên m?t máy tính đư?c đ?t tên máy ch?.

LƯU ?: Đư?ng c? hai có th? đư?c đ?t trong m?t t?p tin th?c thi ho?c g? sau m?i khác t?i m?t d?u nh?c l?nh. Nh?ng hai d?ng đư?c gói cho d? đ?c.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server/m "agfa-accuset v52.3" /h "Intel" / v "Windows 2000" / f %windir%\inf\ntprint.inf

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if/b "Test máy in" /c\\SERVER /f /r "% windir%\inf\ntprint.inf" "lpt1:" / m "agfa-accuset v52.3"
Ví d? này xóa b? máy in AGFA trên m?t máy tính đư?c đ?t tên máy ch?:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test máy in" /c\\SERVER
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch có s?n, g? /? sau khi ch? huy.

Ngoài ra, t?i m?t d?u nh?c l?nh, lo?i:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
L?nh trư?c hi?n th? trong danh sách toàn b? các thi?t b? chuy?n m?ch s? d?ng v?i r?ng r?i ví d? cho vi?c s? d?ng phương pháp này.

Ngoài ra, m?t d?u nh?c l?nh, g?
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "printer"?
Trư?c l?nh hi?n th? tr? giúp b? sung cho vi?c thay đ?i thu?c tính máy in. Ví d? sau chuy?n m?ch đi?u khi?n in hi?n th?i cho các xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n máy in m?i (đ? đư?c cài đ?t trên máy ch?):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n\\SERVER\PRINTERSHARENAME DriverName "lexmark c752 ps3"


LƯU ?: Cú pháp sau đây là m?t ví d? làm vi?c m?t cách chính xác như lâu dài như các c?ng TCP/IP chu?n đư?c t?o ra.
/ rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if/b "không có B?c-U.S.-SRTEST-TEST24-th?t" / f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" m "Máy in HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
N?u c?ng TCP/IP chu?n không đư?c t?o ra, l?i sau h?p tho?i có th? đư?c kinh nghi?m:
Ngư?i s? d?ng máy in Giao di?n
L?nh rundll máy in th?t b?i.
L?nh: / b /if "Không có B?c-M?-SRTEST-TEST24-th?t" /f /r %windir%\inf\ntprint.inf "IP_157.57.50.98" /m "Máy in HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.
B?n ho?c nh?p vào m?t máy in tên không đúng ho?c máy in đư?c ch? ra không c?n đư?c k?t n?i v?i các h? ph?c v?. Nh?p vào Trợ giúp đ? bi?t thêm chi ti?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 189105 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbprint kbmt KB189105 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:189105

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com