Termin??a servera klaus??an?s porta mai?a.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 187623 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
SVAR?GI! ?aj? rakst? ir iek?auta inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas dubl?jiet to un p?rliecinieties, ka zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?mas. Lai ieg?tu inform?ciju par re?istra dubl??anu, atjauno?anu un redi???anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

P?c noklus?juma termin??a serveris un Windows 2000 termin??a pakalpojumi klientu savienojumiem izmanto portu 3389. Korpor?cija Microsoft neiesaka ?o v?rt?bu main?t. Tom?r, ja ?is ports ir j?maina, izpildiet ?os nor?d?jumus.

PAPILDINDORM?CIJA

BR?DIN?JUMS. Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, var rasties nopietnas probl?mas, kuru d??, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft negarant?, ka var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.

Lai main?tu noklus?juma portu visiem jaunajiem savienojumiem, kas izveidoti termin??a server?, r?kojieties ??di:
 1. Palaidiet Regedt32 un atveriet ?o atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp.
  PIEZ?ME. Iepriek?min?t? re?istra atsl?ga ir viens ce??; tas ir aplauzts, lai b?tu ?rt?k las?ms.

 2. Atrodiet apak?atsl?gu ?Porta_numurs? un atz?m?jiet numura 3389 heksadecim?lo v?rt?bu 00000D3D. Modific?jiet porta numuru heksadecim?laj? izteiksm? un saglab?jiet jauno v?rt?bu.

  Lai main?tu portu noteiktam termin??a servera savienojumam, r?kojieties ??di:
  • Palaidiet Regedt32 un atveriet ?o atsl?gu:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\savienojums.
   PIEZ?ME. Iepriek?min?t? re?istra atsl?ga ir viens ce??; tas ir aplauzts, lai b?tu ?rt?k las?ms.
 3. Atrodiet apak?atsl?gu ?Porta_numurs? un atz?m?jiet numura 3389 heksadecim?lo v?rt?bu 00000D3D. Modific?jiet porta numuru heksadecim?laj? izteiksm? un saglab?jiet jauno v?rt?bu.

  PIEZ?ME. ?emot v?r?, ka Terminal Server 4.0 alternat?vo portu lieto?ana nav piln?b? ieviesta, tiks nodro?in?ts tikai ierobe?ots atbalsts, un probl?mu gad?jum? Microsoft var piepras?t iestat?t portu atpaka? uz 3389.

Lai main?tu portu klienta pus?, r?kojieties ??di:

 1. Atveriet klienta savienojuma p?rvaldnieku.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Jauns savienojums un p?c tam izveidojiet jaunu savienojumu. P?c ved?a palai?anas ?eit ir j?b?t uzskait?tam jaunajam savienojumam.
 3. Lai p?rliecin?tos, ka jaunais savienojums ir iez?m?ts, izv?ln? Fails noklik??iniet uz Eksport?t. Saglab?jiet ?o savienojumu k? nosaukums.cns.
 4. Redi??jiet .cns failu programm? Notepad, nomainot ?Server Port=3389? uz ?Server Port=xxxx?, kur xxxx ir jaunais ports, ko esat nor?d?jis termin??a server?.
 5. Tad import?jiet failu atpaka? klienta savienojuma p?rvaldniek?. Ja ?im failam ir t?ds pats nosaukums, jums var p?rvaic?t, vai eso?o failu p?rrakst?t. Turpiniet, p?rrakstot ?o failu. Tagad j?su klientam ir pareizie porta iestat?jumi, kas atbilst main?tajiem termin??a servera iestat?jumiem.
PIEZ?ME. Sist?mas Windows 2000 termin??a servera ActiveX klients izveido savienojumu tikai ar TCP portu 3389. ?o konfigur?ciju nevar main?t. Termin??a servera ActiveX klients, kas ir pieejams sist?m? Microsoft Windows XP un Microsoft Windows Server 2003, atbalsta iesp?ju modific?t porta iestat?jumus. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
326945 Klaus??an?s porta mai?a Windows termin??a servera Web klient?. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

PIEZ?ME. Lai jaunais klaus??an?s ports k??tu akt?vs, ir j?restart? termin??a serveris vai, izmantojot termin??a servera konfigur?ciju, j?izveido atk?rtoti RDP uztv?r?js.

Rekviz?ti

Raksta ID: 187623 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 17. maijs - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo KB187623

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com