"403.7 b? c?m: yêu c?u ch?ng ch? máy khách" l?i khi b?n m? m?t web site IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Lưu ? Tư?ng cho bài vi?t này là qu?n tr? viên Trang dành cho Nhà phát tri?n web. N?u b?n là m?t ngư?i dùng đ? g?p ph?i l?i này, chúng tôi khuyên b?n nên mà b?n yêu c?u qu?n tr? viên web site đ? bi?t hư?ng d?n v? cách l?y ch?ng ch? máy tính khách chính xác.

Trong bài viết này

Show all imageHiển thị tất cảHide all imageẨn tất cả

Tri?u ch?ng

B?n có m?t web site đư?c lưu tr? trên b?n ghi d?ch v? thông tin Internet (IIS). Khi b?n truy c?p web site trong trình duyệt Web, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:

L?i HTTP 403
403.7 b? c?m: Yêu c?u ch?ng ch? máy tính khách

Nguyên nhân

L?i này x?y ra khi các web site yêu c?u ch?ng ch? máy tính khách, và sau đó máy tính khách ho?c không cung c?p ho?c ch?ng ch? c?a tr?nh duy?t c?a máy tính khách b? t? ch?i. Ch?ng ch? máy tính khách là m?t lo?i ch?ng ch? Secure Socket Layer (SSL) thư?ng đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh ngư?i dùng ho?c máy tính đ?n m?t web site.

Sau đây là m?t s? nguyên nhân c?a s? c? này:
 • ch?ng ch? g?c (ch?ng ch? nhà ch?c trách ch?ng ch?) c?a ch?ng ch? máy tính khách không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y IIS.
 • Ch?ng ch? máy tính khách đ? h?t h?n ho?c th?i gian hi?u qu? không đ? đ?t t?i.
 • Ch?ng ch? máy tính khách b? hu?.
 • Không có ch?ng ch? h?p l? khách hàng có s?n ho?c ch?ng ch? máy tính khách h?p l? có th? không có m?t khoá riêng tư liên quan đ?n cài đ?t chuyên bi?t.

Gi?i pháp

Cho ngư?i dùng

Tu? thu?c vào nguyên nhân gây ra s? c?, h?y th? m?t trong các gi?i pháp sau:
 • N?u b?n không có ch?ng ch? máy tính khách cho các web site và b?n c?n, h?y liên h? v?i qu?n tr? viên web site đ? đư?c hư?ng d?n.
 • Ki?m tra ngày h?t h?n và th?i gian c?a ch?ng ch?. N?u ch?ng ch? c?a b?n đ? h?t h?n, h?y liên h? v?i qu?n tr? viên web site đ? đư?c hư?ng d?n.

Đ?i v?i ngư?i qu?n tr?

Lưu ? Xác th?c ch?ng ch? máy tính khách có th? đư?c kích ho?t mà không c?n thi?t. N?u b?n ch? nh?m yêu c?u TLS/SSL liên l?c, sau đó b?n c?n ch? là m?t ch?ng ch? máy ch?. B?n có th? vô hi?u hoá xác th?c ch?ng ch? máy tính khách b?ng cách s? d?ng gi?i pháp trong "L?i HTTP 403.7 - b? c?m" l?i khi b?n ch?y ứng dụng web đư?c lưu tr? trên máy ch? đang ch?y IIS 7.0.

Ki?m tra xem máy ch? đang ch?y IIS coi ch?ng ch? h?p l?

 1. Ch?ng ch? đ? xu?t b?n.CER t?p.
 2. Sao chép vào.CER t?p máy ch? đang ch?y IIS.
 3. M? các.CER các t?p tin trên máy ch? đang ch?y IIS.
 4. Xem tab đư?ng d?n ch?ng ch?. N?u t?t c? các ch?ng ch? trong chu?i đư?c hi?n th? không có màu đ? "qua", sau đó Chu?i ch?ng ch? đư?c tin c?y c?a máy tính. N?u cơ quan ch?ng nh?n g?c có m?t ch? th?p đ? v?i nó, ti?p t?c thi?t k? ti?p bư?c.

cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? nhà ch?c trách ch?ng ch? g?c theo cách th? công

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? nhà ch?c trách ch?ng ch? g?c theo cách th? công. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i mmc, và sau đó b?m OK.
 2. Trên menu t?p , b?m vào thêm/lo?i b? ph?n đính vào.
 3. Trong Thêm ho?c lo?i b? hộp thoại đính b? sung, ch?n ch?ng ch? trong Snap-in có s?nvà b?m Thêm.
 4. Trong ph?n đính vào ch?ng ch?, ch?n tài kho?n máy tính, b?m k?t thúc hai l?n, và sau đó b?m OK.
 5. Trong G?c bàn đi?u khi?n, m? r?ng ch?ng ch? (máy tính).
 6. M? r?ng Cơ quan ch?ng nh?n g?c tin c?y, và sau đó b?m chu?t ph?i vào ch?ng ch?.
 7. Ch?n T?t c? các tác v?, r?i sau đó nh?p vào nh?p...
 8. B?m ti?p theo, và sau đó chuy?n đ?n v? trí nơi t?p ch?ng ch? CA g?c đư?c lưu tr?.
 9. Sau khi ch?ng ch? đ? đư?c ch?n, b?m vào ti?p theo hai l?n, và sau đó b?m k?t thúc.
Lưu ? Ch?ng ch? CA trung gian ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong kho lưu tr? Cơ quan ch?ng nh?n trung gian thay v? trong kho lưu tr? G?c tin c?y . B?t k? cơ quan ch?ng nh?n ch?ng ch? có Issued b?ngcho giá tr? không gi?ng nhau (và do đó ch?ng ch? không ? đ?u các phân c?p) đư?c g?i là m?t "CA trung gian."

Tham kh?o

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 186812
Đánh giá cu?i cùng: 24 Tháng Mười Hai 2014
Áp d?ng: Microsoft Internet Information Server 3.0, Microsoft Internet Information Server 4.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 186812
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.