Mô t? d?ch v? tr?nh duy?t máy tính c?a Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 188001 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

D?ch v? Microsoft Active Directory Windows 2000 và Windows XP thay th? d?ch v? tr?nh duy?t máy tính đư?c s? d?ng trong phiên b?n trư?c c?a Windows đ? cung c?p cơ b?n m?ng đ?u vào/đ?u ra đ? phân gi?i tên h? th?ng (NetBIOS). Các d?ch v? tr?nh duy?t trong Windows 2000 đư?c cung c?p cho ngư?c kh? năng tương thích v?i các khách hàng máy tính đang ch?y phiên b?n trư?c c?a Windows.

Bài vi?t này mô t? các phương pháp cơ b?n mà m?t máy tính cung c?p tr?nh duy?t danh sách ch?c năng cho khách hàng các máy tính trên m?ng. Cho m?t l?i gi?i thích chi ti?t hơn c?a các thành ph?n tr?nh duy?t, xem các tài li?u sau đây:
  • Microsoft Windows NT 4.0 Resource KitChương 3, "D?ch v? tr?nh duy?t c?a Windows NT 4.0".
  • Tài li?u "CIFS/E tr?nh duy?t giao th?c" có s?n t?i Microsoft Web site sau:
    FTP://FTP.Microsoft.com/developr/DRG/CIFS/cifsbrow.doc
  • Các thi?t đ?t đăng k? tr?nh duy?t đư?c mô t? trong t?p tin Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit Regentry.hlp.
Các ch?c năng chính c?a d?ch v? tr?nh duy?t là đ? cung c?p m?t danh sách máy tính chia s? tài nguyên trong tên mi?n c?a m?t khách hàng cùng v?i m?t danh sách tên mi?n và nhóm làm vi?c tên khác trên m?ng khu v?c r?ng (WAN). Đi?u này danh sách đư?c cung c?p cho khách hàng xem tài nguyên m?ng v?i m?ng Khu ph? ho?c l?nh NET xem.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? tr?nh duy?t v?n duy tr? m?t danh sách các tên mi?n ho?c tên nhóm làm vi?c máy tính là thu?c, và giao th?c đư?c s? d?ng cho m?i máy tính trên các m?ng lư?i phân khúc đang đư?c ph?c v? b?i máy tính đang ch?y d?ch v? tr?nh duy?t. Trên m?i đo?n m?ng, m?t tr?nh duy?t t?ng th? đư?c b?u t? nhóm máy tính n?m trên các phân đo?n ch?y d?ch v? tr?nh duy?t.

Các tr?nh duy?t chính là trách nhi?m thu th?p các máy ch? ho?c máy ch? thông báo, mà s? đư?c g?i như cùng m?i 12 phút b?i m?i h? ph?c v? trên các phân đo?n m?ng c?a tr?nh duy?t chính. Tr?nh duy?t chính ch? th? ti?m năng cho m?i phân đo?n m?ng tr? thành tr?nh duy?t sao lưu các tr?nh duy?t. Tr?nh duy?t sao lưu vào m?t phân đo?n nh?t đ?nh m?ng cung c?p m?t duy?t danh sách v?i các máy tính khách hàng trong các phân đo?n tương t?.

Lưu ?: trong m?t c?u trúc tên mi?n Windows NT, b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC) luôn luôn đư?c ch?n làm tr?nh duy?t t?ng th? c?a tên mi?n. Ch? có th? PDC là m?t tên mi?n chính tr?nh duy?t. N?u m?t PDC không ph?i là hi?n t?i, m?t b?c th?y c?a tên mi?n tr?nh duy?t là không có s?n và b?n không th? có đư?c duy?t danh sách t? nhóm làm vi?c khác v?i nhóm làm vi?c b?n đư?c đ?t t?i.

Vào m?t phân đo?n nh?t đ?nh m?ng, đó là ch? có m?t b?c th?y duy?t. T?t c? các tên mi?n b? đi?u khi?n khác ngoài PDC đư?c g?i là sao lưu các tr?nh duy?t. Ngoài ra, m?t sao lưu duy?t đư?c c?p phát cho m?i máy tính 32 trên các phân đo?n m?ng.

Trong m?t c?u h?nh nhóm làm vi?c có ch?a máy tr?m Windows NT d?a trên máy vi tính, có luôn luôn là m?t b?c th?y duy?t. N?u có ít nh?t hai Windows NT máy tr?m d?a trên các máy tính trong nhóm làm vi?c, đó c?ng là m?t trong nh?ng tr?nh duy?t sao lưu. Cho m?i máy tính Windows NT máy tr?m d?a trên 32 trong nhóm làm vi?c, đó là m?t tr?nh duy?t khác sao lưu.

N?u không ph?i là đi?u khi?n vùng n?m trên m?t phân đo?n nh?t đ?nh m?ng, sau đó, m?t quá tr?nh b?u c? b?t đ?u mà ch?n m?t tr?nh duy?t t?ng th? và tr?nh duy?t sao lưu t? máy tính vào các phân đo?n b?ng cách s? d?ng sau đây Th? t? ưu tiên:

Windows 2000 Server
Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT 4.0 máy ch? Enterprise Edition
Microsoft Windows NT 4.0 Server
Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 95
Microsoft Windows cho nhóm làm vi?c 3,11

Tên mi?n Master Browser vai tr?

B?i v? các d?ch v? tr?nh duy?t b? ràng bu?c b?i các phân đo?n phát sóng và m?i tr?nh duy?t t?ng th? duy tr? danh sách riêng bi?t c?a riêng m?nh, ph?i có m?t cách đ? k?t h?p các danh sách này vào m?t danh sách r?ng tên mi?n duy nh?t. Ch?c năng này là cung c?p b?i tr?nh duy?t tên mi?n chính là PDC cho tên mi?n. Ch?c năng này là không c?n thi?t cho các giao th?c m?ng khác hơn là Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).

PDC có c?ng là k?t n?i v?i c?a s? chính Máy ch? tên d?ch v? Internet (th?ng) m?i 12 phút đ? có đư?c m?t danh sách t?t c? DomainName g? <1b> m?c mà đư?c đăng k? b?i các PDCs trên kh?p các doanh nghi?p. Đi?u này đư?c th?c hi?n b?i vi?c ban hành m?t MSRPC R_WinsGetBrowserNames yêu c?u. Các tên này, cùng v?i nhóm làm vi?c thông báo cùng đư?c thu th?p b?i các tr?nh duy?t chính trong su?t các WAN, xây d?ng danh sách đ?y đ? c?a tên mi?n và nhóm làm vi?c. Các tên phát hi?n b?i nhóm làm vi?c thông báo m?t đư?c ưu tiên hơn nh?ng ngư?i có đư?c t? th?ng. Các tên mi?n và nhóm làm vi?c c?ng ch?a tên c?a các máy ch? đăng k? b?t k? máy tính nào trong danh sách tr?nh duy?t. Trong trư?ng h?p m?t h? ph?c v? WINS là không có s?n, ho?c nó không đư?c đăng k?, các tr?nh duy?t c?a khách hàng yêu c?u danh sách các máy ch? t? máy tính mà đăng k? tên. Thao tác này đư?c th?c hi?n trên danh ngh?a c?a khách hàng b?i tr?nh duy?t c?a m?nh và đư?c g?i là m?t đôi-hop. </1b>

PDC h?a tr?n t?t c? các danh sách đư?c thu th?p b?i các tr?nh duy?t chính trên m?i phân đo?n trên kh?p WAN. M?i 12 phút, tr?nh duy?t t?ng th? k?t n?i đ?n PDC đ? có đư?c danh sách toàn mi?n. Danh sách đư?c thu đư?c b?ng đ?u tiên vi?c ban hành m?t yêu c?u NetServerEnum v?i m?t lá c? c?a 0xFFFFFFFF. Yêu c?u này L?y danh sách đ?y đ? c?a máy ch? trong tên mi?n. Master tr?nh duy?t sau đó các v?n đ? như v?y yêu c?u v?i m?t lá c? c?a 0x8000000, mà yêu c?u t?t c? các tên mi?n và nhóm làm vi?c.

Đ? báo hi?u PDC truy xu?t danh sách đư?c thu th?p b?i tr?nh duy?t t?ng th? này, duy?t t?ng th? s? g?i PDC m?t khung thông báo ch? đ?o di?n qua c?ng giao th?c Datagram ngư?i dùng (UDP) 138. Đi?u này tín hi?u PDC đ? ngay l?p t?c k?t n?i v?i tr?nh duy?t chính và truy xu?t danh sách c?a m?nh. Đi?u này thông tin liên l?c c?ng đư?c th?c hi?n v?i hai NetServerEnum yêu c?u. Đ?u tiên, m?t NetServerEnum yêu c?u v?i c? 0x40000000 đ? đư?c ban hành đ? yêu c?u các đ?a phương danh sách các máy ch? đư?c thu th?p b?i tr?nh duy?t chính. Sau đó, m?t NetServerEnum yêu c?u v?i c? 0xC0000000 đư?c g?i đ?n l?y các đ?a phương nhóm làm vi?c khung h?nh thông báo đư?c g?i b?i tr?nh duy?t t?ng th? c?a các tên mi?n khác ho?c nhóm làm vi?c trên phân đo?n c?a nó. M?i tr?nh duy?t d? ph?ng v? các v?n đ? phân đo?n m?t NetServerEnum yêu c?u v?i c? c?a 0xFFFFFFFF và x 80000000 lúc 12 phút kho?ng th?i gian đ? có đư?c danh sách đ?y đ? c?a máy ch?, tên mi?n, và nhóm làm vi?c tên.

Đăng k? và tuyên truy?n Time

B?i v? các d?ch v? tr?nh duy?t d?a trên máy ch? phát sóng, c?a nó giao ti?p là connectionless theo đ?nh ngh?a không đáng tin c?y. Khi m?t máy ch? b?t đ?u, nó s? ngay l?p t?c g?i m?t máy ch? công b? khung. Đi?u này quá tr?nh l?p đi l?p l?i lúc 4 phút và m?t l?n n?a lúc 8 phút. Quá tr?nh này sau đó l?p đi l?p l?i m?i 12 phút sau đó.

Cho phép đ?i v?i s? m?t mát c?a m?t vài datagram khung, nó là h?p l? đ? hy v?ng r?ng tr?nh duy?t t?ng th? các phân đo?n m?ng s? thêm m?t nh?t đ?nh tên c?a máy tính vào danh sách tr?nh duy?t trong v?ng 12 phút sau khi kh?i đ?ng. Ngoài này đi?m, k?t n?i theo đ?nh hư?ng lưu lư?ng truy c?p đư?c s? d?ng và các chu?i đang xác đ?nh hơn. Trong v?ng 12 phút, các phân đo?n ch? tr?nh duy?t s? k?t n?i đ?n PDC đ? có đư?c danh sách toàn tên mi?n, và đ?ng th?i gian PDC s? k?t n?i v?i tr?nh duy?t chính và t?m hi?u c?a các m?i h? ph?c v?.

Các tr?nh duy?t chính vào các phân đo?n t? xa c?ng k?t n?i v?i PDC lúc 12 phút các kho?ng và s?m t?m hi?u c?a m?t máy ch? m?i. Trong v?ng 12 phút t? xa h?c t?p tr?nh duy?t t?ng th? c?a m?t máy tính m?i tên, t?t c? các tr?nh duy?t sao lưu k?t n?i t?i tr?nh duy?t t?ng th? c?a h?. T?i th?i đi?m này, t?t c? các tr?nh duy?t trên m?t xa phân đo?n bi?t v? máy ch? m?i. Trong m?t môi trư?ng WAN multi-segment, s? ti?n t?i đa th?i gian nó nên dùng cho t?t c? khách hàng trong các tên mi?n đ? xem máy tính m?i là 48 phút (12 + 12 + 12 + 12). Trên m?t m?ng mà chương tr?nh truy?n h?nh và cách s? d?ng m?ng c?ng có trong an toàn Trung tham s?, đi?u này th?i gian nên b?nh kho?ng m?t n?a như lâu dài (24 phút).

Lo?i b? máy tính t? danh sách tr?nh duy?t có th? m?t nhi?u th?i gian hơn. Cho phép m?t datagram khung, tr?nh duy?t t?ng th? không lo?i b? m?t máy ch? t? danh sách c?a m?nh cho đ?n khi 3 thông báo th?i gian đ? trôi qua. N?u máy ch? không có đóng c?a gracefully ho?c n?u k?t n?i m?ng b? m?t, các máy ch? có th? v?n c?n trong danh sách các tr?nh duy?t chính cho đ?n 36 phút. Sau này th?i gian, PDC thông báo đ? lo?i b? tên h? ph?c v?. Chúc b?n như v?y d?ng ch?y giao ti?p sau đ? lo?i b? tên c?a h? ph?c v?. Trong v?ng 12 phút, m?t tr?nh duy?t ch? vào m?t phân đo?n t? xa l?y đư?c danh sách toàn mi?n t? PDC, và trong v?ng 12 phút m?i tr?nh duy?t sao lưu k?t n?i đ?n là b?c th?y tr?nh duy?t. Quá tr?nh này có th? m?t mi?n là 72 phút đ? hoàn thành (36 + 12 + 12 + 12). N?u máy ch? đóng c?a gracefully, tr?nh duy?t s? g?i m?t thông báo máy ch? lưu tr? khung đơn ch? ra r?ng nó không c?n đóng vai tr? là m?t máy ch?. Sau khi nh?n đư?c này datagram, tr?nh duy?t t?ng th? ngay l?p t?c lo?i b? các máy ch? t? danh sách đ?a phương c?a m?nh. Trên m?t m?ng ngày mà chương tr?nh phát sóng và cách s? d?ng m?ng c?ng có trong các thông s? an toàn, giai đo?n này nên trung b?nh kho?ng m?t n?a như lâu dài (36 phút).

B?i v? vai tr? c?a máy ch? tr?nh duy?t đư?c đ?nh ngh?a đ?ng v?i đ?nh k? cu?c b?u c?, xác đ?nh d?ng ch?y c?a thông tin liên l?c đư?c s? d?ng đ? cung c?p các duy?t danh sách v?i m?t máy tính khách hàng c? th? có th? đư?c khó khăn. N?u m?t b?c th?y tr?nh duy?t t?t gracefully, tr?nh duy?t ch? l?c lư?ng m?t cu?c b?u c? cho m?t tr?nh duy?t ch? m?i trong th?i gian t?t máy. N?u tr?nh duy?t sao lưu mà th?ng cu?c b?u c? đ? đư?c tr?nh bày trên m?ng đ? lâu đ? nh?n đư?c m?t hoàn t?t duy?t danh sách, nó b?t đ?u như là m?t tr?nh duy?t t?ng th? v?i m?t đ?y đ? dân cư duy?t danh sách, và ch?c năng tr?nh duy?t ti?p t?c trên m?ng phân đo?n mà không có s? gián đo?n.

N?u m?t máy ch? đó đ? hành đ?ng như tr?nh duy?t t?ng th? không t?t gracefully ho?c n?u tr?nh duy?t ch? l?c b?u c? yêu c?u datagram là b? m?t, có th? có m?t s? ch?m tr? trư?c khi tr?nh duy?t ch?c năng có s?n trên các phân đo?n m?ng. M?t cu?c b?u c? c?a m?t tr?nh duy?t ch? m?i gây ra n?u m?t máy tính khách hàng yêu c?u danh sách duy?t và không th? xác đ?nh v? trí m?t b?c th?y tr?nh duy?t. Nó có th? m?t đ?n 12 phút cho m?t tr?nh duy?t d? ph?ng đ? khám phá r?ng không có tr?nh duy?t t?ng th? là hi?n t?i, tùy thu?c vào cách s? d?ng m?ng.

Yêu c?u đ? phân gi?i tên

Đ? phân gi?i tên trên tên mi?n là r?t quan tr?ng cho vi?c phân ph?i xem mô h?nh ho?t đ?ng. T?t c? các máy tính trên kh?p WAN là ti?m năng t?ng th? các tr?nh duy?t ph?i có kh? năng gi?i quy?t lo?i DomainName <1b> l?i vào cho PDC. Sau khi m?t ti?m năng ch? tr?nh duy?t nh?n đư?c m?t ph?n ?ng tích c?c đ? truy v?n cho m?t PDC, tr?nh duy?t t?ng th? c?ng ph?i có th? gi?i quy?t tên máy tính <00> nh?p c?nh c?a PDC lo?i. PDC ph?i có kh? năng x? l? các tên c?a t?t c? các máy tính có ti?m năng t?ng th? các tr?nh duy?t đ? có th? k?t n?i v?i h?. PDC nghe Đ?i v?i đ?o di?n b?c th?y thông báo t? các tr?nh duy?t chính trên c?ng UDP </00></1b>

Thông báo này gây nên PDC đ? gi?i quy?t các lo?i tên máy tính <00> c?a tr?nh duy?t t?ng th?, và yêu c?u tr?nh duy?t danh sách đư?c duy tr? b?i master. </00>

M?t khi m?t danh sách các tr?nh duy?t đư?c tr?nh bày v?i m?t khách hàng máy tính, máy tính khách hàng ph?i gi?i quy?t các m?c nh?p tên NetBIOS c?a b?t k? máy tính nào đư?c li?t kê đ? Xem ngu?n l?c đư?c chia s?. V? v?y, t?t c? các khách hàng máy tính ph?i có kh? năng gi?i quy?t đ?a ch? giao th?c Internet (IP) máy tính t?t c? trong các tên mi?n. Trong h?u h?t các c?u h?nh m?ng, đi?u này có ngh?a là các phân ph?i Cơ s? h? t?ng th?ng ph?i làm vi?c đúng cách.

Thu?c tính

ID c?a bài: 188001 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB188001 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:188001

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com