BILGI: VB/VBA (Long'dur) Otomasyon hatası çevriliyor.

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 186063 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, bir hata kodu ileti metnini edinmek için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler açıklanır. Bu makalede ayrıca, hata kodlarını ve açıklamalarını olarak Winerror.h'de içinde bulunan bir listesini içerir.

Not: hataları ne zaman Otomasyon Visual Basic veya VBA (Visual Basic for Applications), hata çalışmanız hata iletisinin metnini her zaman içermez harekete geçirilen.

Daha fazla bilgi

Winerror.h'de için başvurun.

Visual Basic'de veya VBA'DA başka bir uygulamayla otomatikleştirme, aşağıdakine benzer bir hata iletisini alabilirsiniz:
Çalışma zamanı hatası '-2147418094 (80010012)':
Otomasyon Hatası.
Değer-2147418094, karşılık gelen hata kodu bir ondalık gösterimi için; 80010012 aynı kod gösterimine olan onaltılı karşılık gelir. Bu kod, Microsoft Visual C++ üstbilgi dosyasında Winerror.h'de belgelenmiştir. Hata kodu bulmak için <a0></a0>, onaltılı gösterimi (hata kodu (80010012) arayın. Aşağıdakiler bu hatanın tanımlayan Winerror.h'de bir alıntıdır:
  // 
  // MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE
  // 
  // MessageText:
  // 
  // The callee (server [not server application]) is not available
  // and disappeared; all connections are invalid. The call did not
  // execute.
  // 
  #define RPC_E_SERVER_DIED_DNE      _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)
				
Winerror.h'de Microsoft Visual C++ ile'ye eklenmiştir ve Microsoft Developer Network (MSDN) kitaplığı ile de sağlanır.

Not: bir sunucu uygulamasına özgü Otomasyon hataları Winerror.h'de listelenir. Hata kodu içinde Winerror.h'de bulamazsanız, sunucu uygulaması için belgelere bakın. Genellikle, uygulamaya özgü hatayla belirli uygulama hatası hata kodu onaltılık bir gösterimini, bir son 4 basamak bakın.

FormatMessage kullanın.

FormatMessage API işlevi, bir Otomasyon hata koduyla ilişkili ileti metni belirlemek için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek işlevi, FormatMessage ileti metnini edinme kullanımı gösterilmektedir:
  Option Explicit

  Const FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM = &H1000

  Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _
   "FormatMessageA" ( ByVal dwFlags As Long, lpSource As Long, _
   ByVal dwMessageId As Long, ByVal dwLanguageId As Long, _
   ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long, Arguments As Any) _
   As Long

  Private Function MessageText(lCode As Long) As String
    Dim sRtrnCode As String
    Dim lRet As Long

    sRtrnCode = Space$(256)
    lRet = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, 0&, lCode, 0&, _
         sRtrnCode, 256&, 0&)
    If lRet >0 Then
     MessageText = Left(sRtrnCode, lRet)
    Else
     MessageText = "Error not found."
    End If

  End Function
				
örnek otomasyon kodunuzu bu işlevin nasıl kullanabileceğinizi göstermektedir. Örneğin, Microsoft Excel'in sunucu uygulamasıdır. Bu özelleştirmeler (kapatıldı veya sonra), bir çalışma kitabı nesnesi başvuran hata üretir. Nasıl MessageText işlevin kullanılacağını göstermek için <a0></a0>, bu örnek biçimde özellikle bir Otomasyon hatası çalışma kitabını kapatıldıktan sonra bir çalışma kitabı nesnesi başvurarak oluşturur:
Dim xl As Object
  Dim book As Object
  Dim sMsg As String

  Set xl = CreateObject("excel.application")
  Set book = xl.workbooks.Add
  book.Close False
  On Error Resume Next
  Debug.Print book.Name '<-Generates an automation error because the
             ' workbook referenced by the book object has
             ' been closed.

  If Err.Number <>0 Then

    sMsg = MessageText(Err.Number)
    MsgBox "Automation Error " & vbCr & Err.Number & _
       " (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sMsg

  End If
  On Error GoTo 0
  Set xl = Nothing
				
çalışma kitabını özelleştirmeler sonra rehberi nesnesine ba?vurmak için-2147418094 (80010012) çalışma zamanı hatası üretir. Bu, belirli bu hata için FormatMessage tarafından döndürülen ileti metnini oluşur:
Aranan (sunucu [sunucu uygulaması değil]) kullanılabilir ve kayboldu değil; tüm bağlantılar geçersiz. Arama yürütme.
Not: The FormatMessage işlevi, uygulamaya özgü bir hata döndürmez.

"Hata arama" kullanın.

Microsoft Visual C++ sürüm 5.0 "Hata arama" adlı bir yardımcı program içerir, hata kodları için ileti metni sağlar.

Bu yardımcı programı'nı kullanmak için <a0></a0>, Microsoft Visual C++'ı başlatın ve Hata arama, Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın. Hata kodu yazın ve Ara ' yı tıklatın. Örnek olarak, yukarıda açıklanan hata,-2147418094 (80010012) almýã¾tý "Hata arama" aşağıdaki metni yazın ve sonra Ara ' yı tıklatın:
0x80010012

WINERROR.H hata Listesi'nden

Microsoft Visual C++ sürüm 5.0 ile dahil Winerror.h'de yer alan hata kodları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:
 Automation  Automation
 Error    Error
 in Decimal  in Hex    Error Description

-2147418113 (8000FFFF)  Catastrophic failure.
-2147942413 (8007000D)  The Data is invalid.

-2147467263 (80004001)  Not implemented.
-2147024882 (8007000E)  Ran out of memory.
-2147024809 (80070057)  One or more arguments are invalid.
-2147467262 (80004002)  No such interface supported.
-2147467261 (80004003)  Invalid pointer.
-2147024890 (80070006)  Invalid handle.
-2147467260 (80004004)  Operation aborted.
-2147467259 (80004005)  Unspecified error.
-2147024891 (80070005)  General access denied error.
-2147483647 (80000001)  Not implemented.
-2147483646 (80000002)  Ran out of memory.
-2147483645 (80000003)  One or more arguments are invalid.
-2147483644 (80000004)  No such interface supported.
-2147483643 (80000005)  Invalid pointer.
-2147483642 (80000006)  Invalid handle.
-2147483641 (80000007)  Operation aborted.
-2147483640 (80000008)  Unspecified error.
-2147483639 (80000009)  General access denied error.
-2147483638 (8000000A)  The data necessary to complete this operation
             not yet available.
-2147467258 (80004006)  Thread local storage failure.
-2147467257 (80004007)  Get shared memory allocator failure.
-2147467256 (80004008)  Get memory allocator failure.
-2147467255 (84009)    Unable to initialize class cache.
-2147467254 (8400A)    Unable to initialize RPC services.
-2147467253 (8000400B)  Cannot set thread local storage channel control.
-2147467252 (8000400C)  Could not allocate thread local storage channel
             control.
-2147467251 (8000400D)  The user supplied memory allocator is
             unacceptable.
-2147467250 (8000400E)  The OLE service mutex already exists.
-2147467249 (8000400F)  The OLE service file mapping already exists.
-2147467248 (80004010)  Unable to map view of file for OLE service.
-2147467247 (80004011)  Failure attempting to launch OLE service.
-2147467246 (80004012)  There was an attempt to call CoInitialize a
             second time while single threaded.
-2147467245 (80004013)  A Remote activation was necessary but was not
             allowed.
-2147467244 (80004014)  A Remote activation was necessary but the server
             name provided was invalid.
-2147467243 (80004015)  The class is configured to run as a security id
             different from the caller.
-2147467242 (80004016)  Use of Ole1 services requiring DDE windows is
             disabled.
-2147467241 (80004017)  A RunAs specification must be A RunAs 
             specification must be 
             <domain name>\<user name> or simply 
             <user name>.       
-2147467240 (80004018)  The server process could not be started. The
             pathname may be incorrect. 
-2147467239 (80004019)  The server process could not be started as the
             configured identity. The pathname may be
             incorrect or unavailable. 
-2147467238 (8000401A)  The server process could not be started because
             the configured identity is incorrect. Check the
             username and password. 
-2147467237 (8000401B)  The client is not allowed to launch this server. 
-2147467236 (8000401C)  The service providing this server could not be
             started. 
-2147467235 (8000401D)  This computer was unable to communicate with the
             computer providing the server. 
-2147467234 (8000401E)  The server did not respond after being launched. 
-2147467233 (8000401F)  The registration information for this server is
             inconsistent or incomplete. 
-2147467232 (80004020)  The registration information for this interface
             is inconsistent or incomplete. 
-2147467231 (80004021)  The operation attempted is not supported. 
-2147221504 (80040000)  Invalid OLEVERB structure.
-2147221503 (80040001)  Invalid advise flags.
-2147221502 (80040002)  Can't enumerate any more, because the associated
             data is missing.
-2147221501 (80040003)  This implementation doesn't take advises.
-2147221500 (80040004)  There is no connection for this connection ID.
-2147221499 (80040005)  Need to run the object to perform this operation.
-2147221498 (80040006)  There is no cache to operate on.
-2147221497 (80040007)  Uninitialized object.
-2147221496 (80040008)  Linked object's source class has changed.
-2147221495 (80040009)  Not able to get the moniker of the object.
-2147221494 (8004000A)  Not able to bind to the source.
-2147221493 (8004000B)  Object is static; operation not allowed.
-2147221492 (8004000C)  User cancelled out of save dialog.
-2147221491 (8004000D)  Invalid rectangle.
-2147221490 (8004000E)  compobj.dll is too old for the ole2.dll
             initialized.
-2147221489 (8004000F)  Invalid window handle.
-2147221488 (80040010)  Object is not in any of the inplace active states.
-2147221487 (80040011)  Not able to convert object.
-2147221486 (80040012)  Not able to perform the operation because object
             is not given storage yet.
-2147221404 (80040064)  Invalid FORMATETC structure.
-2147221403 (80040065)  Invalid DVTARGETDEVICE structure.
-2147221402 (80040066)  Invalid STDGMEDIUM structure.
-2147221401 (80040067)  Invalid STATDATA structure.
-2147221400 (80040068)  Invalid lindex.
-2147221399 (80040069)  Invalid tymed.
-2147221398 (8004006A)  Invalid clipboard format.
-2147221397 (8004006B)  Invalid aspect(s).
-2147221396 (8004006C)  tdSize parameter of the DVTARGETDEVICE structure
             is invalid.
-2147221395 (8004006D)  Object doesn't support IViewObject interface.
-2147221248 (80040100)  Trying to revoke a drop target that has not been
             registered.
-2147221247 (80040101)  This window has already been registered as a drop
             target.
-2147221246 (80040102)  Invalid window handle.
-2147221232 (80040110)  Class does not support aggregation (or class
             object is remote).
-2147221231 (80040111)  ClassFactory cannot supply requested class.
-2147221184 (80040140)  Error drawing view.
-2147221168 (80040150)  Could not read key from registry.
-2147221167 (80040151)  Could not write key to registry.
-2147221166 (80040152)  Could not find the key in the registry.
-2147221165 (80040153)  Invalid value for registry.
-2147221164 (80040154)  Class not registered.
-2147221163 (80040155)  Interface not registered.
-2147221136 (80040170)  Cache not updated.
-2147221120 (80040180)  No verbs for OLE object.
-2147221119 (80040181)  Invalid verb for OLE object.
-2147221088 (800401A0)  Undo is not available.
-2147221087 (800401A1)  Space for tools is not available.
-2147221056 (800401C0)  OLESTREAM Get method failed.
-2147221055 (800401C1)  OLESTREAM Put method failed.
-2147221054 (800401C2)  Contents of the OLESTREAM not in correct format.
-2147221053 (800401C3)  There was an error in a Windows GDI call while
             converting the bitmap to a DIB.
-2147221052 (800401C4)  Contents of the IStorage not in correct format.
-2147221051 (800401C5)  Contents of IStorage is missing one of the
             standard streams.
-2147221050 (800401C6)  There was an error in a Windows GDI call while
             converting the DIB to a bitmap. 
-2147221040 (800401D0)  OpenClipboard Failed.
-2147221039 (800401D1)  EmptyClipboard Failed.
-2147221038 (800401D2)  SetClipboard Failed.
-2147221037 (800401D3)  Data on clipboard is invalid.
-2147221036 (800401D4)  CloseClipboard Failed.
-2147221024 (800401E0)  Moniker needs to be connected manually.
-2147221023 (800401E1)  Operation exceeded deadline.
-2147221022 (800401E2)  Moniker needs to be generic.
-2147221021 (800401E3)  Operation unavailable.
-2147221020 (800401E4)  Invalid syntax.
-2147221019 (800401E5)  No object for moniker.
-2147221018 (800401E6)  Bad extension for file.
-2147221017 (800401E7)  Intermediate operation failed.
-2147221016 (800401E8)  Moniker is not bindable.
-2147221015 (800401E9)  Moniker is not bound.
-2147221014 (800401EA)  Moniker cannot open file.
-2147221013 (800401EB)  User input required for operation to succeed.
-2147221012 (800401EC)  Moniker class has no inverse.
-2147221011 (800401ED)  Moniker does not refer to storage.
-2147221010 (800401EE)  No common prefix.
-2147221009 (800401EF)  Moniker could not be enumerated.
-2147221008 (800401F0)  CoInitialize has not been called. 
-2147221007 (800401F1)  CoInitialize has already been called. 
-2147221006 (800401F2)  Class of object cannot be determined.
-2147221005 (800401F3)  Invalid class string.
-2147221004 (800401F4)  Invalid interface string.
-2147221003 (800401F5)  Application not found.
-2147221002 (800401F6)  Application cannot be run more than once.
-2147221001 (800401F7)  Some error in application program.
-2147221000 (800401F8)  DLL for class not found.
-2147220999 (800401F9)  Error in the DLL.
-2147220998 (800401FA)  Wrong OS or OS version for application.
-2147220997 (800401FB)  Object is not registered.
-2147220996 (800401FC)  Object is already registered.
-2147220995 (800401FD)  Object is not connected to server.
-2147220994 (800401FE)  Application was launched but it didn't register a
             class factory.
-2147220993 (800401FF)  Object has been released.
-2146959359 (80080001)  Attempt to create a class object failed.
-2146959358 (80080002)  OLE service could not bind object.
-2146959357 (80080003)  RPC communication failed with OLE service.
-2146959356 (80080004)  Bad path to object.
-2146959355 (80080005)  Server execution failed.
-2146959354 (80080006)  OLE service could not communicate with the object
             server.
-2146959353 (80080007)  Moniker path could not be normalized.
-2146959352 (80080008)  Object server is stopping when OLE service
             contacts it.
-2146959351 (80080009)  An invalid root block pointer was specified.
-2146959344 (80080010)  An allocation chain contained an invalid link
             pointer.
-2146959343 (80080011)  The requested allocation size was too large.
-2147352575 (80020001)  Unknown interface. 
-2147352573 (80020003)  Member not found. 
-2147352572 (80020004)  Parameter not found. 
-2147352571 (80020005)  Type mismatch. 
-2147352570 (80020006)  Unknown name. 
-2147352569 (80020007)  No named arguments. 
-2147352568 (80020008)  Bad variable type. 
-2147352567 (80020009)  Exception occurred. 
-2147352566 (8002000A)  Out of present range. 
-2147352565 (8002000B)  Invalid index. 
-2147352564 (8002000C)  Unknown language. 
-2147352563 (8002000D)  Memory is locked. 
-2147352562 (8002000E)  Invalid number of parameters. 
-2147352561 (8002000F)  Parameter not optional. 
-2147352560 (80020010)  Invalid callee. 
-2147352559 (80020011)  Does not support a collection. 
-2147319786 (80028016)  Buffer too small. 
-2147319784 (80028018)  Old format or invalid type library. 
-2147319783 (80028019)  Old format or invalid type library. 
-2147319780 (8002801C)  Error accessing the OLE registry. 
-2147319779 (8002801D)  Library not registered. 
-2147319769 (80028027)  Bound to unknown type. 
-2147319768 (80028028)  Qualified name disallowed. 
-2147319767 (80028029)  Invalid forward reference, or reference to
             uncompiled type. 
-2147319766 (8002802A)  Type mismatch. 
-2147319765 (8002802B)  Element not found. 
-2147319764 (8002802C)  Ambiguous name. 
-2147319763 (8002802D)  Name already exists in the library. 
-2147319762 (8002802E)  Unknown LCID. 
-2147319761 (8002802F)  Function not defined in specified DLL. 
-2147317571 (800288BD)  Wrong module kind for the operation. 
-2147317563 (800288C5)  Size may not exceed 64K. 
-2147317562 (800288C6)  Duplicate ID in inheritance hierarchy. 
-2147317553 (800288CF)  Incorrect inheritance depth in standard OLE
             hmember. 
-2147316576 (80028CA0)  Type mismatch. 
-2147316575 (80028CA1)  Invalid number of arguments. 
-2147316574 (80028CA2)  I/O Error. 
-2147316573 (80028CA3)  Error creating unique tmp file. 
-2147312566 (80029C4A)  Error loading type library/DLL. 
-2147312509 (80029C83)  Inconsistent property functions. 
-2147312508 (80029C84)  Circular dependency between types/modules. 
-2147287039 (80030001)  Unable to perform requested operation. 
-2147287038 (80030002)  %1 could not be found. 
-2147287037 (80030003)  The path %1 could not be found. 
-2147287036 (80030004)  There are insufficient resources to open another
             file. 
-2147287035 (80030005)  Access Denied. 
-2147287034 (80030006)  Attempted an operation on an invalid object. 
-2147287032 (80030008)  There is insufficient memory available to
             complete operation. 
-2147287031 (80030009)  Invalid pointer error. 
-2147287022 (80030012)  There are no more entries to return. 
-2147287021 (80030013)  Disk is write-protected. 
-2147287015 (80030019)  An error occurred during a seek operation. 
-2147287011 (8003001D)  A disk error occurred during a write operation. 
-2147287010 (8003001E)  A disk error occurred during a read operation. 
-2147287008 (80030020)  A share violation has occurred. 
-2147287007 (80030021)  A lock violation has occurred. 
-2147286960 (80030050)  %1 already exists. 
-2147286953 (80030057)  Invalid parameter error. 
-2147286928 (80030070)  There is insufficient disk space to complete
             operation. 
-2147286800 (800300F0)  Illegal write of non-simple property to simple
             property set. 
-2147286790 (800300FA)  An API call exited abnormally. 
-2147286789 (800300FB)  The file %1 is not a valid compound file. 
-2147286788 (800300FC)  The name %1 is not valid. 
-2147286787 (800300FD)  An unexpected error occurred. 
-2147286786 (800300FE)  That function is not implemented. 
-2147286785 (800300FF)  Invalid flag error. 
-2147286784 (80030100)  Attempted to use an object that is busy. 
-2147286783 (80030101)  The storage has been changed since the last
             commit. 
-2147286782 (80030102)  Attempted to use an object that has ceased to
             exist. 
-2147286781 (80030103)  Can't save. 
-2147286780 (80030104)  The compound file %1 was produced with an
             incompatible version of storage. 
-2147286779 (80030105)  The compound file %1 was produced with a newer
             version of storage. 
-2147286778 (80030106)  Share.exe or equivalent is required for
             operation. 
-2147286777 (80030107)  Illegal operation called on non-file based
             storage. 
-2147286776 (80030108)  Illegal operation called on object with extant
             marshallings. 
-2147286775 (80030109)  The docfile has been corrupted. 
-2147286768 (80030110)  OLE32.DLL has been loaded at the wrong address. 
-2147286527 (80030201)  The file download was aborted abnormally. The
             file is incomplete. 
-2147286526 (80030202)  The file download has been terminated. 
-2147418111 (80010001)  Call was rejected by callee. 
-2147418110 (80010002)  Call was canceled by the message filter. 
-2147418109 (80010003)  The caller is dispatching an intertask
             SendMessage call and cannot call out via
             PostMessage. 
-2147418108 (80010004)  The caller is dispatching an asynchronous call
             and cannot make an outgoing call on behalf of
             this call. 
-2147418107 (80010005)  It is illegal to call out while inside message
             filter. 
-2147418106 (80010006)  The connection terminated or is in a bogus state
             and cannot be used any more. Other connections
             are still valid. 
-2147418105 (80010007)  The callee (server [not server application]) is
             not available and disappeared; all connections
             are invalid. The call may have executed. 
-2147418104 (80010008)  The caller (client) disappeared while the callee
             (server) was processing a call. 
-2147418103 (80010009)  The data packet with the marshalled parameter
             data is incorrect. 
-2147418102 (8001000A)  The call was not transmitted properly; the
             message queue was full and was not emptied after
             yielding. 
-2147418101 (8001000B)  The client (caller) cannot marshal the parameter
             data - low memory, etc. 
-2147418100 (8001000C)  The client (caller) cannot unmarshal the return
             data - low memory, etc. 
-2147418099 (8001000D)  The server (callee) cannot marshal the return
             data - low memory, etc. 
-2147418098 (8001000E)  The server (callee) cannot unmarshal the
             parameter data - low memory, etc. 
-2147418097 (8001000F)  Received data is invalid; could be server or
             client data. 
-2147418096 (80010010)  A particular parameter is invalid and cannot be
             (un)marshalled. 
-2147418095 (80010011)  There is no second outgoing call on same channel
             in DDE conversation. 
-2147418094 (80010012)  The callee (server [not server application]) is
             not available and disappeared; all connections
             are invalid. The call did not execute. 
-2147417856 (80010100)  System call failed. 
-2147417855 (80010101)  Could not allocate some required resource
             (memory, events, ...) 
-2147417854 (80010102)  Attempted to make calls on more than one thread
             in single threaded mode. 
-2147417853 (80010103)  The requested interface is not registered on the
             server object. 
-2147417852 (80010104)  RPC could not call the server or could not return
             the results of calling the server. 
-2147417851 (80010105)  The server threw an exception. 
-2147417850 (80010106)  Cannot change thread mode after it is set. 
-2147417849 (80010107)  The method called does not exist on the server. 
-2147417848 (80010108)  The object invoked has disconnected from its
             clients. 
-2147417847 (80010109)  The object invoked chose not to process the call
             now. Try again later. 
-2147417846 (8001010A)  The message filter indicated that the application
             is busy. 
-2147417845 (8001010B)  The message filter rejected the call. 
-2147417844 (8001010C)  A call control interfaces was called with invalid
             data. 
-2147417843 (8001010D)  An outgoing call cannot be made since the
             application is dispatching an input-synchronous
             call. 
-2147417842 (8001010E)  The application called an interface that was
             marshalled for a different thread. 
-2147417841 (8001010F)  CoInitialize has not been called on the current
             thread. 
-2147417840 (80010110)  The version of OLE on the client and server
             machines does not match. 
-2147417839 (80010111)  OLE received a packet with an invalid header. 
-2147417838 (80010112)  OLE received a packet with an invalid extension. 
-2147417837 (80010113)  The requested object or interface does not exist. 
-2147417836 (80010114)  The requested object does not exist. 
-2147417835 (80010115)  OLE has sent a request and is waiting for a
             reply. 
-2147417834 (80010116)  OLE is waiting before retrying a request. 
-2147417833 (80010117)  Call context cannot be accessed after call
             completed. 
-2147417832 (80010118)  Impersonate on unsecured calls is not supported. 
-2147417831 (80010119)  Security must be initialized before any
             interfaces are marshalled or unmarshalled. It
             cannot be changed once initialized. 
-2147417830 (8001011A)  No security packages are installed on this
             machine or the user is not logged on or there are
             no compatible security packages between the
             client and server. 
-2147417829 (8001011B)  Access is denied. 
-2147417828 (8001011C)  Remote calls are not allowed for this process. 
-2147417827 (8001011D)  The marshalled interface data packet (OBJREF) has
             an invalid or unknown format. 
-2147352577 (8001FFFF)  An internal error occurred. 
-2146893823 (80090001)  Bad UID. 
-2146893822 (80090002)  Bad Hash. 
-2146893821 (80090003)  Bad Key. 
-2146893820 (80090004)  Bad Length. 
-2146893819 (80090005)  Bad Data. 
-2146893818 (80090006)  Invalid Signature. 
-2146893817 (80090007)  Bad Version of provider. 
-2146893816 (80090008)  Invalid algorithm specified. 
-2146893815 (80090009)  Invalid flags specified. 
-2146893814 (8009000A)  Invalid type specified. 
-2146893813 (8009000B)  Key not valid for use in specified state. 
-2146893812 (8009000C)  Hash not valid for use in specified state. 
-2146893811 (8009000D)  Key does not exist. 
-2146893810 (8009000E)  Insufficient memory available for the operation. 
-2146893809 (8009000F)  Object already exists. 
-2146893808 (80090010)  Access denied. 
-2146893807 (80090011)  Object was not found. 

-2146893806 (80090012)  Data already encrypted. 
-2146893805 (80090013)  Invalid provider specified. 
-2146893804 (80090014)  Invalid provider type specified. 
-2146893803 (80090015)  Provider's public key is invalid. 
-2146893802 (80090016)  Keyset does not exist. 
-2146893801 (80090017)  Provider type not defined. 
-2146893800 (80090018)  Provider type as registered is invalid. 
-2146893799 (80090019)  The keyset is not defined. 
-2146893798 (8009001A)  Keyset as registered is invalid. 
-2146893797 (8009001B)  Provider type does not match registered value. 
-2146893796 (8009001C)  The digital signature file is corrupt. 
-2146893795 (8009001D)  Provider DLL failed to initialize correctly. 
-2146893794 (8009001E)  Provider DLL could not be found. 
-2146893793 (8009001F)  The Keyset parameter is invalid. 
-2146893792 (80090020)  An internal error occurred. 
-2146893791 (80090021)  A base error occurred. 
-2146762751 (800B0001)  The specified trust provider is not known on this
             system. 
-2146762750 (800B0002)  The trust verification action specified is not
             supported by the specified trust provider. 
-2146762749 (800B0003)  The form specified for the subject is not one
             supported or known by the specified trust
             provider. 
-2146762748 (800B0004)  The subject is not trusted for the specified
             action. 
-2146762747 (800B0005)  Error due to problem in ASN.1 encoding process. 
-2146762746 (800B0006)  Error due to problem in ASN.1 decoding process. 
-2146762745 (800B0007)  Reading / writing Extensions where Attributes are
             appropriate, and visa versa. 
-2146762744 (800B0008)  Unspecified cryptographic failure. 
-2146762743 (800B0009)  The size of the data could not be determined. 
-2146762742 (800B000A)  The size of the indefinite-sized data could not
             be determined. 
-2146762741 (800B000B)  This object does not read and write self-sizing
             data. 
-2146762496 (800B0100)  No signature was present in the subject. 
-2146762495 (800B0101)  A required certificate is not within its validity
             period. 
-2146762494 (800B0102)  The validity periods of the certification chain
             do not nest correctly.
-2146762493 (800B0103)  A certificate that can only be used as an
             end-entity is being used as a CA or visa versa.
-2146762492 (800B0104)  A path length constraint in the certification
             chain has been violated.
-2146762491 (800B0105)  An extension of unknown type that is labeled
             'critical' is present in a certificate.
-2146762490 (800B0106)  A certificate is being used for a purpose other
             than that for which it is permitted.
-2146762489 (800B0107)  A parent of a given certificate in fact did not
             issue that child certificate.
-2146762488 (800B0108)  A certificate is missing or has an empty value
             for an important field, such as a subject or
             issuer name.
-2146762487 (800B0109)  A certification chain processed correctly, but
             terminated in a root certificate which isn't
             trusted by the trust provider.
-2146762486 (800B010A)  A chain of certs didn't chain as they should in a
             certain application of chaining.
				

Referanslar

Office 97 veya Office 2000'de bu konu hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
253235Dosya: OFFAUTMN.EXE Office 97 ve 2000 Otomasyon anlatır ve örnek kodu sağlar.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx

Özellikler

Makale numarası: 186063 - Last Review: 12 Şubat 2007 Pazartesi - Gözden geçirme: 6.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office XP Developer
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
 • Microsoft Visual Basic for Applications 5.0
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbapi kbautomation kbinfo kbinterop KB186063 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:186063

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com