ข้อมูล: การแปลข้อผิดพลาดในการทำงานอัตโนมัติสำหรับ VB/VBA (ยาว)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 186063 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ได้รับข้อความสำหรับรหัสข้อผิดพลาด บทความนี้ยังประกอบด้วยรายการของรหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบายเป็นที่พบใน Winerror.h

หมายเหตุ:: เมื่อข้อผิดพลาดถูกยกกำลังเมื่อทำงาน กับการทำงานอัตโนมัติใน Visual Basic หรือ กับ VBA (Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์), ข้อผิดพลาดไม่ได้ตลอดเวลารวมข้อความสำหรับข้อผิดพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ให้อ้างอิงถึง Winerror.h

เมื่อโปรแกรมประยุกต์อื่น โดยใช้ Visual Basic หรือ VBA ที่อัตโนมัติ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดการทำ '-2147418094 (80010012)':
ข้อผิดพลาดในการดำเนินการอัตโนมัติ
ค่า-2147418094 ที่สอดคล้องกับการแสดงเลขทศนิยมของรหัสข้อผิดพลาด 80010012 ที่สอดคล้องกับการแสดงเลขฐานสิบหกของรหัสเดียวกัน รหัสนี้จะได้รับการบันทึกไว้ในส่วนหัวของ Microsoft ในการ Visual c ++แฟ้ม Winerror.h เมื่อต้องการค้นหาโค้ดข้อผิดพลาด ค้นหาสำหรับการแสดงเลขฐานสิบหกของรหัสข้อผิดพลาด (นั่นคือ 80010012) ต่อไปนี้คือ การ excerpt จาก Winerror.h ซึ่งอธิบายถึงข้อผิดพลาดนี้:
  // 
  // MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE
  // 
  // MessageText:
  // 
  // The callee (server [not server application]) is not available
  // and disappeared; all connections are invalid. The call did not
  // execute.
  // 
  #define RPC_E_SERVER_DIED_DNE      _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)
				
Winerror.h มาพร้อมกับ Microsoft ในการ Visual c ++ และยังให้วิธีกับไลบรารีเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN)

หมายเหตุ:: ไม่มีแสดงข้อผิดพลาดการดำเนินการอัตโนมัติซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะใน Winerror.h หากคุณไม่พบข้อผิดพลาดใน Winerror.h ตรวจสอบเอกสารประกอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไป มีข้อผิดพลาดเฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ ตัวเลข 4 ครั้งล่าสุดของรหัสข้อผิดพลาดที่แสดงเลขฐานสิบหกอ้างถึงข้อผิดพลาดโปรแกรมประยุกต์เฉพาะ

ใช้ FormatMessage

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน FormatMessage API เพื่อกำหนดว่าข้อความที่เกี่ยวข้องกับรหัสข้อผิดพลาดการดำเนินการอัตโนมัติ ฟังก์ชันตัวอย่างด้านล่างนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ FormatMessage เพื่อให้ได้รับข้อความ:
  Option Explicit

  Const FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM = &H1000

  Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _
   "FormatMessageA" ( ByVal dwFlags As Long, lpSource As Long, _
   ByVal dwMessageId As Long, ByVal dwLanguageId As Long, _
   ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long, Arguments As Any) _
   As Long

  Private Function MessageText(lCode As Long) As String
    Dim sRtrnCode As String
    Dim lRet As Long

    sRtrnCode = Space$(256)
    lRet = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, 0&, lCode, 0&, _
         sRtrnCode, 256&, 0&)
    If lRet >0 Then
     MessageText = Left(sRtrnCode, lRet)
    Else
     MessageText = "Error not found."
    End If

  End Function
				
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ มีรหัสการดำเนินการอัตโนมัติของคุณ ในตัวอย่างนี้ Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ การอ้างอิงวัตถุเป็นสมุดงานหลังจากที่ได้ถูกทำลาย (หรือปิด) สร้างข้อผิดพลาด เมื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ฟังก์ชัน MessageText ตัวอย่างนี้ purposely สร้างมีข้อผิดพลาดในการดำเนินการอัตโนมัติ โดยการอ้างอิงถึงวัตถุที่มีสมุดงานหลังจากที่ได้ถูกปิดสมุดงาน:
Dim xl As Object
  Dim book As Object
  Dim sMsg As String

  Set xl = CreateObject("excel.application")
  Set book = xl.workbooks.Add
  book.Close False
  On Error Resume Next
  Debug.Print book.Name '<-Generates an automation error because the
             ' workbook referenced by the book object has
             ' been closed.

  If Err.Number <>0 Then

    sMsg = MessageText(Err.Number)
    MsgBox "Automation Error " & vbCr & Err.Number & _
       " (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sMsg

  End If
  On Error GoTo 0
  Set xl = Nothing
				
การอ้างอิงวัตถุตามบัญชีหลังจากที่สมุดงานถูกทำลายสร้างข้อผิดพลาดขณะเรียกใช้-2147418094 (80010012) นี่คือข้อความที่ส่งกลับ โดย FormatMessage สำหรับข้อผิดพลาดนี้เฉพาะ:
ผู้ถูกเรียก (เซิร์ฟเวอร์ [ไม่แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์]) ไม่พร้อมใช้งาน และ disappeared การเชื่อมต่อทั้งหมดไม่ถูกต้อง ไม่ทำดำเนินการโทร
หมายเหตุ:: ฟังก์ชัน FormatMessage ยังไม่เกิดข้อผิดพลาดที่ระบุเฉพาะโปรแกรมประยุกต์

ใช้ "การค้นหาข้อผิดพลาด"

รุ่นของ Microsoft ในการ Visual c ++ 5.0 รวมเป็นอรรถประโยชน์ที่เรียกว่า "การค้นหาข้อผิดพลาด" ที่แสดงข้อความสำหรับรหัสข้อผิดพลาด

เมื่อต้องการใช้ยูทิลิตีนี้ ให้เริ่มการทำงานของ Microsoft ในการ Visual c ++ และคลิกค้นหาข้อผิดพลาดในการเครื่องมือเมนู พิมพ์รหัสข้อผิดพลาด และคลิกการค้นหา. เป็นตัวอย่าง ถ้าคุณได้รับการผิดพลาดอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ -2147418094 (80010012), คุณต้องพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ใน "การค้นหาข้อผิดพลาด" และคลิกการค้นหา:
0x80010012

รายการข้อผิดพลาดจาก WINERROR.H

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดที่มีอยู่ใน Winerror.h ที่มาพร้อมกับ c ++ Visual Microsoft รุ่น 5.0:
 Automation  Automation
 Error    Error
 in Decimal  in Hex    Error Description

-2147418113 (8000FFFF)  Catastrophic failure.
-2147942413 (8007000D)  The Data is invalid.

-2147467263 (80004001)  Not implemented.
-2147024882 (8007000E)  Ran out of memory.
-2147024809 (80070057)  One or more arguments are invalid.
-2147467262 (80004002)  No such interface supported.
-2147467261 (80004003)  Invalid pointer.
-2147024890 (80070006)  Invalid handle.
-2147467260 (80004004)  Operation aborted.
-2147467259 (80004005)  Unspecified error.
-2147024891 (80070005)  General access denied error.
-2147483647 (80000001)  Not implemented.
-2147483646 (80000002)  Ran out of memory.
-2147483645 (80000003)  One or more arguments are invalid.
-2147483644 (80000004)  No such interface supported.
-2147483643 (80000005)  Invalid pointer.
-2147483642 (80000006)  Invalid handle.
-2147483641 (80000007)  Operation aborted.
-2147483640 (80000008)  Unspecified error.
-2147483639 (80000009)  General access denied error.
-2147483638 (8000000A)  The data necessary to complete this operation
             not yet available.
-2147467258 (80004006)  Thread local storage failure.
-2147467257 (80004007)  Get shared memory allocator failure.
-2147467256 (80004008)  Get memory allocator failure.
-2147467255 (84009)    Unable to initialize class cache.
-2147467254 (8400A)    Unable to initialize RPC services.
-2147467253 (8000400B)  Cannot set thread local storage channel control.
-2147467252 (8000400C)  Could not allocate thread local storage channel
             control.
-2147467251 (8000400D)  The user supplied memory allocator is
             unacceptable.
-2147467250 (8000400E)  The OLE service mutex already exists.
-2147467249 (8000400F)  The OLE service file mapping already exists.
-2147467248 (80004010)  Unable to map view of file for OLE service.
-2147467247 (80004011)  Failure attempting to launch OLE service.
-2147467246 (80004012)  There was an attempt to call CoInitialize a
             second time while single threaded.
-2147467245 (80004013)  A Remote activation was necessary but was not
             allowed.
-2147467244 (80004014)  A Remote activation was necessary but the server
             name provided was invalid.
-2147467243 (80004015)  The class is configured to run as a security id
             different from the caller.
-2147467242 (80004016)  Use of Ole1 services requiring DDE windows is
             disabled.
-2147467241 (80004017)  A RunAs specification must be A RunAs 
             specification must be 
             <domain name>\<user name> or simply 
             <user name>.       
-2147467240 (80004018)  The server process could not be started. The
             pathname may be incorrect. 
-2147467239 (80004019)  The server process could not be started as the
             configured identity. The pathname may be
             incorrect or unavailable. 
-2147467238 (8000401A)  The server process could not be started because
             the configured identity is incorrect. Check the
             username and password. 
-2147467237 (8000401B)  The client is not allowed to launch this server. 
-2147467236 (8000401C)  The service providing this server could not be
             started. 
-2147467235 (8000401D)  This computer was unable to communicate with the
             computer providing the server. 
-2147467234 (8000401E)  The server did not respond after being launched. 
-2147467233 (8000401F)  The registration information for this server is
             inconsistent or incomplete. 
-2147467232 (80004020)  The registration information for this interface
             is inconsistent or incomplete. 
-2147467231 (80004021)  The operation attempted is not supported. 
-2147221504 (80040000)  Invalid OLEVERB structure.
-2147221503 (80040001)  Invalid advise flags.
-2147221502 (80040002)  Can't enumerate any more, because the associated
             data is missing.
-2147221501 (80040003)  This implementation doesn't take advises.
-2147221500 (80040004)  There is no connection for this connection ID.
-2147221499 (80040005)  Need to run the object to perform this operation.
-2147221498 (80040006)  There is no cache to operate on.
-2147221497 (80040007)  Uninitialized object.
-2147221496 (80040008)  Linked object's source class has changed.
-2147221495 (80040009)  Not able to get the moniker of the object.
-2147221494 (8004000A)  Not able to bind to the source.
-2147221493 (8004000B)  Object is static; operation not allowed.
-2147221492 (8004000C)  User cancelled out of save dialog.
-2147221491 (8004000D)  Invalid rectangle.
-2147221490 (8004000E)  compobj.dll is too old for the ole2.dll
             initialized.
-2147221489 (8004000F)  Invalid window handle.
-2147221488 (80040010)  Object is not in any of the inplace active states.
-2147221487 (80040011)  Not able to convert object.
-2147221486 (80040012)  Not able to perform the operation because object
             is not given storage yet.
-2147221404 (80040064)  Invalid FORMATETC structure.
-2147221403 (80040065)  Invalid DVTARGETDEVICE structure.
-2147221402 (80040066)  Invalid STDGMEDIUM structure.
-2147221401 (80040067)  Invalid STATDATA structure.
-2147221400 (80040068)  Invalid lindex.
-2147221399 (80040069)  Invalid tymed.
-2147221398 (8004006A)  Invalid clipboard format.
-2147221397 (8004006B)  Invalid aspect(s).
-2147221396 (8004006C)  tdSize parameter of the DVTARGETDEVICE structure
             is invalid.
-2147221395 (8004006D)  Object doesn't support IViewObject interface.
-2147221248 (80040100)  Trying to revoke a drop target that has not been
             registered.
-2147221247 (80040101)  This window has already been registered as a drop
             target.
-2147221246 (80040102)  Invalid window handle.
-2147221232 (80040110)  Class does not support aggregation (or class
             object is remote).
-2147221231 (80040111)  ClassFactory cannot supply requested class.
-2147221184 (80040140)  Error drawing view.
-2147221168 (80040150)  Could not read key from registry.
-2147221167 (80040151)  Could not write key to registry.
-2147221166 (80040152)  Could not find the key in the registry.
-2147221165 (80040153)  Invalid value for registry.
-2147221164 (80040154)  Class not registered.
-2147221163 (80040155)  Interface not registered.
-2147221136 (80040170)  Cache not updated.
-2147221120 (80040180)  No verbs for OLE object.
-2147221119 (80040181)  Invalid verb for OLE object.
-2147221088 (800401A0)  Undo is not available.
-2147221087 (800401A1)  Space for tools is not available.
-2147221056 (800401C0)  OLESTREAM Get method failed.
-2147221055 (800401C1)  OLESTREAM Put method failed.
-2147221054 (800401C2)  Contents of the OLESTREAM not in correct format.
-2147221053 (800401C3)  There was an error in a Windows GDI call while
             converting the bitmap to a DIB.
-2147221052 (800401C4)  Contents of the IStorage not in correct format.
-2147221051 (800401C5)  Contents of IStorage is missing one of the
             standard streams.
-2147221050 (800401C6)  There was an error in a Windows GDI call while
             converting the DIB to a bitmap. 
-2147221040 (800401D0)  OpenClipboard Failed.
-2147221039 (800401D1)  EmptyClipboard Failed.
-2147221038 (800401D2)  SetClipboard Failed.
-2147221037 (800401D3)  Data on clipboard is invalid.
-2147221036 (800401D4)  CloseClipboard Failed.
-2147221024 (800401E0)  Moniker needs to be connected manually.
-2147221023 (800401E1)  Operation exceeded deadline.
-2147221022 (800401E2)  Moniker needs to be generic.
-2147221021 (800401E3)  Operation unavailable.
-2147221020 (800401E4)  Invalid syntax.
-2147221019 (800401E5)  No object for moniker.
-2147221018 (800401E6)  Bad extension for file.
-2147221017 (800401E7)  Intermediate operation failed.
-2147221016 (800401E8)  Moniker is not bindable.
-2147221015 (800401E9)  Moniker is not bound.
-2147221014 (800401EA)  Moniker cannot open file.
-2147221013 (800401EB)  User input required for operation to succeed.
-2147221012 (800401EC)  Moniker class has no inverse.
-2147221011 (800401ED)  Moniker does not refer to storage.
-2147221010 (800401EE)  No common prefix.
-2147221009 (800401EF)  Moniker could not be enumerated.
-2147221008 (800401F0)  CoInitialize has not been called. 
-2147221007 (800401F1)  CoInitialize has already been called. 
-2147221006 (800401F2)  Class of object cannot be determined.
-2147221005 (800401F3)  Invalid class string.
-2147221004 (800401F4)  Invalid interface string.
-2147221003 (800401F5)  Application not found.
-2147221002 (800401F6)  Application cannot be run more than once.
-2147221001 (800401F7)  Some error in application program.
-2147221000 (800401F8)  DLL for class not found.
-2147220999 (800401F9)  Error in the DLL.
-2147220998 (800401FA)  Wrong OS or OS version for application.
-2147220997 (800401FB)  Object is not registered.
-2147220996 (800401FC)  Object is already registered.
-2147220995 (800401FD)  Object is not connected to server.
-2147220994 (800401FE)  Application was launched but it didn't register a
             class factory.
-2147220993 (800401FF)  Object has been released.
-2146959359 (80080001)  Attempt to create a class object failed.
-2146959358 (80080002)  OLE service could not bind object.
-2146959357 (80080003)  RPC communication failed with OLE service.
-2146959356 (80080004)  Bad path to object.
-2146959355 (80080005)  Server execution failed.
-2146959354 (80080006)  OLE service could not communicate with the object
             server.
-2146959353 (80080007)  Moniker path could not be normalized.
-2146959352 (80080008)  Object server is stopping when OLE service
             contacts it.
-2146959351 (80080009)  An invalid root block pointer was specified.
-2146959344 (80080010)  An allocation chain contained an invalid link
             pointer.
-2146959343 (80080011)  The requested allocation size was too large.
-2147352575 (80020001)  Unknown interface. 
-2147352573 (80020003)  Member not found. 
-2147352572 (80020004)  Parameter not found. 
-2147352571 (80020005)  Type mismatch. 
-2147352570 (80020006)  Unknown name. 
-2147352569 (80020007)  No named arguments. 
-2147352568 (80020008)  Bad variable type. 
-2147352567 (80020009)  Exception occurred. 
-2147352566 (8002000A)  Out of present range. 
-2147352565 (8002000B)  Invalid index. 
-2147352564 (8002000C)  Unknown language. 
-2147352563 (8002000D)  Memory is locked. 
-2147352562 (8002000E)  Invalid number of parameters. 
-2147352561 (8002000F)  Parameter not optional. 
-2147352560 (80020010)  Invalid callee. 
-2147352559 (80020011)  Does not support a collection. 
-2147319786 (80028016)  Buffer too small. 
-2147319784 (80028018)  Old format or invalid type library. 
-2147319783 (80028019)  Old format or invalid type library. 
-2147319780 (8002801C)  Error accessing the OLE registry. 
-2147319779 (8002801D)  Library not registered. 
-2147319769 (80028027)  Bound to unknown type. 
-2147319768 (80028028)  Qualified name disallowed. 
-2147319767 (80028029)  Invalid forward reference, or reference to
             uncompiled type. 
-2147319766 (8002802A)  Type mismatch. 
-2147319765 (8002802B)  Element not found. 
-2147319764 (8002802C)  Ambiguous name. 
-2147319763 (8002802D)  Name already exists in the library. 
-2147319762 (8002802E)  Unknown LCID. 
-2147319761 (8002802F)  Function not defined in specified DLL. 
-2147317571 (800288BD)  Wrong module kind for the operation. 
-2147317563 (800288C5)  Size may not exceed 64K. 
-2147317562 (800288C6)  Duplicate ID in inheritance hierarchy. 
-2147317553 (800288CF)  Incorrect inheritance depth in standard OLE
             hmember. 
-2147316576 (80028CA0)  Type mismatch. 
-2147316575 (80028CA1)  Invalid number of arguments. 
-2147316574 (80028CA2)  I/O Error. 
-2147316573 (80028CA3)  Error creating unique tmp file. 
-2147312566 (80029C4A)  Error loading type library/DLL. 
-2147312509 (80029C83)  Inconsistent property functions. 
-2147312508 (80029C84)  Circular dependency between types/modules. 
-2147287039 (80030001)  Unable to perform requested operation. 
-2147287038 (80030002)  %1 could not be found. 
-2147287037 (80030003)  The path %1 could not be found. 
-2147287036 (80030004)  There are insufficient resources to open another
             file. 
-2147287035 (80030005)  Access Denied. 
-2147287034 (80030006)  Attempted an operation on an invalid object. 
-2147287032 (80030008)  There is insufficient memory available to
             complete operation. 
-2147287031 (80030009)  Invalid pointer error. 
-2147287022 (80030012)  There are no more entries to return. 
-2147287021 (80030013)  Disk is write-protected. 
-2147287015 (80030019)  An error occurred during a seek operation. 
-2147287011 (8003001D)  A disk error occurred during a write operation. 
-2147287010 (8003001E)  A disk error occurred during a read operation. 
-2147287008 (80030020)  A share violation has occurred. 
-2147287007 (80030021)  A lock violation has occurred. 
-2147286960 (80030050)  %1 already exists. 
-2147286953 (80030057)  Invalid parameter error. 
-2147286928 (80030070)  There is insufficient disk space to complete
             operation. 
-2147286800 (800300F0)  Illegal write of non-simple property to simple
             property set. 
-2147286790 (800300FA)  An API call exited abnormally. 
-2147286789 (800300FB)  The file %1 is not a valid compound file. 
-2147286788 (800300FC)  The name %1 is not valid. 
-2147286787 (800300FD)  An unexpected error occurred. 
-2147286786 (800300FE)  That function is not implemented. 
-2147286785 (800300FF)  Invalid flag error. 
-2147286784 (80030100)  Attempted to use an object that is busy. 
-2147286783 (80030101)  The storage has been changed since the last
             commit. 
-2147286782 (80030102)  Attempted to use an object that has ceased to
             exist. 
-2147286781 (80030103)  Can't save. 
-2147286780 (80030104)  The compound file %1 was produced with an
             incompatible version of storage. 
-2147286779 (80030105)  The compound file %1 was produced with a newer
             version of storage. 
-2147286778 (80030106)  Share.exe or equivalent is required for
             operation. 
-2147286777 (80030107)  Illegal operation called on non-file based
             storage. 
-2147286776 (80030108)  Illegal operation called on object with extant
             marshallings. 
-2147286775 (80030109)  The docfile has been corrupted. 
-2147286768 (80030110)  OLE32.DLL has been loaded at the wrong address. 
-2147286527 (80030201)  The file download was aborted abnormally. The
             file is incomplete. 
-2147286526 (80030202)  The file download has been terminated. 
-2147418111 (80010001)  Call was rejected by callee. 
-2147418110 (80010002)  Call was canceled by the message filter. 
-2147418109 (80010003)  The caller is dispatching an intertask
             SendMessage call and cannot call out via
             PostMessage. 
-2147418108 (80010004)  The caller is dispatching an asynchronous call
             and cannot make an outgoing call on behalf of
             this call. 
-2147418107 (80010005)  It is illegal to call out while inside message
             filter. 
-2147418106 (80010006)  The connection terminated or is in a bogus state
             and cannot be used any more. Other connections
             are still valid. 
-2147418105 (80010007)  The callee (server [not server application]) is
             not available and disappeared; all connections
             are invalid. The call may have executed. 
-2147418104 (80010008)  The caller (client) disappeared while the callee
             (server) was processing a call. 
-2147418103 (80010009)  The data packet with the marshalled parameter
             data is incorrect. 
-2147418102 (8001000A)  The call was not transmitted properly; the
             message queue was full and was not emptied after
             yielding. 
-2147418101 (8001000B)  The client (caller) cannot marshal the parameter
             data - low memory, etc. 
-2147418100 (8001000C)  The client (caller) cannot unmarshal the return
             data - low memory, etc. 
-2147418099 (8001000D)  The server (callee) cannot marshal the return
             data - low memory, etc. 
-2147418098 (8001000E)  The server (callee) cannot unmarshal the
             parameter data - low memory, etc. 
-2147418097 (8001000F)  Received data is invalid; could be server or
             client data. 
-2147418096 (80010010)  A particular parameter is invalid and cannot be
             (un)marshalled. 
-2147418095 (80010011)  There is no second outgoing call on same channel
             in DDE conversation. 
-2147418094 (80010012)  The callee (server [not server application]) is
             not available and disappeared; all connections
             are invalid. The call did not execute. 
-2147417856 (80010100)  System call failed. 
-2147417855 (80010101)  Could not allocate some required resource
             (memory, events, ...) 
-2147417854 (80010102)  Attempted to make calls on more than one thread
             in single threaded mode. 
-2147417853 (80010103)  The requested interface is not registered on the
             server object. 
-2147417852 (80010104)  RPC could not call the server or could not return
             the results of calling the server. 
-2147417851 (80010105)  The server threw an exception. 
-2147417850 (80010106)  Cannot change thread mode after it is set. 
-2147417849 (80010107)  The method called does not exist on the server. 
-2147417848 (80010108)  The object invoked has disconnected from its
             clients. 
-2147417847 (80010109)  The object invoked chose not to process the call
             now. Try again later. 
-2147417846 (8001010A)  The message filter indicated that the application
             is busy. 
-2147417845 (8001010B)  The message filter rejected the call. 
-2147417844 (8001010C)  A call control interfaces was called with invalid
             data. 
-2147417843 (8001010D)  An outgoing call cannot be made since the
             application is dispatching an input-synchronous
             call. 
-2147417842 (8001010E)  The application called an interface that was
             marshalled for a different thread. 
-2147417841 (8001010F)  CoInitialize has not been called on the current
             thread. 
-2147417840 (80010110)  The version of OLE on the client and server
             machines does not match. 
-2147417839 (80010111)  OLE received a packet with an invalid header. 
-2147417838 (80010112)  OLE received a packet with an invalid extension. 
-2147417837 (80010113)  The requested object or interface does not exist. 
-2147417836 (80010114)  The requested object does not exist. 
-2147417835 (80010115)  OLE has sent a request and is waiting for a
             reply. 
-2147417834 (80010116)  OLE is waiting before retrying a request. 
-2147417833 (80010117)  Call context cannot be accessed after call
             completed. 
-2147417832 (80010118)  Impersonate on unsecured calls is not supported. 
-2147417831 (80010119)  Security must be initialized before any
             interfaces are marshalled or unmarshalled. It
             cannot be changed once initialized. 
-2147417830 (8001011A)  No security packages are installed on this
             machine or the user is not logged on or there are
             no compatible security packages between the
             client and server. 
-2147417829 (8001011B)  Access is denied. 
-2147417828 (8001011C)  Remote calls are not allowed for this process. 
-2147417827 (8001011D)  The marshalled interface data packet (OBJREF) has
             an invalid or unknown format. 
-2147352577 (8001FFFF)  An internal error occurred. 
-2146893823 (80090001)  Bad UID. 
-2146893822 (80090002)  Bad Hash. 
-2146893821 (80090003)  Bad Key. 
-2146893820 (80090004)  Bad Length. 
-2146893819 (80090005)  Bad Data. 
-2146893818 (80090006)  Invalid Signature. 
-2146893817 (80090007)  Bad Version of provider. 
-2146893816 (80090008)  Invalid algorithm specified. 
-2146893815 (80090009)  Invalid flags specified. 
-2146893814 (8009000A)  Invalid type specified. 
-2146893813 (8009000B)  Key not valid for use in specified state. 
-2146893812 (8009000C)  Hash not valid for use in specified state. 
-2146893811 (8009000D)  Key does not exist. 
-2146893810 (8009000E)  Insufficient memory available for the operation. 
-2146893809 (8009000F)  Object already exists. 
-2146893808 (80090010)  Access denied. 
-2146893807 (80090011)  Object was not found. 

-2146893806 (80090012)  Data already encrypted. 
-2146893805 (80090013)  Invalid provider specified. 
-2146893804 (80090014)  Invalid provider type specified. 
-2146893803 (80090015)  Provider's public key is invalid. 
-2146893802 (80090016)  Keyset does not exist. 
-2146893801 (80090017)  Provider type not defined. 
-2146893800 (80090018)  Provider type as registered is invalid. 
-2146893799 (80090019)  The keyset is not defined. 
-2146893798 (8009001A)  Keyset as registered is invalid. 
-2146893797 (8009001B)  Provider type does not match registered value. 
-2146893796 (8009001C)  The digital signature file is corrupt. 
-2146893795 (8009001D)  Provider DLL failed to initialize correctly. 
-2146893794 (8009001E)  Provider DLL could not be found. 
-2146893793 (8009001F)  The Keyset parameter is invalid. 
-2146893792 (80090020)  An internal error occurred. 
-2146893791 (80090021)  A base error occurred. 
-2146762751 (800B0001)  The specified trust provider is not known on this
             system. 
-2146762750 (800B0002)  The trust verification action specified is not
             supported by the specified trust provider. 
-2146762749 (800B0003)  The form specified for the subject is not one
             supported or known by the specified trust
             provider. 
-2146762748 (800B0004)  The subject is not trusted for the specified
             action. 
-2146762747 (800B0005)  Error due to problem in ASN.1 encoding process. 
-2146762746 (800B0006)  Error due to problem in ASN.1 decoding process. 
-2146762745 (800B0007)  Reading / writing Extensions where Attributes are
             appropriate, and visa versa. 
-2146762744 (800B0008)  Unspecified cryptographic failure. 
-2146762743 (800B0009)  The size of the data could not be determined. 
-2146762742 (800B000A)  The size of the indefinite-sized data could not
             be determined. 
-2146762741 (800B000B)  This object does not read and write self-sizing
             data. 
-2146762496 (800B0100)  No signature was present in the subject. 
-2146762495 (800B0101)  A required certificate is not within its validity
             period. 
-2146762494 (800B0102)  The validity periods of the certification chain
             do not nest correctly.
-2146762493 (800B0103)  A certificate that can only be used as an
             end-entity is being used as a CA or visa versa.
-2146762492 (800B0104)  A path length constraint in the certification
             chain has been violated.
-2146762491 (800B0105)  An extension of unknown type that is labeled
             'critical' is present in a certificate.
-2146762490 (800B0106)  A certificate is being used for a purpose other
             than that for which it is permitted.
-2146762489 (800B0107)  A parent of a given certificate in fact did not
             issue that child certificate.
-2146762488 (800B0108)  A certificate is missing or has an empty value
             for an important field, such as a subject or
             issuer name.
-2146762487 (800B0109)  A certification chain processed correctly, but
             terminated in a root certificate which isn't
             trusted by the trust provider.
-2146762486 (800B010A)  A chain of certs didn't chain as they should in a
             certain application of chaining.
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ใน Office 97 หรือ Office 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
253235file: OFFAUTMN.EXE ถึง Office 97 และทำงานอัตโนมัติ 2000 และให้ตัวอย่างรหัส
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN)::
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489 (office.10)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 186063 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbapi kbautomation kbinfo kbinterop kbmt KB186063 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186063

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com