Identifikator ?lanka: 187498 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Preporu?ujemo da svi korisnici izvr?e nadogradnju na Microsoft Internet Information Services (IIS) verzije 7.0 koji radi u sistemu Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 znatno pove?ava bezbednost Veb infrastrukture. Vi?e informacija o temama vezanim za IIS bezbednost potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
http://www.iis.net
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

HTTPS mo?ete koristiti da biste se povezali sa slede?im:
 • Microsoft Internet Information Server (IIS) verzija 3.0 i novije verzije
 • Microsoft Internet Information Server (IIS) verzija 5.0 i novije verzije
Kada to uradite, klijent i server utvr?uju zajedni?ki protokol kako bi obezbedili kanal. Ako server i klijent imaju vi?e zajedni?kih protokola, IIS poku?ava da obezbedi kanal sa nekim od protokola koji podr?ava IIS. Protokol koji IIS koristi bira se slede?im redosledom prioriteta:
 1. PCT 1.0
 2. SSL 3.0
 3. SSL 2.0
Ponekad ?ete mo?da ?eleti da onemogu?ite neke od ovih protokola. Ovo mo?ete uraditi ako promenite registrator.

Napomena U operativnom sistemu Windows Server 2008 PCT 1.0 nije opcija koja se mo?e konfigurisati i ne morate da ponovo pokrenete server.

DODATNE INFORMACIJE

Microsoft Windows NT Server skladi?ti informacije o razli?itim protokolima kanala sa unapre?enom bezbedno??u koje Windows NT Server podr?ava. Te informacije se skladi?te u slede?em klju?u registratora:

HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \SCHANNEL\Protocols


Ovaj klju? obi?no sadr?i slede?e potklju?eve:
 • PCT 1.0
 • SSL 2.0
 • SSL 3.0
 • TLS 1.0
Svaki klju? sadr?i informacije o protokolu za klju?. Svaki od ovih protokola mo?e se onemogu?iti na serveru. Da biste to uradili, kreirate novu vrednost
DWORD
u potklju?u protokola servera. Postavite vrednost
DWORD
na ?00 00 00 00?.

Napomena PCT se ne omogu?ava podrazumevano u operativnom sistemu Microsoft Windows Server 2003.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Informacije o izmeni registratora potra?ite u temi pomo?i ?Promena klju?eve i vrednosti? u alatki ?Ure?iva? registratora?. Tako?e pogledajte teme pomo?i ?Dodavanje informacija u registrator i brisanje iz njega? i ?Ure?ivanje podataka registratora? u alatki ?Ure?iva? registratora?.

Da bismo onemogu?ili PCT 1.0, SSL 2.0, SSL 3.0 ili TLS 1.0 umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50495


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâmDa biste onemogu?ili protokol PCT 1.0 tako da IIS ne poku?ava da utvr?uje pomo?u protokola PCT 1.0, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedt32 ili regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U alatki ?Ure?iva? registratora? prona?ite slede?i klju? registratora:

  HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Dodaj vrednost.
 4. Sa liste Tip podataka izaberite stavku DWORD.
 5. U polju Ime vrednosti otkucajte Omogu?eno i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Ako je ova vrednost prisutna, kliknite dvaput na vrednost da biste uredili trenutnu vrednost.
 6. Otkucajte 00000000 u ure?iva?u binarnih vrednosti da biste postavili vrednost novog klju?a jednaku ?0?.
 7. Kliknite na dugme U redu. Ponovo pokrenite ra?unar.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

REFERENCE

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
245030 Ograni?avanje kori??enja odre?enih kriptografskih algoritama i protokola u okviru datoteke Schannel.dllSvojstva

Identifikator ?lanka: 187498 - Poslednji pregled: 22. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.1
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB187498

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com