M?t l?i gi?i thích c?a CHKDSK và m?i /c installer.bat/c và/i chuy?n m?ch

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 187941 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314835.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Windows NT Phiên b?n 4.0 Service Pack 4 (SP4) và Windows 2000, hai thi?t b? chuy?n m?ch m?i đ? đư?c thêm vào Chkdsk.exe. Các thi?t b? chuy?n m?ch cho phép ngư?i dùng đ? qu?n l? t?t hơn th?i gian ch?t phát sinh b?ng cách ch?y CHKDSK ho?c AUTOCHK.

Các thi?t b? chuy?n m?ch đư?c thêm vào trong Windows NT 4.0 SP4 và Windows 2000 là /c installer.bat/c và / tôi, và đư?c ch? h?p l? khi ? đ?a đích có các NTFS đ?nh d?ng. M?i chuy?n đ?i ch? đ?o thói quen CHKDSK đ? vư?t qua m?t s? hành đ?ng n?u không nó s? m?t đ? xác nh?n s? toàn v?n c?a các c?u trúc d? li?u NTFS.

C?nh báo Microsoft không khuyên b?n nên gián đo?n quá tr?nh CHKDSK khi nó đư?c s? d?ng v?i switch/f, và Microsoft không đ?m b?o s? tích h?p c?a đ?a n?u chương tr?nh CHKDSK b? gián đo?n.

THÔNG TIN THÊM

Chkdsk.exe là giao di?n d?ng l?nh cho m?t chương tr?nh đ? ki?m ch?ng s? tích h?p logic c?a m?t h? th?ng t?p tin trên Windows. Khi CHKDSK g?p s? không th?ng nh?t h?p l? nó s? hành đ?ng đ? s?a ch?a h? th?ng t?p tin d? li?u, cung c?p nó không ph?i là trong ch? đ? ch?-đ?c.

M? mà th?c s? th?c hi?n ki?m tra khi CHKDSK ch?y tr?c tuy?n s?ng t?i ti?n ích DLLs như Untfs.dll và Ufat.dll. Xác minh thói quen g?i b?i Chkdsk.exe là nh?ng ngư?i cùng m?t kích ho?t khi m?t kh?i lư?ng đư?c xác minh thông qua giao di?n ngư?i dùng đ? h?a cung c?p b?i Windows Explorer ho?c ngư?i qu?n tr? đ?a. Khi CHKDSK đư?c lên k? ho?ch đ? ch?y lúc kh?i đ?ng l?i, m?t khác, mô-đun nh? phân có ch?a các m? xác minh là Autochk.exe. Autochk.exe là m?t ?ng d?ng Windows b?n đ?a c?a ch?y s?m đ? trong ti?n tr?nh kh?i đ?ng h? th?ng mà không có l?i ích c?a b? nh? ?o ho?c các d?ch v? khác c?a Win32. Autochk.exe t?o ra cùng m?t lo?i đ?u ra văn b?n ti?n ích DLLs g?i b?i Chkdsk.exe nào. Nhưng ngoài đ? hi?n th? này đ?u ra trên màn h?nh trong quá tr?nh kh?i đ?ng, Autochk.exe c?ng đăng m?t s? ki?n đ? s? k? s? ?ng d?ng đ? h? th?ng có ch?a càng nhi?u c?a đ?u ra văn b?n như có th? phù h?p v?i b? đ?m d? li?u s? ghi s? ki?n.

B?i v? Autochk.exe và m? xác minh DLLs ti?n ích đư?c s? d?ng b?i Chkdsk.exe đư?c d?a trên cùng m? ngu?n, c? hai s? đư?c g?i chung là "chkdsk" trong su?t ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này. Tương t? như v?y, như bài vi?t này có liên quan ch? v?i nh?ng thay đ?i trong hành vi CHKDSK v?i NTFS t?p, nó nên đư?c hi?u r?ng, b?ng cách nói, "CHKDSK nào như v?y-và-các," sau đây là có ngh?a là: "CHKDSK nào như v?y-và-các khi ch?y trên m?t ? đ?a NTFS".

B?i v? vi?c s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch /c installer.bat/c và/i có th? d?n đ?n m?t kh?i lư?ng c?n l?i b? h?ng ngay c? sau khi đ? hoàn t?t các CHKDSK, vi?c s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch không ph?i là khuy?n cáo ngo?i tr? trong các t?nh hu?ng nơi th?i gian ch?t h? th?ng ph?i đư?c gi? ? m?t t?i thi?u. Các thi?t b? chuy?n m?ch đư?c đ?nh đ? đư?c s? d?ng b?i ngư?i dùng v?i đ?c bi?t s? lư?ng l?n và nh?ng ngư?i đ?i h?i s? linh ho?t trong vi?c qu?n l? th?i gian ch?t là phát sinh khi CHKDSK ph?i đư?c ch?y trên kh?i tin như v?y.

Đ? hi?u khi nó có th? là thích h?p đ? s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch, nó là quan tr?ng đ? có m?t s? hi?u bi?t cơ b?n c?a m?t s? d? li?u NTFS n?i b? c?u trúc, các lo?i tham nh?ng mà có th? x?y ra, nh?ng hành đ?ng CHKDSK m?t khi nó xác minh m?t kh?i lư?ng, và nh?ng g? các h?u qu? ti?m năng đang ? trong circumventing CHKDSK c?a xác minh thông thư?ng bư?c.

Ho?t đ?ng c?a CHKDSK đư?c chia làm ba l?n "giai đo?n" trong th?i gian mà nó ki?m tra t?t c? "metadata" vào kh?i lư?ng và giai đo?n th? tư tùy ch?n. Siêu d? li?u là "d? li?u v? d? li?u." Nó là chi phí h? th?ng t?p tin, v? v?y đ? nói chuy?n, đó đư?c s? d?ng đ? theo d?i t?t c? m?i th? v? t?t c? các t?p tin vào các kh?i lư?ng. Siêu d? li?u cho bi?t nh?ng g? phân b? các đơn v? t?o nên các d? li?u cho m?t nh?t đ?nh t?p tin, nh?ng đơn v? phân b? đ?u mi?n phí, nh?ng g? đơn v? phân b? ch?a x?u các l?nh v?c, và như v?y. "N?i dung" c?a m?t t?p tin, m?t khác, đư?c g?i là "d? li?u ngư?i dùng." NTFS b?o v? c?a nó siêu d? li?u thông qua vi?c s? d?ng c?a m?t giao d?ch đăng nh?p. D? li?u ngư?i dùng không đư?c b?o v? như v?y.

Trong giai đo?n đ?u tiên c?a nó, CHKDSK hi?n th? m?t thông báo trên màn h?nh nói r?ng nó xác nh?n các t?p tin và tính t? 0 đ?n 100 ph?n trăm hoàn thành. Trong th?i gian giai đo?n này, CHKDSK ki?m tra m?i phân đo?n ghi t?p (FRS) c?a kh?i lư?ng t?p tin g?c b?ng (MFT). M?i t?p tin và thư m?c trên m?t ? đ?a NTFS là xác đ?nh duy nh?t b?i m?t FRS c? th? trong MFT và ph?n trăm hoàn thành CHKDSK hi?n th? trong giai đo?n này là ph?n trăm MFT có đư?c xác minh. Trong giai đo?n này, CHKDSK ki?m tra m?i FRS cho n?i b? nh?t quán và xây d?ng hai ?nh bitmap, m?t trong nh?ng đ?i di?n cho nh?ng g? FRSs s? d?ng, và khác đ?i di?n cho nh?ng g? các c?m trên ? đ?a đang s? d?ng. T?i các k?t thúc c?a giai đo?n này, CHKDSK bi?t không gian nh?ng g? đang s? d?ng và nh?ng g? không gian là có s?n trong MFT l?n trên ? đ?a như m?t toàn th?. NTFS gi? theo d?i các thông tin này trong ?nh bitmap c?a riêng c?a m?nh đư?c lưu tr? trên đ?a cho phép CHKDSK đ? so sánh k?t qu? c?a nó v?i NTFS c?a ?nh bitmap đư?c lưu tr?. N?u có có s? sai bi?t, h? đư?c ghi nh?n trong đ?u ra c?a CHKDSK. Ví d?, n?u m?t FRS đ? đư?c s? d?ng này có th? b? h?ng, đ?a c?m trư?c đây là liên k?t v?i FRS s? k?t thúc lên đư?c đánh d?u là có s?n trong CHKDSK c?a bitmap, nhưng s? đư?c đánh d?u như là "s? d?ng" Theo đi?u c?a NTFS ?nh bitmap.

Trong giai đo?n th? hai c?a nó, CHKDSK hi?n th? m?t thông báo trên màn h?nh nói r?ng nó xác nh?n các ch? s? và tính t? 0 đ?n 100 ph?n trăm hoàn thành m?t l?n th? hai th?i gian. Trong giai đo?n này, CHKDSK ki?m tra m?i c?a các ch? s? trên ? đ?a. Ch? s? là v? cơ b?n NTFS thư m?c và các ph?n trăm hoàn thành mà CHKDSK hi?n th? trong giai đo?n này là ph?n trăm c?a t?ng s? thư m?c trên ? đ?a ph?i đư?c ki?m tra. Trong giai đo?n này, CHKDSK ki?m tra m?i thư m?c trên ? đ?a cho nh?t quán n?i b? và c?ng ki?m ch?ng r?ng t?t c? các t?p tin và thư m?c đư?c đ?i di?n b?i m?t FRS trong MFT là tham chi?u b?i ít nh?t m?t thư m?c. Nó c?ng xác nh?n r?ng m?i t?p tin ho?c các thư m?c con đư?c tham chi?u trong m?i thư m?c th?c s? t?n t?i như m?t FRS h?p l? trong MFT và ki?m tra cho tr?n thư m?c tài li?u tham kh?o. Cu?i cùng, nó s? xác nh?n khác nhau th?i gian tem và g?i thông tin kích thư?c k?t h?p v?i t?p tin t?t c? các up-to-date trong danh sách thư m?c cho các t?p tin đó. T?i các k?t thúc c?a giai đo?n này, CHKDSK đ? đ?m b?o r?ng không có t?p nào "m? côi" và r?ng t?t c? các danh sách thư m?c cho các t?p tin h?p pháp. M?t m? côi t?p tin là m?t cho m?t FRS h?p pháp t?n t?i, nhưng mà không đư?c li?t kê trong b?t k? thư m?c. Khi m?t t?p tin m? côi đư?c t?m th?y, nó có th? thư?ng đư?c khôi ph?c thư m?c chính đáng c?a m?nh, cung c?p thư m?c đó là v?n c?n xung quanh. Nếu thư m?c mà nên gi? các t?p tin không c?n t?n t?i, CHKDSK s? t?o ra m?t thư m?c trong thư m?c g?c và nơi t?p tin đó. N?u thư m?c danh sách đư?c t?m th?y r?ng tài li?u tham kh?o FRSs không c?n trong vi?c s? d?ng hay mà s? d?ng nhưng không tương ?ng v?i các t?p tin đư?c li?t kê trong thư m?c, các m?c nh?p thư m?c đơn gi?n ch? c?n g? b?.

Trong giai đo?n th? ba c?a nó, CHKDSK hi?n th? m?t thông báo trên màn h?nh nói r?ng nó xác minh tr?nh mô t? b?o m?t và tính t? 0 đ?n 100 ph?n trăm hoàn thành m?t th?i gian th? ba. Trong giai đo?n này, CHKDSK ki?m tra m?i c?a các tr?nh mô t? b?o m?t liên quan đ?n m?i t?p tin và thư m?c trên âm lư?ng. Tr?nh mô t? b?o m?t ch?a thông tin liên quan đ?n ch? s? h?u c?a các t?p tin ho?c thư m?c, NTFS cho phép các t?p tin ho?c thư m?c, và thông tin ki?m đ?nh các t?p tin ho?c thư m?c. Các ph?n trăm hoàn thành trong trư?ng h?p này là ph?n trăm c?a s? lư?ng các t?p tin và thư m?c trên các kh?i lư?ng. CHKDSK đ? ki?m ch?ng r?ng m?i c?u trúc mô t? b?o m?t là t?t thành l?p và nh?t quán trong n?i b?. Nó không xác minh r?ng ngư?i dùng đư?c li?t kê ho?c nhóm th?c s? t?n t?i ho?c có các quy?n đư?c c?p trong b?t k? cách nào thích h?p.

Giai đo?n th? tư c?a CHKDSK ch? kích ho?t n?u chuy?n /R đư?c s? d?ng. /R là đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí các l?nh v?c x?u trong không gian mi?n phí c?a kh?i lư?ng. Khi /R đư?c s? d?ng, CHKDSK c? g?ng đ? đ?c m?i ngành trên ? đ?a đ? xác nh?n r?ng các khu v?c kinh t? là có th? s? d?ng. Các l?nh v?c liên k?t v?i siêu d? li?u đư?c đ?c trong các khóa h?c t? nhiên c?a ch?y CHKDSK th?m chí khi /R không đư?c s? d?ng. L?nh v?c liên k?t v?i ngư?i s? d?ng d? li?u đư?c đ?c trong giai đo?n trư?c đó c?a CHKDSK cung c?p /R đư?c ch? đ?nh. Khi m?t l?nh v?c không đ?c đư?c n?m, NTFS s? thêm các c?m có mà ngành đ? danh sách các c?m x?u, và n?u các c?m sao đ? s? d?ng, phân b? m?t c?m m?i đ? th?c hi?n công vi?c c?. N?u m?t đi?u khi?n l?i khoan dung đ?a đang đư?c s? d?ng, d? li?u đư?c thu h?i và vi?t đ? c?m sao m?i đư?c phân b?. N?u không, c?m m?i là đ?y m?t Hoa văn 0xFF byte. Khi NTFS g?p các l?nh v?c không đ?c đư?c trong các khóa h?c c?a ho?t đ?ng b?nh thư?ng, nó s? c?ng remap chúng trong cùng m?t cách. Do đó, chuy?n /R thư?ng không c?n thi?t, nhưng nó có th? đư?c s? d?ng như m?t thu?n ti?n cơ ch? đ? quét toàn b? kh?i lư?ng n?u m?t đ?a b? nghi là có các l?nh v?c x?u.

Đo?n trư?c cho ch? phác th?o r?ng nh?t c?a CHKDSK là g? th?c s? làm đ? xác minh tính toàn v?n c?a m?t kh?i lư?ng NTFS. Có r?t nhi?u c? th? ki?m tra đư?c th?c hi?n trong t?ng giai đo?n và m?t s? ki?m tra nhanh gi?a giai đo?n mà đ? không đư?c đ? c?p. Thay vào đó, đây là đơn gi?n ch? là m?t phác th?o đ? các khía c?nh quan tr?ng c?a CHKDSK ho?t đ?ng như m?t cơ s? cho sau đây th?o lu?n v? th?i gian c?n thi?t đ? ch?y CHKDSK và tác đ?ng c?a các thi?t b? chuy?n m?ch m?i cung c?p trong SP4.

Trong giai đo?n đ?u tiên và th? ba c?a CHKDSK, các ph?n trăm hoàn thành ch? báo nh?ng ti?n b? tương đ?i thu?n l?i. Có th? có m?t s? unevenness trong t? l? t?i có nh?ng giai đo?n ti?n b?. FRSs mà không ph?i là s? d?ng yêu c?u ít th?i gian đ? x? l? hơn so v?i làm nh?ng ngư?i đư?c s? d?ng. Tr?nh mô t? b?o m?t l?n hơn m?t thêm th?i gian đ? quá tr?nh hơn làm cái nh? hơn, và như v?y. Nhưng, t?ng th?, các ph?n trăm hoàn t?t đư?c hi?n th? là m?t đ?i di?n khá chính xác c?a các th?c t? th?i gian c?n thi?t cho giai đo?n đó.

Như v?y là không nh?t thi?t ph?i đúng cho giai đo?n th? hai c?a CHKDSK. S? lư?ng c?a th?i gian c?n thi?t đ? x? l? m?t thư m?c quan h? ch?t ch? v? s? lư?ng t?p tin ho?c thư m?c con đư?c li?t kê trong thư m?c đó. Nhưng các ph?n trăm hoàn thành đư?c li?t kê trong giai đo?n này là ph?n trăm c?a s? lư?ng thư m?c đư?c ki?m tra mà không liên quan cho m?t th?c t? là m?t s? thư m?c có th? m?t nhi?u dài hơn nh?ng ngư?i khác đ? x? l?. Ví d?, trên m?t kh?i lư?ng v?i nhi?u nh? thư m?c và m?t r?t l?n nh?t, ph?n trăm hoàn thành có th? ti?n b? nhanh chóng t? 0 đ?n 10 ph?n trăm hoàn thành và sau đó xu?t hi?n đ? có đư?c khó khăn cho m?t dài th?i gian trư?c khi nhanh chóng ti?n b? t? 10 đ?n 100 ph?n trăm hoàn thành. V? v?y, tr? khi b?n bi?t ch?c ch?n r?ng các thư m?c trên m?t kh?i lư?ng là r?t th?ng nh?t v?i s? lư?ng các t?p tin ch?a, các hi?n th? "ph?n trăm hoàn t?t" trong giai đo?n này không th? đư?c xem xét m?t đáng tin c?y đ?i di?n th?c t? th?i gian c?n l?i cho giai đo?n này.

Đ? làm cho v?n đ? t?i t? hơn cho b?t c? ai b?t g?p ? gi?a c?a m?t b?t ng? CHKDSK, giai đo?n th? hai c?a CHKDSK là m?t trong đó thư?ng m?t các dài nh?t ch?y.

B?i bây gi?, nó nên là r? ràng r?ng nhi?u y?u t? c?n ph?i làm v?i nhà nư?c c?a m?t kh?i lư?ng chơi m?t cu?n trong bao lâu CHKDSK s? m?t đ? ch?y. M?t công th?c đ? d? đoán th?i gian c?n thi?t đ? ch?y CHKDSK trên m?t kh?i lư?ng nh?t đ?nh ph?i đưa vào tài kho?n như v?y các y?u t? như s? lư?ng các t?p tin và thư m?c, các m?c đ? phân m?nh c?a kh?i lư?ng nói chung c?ng như c?a b?c th?y t?p tin b?ng c? th?, cho dù các t?p tin có tên dài và 8.3 tên g?i đư?c đ?nh d?ng, và bao nhiêu tham nh?ng th?c s? c?n ph?i đư?c c? đ?nh. Và ngh?a là không có g? c?a các v?n đ? ph?n c?ng như s? lư?ng b? nh? h? th?ng, t?c đ? c?a CPU, t?c đ? c?a các đ?a ho?c đ?a, và như v?y.

Thay v? c? g?ng đ? d? đoán bao lâu CHKDSK s? ch?y cho m?t nh?t đ?nh kh?i lư?ng trên m?t n?n t?ng cho ph?n c?ng, đ? đ? nói r?ng nó có th? m?t b?t c? nơi nào t? m?t vài giây đ? nhi?u ngày--tùy thu?c vào c? th? c?a b?n t?nh h?nh. Tr? khi /R đư?c s? d?ng, cho m?t n?n t?ng ph?n c?ng cho trư?c l?n nh?t m?i quan tâm là s? lư?ng các t?p tin và thư m?c ch? không ph?i là tuy?t đ?i Kích thư?c c?a kh?i lư?ng. Có ngh?a là, là m?t kh?i lư?ng 50 GB v?i m?t ho?c hai s? d? li?u l?n t?p tin s? ch? m?t vài giây cho CHKDSK ch?y cung c?p /R là không ch? đ?nh. N?u /R quy đ?nh, CHKDSK s? ph?i đ?c xác minh m?i khu v?c kinh t? trên ? đ?a, và r?ng r? ràng cho bi?t thêm m?t cách đáng k? cho s? lư?ng l?n. Ngày m?t khác, th?m chí là m?t kh?i lư?ng tương đ?i nh? có th? m?t gi? đ? ch?y CHKDSK n?u nó có hàng trăm hàng ngàn ho?c hàng tri?u t?p tin nh?-- hay không /R đư?c ch? đ?nh.

Cách t?t nh?t đ? d? đoán bao lâu CHKDSK s? m?t đ? ch?y trên m?t kh?i lư?ng nh?t đ?nh là th?c s? làm m?t th? nghi?m ch?y ? ch? đ? ch? đ?c trong m?t giai đo?n c?a th?p s? d?ng h? th?ng. Chăm sóc ph?i đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng các k? thu?t này, tuy nhiên, cho ba l? do:
  • Ch? đ?c CHKDSK s? h?y b? trư?c khi nó hoàn thành t?t c? các giai đo?n ba n?u nó g?p l?i trong giai đo?n trư?c đó và là d? b? sai báo cáo l?i khi ? ch? đ? ch?-đ?c. Có ngh?a là, CHKDSK có th? báo cáo r?ng đ?a n?m b? h?ng ngay c? khi không có không có tham nh?ng th?c hi?n nay. Đi?u này có th? x?y ra N?u NTFS s? x?y ra đ? s?a đ?i các khu v?c c?a đ?a trên danh ngh?a c?a m?t s? chương tr?nh hành đ?ng CHKDSK ki?m tra cùng m?t lúc. Đ? xác minh m?t kh?i lư?ng m?t cách chính xác, kh?i lư?ng ph?i trong m?t tr?ng thái t?nh, và cách duy nh?t đ? đ?m b?o r?ng nhà nư?c là đ? khóa âm lư?ng. CHKDSK ch? khóa âm lư?ng khi /F ho?c /R (mà ng? ? "F") đư?c ch? đ?nh. V? v?y, b?n có th? c?n ph?i ch?y CHKDSK nhi?u hơn m?t l?n đ? có đư?c nó đ? hoàn thành t?t c? các giai đo?n trong ch? đ?c ch? đ?.
  • H? th?ng n?p và cho dù CHKDSK ch?y tr?c tuy?n ho?c trong các c?a s? Ti?n tr?nh kh?i đ?ng NT có th? ?nh hư?ng đ?n th?i gian c?n thi?t đ? ch?y CHKDSK. CHKDSK là c? hai CPU và đ?a chuyên sâu. Y?u t? mà s? tr? thành s? là nút c? chai ph? thu?c vào k?ch b?n ph?n c?ng c? th?, nhưng, n?u n?ng đ?a i/O ho?c cao S? d?ng CPU đi vào đ?ng th?i v?i m?t ch? đ?c CHKDSK, tăng cao l?n s? cho k?t qu?. Ngoài ra, Autochk.exe ch?y trong m?t môi trư?ng khác nhau hơn Chkdsk.exe. trong khi ch?y CHKDSK thông qua Autochk.exe dành đ?c quy?n s? d?ng tài nguyên CPU và I/O đ? CHKDSK, nó c?ng tư?c CHKDSK c?a các l?i ích c?a b? nh? ?o. V? v?y, trong khi Autochk.exe s? thư?ng là d? ki?n s? ch?y nhanh hơn Chkdsk.exe, h? th?ng v?i tương đ?i th?p m?t lư?ng RAM có th? xem th?i gian lâu hơn cho Autochk.exe hơn cho Chkdsk.EXE.
  • S?a ch?a tham nh?ng thêm th?i gian c?n thi?t. M?t ch? đ?c CHKDSK có th? loài hoàn toàn ch? n?u không có tham nh?ng quan tr?ng này. N?u m?t đ?a b? ch? nh? tham nh?ng, th?i gian đ? s?a ch?a các v?n đ? s? ch? hơi dài hơn mà c?n thi?t cho CHKDSK ch?-đ?c. Nhưng n?u có các l?n thi?t h?i, như có th? d?n đ?n t? m?t đ?u-tai n?n nghiêm tr?ng ho?c l?n khác h?ng hóc ph?n c?ng, th?i gian c?n thi?t đ? ch?y CHKDSK có th? tăng proportion đ?n s? lư?ng các t?p tin b? hư h?i. Trong trư?ng h?p c?c k?, đi?u này có th? nhi?u hơn g?p đôi th?i gian c?n cho CHKDSK.

Gi?i thi?u /c installer.bat/c và/i chuy?n m?ch

Chuy?n đ?i /c installer.bat/c ch? đ?o CHKDSK đ? b? qua ki?m tra phát hi?n chu k? trong các c?u trúc thư m?c. Chu k? là m?t h?nh th?c r?t hi?m tham nh?ng mà trong đó m?t thư m?c con có riêng c?a m?nh cho t? tiên. S? d?ng chuy?n đ?i /c installer.bat/c có th? tăng t?c đ? CHKDSK kho?ng 1-2 ph?n trăm. B?ng cách s? d?ng /c installer.bat/c c?ng có th? đ? l?i thư m?c "v?ng" trên m?t ? đ?a NTFS. V?ng như v?y có th? không truy nh?p đư?c t? ph?n c?n l?i c?a các cây thư m?c và có th? d?n đ?n m?t s? s? lư?ng t?p tin b? m? côi trong ? th?c r?ng h? không th? nh?n th?y b?ng b?t k? ?ng d?ng Win32--bao g?m các ?ng d?ng sao lưu.

Chuy?n đ?i/i ch? đ?o CHKDSK đ? b? qua ki?m tra so sánh m?c thư m?c đ? FRSs tương ?ng v?i nh?ng m?c. V? v?y, trong khi các thư m?c m?c đư?c v?n ch?n đ? ch?c ch?n r?ng h? đang t? phù h?p, h? không nh?t thi?t ph?i phù h?p v?i các d? li?u đư?c lưu tr? trong tương ?ng c?a h? ph?i FRSs th?m chí sau khi CHKDSK đ? ch?y v?i chuy?n đ?i này có hi?u l?c. B?ng cách s? d?ng / i chuy?n đ?i thư?ng k?t qu? trong CHKDSK l?n đư?c gi?m 50 đ?n 70%. Chính xác có bao nhiêu CHKDSK nhanh hơn là v?i đi?u này chuy?n đ?i s? ph? thu?c vào các y?u t? Ví d? như t? l? c?a t?p tin vào thư m?c, c?ng như trên t?c đ? tương đ?i c?a đ?a I/O so v?i CPU t?c đ?, và, do đó, r?t khó đ? d? đoán trong thăng ti?n. Vi?c s? d?ng các chuy?n đ?i/i có th? d?n đ?n m?c thư m?c c?n l?i đó là không chính xác FRSs ho?c FRSs c?n l?i mà không đư?c tham chi?u b?i b?t k? m?c nh?p thư m?c. Các trư?ng h?p sau này là m?t h?nh th?c c?a orphaning. Các t?p đư?c đ?i di?n b?i FRS có th? c?n nguyên v?n ? t?t c? các cách ngo?i tr? m?t th?c t? nó là vô h?nh đ? Win32 t?t c? các ?ng d?ng, bao g?m c? sao lưu các ?ng d?ng. Trong trư?ng h?p trư?c đây, các t?p tin có th? xu?t hi?n đ? t?n t?i; đư?c nêu ra các ?ng d?ng g?p l?i khi c? g?ng truy c?p chúng.

Khi đ?a tham nh?ng đư?c phát hi?n trên m?t kh?i lư?ng, b?n có ba l?a ch?n cơ b?n

  • Không ph?i làm g?. Cho m?t nhi?m v? quan tr?ng h? ph?c v? d? ki?n s? đư?c tr?c tuy?n 24 gi? m?t ngày, đi?u này thư?ng là s? l?a ch?n c?n thi?t. Như?c đi?m đ? tùy ch?n này là qu? c?u r?ng tham nh?ng tương đ?i nh? có th? "tuy?t" vào tham nh?ng chính n?u nó không đư?c s?a ch?a càng s?m càng t?t sau khi nó là phát hi?n. Do đó, tùy ch?n này s? ch? đư?c xem xét khi gi? m?t h? th?ng lên là quan tr?ng hơn s? toàn v?n c?a các d? li?u đư?c lưu tr? trên các h?ng t?p b?i v? t?t c? d? li?u trên ? đ?a b? l?i nên đư?c coi là "nguy cơ" cho đ?n khi CHKDSK ch?y.
  • Ch?y m?t CHKDSK đ?y đ?. Tùy ch?n này đ? s?a ch?a t?t c? các t?p tin h? th?ng d? li?u, ph?c h?i t?t c? ngư?i s? d?ng d? li?u đó có th? đư?c ph?c h?i b?ng phương ti?n c?a m?t quá tr?nh t? đ?ng. Như?c đi?m đ? tùy ch?n này là r?ng m?t CHKDSK đ?y đ? có th? yêu c?u m?t s? gi? c?a th?i gian ch?t cho m?t nhi?m v? quan tr?ng h? ph?c v? t?i m?t th?i gian ít.
  • Ch?y m?t CHKDSK vi?t t?t b?ng cách s? d?ng m?t s? k?t h?p c?a /c installer.bat/c và/i thi?t b? chuy?n m?ch. Tùy ch?n này đ? s?a ch?a các lo?i tham nh?ng mà có th? qu? c?u "tuy?t" vào các v?n đ? l?n hơn trong th?i gian ít hơn nhi?u so v?i m?t CHKDSK đ?y đ? s? yêu c?u, nhưng không ph?i s?a ch?a t?t c? tham nh?ng mà có th? t?n t?i. M?t đ?y đ? CHKDSK v?n s? đư?c yêu c?u ? m?t s? th?i gian trong tương lai đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các d? li?u có th? đư?c ph?c h?i đ? đư?c thu h?i.
Nó nên đư?c ch? ra r?ng NTFS không đ?m b?o tính toàn v?n c?a ngư?i dùng d? li?u theo m?t th? hi?n c?a đ?a tham nh?ng - ngay c? khi m?t CHKDSK đ?y đ? ch?y ngay l?p t?c sau khi tham nh?ng đ? đư?c phát hi?n. V? v?y, có th? có các t?p tin đó CHKDSK không th? ph?c h?i. Ngoài ra, mà đư?c thu h?i các t?p tin có th? n?i b? b? h?ng ngay c? sau khi CHKDSK đ? đư?c đi?u hành. Nó, do đó, v?n c?n c?c k? quan tr?ng r?ng nhi?m v? d? li?u quan tr?ng đư?c b?o v? b?ng phương ti?n c?a m?t ch? đ? sao lưu đ?nh k? ho?c khác phương pháp ph?c h?i m?nh m? thiên tai.

Thu?c tính

ID c?a bài: 187941 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbfea kbfix kbinfo kbmt KB187941 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:187941

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com