G? r?i v?n đ? kh?i đ?ng Windows 98

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 188867 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? l?i b?n nh?n đư?c, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây đ? xem thêm các bài vi?t mô t? thông báo l?i:
315854 Windows 98 và Windows Me l?i thư Trung tâm tài nguyên
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài này li?t kê các bư?c g? r?i b?n có th? s? d?ng n?u máy tính c?a b?n ng?ng đáp ?ng (treo), ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, ch?ng h?n như m?t gây t? vong ngo?i l? l?i ho?c m?t thông báo l?i VxD không h?p l?.

Bài vi?t này c?ng cung c?p thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng thông tin hệ thống Utility (Msconfig.exe) đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng. Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n nhi?u l?n, Msconfig.exe có th? giúp b?n tách bi?t m?t m?c nh?p t?p tin ho?c ki?m nh?p c? th? đó gây ra v?n đ?. M?t khi b?n xác đ?nh các m?c c? th? đó gây ra v?n đ?, b?n ph?i ch?nh s?a t?p tin ho?c ki?m nh?p phím thích h?p đ? lo?i b? m?c và sau đó tr? v? Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng ch? đ? kh?i đ?ng b?nh thư?ng.

Đ? bi?t thông tin v? làm s?ch kh?i đ?ng Windows 98 b?ng cách s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, vui l?ng xem ph?n "Thu h?p the Focus" trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
192926 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? cho Windows 98
Chú ?: bài vi?t này mô t? các bư?c g? r?i có th? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? B?t đ?u Windows 98. Thông tin này c?ng có s?n trong c?a chúng tôi Windows 98 kh?i đ?ng và t?t máy kh?c ph?c s? c? Wizard. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng thu?t s? này, nhưng chúng tôi c?ng đ? t?o ra d?a trên văn b?n bài vi?t này cho b?n thu?n ti?n. Lưu ?: đ? có hi?u qu? hơn tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft, h?y s? d?ng t? khóa có liên quan đ?n v?n đ? c?a b?n. N?u b?n đang tra c?u đ? g? r?i thông tin mà không đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng t? khóa đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
242450 Làm th? nào đ? truy v?n Cơ s? tri th?c Microsoft s? d?ng t? khóa

Thông tin thêm

B?t đ?u Windows 98 trong ch? đ? an toàn

N?u Windows 98 không kh?i đ?ng b?nh thư?ng, th? kh?i đ?ng ? ch? đ? an toàn. B?t đ?u Windows 98 trong ch? đ? an toàn đi qua c?u h?nh ch? đ? th?c hi?n t?i và t?i m?t c?u h?nh t?i thi?u b?o v? ch? đ?, vô hi?u hóa Windows 98 khi?n tr?nh và s? d?ng b?ng m?ch video VGA tiêu chu?n. Đ? B?t đ?u Windows 98 trong ch? đ? an toàn, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nhấn và giữ phím CTRL cho đ?n khi tr?nh đơn Kh?i đ?ng Windows 98 xu?t hi?n, và sau đó ch?n Ch? đ? an toàn. N?u b?n có th? B?t đ?u trong ch? đ? an toàn, h?y xem các bư?c trong ph?n "Windows 98 B?t đ?u in Két an toàn ch? đ?" c?a bài vi?t này.

N?u Windows 98 không B?t đ?u trong ch? đ? Safe mode, xem "Windows 98 Does không B?t đ?u trong ch? đ? an toàn"ph?n c?a bài vi?t này.

Windows 98 không B?t đ?u trong ch? đ? an toàn

B?t k? các đi?u ki?n sau đây có th? gây ra Windows 98 không đ? B?t đ?u trong ch? đ? an toàn:
 • Máy tính c?a b?n b? nhi?m virus.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? virus máy tính, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  129972 Mô t? c?a virus máy tính
 • Máy tính c?a b?n thi?t l?p CMOS là không chính xác. Ki?m tra máy tính c?a b?n CMOS các cài đ?t chuyên bi?t đ? đ?m b?o r?ng h? là chính xác. Lưu ? r?ng b?n có th? c?n ph?i liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính đ? xác minh các cài đ?t chuyên bi?t này.
 • Đó là m?t cu?c xung đ?t ph?n c?ng. Các cu?c xung đ?t có th? bao g?m, nhưng không ph?i là gi?i h?n thi?t l?p PCI BIOS IRQ xung đ?t, dư th?a c?ng COM (cho Ví d?, hai COM1 c?ng ho?c m?t modem n?i b? thi?t l?p đ? s? d?ng vào c?ng COM gi?ng như m?t hi?n t?i c?ng), và khi?m khuy?t chip RAM.
 • M?t thi?t l?p trong t?p tin Msdos.sys c?n ph?i đư?c thay đ?i (ví d?, thi?t l?p bi?u tư?ng nên đư?c đ?t v? 0).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin Msdos.sys, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  118579 N?i dung c?a t?p Msdos.sys c?a Windows
 • B?n có m?t ổ đĩa nén không th? g?n k?t m?t nén kh?i lư?ng các t?p tin (CVF).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? DriveSpace, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  130018 Máy tính b? ch?n trong kh?i đ?ng l?i v?ng sau khi s? d?ng DriveSpace
  133175 Kh?c ph?c s? c? DriveSpace trong Windows 95
N?u b?n v?n không th? kh?i đ?ng Windows 98 trong ch? đ? an toàn, ch?y các c?a s? ki?m nh?p công c? ki?m tra (Scanreg.exe) như có th? là m?t v?n đ? v?i các H? th?ng ki?m nh?p. Đ? B?t đ?u Windows Registry Checker, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nhấn và giữ CTRL, ch?n L?nh ch?, lo?i scanreg, và sau đó nh?n ENTER. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Registry Checker, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
183887 Mô t? Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?n đư?c m?t thông báo l?i registry c?a b?n b? hư h?ng sau khi b?n ch?y Scanreg.exe, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
186909 Cơ quan ki?m nh?p Checker ti?p t?c phát hi?n thi?t h?i ki?m nh?p
N?u b?n v?n không th? kh?i đ?ng Windows 98 trong ch? đ? an toàn sau khi b?n s? d?ng Windows Registry Checker, cài đ?t chuyên bi?t Windows 98 vào m?t c?p m?i, r?ng. Bư?c này s? giúp đ? thi?t l?p cho dù v?n đ? có liên quan đ?n m?t tàn tích hệ điều hành trư?c đó (ch?ng h?n như m?t thi?t l?p c?u h?nh) ho?c m?t v?n đ? ph?n c?ng.

Windows 98 kh?i đ?ng trong ch? đ? an toàn

N?u Windows 98 B?t đ?u trong ch? đ? an toàn, bư?c qua quá tr?nh kh?i đ?ng đ? xem N?u b?t k? thi?t b? không t?i đúng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i msconfig ? m? h?p, và sau đó b?m OK.
 2. Nh?p vào ch?n kh?i đ?ng.
 3. H?y th? tùy ch?n kh?i đ?ng khác nhau. B?ng sau li?t kê m?t s? kh?i đ?ng tùy ch?n. Các tùy ch?n đư?c g?n nh?n kh?i đ?ng A, kh?i đ?ng B, kh?i đ?ng C. S? d?ng m?t kh?i đ?ng tùy ch?n, b?m vào hộp kiểm thích h?p đ? ch?n ho?c xóa chúng. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n bên dư?i b?ng đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a b?n v?n đ?.
                       Boot A  Boot B  Boot C
     ------------------------------------------------------------
     Process Config.sys file       Yes   No    Yes
     Process Autoexec.bat file      Yes   No    Yes
     Process Winstart.bat (if available) Yes   Yes   No
     Process System.ini file       No    Yes   Yes
     Process Win.ini file        No    Yes   Yes
     Load Startup Group items      Yes   Yes   No
   
  						
  Lưu ?: The Msconfig công c? không th? vô hi?u hóa m?t t?p tin có các ch?-đ?c thu?c tính, m?c dù nó thư?ng ch?y như th? nó có th?. Đ? xác đ?nh n?u các Công c? msconfig đ? thay th? các t?p tin b?n đang c? g?ng vô hi?u hóa v?i m?t đ?ng g?i c?a các t?p tin, văn b?n tương t? như văn b?n sau đây s? xu?t hi?n t?i s? kh?i đ?u c?a các t?p tin:
     rem
     rem  *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***
     rem
     rem  This file was created by the System Configuration Utility as
     rem  a placeholder for your AUTOEXEC.BAT file. Your actual
     rem  AUTOEXEC.BAT file has been saved under the name AUTOEXEC.TSH.
     rem
   
  						
  Lưu ?: n?u Windows 98 không kh?i đ?ng b?nh thư?ng dư?i b?t k? sau đây k?ch b?n, xem các "kh?c ph?c s? c? b?o v? ch? đ? v?n đ? tr?nh đi?u khi?n v?" ph?n sau này trong bài vi?t này.

  Trư?c tiên, h?y th? tùy ch?n kh?i đ?ng A. N?u Windows 98 không B?t đ?u b?nh thư?ng dư?i nh?ng đi?u ki?n này, h?y th? tùy ch?n kh?i đ?ng B. N?u Windows 98 B?t đ?u thông thư?ng s? d?ng tùy ch?n kh?i đ?ng A, có m?t v?n đ? trong System.ini ho?c t?p tin Win.ini. Đ? t?m mà d?ng trong các t?p tin System.ini ho?c Win.ini gây ra s? c?:

  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i msconfig ? m? h?p lo?i, và sau đó nh?p vào OK.
  2. Nh?p vào Win.ini tab.
  3. Nh?p đúp vào m?c tin thư thoại Windows.
  4. Nh?n vào đây đ? r? ràng các t?i =ch?y = hộp kiểm.
  5. Nh?p vào OK.
  6. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào .
  N?u Windows 98 B?t đ?u b?nh thư?ng s? d?ng tùy ch?n kh?i đ?ng B, đó là m?t v?n đ? v?i m?t tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh ch?m d?t-và-trú-resident (TSR) đư?c n?p t? t?p Config.sys ho?c Autoexec.bat. Xem các "Kh?c ph?c s? c? v?n đ? TSR" ph?n sau này trong bài vi?t này.

  N?u Windows 98 không B?t đ?u b?nh thư?ng v?i kh?i đ?ng A ho?c B kh?i đ?ng tùy ch?n, th? tùy ch?n kh?i đ?ng C. N?u Windows 98 B?t đ?u b?nh thư?ng b?ng cách s? d?ng các Tùy ch?n kh?i đ?ng C, có m?t v?n đ? v?i m?t chương tr?nh mà ch?y trong kh?i đ?ng. H?y xem ph?n "Kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng v?n đ? thư m?c" sau đó trong bài vi?t này.

  N?u b?n v?n không th? kh?i đ?ng Windows 98 b?nh thư?ng, s? d?ng h? th?ng Công c? tệp kiểm thử đ? ki?m tra cho b? hư h?ng ho?c thay th? h? th?ng t?p. Đ? B?t đ?u ki?m tra t?p h? th?ng, b?m vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, b?m vào thông tin hệ thống, và sau đó nh?p vào Ki?m tra h? th?ng t?p trên menu công c? . Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng b? ki?m tra t?p h? th?ng đ? gi?i nén t?p tin, Xin xem ñoaïn "Công c? ki?m tra h? th?ng t?p tin" trong các bư?c sau Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  129605 Làm th? nào đ? gi?i nén t?p tin nén Windows ban đ?u
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ki?m tra h? th?ng t?p, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  185836 Mô t? v? công c? ki?m tra t?p h? th?ng (Sfc.exe)
N?u b?n v?n không th? kh?i đ?ng Windows 98 b?nh thư?ng, xem các "Kh?c ph?c s? c? v?n đ? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? đư?c b?o v?" ph?n sau đó ? đây Bài vi?t.

Kh?c ph?c s? c? các v?n đ? m?c tin thư thoại kh?i đ?ng

V?n đ? có th? là m?t k?t qu? c?a m?t chương tr?nh ch?y lúc kh?i đ?ng. Đ? xác đ?nh chương tr?nh nào gây ra s? c?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i msconfig ? m? h?p, và sau đó b?m OK.
 2. Nh?p vào tab kh?i đ?ng , và sau đó b?m vào m?i hộp kiểm đ? xóa nó.
 3. Nh?p vào OK, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i msconfigtrong các m? h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trên tab kh?i đ?ng , b?m vào hộp kiểm đ?u tiên trong danh sách đ? ch?n nó.
 3. Nh?p vào OK. và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
N?u v?n đ? v?n đư?c gi?i quy?t, l?p l?i các bư?c 1-3, nhưng b?m vào ti?p theo hộp kiểm trong danh sách đ? ch?n nó. Khi v?n đ? tr? l?i, các cu?i h?p b?n ch?n đang t?i m?t chương tr?nh mà ngăn ng?a Windows 98 đ? B?t đ?u b?nh thư?ng. Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh cho Tr? giúp thêm.

C?ng có th? có m?t v?n đ? v?i m?t TSR đư?c n?p trong Winstart.bat t?p tin (n?u các t?p tin Winstart.bat t?n t?i). N?u Quá tr?nh Winstart.bat t?p tin h?p có s?n trên tab chung trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, b?m vào hộp kiểm đ? xóa nó, b?m OK, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Các t?p tin Winstart.bat thư?ng n?m trong m?c tin thư thoại Windows, và là đư?c s? d?ng đ? t?i TSRs đư?c yêu c?u ch? b?i chương tr?nh khác d?a trên Windows.

G? r?i v?n đ? TSR

V?n đ? có th? là m?t tr?nh đi?u khi?n ho?c TSR đư?c n?p t? Config.sys ho?c AUTOEXEC.bat t?p tin. Đ? xác đ?nh n?u đi?u này là đúng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i msconfig ? m? h?p, và sau đó b?m OK.
 2. Nh?p vào Ch?n kh?i đ?ng, và sau đó nh?p vào h?p đi?u khi?n Quá tr?nh Autoexec.bat t?p tin đ? xóa nó.
 3. Nh?p vào OK, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, các v?n đ? tr?nh đi?u khi?n ho?c TSR đư?c n?p t? các t?p tin Autoexec.bat. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, các v?n đ? tr?nh đi?u khi?n ho?c TSR đang đư?c n?p t? t?p Config.sys. Đ? xác đ?nh d?ng trong Autoexec.bat ho?c Config.sys t?p đang t?i các tr?nh đi?u khi?n ho?c TSR, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i msconfig ? m? h?p, và sau đó b?m OK.
 2. Nh?p vào tab Autoexec.bat ho?c Config.sys , và sau đó nh?p vào ki?m tra h?p cho t?t c? các tr?nh đi?u khi?n không c?n thi?t và chương tr?nh đ? xóa chúng.
 3. Nh?p vào OK, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i msconfig ? m? h?p, và sau đó b?m OK.
 2. Trên Autoexec.bat ho?c Config.sys tab, b?m vào hộp kiểm đ?u tiên trong các danh sách đ? ch?n nó.
 3. Nh?p vào OK, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c làm như v?y.
N?u v?n đ? v?n đư?c gi?i quy?t, l?p l?i các bư?c 1-3, nhưng b?m vào ti?p theo hộp kiểm trong danh sách đ? ch?n nó. Khi v?n đ? tr? l?i, các cu?i h?p b?n ch?n t?i các tr?nh đi?u khi?n ho?c TSR đó gây ra Các v?n đ?. Liên h? v?i các nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh cho thêm h? tr?.

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y ch?y Windows Registry Checker là có có th? là m?t v?n đ? v?i h? th?ng ki?m nh?p. Đ? B?t đ?u Windows Registry Ki?m tra, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, tr? đ?n H? th?ng công c?, nh?p vào thông tin hệ thống, và sau đó vào Cơ quan ki?m nh?p Checker menu công c? .

G? r?i v?n đ? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v?

V?n đ? có th? là m?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? Windows 98. Đ? xác đ?nh n?u đây là trư?ng h?p, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i msconfig trong các m? h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trên tab chung , b?m chuyên sâu.
 3. Trong cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào hộp kiểm đ? ch?n nó.
 4. B?m OK, b?m OK m?t l?n n?a, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, l?p l?i các bư?c 1-4, nhưng b?m vào m?t khác nhau hộp kiểm đ? ch?n nó trong bư?c 3. Khi v?n đ? đư?c gi?i quy?t, cu?i cùng h?p b?n ch?n gây ra s? c?.Đ? bi?t thêm thông tin aboutadvanced cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
181966 Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng nâng cao gi?i đáp th?c m?c
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, vô hi?u hóa PCI xe bu?t IRQ ch? đ?o trong Windows.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm như v?y, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
182628 Làm th? nào đ? vô hi?u hóa PCI xe bu?t IRQ ch? đ?o trong Windows
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y làm theo các bư?c sau đ? vô hi?u hóa thi?t b? Qu?n l? thi?t b?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào h? th?ng.
 3. Trên tab Device Manager , vô hi?u hóa t?t c? các thi?t b? dư?i các chi nhánh sau đây:

  • B? đi?u h?p Hi?n th?
  • B? đi?u khi?n đĩa mềm
  • B? đi?u khi?n đ?a c?ng
  • Bàn phím
  • Chu?t
  • b? thích ?ng m?ng
  • C?ng
  • PCMCIA ? c?m
  • B? đi?u khi?n SCSI
  • B? đi?u khi?n âm thanh, video và tr? chơi
  Đ? vô hi?u hóa m?t thi?t b? trong Device Manager:

  1. Nh?p đúp vào các chi nhánh ch?a thi?t b? b?n mu?n t?t, b?m vào các thi?t b?, và sau đó nh?p vào thu?c tính.
  2. Trên tab chung , nh?p vào Vô hi?u hóa trong ph?n c?ng này Profile hộp kiểm đ? ch?n nó, và sau đó nh?p vào OK.
  3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 4. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, s? thi?t b? b?n vô hi?u hóa trong bư?c 3, và sau đó xác nh?n r?ng không có thi?t b? xung đ?t.

  Lưu ?: s? thi?t b? theo th? t? sau:

  • c?ng COM
  • B? đi?u khi?n đ?a c?ng
  • B? đi?u khi?n đĩa mềm
  • Các thi?t b? khác
  Đ? cho phép m?t thi?t b? và ki?m tra xung đ?t có th?, làm theo các Các bư?c:

  1. Nh?p đúp vào các chi nhánh ch?a thi?t b? b?n mu?n kích ho?t, b?m vào các thi?t b?, và sau đó nh?p vào thu?c tính.
  2. Trên tab chung , b?m vào h?p đi?u khi?n C?u vô hi?u hóa trong này h?nh ph?n c?ng đ? xóa nó.
  3. Nh?p vào tab tài nguyên và xác minh r?ng không có không có xung đ?t li?t kê trong Danh sách thi?t b? xung đ?t. Lưu ? r?ng tab tài nguyên không xu?t hi?n cho m?i thi?t b?.
  4. Nh?p vào OK, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y ch?y công c? t? đ?ng b? qua đi?u khi?n đ?i l? đ? cho phép b?t k? thi?t b? nào đ? b? vô hi?u. Đ? B?t đ?u t? đ?ng b? qua Đ?i l? chương tr?nh đi?u khi?n, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, đi?m H? th?ng công c?, nh?p vào thông tin hệ thống, và sau đó b?m T? đ?ng b? qua đi?u khi?n đ?i l? trên menu công c? .Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng b? qua đi?u khi?n đ?i l?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
186588 Mô t? v? công c? t? đ?ng b? qua đi?u khi?n đ?i l? (Asd.exe)
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y ki?m tra cho m?t thi?t b? ?o t?nh b? hư h?ng tr?nh đi?u khi?n (VxD) b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nhấn và giữ phím CTRL cho đ?n khi các Windows 98 Startup menu xu?t hi?n, và sau đó ch?n Xác nh?n t?ng bư?c.
 2. Báo chí Y t?i m?i d?u ki?m nh?c đ?n và bao g?m các "t?i t?t c? Windows d?u ki?m nh?c tr?nh đi?u khi?n?", và sau đó b?m N cho t?t c? m?i th? khác. Lưu ? r?ng b?n nên t?o m?t danh sách t?t c? các c? g?ng đ? t?i sau th?i đi?m này. Đi?u này ngăn ch?n VxDs t? t?i và VxDs trong Windows\System\Vmm32 Các m?c tin thư thoại t? thay th? Windows n?i b? VxDs (VxDs xây d?ng vào các Vmm32.VXD t?p tin).

Thêm ghi chú

Đ? có thông tin v? v?n đ? đư?c bi?t đ?n ph?n c?ng, xem các t?p tin Hardware.txt trong m?c tin thư thoại Windows.

Đ? đư?c tr? giúp kh?c ph?c s? c? b? sung, xem các t?p tin Bootlog.txt trong m?c tin thư thoại g?c. Danh sách các t?p tin Bootlog.txt t?nh tr?ng t?i c?a t?t c? b?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? và ch? đ? b?o v?. N?u Windows 98 không kh?i đ?ng đúng, danh sách các t?p tin Bootlog.txt tr?nh đi?u khi?n cu?i n?p thành công, và li?t kê m?t m?c nh?p "LoadFail" cho m?i đi?u khi?n mà không t?i trư?c khi v?n đ? x?y ra.

Lưu ?: m?t s? m?c nh?p "LoadFail" trong các t?p tin Bootlog.txt có m?c b?nh thư?ng. Cho m?t danh sách các b?nh thư?ng "LoadFail" m?c trong t?p tin Bootlog.txt, xin vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
127970 T?i th?t b?i li?t kê trong t?p tin Bootlog.txt

Thu?c tính

ID c?a bài: 188867 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbtshoot kbmt KB188867 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 188867

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com