G? r?i d?ch v? tr?nh duy?t máy tính c?a Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 188305 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?c dù không có phương pháp t?p trung đ? xác đ?nh xem các duy?t danh sách trên toàn m?ng WAN m?t đ?y đ?, có k? thu?t đ? xác đ?nh xem các các máy ch? vào m?t phân đo?n c? th? đư?c đ?i di?n trong danh sách tr?nh duy?t trên m?t xa phân đo?n. Các k? thu?t tương t? có th? đư?c áp d?ng trên t?t c? các phân đo?n trong su?t các WAN. Tuy nhiên, k?t qu? c?a nh?ng th? nghi?m có th? thay đ?i n?u các vai tr? c?a các máy ch? thay đ?i khi tr?nh duy?t b?u c? di?n ra. Ch? khi t?t c? các máy ch? trong m?t tên mi?n trong su?t WAN là hoàn toàn t?nh, và máy ch? không có đi tr?c tuy?n ho?c đi không tr?c tuy?n, s? k?t qu? c?a các xét nghi?m này có ? ngh?a theo th?i gian.

Các xét nghi?m này đư?c mô t? dư?i đây d?a vào các ti?n ích Browstat.exe t? các công c? h? tr? Microsoft Windows. M?u đ?u ra s? cho TCP/IP giao th?c ch?. Ngoài ra, c?ng như v?i ch?n h?u h?t m?ng v?n đ? đoán, đ? kh?c ph?c s? c? d?ch v? tr?nh duy?t, các qu?n tr? viên ph?i có đ?y đ? ki?n th?c v? m?ng ranh gi?i phân khúc và c?u h?nh b? đ?nh tuy?n trên m?ng. Ví d?, gi? s? r?ng m?t khách hàng ngày m?t phân đo?n t? xa không có m?t máy ch? trong tr?nh duy?t c?a nó danh sách này n?m trên m?t phân đo?n.

V? c?a th?i gian đ? nh?y c?m c?a các d?ch v? tr?nh duy?t và s? d?ng c?a phát sóng cùng, b?n không nên th?c hi?n các bư?c cho đ?n sau khi b?n ch? đ?i cho chu k? 48 phút (chu k? đ?y đ? tuyên truy?n trong m?t môi trư?ng đa phân khúc mi?n).

H?y nh? r?ng đ? phân gi?i tên trong s? t?t c? các tr?nh duy?t là r?t quan tr?ng và đi?u đ?u tiên c?n làm là đ? thi?t l?p m?t ngh? quy?t m?nh m? tên cơ s? h? t?ng v?i th?ng. R?t nhi?u th?i gian có th? đư?c l?ng phí c? g?ng đ? theo d?i tr?nh duy?t v?n đ?, mà th?c s? gây ra b?i tên gi?i quy?t v?n đ?.

THÔNG TIN THÊM

 1. T?m th?y tr?nh duy?t chính trên các phân đo?n mà máy ch? có v? trí. Ch?y l?nh này trên các phân đo?n mà h? ph?c v? m?t tích cư trú:
  t?nh tr?ng browstat
  Các ph?n ?ng là tương t? như:
  Tr?ng thái cho tên mi?n DomainName ngày v?n t?i \Device\NetBT_IEEPRO1

  Duy?t đư?c kích ho?t trên tên mi?n.
  Tr?nh duy?t Th?c s? tên là: MasterBrowser
  Tr?nh duy?t t?ng th? ch?y xây d?ng năm 1381
  1 sao lưu các máy ch? L?y t? th?c s? BackupBrowser
  \\SmallerServer
  Có 100 máy ch? b?ng tên mi?n DomainName v? giao thông v?n t?i
  \Device\NetBT_IEEPRO1
  Có nh?ng tên mi?n 1500 trong tên mi?n DomainName v? giao thông v?n t?i
  \Device\NetBT_IEEPRO1
  Thông tin này nên ch? ra máy ch? đó ho?t đ?ng như các Th?c s? tr?nh duy?t trên các phân đo?n. Tuy nhiên, n?u tr?nh duy?t Th?c s? đ?a phương làm ch?m đ? đáp ?ng, thông tin này có th? đ? nh?n đư?c t? m?t tr?nh duy?t khác làm ch?.

  Các k?t qu? c?a l?nh này cung c?p cho b?n "\Device\Protocol_NIC" chu?i, b?n có th? s? d?ng v?i nhau browstat l?nh.

  T?m th?y tr?nh duy?t chính đ?a phương trên các phân đo?n c?a khách hàng, h?y ch?y l?nh sau:
  browstat getmaster \device\netbt_el59x1 domainname
  B?ng cách s? d?ng các t?nh tr?ng ho?c getmaster chuy?n đ?i s? g?i m?t DomainName<1d> truy v?n và tr? v? hi?n t?i Th?c s? tr?nh duy?t cho r?ng phân đo?n. D?ch v? tr?nh duy?t không đư?c s? d?ng đ? t?m ki?m mà máy tính là hành đ?ng như tr?nh duy?t chính. B?n có th? th?c hi?n bư?c này t? xa n?u d?ch v? tr?nh duy?t riêng c?a m?nh đư?c s? d?ng đ? ch? ra các máy tính đó đang đóng vai tr? là các tr?nh duy?t chính vào các phân đo?n, nhưng đi?u này đ?i h?i ngư?i qu?n tr? đ? bi?t tên c?a t?t c? các máy ch? trên m?i ngư?i trong s? các phân đo?n. Ngoài ra, đây là m?t ngư?i nghèo x? l? s? c? k? thu?t, b?i v? tr?nh duy?t chính nó là d?ch v? g? r?i các v?n đ? tr?nh duy?t. Và ngay c? n?u đi?u này m?nh c?a tr?nh duy?t không có m?t v?n đ?, danh sách đư?c tr? l?i có th? out-of-date b?i như 36 phút. T? xa xác đ?nh danh sách các tr?nh duy?t chính trên tên mi?n, ch?y l?nh sau đây:<b00></b00></1d>
  browstat xem \device\netbt_ieepro1 \\pdcname | FINDSTR/i mbr
  Ti?p theo, các qu?n tr? viên ph?i xác đ?nh mà tr?nh duy?t t?ng th? là trên các phân đo?n có ch?a tên c?a h? ph?c v? m?t tích.

  N?u m?t b?c th?y tr?nh duy?t không th? đư?c t?m th?y, b?n có th? ép bu?c m?t cu?c b?u c? b?i d?ng l?i và b?t đ?u các D?ch v? tr?nh duy?t trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đó là vào phân đo?n c?a máy ch?. Trong m?t vài phút, ch?y th? nghi?m này m?t l?n n?a. Ho?c trên bàn đi?u khi?n c?a máy ph?c v? trên các phân đo?n c?a máy ch?, b?n có th? ép bu?c m?t cu?c b?u c? b?ng cách ch?y l?nh sau:
  browstat ch?n \device\netbt_ieepro1 domainname
 2. Xác đ?nh n?u tr?nh duy?t t?ng th? có tên c?a h? ph?c v? danh sách c?a nó. Các tr?nh duy?t chính là h? ph?c v? đ?u tiên trong chu?i truy?n thông có ph?i ch?a tên c?a h? ph?c v? m?t tích. Th? nghi?m này s? xác đ?nh n?u master tr?nh duy?t đ? nh?n đư?c các máy ch? lưu tr? thông báo khung. Lưu ? r?ng các "\device..." chu?i thu đư?c t? đ?u ra ? trên. Ch?y sau đây l?nh:
  browstat xem \device\netbt_ieepro1 \\masterbrowser | FINDSTR/imissingserver
  N?u tr?nh duy?t t?ng th? có máy ch? trong danh sách c?a m?nh, l?nh s? tr? l?i m?t ph?n ?ng tương t? như:
  \\MissingServer NT 04.00 (W, S, NT, PBR, DFS) "Mô t?" c?a máy ch?
  \\MissingServer
  N?u tr?nh duy?t Th?c s? đ?a phương không có tên c?a máy ch?, b?n có th? ch?y l?nh sau t? b?t k? máy tính trên h? ph?c v? m?t tích phân đo?n:
  browstat forceannounce \device\netbt_el59x1 domainname
  Ho?c, b?n có th? ch?y l?nh sau t? h? ph?c v? m?t tích giao di?n đi?u khi?n:
  browstat thông báo \device\netbt_el59x1 domainname
  Nó có th? h?u ích đ? xác minh r?ng các máy ch? b? thi?u có th? ánh x? m?t ? đ?a m?ng đ? tr?nh duy?t ch? đ? xác minh k?t n?i m?ng.

  Ngoài ra, b?n có th? kh?i đ?ng l?i máy ch? đ? bu?c m?t khung thông báo máy ch?.

 3. Xác đ?nh n?u PDC đ? nh?n đư?c các máy ch? tên t? tr?nh duy?t chính. Chạy lệnh sau:
  browstat xem \device\netbt_ieepro1 \\PDC | FINDSTR/i missingserver
  S?n lư?ng nên đư?c tương t? như:
  \\MissingServer NT 04.00 (W, S, NT, PBR, DFS) "Mô t?" c?a máy ch?
  \\MissingServer
  N?u các máy ch? tên là m?t tích, nó có l? là v? c?a tên gi?i quy?t v?n đ?. Cho PDC đ? có đư?c danh sách các máy ch? t? master tr?nh duy?t, tr?nh duy?t c?a máy ch? t?ng th? ph?i có kh? năng gi?i quy?t các DomainName<1b> tên v? v?y mà nó có th? g?i thông báo ch? đ?o di?n khung b?ng cách s? d?ng c?ng UDP 138. Cho PDC đ? đáp ?ng v?i thông báo này đ? có đư?c tên c?a h? ph?c v?, nó ph?i có kh? năng gi?i quy?t c?a tr?nh duy?t chính tên máy tính. (Đ?i v?i tr?nh duy?t t?ng th? c?a máy ch? đ? có đư?c danh sách toàn tên mi?n t? PDC, nó, quá, ph?i có kh? năng gi?i quy?t các PDC tên máy tính.) </1b>

  Đ? phân gi?i tên trong c? hai hư?ng là r?t quan tr?ng. Đ? xác minh r?ng các tr?nh duy?t t?ng th? c?a máy ch? có th? gi?i quy?t DomainName<1b> nh?p c?nh, ch?y các sau l?nh:<b00></b00></1b>
  browstat getpdc \device\netbt_el59x1 domainname
  Đ? xác minh r?ng PDC và tr?nh duy?t t?ng th? có th? gi?i quy?t m?i khác c?a tên máy tính, b?n đ? m?t m?ng lái xe t? tr?nh duy?t chính đ? PDC và t? PDC đ? tr?nh duy?t chính. N?u b?t k? c?a các bư?c không ho?t đ?ng, gi?i quy?t v?n đ? phân gi?i tên.

 4. Xác đ?nh tr?nh duy?t t?ng th? trên phân khúc c?a khách hàng. Làm Đi?u này b?ng cách s? d?ng các bư?c tương t? như trong bư?c 1, nhưng trên các khách hàng phân đo?n.
 5. Xác đ?nh n?u tr?nh duy?t t?ng th? có ph?c v? m?t tích tên vào phân đo?n c?a khách hàng. Chạy lệnh sau:
  browstat xem \device\netbt_ieepro1 \\mbclientseg | FINDSTR/i missingserver
  N?u máy ch? có các m?c, s?n lư?ng nên đư?c tương t? như:
  \\MissingServer NT 04.00 (W, S, NT, PBR, DFS) "Mô t?" c?a máy ch?
  \\MissingServer
  N?u tr?nh duy?t Th?c s? không có tên c?a h? ph?c v? m?t tích, nó có l? là v? c?a m?t v?n đ? phân gi?i tên. Xác minh r?ng master tr?nh duy?t vào phân đo?n c?a khách hàng có th? gi?i quy?t DomainName<1b> tên b?ng cách ch?y l?nh sau:<b00></b00></1b>
  browstat getpdc \device\netbt_el59x1 domainname
  Ngoài ra, tr?nh duy?t chính ph?i có kh? năng gi?i quy?t máy tính tên c?a PDC. Đ? xác minh đi?u này, ánh x? ? đ?a m?ng cho PDC.

  N?u ho?c là c?a các xét nghi?m này không làm vi?c, gi?i quy?t đ? phân gi?i tên v?n đ?.

 6. Xác đ?nh tr?nh duy?t sao lưu vào phân đo?n c?a khách hàng. Đ? làm gi?m nhu c?u v? tr?nh duy?t ch? phân khúc, khi m?t khách hàng yêu c?u m?t duy?t danh sách, nó s? ch?n m?t tr?nh duy?t sao lưu n?u ai có s?n. Do đó, nó là nhi?u kh? năng r?ng t?t c? các khách hàng s? s? d?ng các tr?nh duy?t sao lưu. Có hai cách đ? xác đ?nh các đ?a phương sao lưu cho tr?nh duy?t phân khúc này.

  T? các tr?nh duy?t chính bàn đi?u khi?n, h?y ch?y l?nh sau:
  browstat locallist \device\netbt_ieepro1 | FINDSTR/i bbr
  Đi?u này s? tr? v? m?t danh sách các m?c tương t? như:
  \\BackupBrowser NT 04.00 (W, S, BDC, NT, BBR, DFS) "Mô t?" h? ph?c v?
  \\BackupBrowser
  Đ?n t? xa l?nh này đ? tr?nh duy?t t?ng th?, ch?y sau đây l?nh:
  browstat xem \device\netbt_ieepro1 \\masterbrowser 0x40000000 | FINDSTR/i bbr
  LƯU ?: Nh?ng lá c? đư?c đ?nh ngh?a trong giao th?c duy?t CIFS sau tài li?u:

  FTP://FTP.Microsoft.com/developr/DRG/CIFS/cifsbrow.doc
 7. Xác đ?nh xem các tr?nh duy?t sao lưu có h? ph?c v? m?t tích Tên. Cho t?t c? khách hàng trên phân khúc này đ? l?y danh sách đáng tin c?y duy?t, b?n ph?i ki?m tra m?i tr?nh duy?t d? ph?ng cho tên c?a h? ph?c v? m?t tích. Cho m?i b?n sao lưu tr?nh duy?t, h?y ch?y l?nh sau:
  browstat xem \device\netbt_ieepro1 \\backupbrowser | FINDSTR/i missingserver
  N?u m?t tr?nh duy?t sao lưu không ch?a tên c?a h? ph?c v? m?t tích, ki?m ch?ng r?ng tr?nh duy?t sao lưu có th? ánh x? ? đ?a m?ng cho tr?nh duy?t chính. Vai tr? sao lưu tr?nh duy?t là vai tr? năng đ?ng nh?t c?a tr?nh duy?t. Các tr?nh duy?t chính hư?ng d?n các ti?m năng tr?nh duy?t đ? tr? thành tr?nh duy?t d? ph?ng tùy thu?c vào tr?nh duy?t t?i. Ch? 12 phút và sau đó l?p l?i các bư?c 6 và 7.
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào tên máy tính có th? không t?n t?i trong danh sách duy?t web, h?y nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
231312 Tên máy tính không có trong danh sách duy?t web

Các v?n đ? Multihomed

Cho PDC xây d?ng m?t danh sách r?ng tên mi?n duy nh?t, nó không th? m?t Multi-homed máy ch?. M?i tr?nh duy?t t?ng th? vào các phân đo?n t? xa s? thi?t l?p m?t k?t n?i đ?n PDC. V? không có b?o đ?m r?ng m?i tr?nh duy?t chính s? ch?n cùng m?t giao di?n trên PDC, PDC ph?i đư?c homed đơn đ? m?t danh sách r?ng tên mi?n duy nh?t có th? đư?c xây d?ng. Ngoài ra, t?t c? các tr?nh duy?t chính ph?i đ?a đơn-homed. M?i 12 phút, tr?nh duy?t t?ng th? k?t n?i đ?n PDC và yêu c?u danh sách toàn mi?n. Tr?nh duy?t t?ng th? sau đó các v?n đ? m?t b?c th?y Thông báo tr?nh duy?t khung đ? PDC nói cho nó đ? k?t n?i v?i th?c s? tr?nh duy?t và có đư?c danh sách đ?a phương c?a m?nh. Tuy nhiên, b?i v? PDC không duy tr? tách các đ?a ch? IP cho m?i giao di?n trên tr?nh duy?t t?ng th?, khi PDC k?t n?i v?i các tr?nh duy?t t?ng th?, nó ch? l?y đư?c danh sách các máy vi tính và các máy ch? đư?c thu th?p trên giao di?n c? th? đó.

Khác cân nh?c

Đ? tránh g?p ch?c năng tr?nh duy?t liên t?c và b?n ph?i th?c hi?n các xét nghi?m này, b?n có th? c?n ph?i dành các máy tính m?i phân đo?n đ? duy tr? m?t danh sách r?ng tên mi?n phù h?p. N?u máy ch? thư?ng xuyên t?t và kh?i đ?ng l?i, h?y xem xét vi?c đ?t m?t BDC n?u s? lư?ng các phân đo?n là không l?n, ho?c máy ch? thành viên t?i thi?u m?t Windows d?a trên m?i đo?n v?i nh?ng Thi?t đ?t đăng k? IsDomainMaster đ?t thành True. Đi?u này s? cung c?p cho các máy ch? m?t c?nh trong cu?c b?u c? tr? thành tr?nh duy?t t?ng th? cho các phân đo?n.

N?u không ai trong s? các bư?c trên làm vi?c đ? cho phép b?n ti?n hành bư?c ti?p theo, xác minh r?ng không ai trong s? các máy ch? tr?nh duy?t mà b?n đ? xác đ?nh có tên" xung đ?t"l?i. B?n có th? ki?m tra này b?ng cách ch?y l?nh sau:
nbtstat - n
B?n có th? s? d?ng l?nh này t? xa b?ng cách s? d?ng ho?c các -A ho?c -m?t chuy?n đ?i.

Tr?nh duy?t là r?t nh?y c?m v?i các c?u h?nh c?a b? đ?nh tuy?n trong su?t WAN. V? vai tr? c?a tr?nh duy?t xác đ?nh b?i cu?c b?u c? phát sóng, phát sóng UDP ph?i không đư?c chuy?n ti?p. Hành vi l? có th? x?y ra n?u phát sóng thông UDP chuy?n ti?p trong m?t hư?ng nhưng không khác. Đi?u này có th? t?o ra s? ki?n tr?nh duy?t "8003" gây ra m?t liên t?c chu k? c?a cu?c b?u c?.

M?t bư?c mà b?n có th? làm đ? th? đ? gi?i quy?t v?n đ? là đ? n?m b?t các m?ng lư?i giao thông v?i m?t phân tích giao th?c như v?y như công c? giám sát m?ng Microsoft. Tr?c ti?p xem trao đ?i tr?nh duy?t, b?n có th? d?ng l?i và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? tr?nh duy?t. Th?t không may, có không có đ?m b?o r?ng tr?nh duy?t s? gi? đ?nh vai tr? cùng m?t r?ng nó đ? có sau khi b?n ng?ng và b?t đ?u d?ch v? tr?nh duy?t. Tuy nhiên, phương pháp này có th? đ?c bi?t h?u ích cho xác minh thông tin liên l?c khi tr?nh duy?t t?ng th? yêu c?u danh sách toàn tên mi?n t? PDC, và ngay l?p t?c sau khi PDC yêu c?u danh sách đ?a phương t? tr?nh duy?t chính. Sau khi tr?nh duy?t d?ch v? đ? b?t đ?u trên master tr?nh duy?t, trong v?ng m?t ho?c hai phút trao đ?i đ?y đ? nên x?y ra. C?u h?nh phân tích giao th?c ch?p b? đ?m khung h?nh kích thư?c đ?t và đ? cho phép này s? lư?ng lưu lư?ng truy c?p.

Danh sách các máy ch? tr? l?i b?i d?ch v? tr?nh duy?t trư?c khi Windows NT 4.0 đư?c gi?i h?n trong 64 KB trong kích thư?c. Khi Kích thư?c này vư?t quá, b?n s? th?y m?t danh sách th? t? ch? cái c?t ng?n c?a máy ch?. Đ? tránh hành vi này, t?t c? các tr?nh duy?t ph?i ch?y Windows NT Phiên b?n 4.0 ho?c sau này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o đ? "Microsoft Windows NT Tr?nh duy?t"gi?y tr?ng t?i các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc767893.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 188305 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbtshoot kbmt KB188305 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:188305

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com