Mô t? c?a Windows 95, Windows 98 và Windows Me thi?t l?p chuy?n m?ch

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 186111 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? thi?t b? chuy?n m?ch b?n có th? s? d?ng v?i chương tr?nh cài đ?t trong Windows 95, Windows 98 và Windows Millennium Edition (tôi). Lưu ? r?ng m?t s? các thi?t b? chuy?n m?ch có th? đư?c s? d?ng trong ch? m?t s? phiên b?n c?a Windows.

THÔNG TIN THÊM

Windows 98 và Windows Me

 • / m -Chuy?n đ?i này đi qua chơi các t?p tin âm thanh (.wav) thi?t l?p.
 • /Na -Chuy?n đ?i này đi qua chương tr?nh ki?m tra và có th? s? d?ng các giá tr? sau:
  • 0: m?c đ?nh
  • 1: Không có ki?m tra Windows d?a trên chương tr?nh, nhưng MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh đang b? ch?n.
  • 2: No MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh ki?m tra, chương tr?nh này d?a trên Windows b? ch?n.
  • 3: No d?a-trên-Windows ho?c MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh ki?m tra.
 • /NF -Không nh?c đ? g? b? đ?a m?m t? ? đ?a (đ?i v?i kh? năng kh?i đ?ng đ?a CD-ROM).
  • Tương t? như th? có m?t t?p tin tên BOOTCD trong thư m?c n?i các.
  • Tương t? như th? có m?t "BootCD = 1" d?ng trong t?p tin Msbatch.inf.
 • /NH -Chuy?n đ?i này đi qua ch?y chương tr?nh Hwinfo.exe ? 0 % t?p tin và RunOnce.
 • /NX -Không ki?m tra phiên b?n c?a Setupx đang ch?y.
 • /IE -Chuy?n đ?i này đi qua màn h?nh Windows 98 Startup đ?a thu?t s?. N?u chuy?n đ?i này đư?c s? d?ng, Windows\Command\EBD c?p không đư?c t?o ra.
 • /IV -Chuy?n đ?i này đi qua hi?n th? màn h?nh thi?t l?p trong quá tr?nh nâng c?p trong Windows.

Windows 95, Windows 98 và Windows Me

 • /? -Chuy?n đ?i này cung c?p m?t b?n tóm t?t ng?n c?a các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p s?n và chính xác cú pháp d?ng l?nh đ? s? d?ng chúng.
 • /c installer.bat/c -Chuy?n đ?i này đi qua ch?y SMARTDrive.
 • / d -Chuy?n đ?i này đi qua b?ng cách s? d?ng c?u h?nh Windows hi?n có c?a b?n (ch?ng h?n như c?a b?n hi?n t?i Win.ini và System.ini t?p tin).
 • / l -S? d?ng chuy?n đ?i này n?u b?n có m?t con chu?t Logitech và mu?n nó kích ho?t trong khi thi?t l?p.
 • n -Chuy?n đ?i này gây ra cài đ?t ch?y mà không có m?t con chu?t.
 • -s -S? d?ng chuy?n đ?i này đ? s? d?ng m?t t?p tin Setup.inf thay th?.
 • /t:DIR -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép b?n ch? r? nơi b?n sao thi?t l?p c?a nó t?p t?m th?i. C?NH BÁO: B?t k? t?p tin hi?n có trong đi?u này thư m?c s? b? xóa.
 • /IG -Cho phép thi?t l?p đ? ch?y trên m?t s? c? Gateway và Micron các máy tính v?i m?t BIOS đ?u.
 • /IH -Chuy?n đ?i này gây ra cài đ?t ch?y ScanDisk t?i phía sau.
 • im -Nguyên nhân thi?t l?p đ? b? qua vi?c ki?m tra b? nh? quy ư?c.
 • /IQ -N?u b?n s? d?ng các /is chuy?n đ?i đ? vư?t qua ScanDisk ho?c n?u quét đ?a không hoàn t?t thành công, Thi?t l?p ki?m tra ? đ?a c?a b?n cho các t?p tin cross-linked. Các /IQ chuy?n đ?i ngăn ch?n thi?t l?p t? làm đi?u này.
 • /is -Chuy?n đ?i này gây ra cài đ?t không ch?y quét đ?a.
 • /It -Chuy?n đ?i này đi qua ki?m tra cho s? hi?n di?n c?a "b?n" ho?c chương tr?nh "ch?t ngư?i" ch?m d?t-và-lưu trú-resident (TSRs) đư?c bi?t đ?n gây ra v?n đ? v?i cài đ?t Windows.
 • /p -Chuy?n đ?i này gây ra thi?t l?p đ? vư?t qua string(s) tr?c ti?p đ? phát hi?n Ngư?i qu?n l? (ho?c Sysdetmg.dll). Thi?t l?p không gi?i thích n?i dung c?a các chu?i. Chu?i có th? ch?a m?t ho?c nhi?u tùy ch?n phát hi?n.

  Các /p chuy?n đ?i không đư?c s? d?ng b?i chính nó.

Đ?nh ngh?a c?a /p Switch

 • Chu?i có th? ch?a m?t ho?c nhi?u chuy?n m?ch phát hi?n cách nhau b?ng m?t d?u ch?m ph?y (;). Ví d?, n?u b?n mu?n s? d?ng /p f/p tôi b?n lo?i thi?t l?p /p f; tôi.
 • M?t s? thi?t b? chuy?n m?ch là ch? đơn gi?n là b?t/t?t thi?t b? chuy?n m?ch. S? v?ng m?t c?a các chuy?n đ?i ng? ? ra; s? hi?n di?n c?a các chuy?n đ?i b?t nó. M?t d?u tr? (-) n?i ngay l?p t?c sau khi m?t chuy?n đ?i t?t nó.
 • M?t s? thi?t b? chuy?n m?ch có các tham s? trong các h?nh th?c c=Params. N?u có nhi?u hơn m?t tham s? đ? m?t chuy?n đ?i, các tham s? đư?c ngăn cách b?i d?u ph?y (,).
 • Ph?i không là có b?t k? d?u cách trong chu?i tùy ch?n phát hi?n.

H?p l? phát hi?n thi?t b? chuy?n m?ch

 • m?t -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép phát hi?n an toàn. Nó cho bi?t m?i mô-đun phát hi?n đ? th? phát hi?n phương pháp an toàn hơn. An toàn hơn phát hi?n phương pháp có th? không phát hi?n thi?t b? m?t cách chính xác.

  M?c đ?nh trong khi thi?t l?p đư?c kích ho?t. M?c đ?nh trong các trư?ng h?p khác là vô hi?u hoá.

  Ví d?: thi?t l?p /p m?t
 • b -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép nhanh chóng trư?c ch? đ?. Nó s? nh?c b?n trư?c khi m?t mô-đun phát hi?n đư?c g?i là do đó b?n có th? bư?c qua m?i phát hi?n mô-đun b?ng tay và quy?t đ?nh n?u b?n mu?n b? qua nó.

  M?c đ?nh b? vô hi?u hoá.

  Ví d?: thi?t l?p /p b
 • c -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép phát hi?n l?p. L?p phát hi?n là m?t cơ ch? cho vi?c t?m ki?m g?i ? cho m?t l?p nh?t đ?nh c?a thi?t b?. Ví d?, b? đi?u h?p phát hi?n l?p trông cho g?i ? trong t?p Config.sys và System.ini Đ?i v?i tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM. N?u nó không t?m th?y b?t k?, thi?t l?p hi?n th? đ?a CD-ROM ki?m tra h?p h?i n?u b?n có m?t ? đ?a CD-ROM.

  M?c đ?nh trong khi thi?t l?p đư?c kích ho?t. M?c đ?nh khi b?n s? d?ng các Thêm ph?n c?ng m?i công c? và l?p ghép/tháo phát hi?n b? vô hi?u hóa.

  Ví d?: thi?t l?p /p c
 • c- -Vô hi?u hóa an toàn l?p phát hi?n. Ví d?, này chuy?n đ?i nói v?i thi?t l?p đ? luôn luôn t?m ki?m trên t?t c? các b? đi?u h?p th? m?ng, âm thanh th?, và ? đ?a CD-ROM.

  Ví d?: thi?t l?p /p c-
 • d =Tên -Chuy?n đ?i này phát hi?n các mô-đun đư?c li?t kê phát hi?n duy nh?t, nơi Tên là m?t phát hi?n mô-đun ho?c m?t tên l?p thi?t b?.

  Phát hi?n mô-đun tên (ví d? như DetectPIC và DetectAHA154x) đư?c t?m th?y trong các t?p tin Msdet.inf. Tên l?p thi?t b? có th? SCSIAdapter, net, và vv.

  Ví d?: thi?t l?p /p d = detectpic
 • e -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép thi?t l?p ch? đ? phát hi?n.

  M?c đ?nh trong khi thi?t l?p đư?c kích ho?t. M?c đ?nh trong các trư?ng h?p khác là vô hi?u hoá.

  Ví d?: thi?t l?p /p e
 • f -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép ch? đ? s?ch Registry. Nó bu?c Detection đ? xóa khóa s? đăng k? HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root trư?c khi b?t đ?u. Đi?u này chuy?n đ?i b? qua khi thi?t l?p ch?y trong Windows 95 ngư?i dùng đ? h?a giao di?n (GUI).

  LƯU ?: Chuy?n đ?i này luôn luôn b? b? qua trong Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Me, ngay c? khi thi?t l?p là ch?y t? MS-DOS.

  M?c đ?nh b? vô hi?u hoá.

  Ví d?: thi?t l?p /p f
 • g =n -Chuy?n đ?i đi?u này xác đ?nh m?c đ? ti?t, nơi n là 0-3.

  Chuy?n đ?i này đi?u khi?n cách ti?t thanh ti?n đ? xây d?ng trong là. T?i t?i đa c?p (3), nó cho th?y t?t c? các ngu?n l?c c?a các phát hi?n thi?t b? cùng v?i thanh tieán tr?nh. Chuy?n đ?i này có th? giúp: xác đ?nh mô-đun phát hi?n đó gây ra m?t v?n đ? nh?t đ?nh. Cho Ví d?, n?u chu?t c?a b?n d?ng đáp ?ng (b? treo) trong khi phát hi?n nhưng h? th?ng v?n ti?p t?c, có là không có cách nào đ? xác đ?nh t? các đăng nh?p t?p tin mô-đun đó treo chu?t. B?i b?t tùy ch?n này và liên t?c di chuy?n chu?t trong lúc thi?t l?p, b?n có th? xác đ?nh mô-đun đang ch?y khi chu?t treo.

  M?c đ?nh vô hi?u hóa (0).

  Ví d?: thi?t l?p /p g = 3
 • tôi -Chuy?n đ?i này nói v?i thi?t l?p không ph?i báo cáo s? t?n t?i c?a m?t Plug và Chơi BIOS. Nó là h?u ích trên các máy tính có m?t Plug and Play BIOS mà không đư?c báo cáo trong các t?p tin Machine.inf

  Ví d?: thi?t l?p /p tôi
 • j -Chuy?n đ?i này nói v?i thi?t l?p đ? hoàn tác các k?t qu? c?a các Thi?t l?p /p tôi chuy?n đ?i. Chuy?n đ?i này ch? nên đư?c s? d?ng sau khi m?t máy tính c?n thi?t Thi?t l?p /p tôi đ? c?p nh?t c?a nó c?m và chơi BIOS.

  Ví d?: thi?t l?p /p j

  LƯU ?: Trong Windows 98, các /p j chuy?n đ?i c?n thi?t đ? kích ho?t tính năng ACPI h? tr?. Windows 98 duy tr? danh sách BIOS cho ACPI máy tính, như v?y như BIOS nhà s?n xu?t t?o ra m?t m?i h?p l? ACPI BIOS, đây là cơ ch? đ? gây ra Windows 98 đ? nh?n ra nó.
 • l =n -Chuy?n đ?i đi?u này xác đ?nh m?c đ? đăng nh?p cho Detlog.txt, nơi n là 0-3.

  M?c đ?nh là t?i đa đăng nh?p (3).

  Ví d?: thi?t l?p /p l = 0
 • phút -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép ch? đ? Mini-windows.

  Đi?u này đư?c kích ho?t ch? khi thi?t l?p ch?y dư?i MS-DOS.

  Ví d?: thi?t l?p /p m
 • n -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép ch? đ? ph?c h?i không có. Tùy ch?n này có th? đư?c s? d?ng đ? t?t cơ ch? khôi ph?c Windows 95 thi?t l?p (ví d?, đây chuy?n đ?i ngăn vi?c t?o ra các t?p tin Detcrash.log).

  M?c đ?nh b? vô hi?u hoá.

  Ví d?: thi?t l?p /p n
 • o =traceoutput -Chuy?n đ?i đi?u này xác đ?nh đ?u ra d?u v?t. Thông tin đư?c vi?t vào t?p tin Tracelog.txt trong hi?n t?i thư m?c.

  Tùy ch?n này là ch? có trong phiên b?n g? l?i c?a Sysdetmg.dll.

  Ví d?: thi?t l?p /p o
 • p -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép ghi nh?t k? hi?u su?t. Nó vi?t hi?u su?t th?i gian thông tin cho DETLOG.TXT file.

  M?c đ?nh b? vô hi?u hoá.

  Ví d?: thi?t l?p /p p
 • r -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép ch? đ? ph?c h?i. Nó gây ra phát hi?n s? d?ng các Detcrash.log t?p tin, n?u t?m th?y, ph?c h?i. N?u chuy?n đ?i này không ph?i là Kích ho?t, phát hi?n b? qua và xóa Detcrash.log ngay c? khi nó là t?m th?y.

  Chuy?n đ?i này đư?c s? d?ng n?u an toàn ph?c h?i đư?c ch?n trong khi thi?t l?p, N?u không nó không đư?c s? d?ng.

  Ví d?: thi?t l?p /p r
 • s =Tên -Chuy?n đ?i này b? qua các mô-đun đư?c li?t kê phát hi?n ho?c các l?p h?c c?a phát hi?n mô-đun, nơi Tên là m?t phát hi?n tên mô-đun ho?c m?t tên thi?t b? h?ng.

  Phát hi?n mô-đun tên (ví d? như DetectPIC và DetectAHA154x) đang ? trong các t?p tin Msdet.inf. Tên l?p thi?t b? là SCSIAdapter, m?ng, và như v?y.

  Ví d?: thi?t l?p /p s = detectpic
 • t =n -Chuy?n đ?i này xác đ?nh m?c đ? water, nơi n là 0-9.

  M?c đ?nh vô hi?u hóa (0).

  Tùy ch?n này là ch? có trong phiên b?n g? l?i c?a Sysdetmg.dll.

  Ví d?: thi?t l?p /p t = 9
 • v -Chuy?n đ?i đi?u này cho phép ki?m ch?ng ch? ch? đ?. Phát hi?n có hai giai đo?n:
  • Ki?m ch?ng thi?t b? hi?n có trong s? đăng k?.
  • Phát hi?n thi?t b? m?i.
  Chuy?n đ?i này nói v?i phát hi?n th?c hi?n ch? giai đo?n 1. Chuy?n đ?i này là s? d?ng thu?t s? PCMCIA đ? xác minh thi?t b? di s?n trong s? đăng k?.

  M?c đ?nh b? vô hi?u hoá.

  Ví d?: thi?t l?p /p v
 • x =res danh sách -Chuy?n đ?i đi?u này không bao g?m các tài nguyên đư?c li?t kê t? phát hi?n, nơi res danh sách là m?t trong b?n kh? năng:
  • Io(xxx-yyy,XXX-yyy,...)
  • mem(xxxxx-yyyyy,xxxxx-yyyyy,...)
  • IRQ(x,y,z,...)
  • DMA(x,y,z,...)
  Chuy?n đ?i này b?o v? tài nguyên đ? phát hi?n không có mô-đun có th? truy c?p chúng.

  Ví d?: thi?t l?p /p x=io(300-30f,240-24f)

Thu?c tính

ID c?a bài: 186111 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbinfo kbsetup kbwinme win95 win98 win98se kbmt KB186111 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:186111

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com