Cach v hiu hoa PCT 1.0, SSL 2.0, SSL 3.0 hoc TLS 1.0 trong Internet Information Service

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 187498 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Chung ti khuyn tt ca ngi dung nn nng cp ln Internet Information Service (IIS) phin ban 7.0 ang chay trn Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 tng ang k bao mt c s ha tng Web. bit thm thng tin v cac chu lin quan n bao mt cua IIS, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/dd450371(WS.10).aspx
bit thm thng tin v IIS 7.0, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://www.iis.net/
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Ban co th s dung HTTPS kt ni theo mt trong hai cach sau:
 • Microsoft Internet Information Server (IIS) phin ban 3.0 va cac phin ban mi hn
 • Microsoft Internet Information Server (IIS) phin ban 5.0 va cac phin ban mi hn
Khi ban thc hin vic nay, may khach va may chu thng lng mt giao thc ph bin giup bao mt knh. Nu may chu va may khach co chung nhiu giao thc, IIS c giup bao mt knh bng mt trong cac giao thc ma IIS h tr. Giao thc ma ngi dung IIS a chon theo trt t u tin sau y:
 1. PCT 1.0
 2. SSL 3.0
 3. SSL 2.0
i khi, ban co th mun v hiu hoa mt hoc nhiu giao thc nay. Ban co th thc hin vic nay nu ban thay i s ng ky.

Chu y Trong Windows Server 2008, PCT 1.0 khng phai la tuy chon co th cu hinh va ban khng phai khi ng lai may chu.

THNG TIN THM

Microsoft Windows NT Server lu tr thng tin v cac giao thc knh c tng cng bao mt khac nhau ma Windows NT Server h tr. Thng tin nay c lu tr trong khoa ng ky sau y:

HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \SCHANNEL\Protocols


Thng thng, khoa nay cha cac khoa con sau:
 • PCT 1.0
 • SSL 2.0
 • SSL 3.0
 • TLS 1.0
Mi khoa gi thng tin v giao thc cho khoa o. Co th v hiu hoa mt trong cac giao thc nay trn may chu. thc hin iu nay, ban cn tao mt gia tri
DWORD
mi trong khoa con cua giao thc may chu. Ban t gia tri
DWORD
thanh "00 00 00 00."

Chu y Theo mc inh, PCT khng c kich hoat trn Microsoft Windows Server 2003.

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows


bit thng tin v cach sa i s ng ky, xem chu Tr giup "Thay i khoa va gia tri" trong Registry Editor. ng thi, xem chu Tr giup "Thm va xoa thng tin trong s ng ky" va chu Tr giup "Sa d liu ng ky" trong Registry Editor.

c chung ti v hiu hoa PCT 1.0, SSL 2.0, SSL 3.0 hoc TLS 1.0 cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50495


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?v hiu hoa giao thc PCT 1.0 IIS khng c vt qua bng giao thc PCT 1.0, hay lam theo cac bc sau:

 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp regedt32 hoc nhp regedit, ri bm OK.
 2. Trong Registry Editor, inh vi khoa ng ky sau:

  HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server
 3. Trn menu Chinh sa, bm Thm Gia tri.
 4. Trong danh sach Loai D liu, bm DWORD.
 5. Trong Tn Gia tri, nhp Cho phep, ri bm OK.

  Chu y Nu a co gia tri nay, bm up vao gia tri nay sa gia tri hin tai.
 6. Nhp 00000000 vao Binary Editor t gia tri cua khoa mi bng "0".
 7. Bm OK. Khi ng lai may tinh.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

THAM KH?O

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
245030 Cach han ch vic s dung mt s thut toan mt ma va giao thc nht inh trong Schannel.dllThu?c tnh

ID c?a bi: 187498 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.1
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
T? kha:
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB187498

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com