Thi?t đ?t đăng k? máy ch? đ?u cu?i cho các ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 186499 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các thi?t đ?t đăng k? có th? đư?c s? d?ng đ? thay đ?i hành vi ?ng d?ng trên m?t máy tính Terminal Server.

THÔNG TIN THÊM

Ki?m soát ?ng d?ng th?c hi?n trong th?c hi?n ch? đ?

M?t s? kh? năng tương thích bit có th? đư?c đ?t cho m?t ?ng d?ng, đăng k? đư?ng d?n ho?c t?p tin rules.ini đ? thay đ?i như th? nào m?t máy tính Terminal Server x? l? qua vi?c sáp nh?p c?a ?ng d?ng kh?i t?o d? li?u trư?c khi m?t bu?i ? th?c thi ch? đ?. Nh?ng bit tương thích đư?c đ?t trong s? đăng k? dư?i đây subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Compatibility
Có ba phím riêng bi?t cho các ?ng d?ng, phiên t?p và m?c đăng k? dư?i đư?ng d?n đăng k? này.

M?c đ?nh thi?t l?p làm vi?c cho h?u h?t các ?ng d?ng, nhưng h? có th? đư?c thêm đi?u ch?nh b?ng cách s? d?ng các sau đây kh? năng tương thích bit.

C?NH BÁO: Nh?ng bit tương thích ch? nên đư?c thay đ?i n?u m?t ?ng d?ng không ho?t đ?ng đúng.

T?p đ?u tiên c?a kh? năng tương thích bit cho bi?t phiên b?n c?a vi?c áp d?ng các thi?t đ?t đư?c cho. Không t?t c? các k?t h?p có h?u ích (ví d?, m?t ?ng d?ng MS-DOS làm cơ quan đăng k? cu?c g?i). B?i v? đư?ng d?n đ?n t?p tin không đư?c ch? đ?nh và nhi?u các ?ng d?ng có th? s? d?ng cùng m?t t?p tin tên (ví d?, Setup.exe và Install.exe bây gi? thư?ng xuyên dùng cho các chương tr?nh cài đ?t), ch? đ?nh lo?i ?ng d?ng đ? giúp đ?m b?o r?ng các thi?t l?p tương thích không ?nh hư?ng khác các ?ng d?ng v?i cùng m?t tên t?p tin.

Đ? xác đ?nh giá tr? chu?i, thêm các giá tr? c?a các bit b?n mu?n đ?t. Ví d?, đ? tr? v? các tên ngư?i dùng thay v? c?a tên máy tính cho 16-bit và 32-bit phiên b?n c?a Myapp.exe, t?o m?t subkey trong s? đăng k? b?ng cách th?c hi?n sau đây bư?c.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Compatibility\Applications\Myapp
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và nh?p các thông tin sau:
  Giá tr? tên: c?
  Type: REG_DWORD
 4. Trong các D? li?u h?p, nh?p giá tr? hex c?a 11 C (thêm 0x00000004 cho 16-bit c?a s? các ?ng d?ng, thêm 0x00000008 cho các ?ng d?ng Windows 32-bit, thêm 0x00000010 đ? tr? v? tên ngư?i dùng thay v? c?a tên máy tính, và thêm 0x00000100 đ? vô hi?u hóa đăng k? b?n đ?).

Các ?ng d?ng

Các bit kh? năng tương thích sau ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng khi nó đang ch?y. Chúng n?m trong registry subkey sau (nơi AppName là tên t?p tin th?c thi c?a ?ng d?ng):
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Compatibility\Applications\AppName

Kh? năng tương thích bit

 • ?ng d?ng MS-DOS: 0x00000001
 • ?ng d?ng OS/2: 0x00000002
 • ?ng d?ng 16-bit Windows: 0x00000004
 • ?ng d?ng 32-bit Windows: 0x00000008
 • Tr? v? tên ngư?i dùng thay v? c?a tên máy tính: 0x00000010
 • Tr? v? Terminal Server xây d?ng s?: 0x00000020
 • Vô hi?u hóa registry l?p b?n đ? cho ?ng d?ng này: 0x00000100
 • Không thay th? thư m?c ngư?i dùng Windows: 0x00000400
 • Gi?i h?n b? nh? đư?c báo cáo: 0x00000800
S? d?ng "tr? l?i tên ngư?i dùng thay v? c?a tên máy tính" chút cho các ?ng d?ng s? d?ng tên máy tính như là m?t đ?nh danh duy nh?t. Đi?u này tr? v? ngư?i s? d?ng tên vào ?ng d?ng và cung c?p cho m?t đ?nh danh duy nh?t cho m?i ngư?i dùng c?a ?ng d?ng.

S? d?ng "Disable registry đ? này ?ng d?ng"chút đ? gi? l?i b?n sao toàn c?u duy nh?t c?a bi?n đăng k? mà đư?c s? d?ng b?i ?ng d?ng.

N?u nh?ng "không thay th? ngư?i dùng Windows thư m?c"bit đư?c thi?t l?p, nó v?n gi? đ?ơng SystemRoot Các cu?c g?i GetWindowsDirectory API. N?u này chút không đư?c đ?t, t?t c? các đư?ng d?n đ?n các c?a s? thư m?c đư?c thay th? b?ng đư?ng d?n đ?n thư m?c ngư?i dùng Windows.

.T?p tin này

Các kh? năng tương thích sau bit ki?m soát tuyên truy?n t?p tin rules.ini. Chúng n?m trong registry subkey sau (nơi Inifile là tên t?p tin rules.ini):
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Compatibility\IniFiles\Inifile

Kh? năng tương thích bit

 • ?ng d?ng 16-bit Windows: 0x00000004
 • ?ng d?ng 32-bit Windows: 0x00000008
 • Đ?ng b? hóa t?p tin rules.ini ngư?i dùng h? th?ng Phiên b?n: 0x00000040
 • Không thay th? thư m?c Windows ngư?i dùng: 0x00000080
N?u các bit "Đ?ng b? hóa ngư?i dùng rules.ini t?p h? th?ng Phiên b?n" là thi?t l?p, nó cho bi?t thêm m?c m?i t? rules.ini t?ng th? h? th?ng t?p tin khi các ?ng d?ng b?t đ?u, nhưng nó s? không xoá b?t k? d? li?u trong t?p tin rules.ini c?a ngư?i dùng. N?u này chút không đư?c thi?t l?p, nó s? ghi đè t?p tin rules.ini c?a ngư?i dùng n?u nó là c? hơn các t?p tin rules.ini ch? h? th?ng.

N?u nh?ng "không thay th? ngư?i dùng Windows thư m?c"bit đư?c thi?t l?p, nó v?n gi? directory SystemRoot cho đư?ng d?n t?p tin trong các t?p tin rules.ini khi phiên b?n h? th?ng t?ng th? c?a t?p tin rules.ini sao chép vào các m?c c?a ngư?i dùng Windows. N?u này chút không đư?c thi?t l?p, nó thay th? t?t c? các đư?ng d?n đ?n các C?a s? thư m?c v?i đư?ng d?n đ?n thư m?c ngư?i dùng Windows.

Đăng k? đư?ng d?n

Các kh? năng tương thích sau bit ki?m soát đăng k? tuyên truy?n. Chúng n?m trong registry subkey sau (nơi PathName đư?ng d?n đăng k? dư?i phím HKEY_CURRENT_USER\Software):
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Compatibility\RegistryEntries\PathName

Kh? năng tương thích bit

 • ?ng d?ng 32-bit Windows: 0x00000008
 • Vô hi?u hóa registry l?p b?n đ? cho ?ng d?ng: 0x00000100
N?u "Vô hi?u hóa registry l?p b?n đ? cho ?ng d?ng" bit đư?c thi?t l?p, m?c m?i t? h? th?ng đăng k? ch? ?nh không đư?c b? sung vào c?a ngư?i dùng đăng k?. Ngoài ra, h? th?ng s? không xoá b?t k? d? li?u trong s? đăng k? c?a ngư?i dùng. N?u này chút không đư?c thi?t l?p, h? th?ng xóa và ghi đè d? li?u đăng k? c?a ngư?i dùng n?u d? li?u là l?n tu?i hơn d? li?u t?ng th? s? đăng k? h? th?ng. N?u các bit không đư?c thi?t l?p, h? th?ng c?ng cho bi?t thêm b?t k? ch?a khóa m?i không trong s? đăng k? c?a ngư?i dùng.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
186514Ph?c v? đ?u cu?i không h? tr? thi?t b? sentinel

Thu?c tính

ID c?a bài: 186499 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB186499 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:186499

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com