Straipsnio ID: 187498 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Grie?tai rekomenduojame, kad vartotojai atnaujint? ? ?Microsoft? informacini? interneto paslaug? (IIS) 7.0 versij?, veikian?i? ?Windows Server 2008?. IIS 7.0 labai padidina ?iniatinklio infrastrukt?ros saug?. Daugiau informacijos su IIS sauga susijusiomis temomis rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
Daugiau informacijos apie IIS 7.0 rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.iis.net/
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

HTTPS galite naudoti jungdamiesi prie:
 • ?Microsoft? interneto informacijos serverio (IIS) 3.0 ir naujesni? versij?
 • ?Microsoft? informacini? interneto paslaug? (IIS) 5.0 ir naujesni? versij?
Tai atliekant klientas ir serveris tariasi d?l bendrojo protokolo, kad b?t? apsaugotas kanalas. Jei serveris ir klientas naudoja kelis bendrus protokolus, IIS bando apsaugoti kanal? vienu i? IIS palaikom? kanal?. IIS naudojamas protokolas pasirenkamas tokia pirmenyb?s tvarka:
 1. PCT 1.0
 2. SSL 3.0
 3. SSL 2.0
Kartais jums gali prireikti i?jungti vien? arba kelis ?iuos protokolus. Tai galite padaryti keisdami registr?.

Pastaba Sistemoje ?Windows Server 2008? PCT 1.0 n?ra konfig?ruotina parinktis ir jums nereikia i? naujo paleisti serverio.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Microsoft Windows NT Server? saugo informacij? apie skirtingus sustiprintos saugos kanal? protokolus, kuriuos palaiko ?Windows NT Server?. ?i informacija saugoma nurodytame registro rakte:

HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \SCHANNEL\Protocols


Paprastai ?iame rakte yra toliau pateikiami daliniai raktai:
 • PCT 1.0
 • SSL 2.0
 • SSL 3.0
 • TLS 1.0
Kiekviename rakte saugoma informacija apie rakto protokol?. Visus ?iuos protokolus galima i?jungti serveryje. Nor?dami tai padaryti, protokolui skirtame serverio daliniame rakte galite sukurti nauj? reik?m?
DWORD
. Reik?m? 
DWORD
nustatykite ties ?00 00 00 00?.

Pastaba Pagal numatytuosius parametrus PCT n?ra ?galintas sistemoje ?Microsoft Windows Server 2003?.

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Daugiau informacijos, kaip keisti registr?, rasite registro rengykl?je per?i?r?j? ?inyno tem? ?Rakt? ir reik?mi? keitimas?. Be to, registro rengykl?je per?i?r?kite ?inyno tem? ?Registro informacijos prid?jimas ir panaikinimas? ir ?Registro duomen? redagavimas?.

Jei norite, kad PCT 1.0, SSL 2.0, SSL 3.0 arba TLS 1.0 i?jungtume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane



Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50495


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???



Leiskite taisyti pa?iam



Nor?dami i?jungti protokol? PCT 1.0, kad IIS nebandyt? tartis d?l protokolo PCT 1.0 naudojimo, atlikite ?iuos veiksmus:

 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedt32 arba regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Registro rengykl?je suraskite ?? registro rakt?:

  HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server
 3. Meniu Redagavimas spustel?kite Prid?ti reik?m?.
 4. S?ra?e Duomen? tipas spustel?kite DWORD.
 5. Lauke Reik?m?s pavadinimas ?veskite ?galinta, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Jei ?i reik?m? jau yra, spustel?kite j? dukart, kad gal?tum?te redaguoti.
 6. ? dvejetain? rengykl? ?veskite 00000000, kad naujo rakto reik?m? nustatytum?te ties ?0?.
 7. Spustel?kite Gerai. I? naujo paleiskite kompiuter?.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

NUORODOS

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
245030 Kaip apriboti tam tikr? kriptografini? algoritm? ir protokol? naudojim? ?Schannel.dll?



Savyb?s

Straipsnio ID: 187498 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 22 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.1
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB187498

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com