H? tr? cho k? hi?u ti?n t? Euro m?i trong văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 188081 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào b?n có th? kích ho?t h? tr? cho k? hi?u ti?n t? Euro trong các chương tr?nh đư?c li?t kê vào đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

T?i châu Âu, m?t đ?ng ti?n t? m?i đư?c g?i là đ?ng Euro đ? đư?c t?o ra. Tháng sáu năm 1998, đ?ng Euro không t?n t?i như pháp l? đ?u th?u, nhưng như m?t tradable hàng hóa. Trong m?t vài năm, Euro ghi chú và ti?n xu s? đư?c s? d?ng như pháp l? đ?u th?u trong m?t s? nư?c châu Âu.

Gi?ng như đ?ng đô la M?, các Ngư?i Anh pound sterling, và đ?ng yên Nh?t B?n, đ?ng Euro có m?t bi?u tư?ng riêng bi?t. Bi?u tư?ng đ?ng Euro m?i gi?ng v?i v?n ch? "C" v?i hai đư?ng ngang thông qua trung tâm c?a "C".

Không ai trong s? các chương tr?nh đư?c li?t kê t?i các kh?i đ?u c?a bài vi?t này bao g?m h? tr? b?n x? cho bi?u tư?ng đ?ng Euro. Ngoài ra, không ai trong s? codepage và phông ch? bao g?m v?i Microsoft Windows 95 và Microsoft Windows NT 4.0 bao g?m h? tr? cho các bi?u tư?ng đ?ng Euro. Tuy nhiên, nó là có th? t?i v? codepage và phông mà s? cho phép b?n s? d?ng Euro bi?u tư?ng trong các chương tr?nh này.

LƯU ?: Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT 4.0 bao g?m b?n x? h? tr? cho các bi?u tư?ng đ?ng Euro. Tuy nhiên, b?n v?n nên t?i v? m?i Tahoma phông (xem ph?n "Euro tương thích Tahoma Font", dư?i đây) n?u b?n mu?n s? d?ng bi?u tư?ng đ?ng Euro trong b?t k? các chương tr?nh đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

Đ?ng Euro ti?n t? h? tr? cho Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows 2000

Windows 98 và Windows 2000 bao g?m h? tr? b?n đ?a v?i đ?ng Euro bi?u tư?ng b?ng cách s? d?ng các phông ch? sau đây:
 • Arial
 • Chuy?n phát nhanh m?i
 • MS Sans Serif
 • Times New Roman

Đ?ng Euro ti?n t? h? tr? cho Microsoft Windows 95

N?u b?n mu?n s? d?ng bi?u tư?ng Euro trong b?t k? các chương tr?nh đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này, b?n nên t?i v? và cài đ?t m?t C?p Nh?t Tahoma phông. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Tahoma32.exe
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a m?i thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Lưu chương tr?nh vào ? đ?a c?ng c?a b?n. Khi b?n ch?y Tahoma32.exe, nó s? cài đ?t phông m?i Tahoma và Tahoma Bold, và nó s? nh?c b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Tahoma32.exe cài đ?t t?p đang đư?c li?t kê trong b?ng sau.
  File      Font
  ---------------------------------------

  Tahoma.ttf   Updated Tahoma font
  Tahomabd.ttf  Updated Tahoma Bold font
				

Cách g? m?t bi?u tư?ng đ?ng Euro

G? m?t bi?u tư?ng đ?ng Euro, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng m?t ch? đó h? tr? bi?u tư?ng đ?ng Euro, và sau đó làm theo các bư?c sau:
 1. Gi? phím ALT.
 2. B?ng cách s? d?ng vùng phím s?, g? 0128.
 3. Th? phím ALT.
Bi?u tư?ng đ?ng Euro s? xu?t hi?n trên màn h?nh.

In bi?u tư?ng đ?ng Euro

In bi?u tư?ng đ?ng Euro, máy in c?a b?n ph?i có kh? năng in văn b?n như đ? h?a, ho?c in phông ch? TrueType như Phông m?m bitmap.

Đ? bi?t thêm thông tin v? in ?n văn b?n như đ? h?a và in phông ch? TrueType như bitmap m?m phông ch?, tham kh?o tài li?u in cung c?p c?a b?n máy in.

Đ? bi?t thêm thông tin v? in ?n các Đ?ng Euro bi?u tư?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195041Bi?u tư?ng đ?ng Euro không đư?c in

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ?ng Euro, xin vui l?ng s? d?ng trang Web c?a b?n tr?nh duy?t đ? đi đ?n đ?a ch? sau:
http://www.Microsoft.com/presspass/Press/1998/Apr98/Eurocrpr.mspx
Trang Web này ch?a thông tin v? h? tr? Euro và liên k?t các trang Web có liên quan, bao g?m c? trang Web chính th?c c?a liên minh châu Âu.

B?n c?ng có th? t?i thêm phông ch? tương thích v?i Euro t? các Đ?a ch? sau:
http://www.Microsoft.com/TrueType/fontpack/win.htm

Thu?c tính

ID c?a bài: 188081 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbfile kbinfo kbmt KB188081 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:188081

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com