Információ: A VB és a VBA nyelvek automatizálási hibáinak értelmezése (nagy méretű cikk)

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 186063 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Ezt a cikket korábban a következ? néven tették közzé: HU186063
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A cikk a hibakódokhoz tartozó hibaüzenetek megkeresésének néhány módszerét, valamint a Winerror.h fájlban található hibakódok és hozzájuk tartozó angol nyelvű hibaüzenetek magyar nyelvű listáját ismerteti.

MEGJEGYZÉS: A Visual Basic vagy a VBA (Visual Basic for Applications) nyelvű programokban keletkező automatizálási hibák esetén a hiba nem mindig tartalmaz szöveges ismertetést.

További információ

A Winerror.h fájl tanulmányozása

A más alkalmazásokat automatizáló Visual Basic vagy VBA alkalmazásokban az alábbihoz hasonló hibaüzenetek jelenhetnek meg:
Run-time error '-2147418094 (80010012)':
Automation Error.
Az üzenetben szereplő -2147418094 a hibakód decimális (tízes) számrendszerbeli értéke – ennek a kódnak a 80010012 hexadecimális (tizenhatos) számrendszerbeli szám felel meg. A hexadecimális hibakódokat a Microsoft Visual C++ Winerror.h fejlécfájlja dokumentálja (angol nyelven). A hibakód megkereséséhez végezzen keresést ebben a fájlban a hibakód hexadecimális alakjára (azaz – a példánál maradva – a 80010012-es számra). Az alábbi kódrészlet a hibát ismertető Winerror.h fájlból származik:
  // 
  // MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE
  // 
  // MessageText:
  // 
  // The callee (server [not server application]) is not available
  // and disappeared; all connections are invalid. The call did not
  // execute.
  // 
  #define RPC_E_SERVER_DIED_DNE      _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)
				
A Winerror.h a Microsoft Visual C++ és a Microsoft Developer Network (MSDN) Library csomag része.

MEGJEGYZÉS: A Winerror.h nem tartalmazza a kiszolgálóalkalmazás-specifikus automatizálási hibákat. Ha egy adott hibakódot nem talál a Winerror.h fájlban, tanulmányozza a kiszolgálóalkalmazás dokumentációját. Az alkalmazásspecifikus hibák esetén rendszerint a hexadecimális hibakód utolsó négy számjegye alapján azonosítható az adott alkalmazásspecifikus hiba.

A FormatMessage függvény használata

A Windows alkalmazásprogramozási felületének (API) FormatMessage függvényével megállapítható az automatizálási hibák kódjaihoz tartozó üzenet. Ezt mutatja be az alábbi példafüggvény:
  Option Explicit

  Const FORMAT_ÜZENET_RENDSZERBELI_AZONOSÍTÓJA = &H1000

  Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _
   "FormatMessageA" ( ByVal dwJelzőbitek As Long, lpForrás As Long, _
   ByVal dwÜzenetAZ As Long, ByVal dwNyelvAZ As Long, _
   ByVal lpPuffer As String, ByVal nMéret As Long, Argumentumok As Any) _
   As Long

  Private Function ÜzenetSzövege(lKód As Long) As String
    Dim sKapottKód As String
    Dim lEredményHossza As Long

    sKapottKód = Space$(256)
    lEredményHossza = FormatMessage(FORMAT_ÜZENET_RENDSZERBELI_AZONOSÍTÓJA, 0&, lKód, 0&, _
         sKapottKód, 256&, 0&)
    If lEredményHossza >0 Then
     ÜzenetSzövege = Left(sKapottKód, lEredményHossza)
    Else
     ÜzenetSzövege = "A hiba nem található."
    End If

  End Function
				
A következő példa azt illusztrálja, hogyan használható ez a függvény automatizálási hibakódokkal. A példában a Microsoft Excel a kiszolgálóalkalmazás. A már megsemmisített (vagyis bezárt) munkafüzet-objektumokra való hivatkozások hibát okoznak. Az ÜzenetSzövege függvény működésének szemléltetéséhez a példa egy bezárt munkafüzet-objektumra próbál hivatkozni, ezzel automatizálási hibát állítva elő:
Dim xl As Object
  Dim mf As Object
  Dim sÜzenet As String

  Set xl = CreateObject("excel.application")
  Set mf = xl.workbooks.Add
  mf.Close False
  On Error Resume Next
  Debug.Print mf.Name '<-Ez az utasítás automatizálási hibát okoz, mivel
             ' az mf objektum által hivatkozott munkafüzet már
             ' be lett zárva.

  If Err.Number <>0 Then

    sÜzenet = ÜzenetSzövege(Err.Number)
    MsgBox "Automatizálási hiba lépett fel. A hiba kódja és szövege: " & vbCr & Err.Number & _
       " (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sÜzenet

  End If
  On Error GoTo 0
  Set xl = Nothing
				
A megsemmisített mf objektumra való hivatkozás -2147418094 (80010012) kódú futásidejű hibát eredményez. Az ÜzenetSzövege függvény e hiba esetében az alábbi hibaüzenettel tér vissza:
A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás]) nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat érvénytelen. A hívás nem lett végrehajtva.
MEGJEGYZÉS: Az ÜzenetSzövege függvénnyel nem állapíthatók meg az alkalmazásspecifikus hibák üzenetei.

Az Error Lookup segédprogram használata

A Microsoft Visual C++ 5.0-s verziója tartalmaz egy Error Lookup nevű segédprogramot, mely képes hibaüzenetek visszaadására hibakódok alapján.

A segédprogram használatához indítsa el a Microsoft Visual C++ alkalmazást, és kattintson a Tools (Eszközök) menü Error Lookup parancsára. Írja be a hibakódot, és kattintson a Lookup (Keresés) gombra. Az előzőekben említett, -2147418094 (80010012) kódú hiba esetén például az alábbi értéket kell megadni a hibakereső segédprogramban, mielőtt a Lookup gombra kattint:
0x80010012

A WINERROR.H fájlból származó hibalista

Az alábbi táblázat a Microsoft Visual C++ 5.0-s verziójában található Winerror.h fájlban deklarált hibakódokat ismerteti.
 Automatizálási hiba
 decimális hexadec.
     kódja      Hibaüzenet

-2147418113 (8000FFFF)  Katasztrofális hiba.
-2147942413 (8007000D)  Érvénytelen adatok.

-2147467263 (80004001)  Nincs implementálva.
-2147024882 (8007000E)  Nincs elég szabad memória a művelet befejezéséhez.
-2147024809 (80070057)  A paraméter nem megfelelő.
-2147467262 (80004002)  Ez az objektumfelület nem támogatott.
-2147467261 (80004003)  Érvénytelen mutató.
-2147024890 (80070006)  A leíró érvénytelen.
-2147467260 (80004004)  A művelet megszakadt.
-2147467259 (80004005)  Meghatározatlan hiba.
-2147024891 (80070005)  A hozzáférés megtagadva.
-2147483647 (80000001)  Nincs implementálva.
-2147483646 (80000002)  Nincs több memória.
-2147483645 (80000003)  Egy vagy több argumentum érvénytelen.
-2147483644 (80000004)  Ez az objektumfelület nem támogatott.
-2147483643 (80000005)  Érvénytelen mutató.
-2147483642 (80000006)  Érvénytelen leíró.
-2147483641 (80000007)  A művelet megszakadt.
-2147483640 (80000008)  Meghatározatlan hiba.
-2147483639 (80000009)  A hozzáférés valamilyen objektumhoz megtagadva.
-2147483638 (8000000A)  A művelet elvégzéséhez szükséges adat
             még nem áll rendelkezésre.
-2147467258 (80004006)  Szál helyi tárolási hibája.
-2147467257 (80004007)  Osztott memóriafoglaló megszerzési hiba.
-2147467256 (80004008)  Memóriafoglaló megszerzési hiba.
-2147467255 (84009)    Nem lehet osztály-gyorsítótárat inicializálni.
-2147467254 (8400A)    Nem lehet RPC szolgáltatásokat inicializálni.
-2147467253 (8000400B)  Nem lehet beállítani szál helyi tárolási csatornavezérlést.
-2147467252 (8000400C)  Nem lehet kiosztani szál helyi tárolási 
             csatornavezérlést.
-2147467251 (8000400D)  A felhasználó által megadott memóriafoglaló 
             elfogadhatatlan.
-2147467250 (8000400E)  Az OLE szolgáltatás mutex már létezik.
-2147467249 (8000400F)  Az OLE szolgáltatásfájl-hozzárendelés már létezik.
-2147467248 (80004010)  Nem lehet az OLE szolgáltatáshoz fájl nézetét hozzárendelni.
-2147467247 (80004011)  Az OLE szolgáltatás nem indítható el.
-2147467246 (80004012)  Egyszeres szál közben másodszor történt 
             kísérlet a CoInitialize hívására.
-2147467245 (80004013)  Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de nincs
             engedélyezve.
-2147467244 (80004014)  Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de a megadott
             kiszolgálónév nem érvényes.
-2147467243 (80004015)  Az osztály úgy van beállítva, hogy a hívótól különböző
             biztonsági azonosító használatával fusson.
-2147467242 (80004016)  Ole1 szolgáltatások használatához a DDE ablakokat
             le kell tiltani.
-2147467241 (80004017)  A RunAs parancs 
             specifikációja: 
             <tartománynév>\<felhasználónév>, vagy egyszerűen csak 
             <felhasználónév>.       
-2147467240 (80004018)  A kiszolgálófolyamat nem indítható el. Valószínűleg
             rossz az elérési út. 
-2147467239 (80004019)  A kiszolgálófolyamat nem indítható el ilyen
             beállított identitással. Az elérési út valószínűleg
             rossz vagy nem érhető el. 
-2147467238 (8000401A)  A kiszolgálófolyamat nem indítható el, mert
             a beállított identitás érvénytelen. Ellenőrizze
             a felhasználónevet és a jelszót. 
-2147467237 (8000401B)  Az ügyfélnek nincs joga elindítani ezt a kiszolgálót. 
-2147467236 (8000401C)  A kiszolgálót biztosító szolgáltatás nem
             indítható el. 
-2147467235 (8000401D)  A számítógép nem tud kommunikálni a
             kiszolgálót biztosító számítógéppel. 
-2147467234 (8000401E)  A kiszolgáló az indítás után nem válaszol. 
-2147467233 (8000401F)  A kiszolgáló rendszerleíró információja
             inkonzisztens vagy nem teljes. 
-2147467232 (80004020)  Az objektumfelület rendszerleíró információja
             inkonzisztens vagy nem teljes. 
-2147467231 (80004021)  A megkísérelt művelet nem támogatott. 
-2147221504 (80040000)  Érvénytelen OLEVERB-struktúra.
-2147221503 (80040001)  Érvénytelen kérésjelző.
-2147221502 (80040002)  Nem lehet többé enumerálni, mert hiányoznak
             a társított adatok.
-2147221501 (80040003)  Ez a implementáció nem fogad hirdetéseket.
-2147221500 (80040004)  Ehhez a csatlakozásazonosítóhoz nincs csatlakozás.
-2147221499 (80040005)  A művelet végrehajtásához futtatni kell az objektumot.
-2147221498 (80040006)  Nincs olyan gyorsítótár, amelyen működtetni lehet.
-2147221497 (80040007)  Nem inicializált objektum.
-2147221496 (80040008)  A csatolt objektum forrásosztálya megváltozott.
-2147221495 (80040009)  Nem lehet megkapni az objektumhoz tartozó monikert.
-2147221494 (8004000A)  Nem lehet a forráshoz kötni.
-2147221493 (8004000B)  Az objektum statikus; a művelet nem engedélyezett.
-2147221492 (8004000C)  A felhasználó a Mégse lehetőséget választotta a mentési párbeszédpanelen.
-2147221491 (8004000D)  Érvénytelen téglalap.
-2147221490 (8004000E)  A compobj.dll túl régi az inicializált ole2.dll
             számára.
-2147221489 (8004000F)  Érvénytelen ablakleíró.
-2147221488 (80040010)  Az objektum nincs helyben aktív állapotban.
-2147221487 (80040011)  Nem lehet az objektumot konvertálni.
-2147221486 (80040012)  A műveletet nem lehet végrehajtani, mert az objektumhoz
             még nincs megadva tárolás.
-2147221404 (80040064)  Érvénytelen FORMATETC szerkezet.
-2147221403 (80040065)  Érvénytelen DVTARGETDEVICE szerkezet.
-2147221402 (80040066)  Érvénytelen STDGMEDIUM szerkezet.
-2147221401 (80040067)  Érvénytelen STATDATA szerkezet.
-2147221400 (80040068)  Érvénytelen lindex.
-2147221399 (80040069)  Érvénytelen tymed.
-2147221398 (8004006A)  Érvénytelen vágólapformátum.
-2147221397 (8004006B)  Érvénytelen arány(ok).
-2147221396 (8004006C)  A DVTARGETDEVICE struktúra tdSize paramétere
             érvénytelen.
-2147221395 (8004006D)  Az objektum nem támogatja az IViewObject objektumfelületet.
-2147221248 (80040100)  Nem regisztrált áthúzási cél visszavonására
             kísérlet.
-2147221247 (80040101)  Az ablak már regisztrálva van áthúzási
             célként.
-2147221246 (80040102)  Érvénytelen ablakleíró.
-2147221232 (80040110)  Az osztály nem támogat összesítést (vagy az
             osztályobjektum távoli).
-2147221231 (80040111)  A ClassFactory nem tudja szolgáltatni a kért osztályt.
-2147221184 (80040140)  Hiba nézet rajzolásakor.
-2147221168 (80040150)  Nem sikerült kulcsot olvasni a rendszerleíró adatbázisból.
-2147221167 (80040151)  Nem sikerült kulcsot írni a rendszerleíró adatbázisba.
-2147221166 (80040152)  A kulcs nem található a rendszerleíró adatbázisban.
-2147221165 (80040153)  A rendszerleíró adatbázis számára ez az azonosító érvénytelen.
-2147221164 (80040154)  Az osztály nincs regisztrálva.
-2147221163 (80040155)  A objektumfelület nincs regisztrálva.
-2147221136 (80040170)  A gyorsítótár nincs frissítve.
-2147221120 (80040180)  Nincsenek igék az OLE objektumhoz.
-2147221119 (80040181)  Érvénytelen parancs az OLE-objektum számára.
-2147221088 (800401A0)  A visszavonás nem érhető el.
-2147221087 (800401A1)  Az eszközök számára nincs szabad hely.
-2147221056 (800401C0)  Az OLESTREAM Get metódust nem sikerült végrehajtani.
-2147221055 (800401C1)  Az OLESTREAM Put metódust nem sikerült végrehajtani.
-2147221054 (800401C2)  Az OLESTREAM tartalma nincs megfelelő formátumban.
-2147221053 (800401C3)  Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt
             valamelyik Windows GDI hívásban.
-2147221052 (800401C2)  Az IStorage tartalma nincs megfelelő formátumban.
-2147221051 (800401C5)  Az IStorage tartalma hiányzik az egyik
             szabványos streamből.
-2147221050 (800401C6)  Bitkép DIB-bé konvertálása során hiba történt
             valamelyik Windows GDI hívásban. 
-2147221040 (800401D0)  Az OpenClipboard hívás végrehajtása sikertelen.
-2147221039 (800401D1)  Az EmptyClipboard hívás végrehajtása sikertelen.
-2147221038 (800401D2)  A SetClipboard hívás végrehajtása sikertelen.
-2147221037 (800401D3)  A vágólapon lévő adatok érvénytelenek.
-2147221036 (800401D4)  A CloseClipboard hívás végrehajtása sikertelen.
-2147221024 (800401E0)  A monikert kézzel kell csatlakoztatni.
-2147221023 (800401E1)  A művelet túllépte a határidőt.
-2147221022 (800401E2)  A monikernek általánosnak kell lennie.
-2147221021 (800401E3)  A művelet nem hajtható végre.
-2147221020 (800401E4)  Érvénytelen szintaxis.
-2147221019 (800401E5)  A monikerhez nem tartozik objektum.
-2147221018 (800401E6)  Rossz kiterjesztésű fájl.
-2147221017 (800401E7)  A közbenső művelet végrehajtása nem sikerült.
-2147221016 (800401E8)  A moniker nem kapcsolható.
-2147221015 (800401E8)  A moniker nem kapcsolható.
-2147221014 (800401EA)  A moniker nem tud fájlt megnyitni.
-2147221013 (800401EB)  A művelet sikeréhez felhasználói bevitel szükséges.
-2147221012 (800401EC)  A moniker osztálynak nincs inverze.
-2147221011 (800401ED)  A moniker nem hivatkozik tárolásra.
-2147221010 (800401EE)  Nincs közös előtag.
-2147221009 (800401EF)  A monikert nem lehetett enumerálni.
-2147221008 (800401F0)  A program nem hívta meg a CoInitialize eljárást. 
-2147221007 (800401F1)  A program már meghívta a CoInitialize eljárást. 
-2147221006 (800401F2)  Az objektum osztályát nem lehet meghatározni.
-2147221005 (800401F3)  Érvénytelen osztályú karakterlánc.
-2147221004 (800401F4)  Érvénytelen objektumfelület-karakterlánc.
-2147221003 (800401F5)  Az alkalmazás nem található.
-2147221002 (800401F6)  Az alkalmazást nem lehet többször futtatni.
-2147221001 (800401F7)  Valamilyen hiba van az alkalmazásban.
-2147221000 (800401F8)  Az osztályhoz nem található DLL.
-2147220999 (800401F9)  Hiba a DLL-ben.
-2147220998 (800401FA)  Nem megfelelő operációs rendszer vagy operációs rendszer verzió az alkalmazáshoz.
-2147220997 (800401FB)  Az objektum nincs regisztrálva.
-2147220996 (800401FC)  Az objektum már regisztrálva van.
-2147220995 (800401FD)  Az objektum nincs kiszolgálóhoz csatlakoztatva.
-2147220994 (800401FE)  Az alkalmazás elindult, de nem regisztrált
             osztálygyárat.
-2147220993 (800401FF)  Az objektum felszabadítva.
-2146959359 (80080001)  Nem sikerült egy objektumosztály létrehozására tett kísérlet.
-2146959358 (80080002)  Az OLE szolgáltatás nem tudott objektumot kapcsolni.
-2146959357 (80080003)  Az OLE szolgáltatással való RPC kommunikáció sikertelen.
-2146959356 (80080004)  Rossz elérési út az objektumhoz.
-2146959355 (80080005)  A kiszolgálói végrehajtás nem sikerült.
-2146959354 (80080006)  Az OLE szolgáltatás nem tudott kommunikálni az objektum
             kiszolgálóval.
-2146959353 (80080007)  A moniker elérési útját nem lehetett normalizálni.
-2146959352 (80080008)  Az objektum kiszolgáló leáll, amikor az OLE szolgáltatás
             csatlakozik hozzá.
-2146959351 (80080009)  Érvénytelen gyökérblokkmutatót adott meg.
-2146959344 (80080010)  Egy kiosztási lánc érvénytelen
             csatolásmutatót tartalmazott.
-2146959343 (80080011)  A kért kiosztási méret túl nagy volt.
-2147352575 (80020001)  Ismeretlen objektumfelület. 
-2147352573 (80020003)  A tag nem található. 
-2147352572 (80020004)  A paraméter nem található. 
-2147352571 (80020005)  Típustévesztés. 
-2147352570 (80020006)  Ismeretlen név. 
-2147352569 (80020007)  Nincsenek névvel rendelkező argumentumok. 
-2147352568 (80020008)  Rossz változótípus. 
-2147352567 (80020009)  Kivétel történt. 
-2147352566 (8002000A)  A jelenlegi tartományon kívül van. 
-2147352565 (8002000B)  Érvénytelen index. 
-2147352564 (8002000C)  Ismeretlen nyelv. 
-2147352563 (8002000D)  A memória zárolva van. 
-2147352562 (8002000E)  Érvénytelen számú paraméter. 
-2147352561 (8002000F)  A paraméter nem választható. 
-2147352560 (80020010)  Érvénytelen hívott fél. 
-2147352559 (80020011)  Nem támogat gyűjteményt. 
-2147319786 (80028016)  A puffer túl kicsi. 
-2147319784 (80028018)  Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár. 
-2147319783 (80028019)  Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár. 
-2147319780 (8002801C)  Hiba az OLE rendszerleíró adatbázis használata közben. 
-2147319779 (8002801D)  A függvénytár nincs regisztrálva. 
-2147319769 (80028027)  Ismeretlen típushoz van kapcsolva. 
-2147319768 (80028028)  Minősített név nem engedélyezett. 
-2147319767 (80028029)  Érvénytelen hivatkozás előre vagy hivatkozás
             nem fordított típusra. 
-2147319766 (8002802A)  Típustévesztés. 
-2147319765 (8002802B)  Az elem nem található. 
-2147319764 (8002802C)  Nem egyértelmű név. 
-2147319763 (8002802D)  A név már létezik a függvénytárban. 
-2147319762 (8002802E)  Ismeretlen LCID. 
-2147319761 (8002802F)  A függvény nincs definiálva a megadott DLL-ben. 
-2147317571 (800288BD)  Nem megfelelő modulfajta a művelet számára. 
-2147317563 (800288C5)  A méret nem lehet nagyobb, mint 64 K. 
-2147317562 (800288C6)  Kettős azonosító az öröklési hierarchiában. 
-2147317553 (800288CF)  Nem megfelelő öröklődései mélység a szabványos OLE
             tagban. 
-2147316576 (80028CA0)  Típustévesztés. 
-2147316575 (80028CA1)  Érvénytelen számú argumentum. 
-2147316574 (80028CA2)  I/O hiba. 
-2147316573 (80028CA3)  Hiba az egyedi .TMP fájl létrehozásakor. 
-2147312566 (80029C4A)  Hiba típustár/DLL betöltésekor. 
-2147312509 (80029C83)  Ellentmondó tulajdonságfüggvények. 
-2147312508 (80029C84)  Körkörös függőség típusok/modulok között. 
-2147287039 (80030001)  Nem lehet a kért műveletet végrehajtani. 
-2147287038 (80030002)  %1 nem található. 
-2147287037 (80030003)  A(z) %1 elérési út nem található. 
-2147287036 (80030004)  Nincs elég erőforrás egy másik fájl
             megnyitásához. 
-2147287035 (80030005)  A hozzáférés megtagadva. 
-2147287034 (80030006)  Érvénytelen objektumon megkísérelt művelet. 
-2147287032 (80030008)  Nincs elég szabad memória a
             művelet elvégzéséhez. 
-2147287031 (80030009)  Érvénytelen mutató. 
-2147287022 (80030012)  Nincs több visszaadandó bejegyzés. 
-2147287021 (80030013)  A lemez írásvédett. 
-2147287015 (80030019)  Hiba történt egy keresési művelet során. 
-2147287011 (8003001D)  Lemezhiba történt egy írási művelet során. 
-2147287010 (8003001E)  Lemezhiba történt egy olvasási művelet során. 
-2147287008 (80030020)  Megosztásmegsértés. 
-2147287007 (80030021)  Zárolás megsértése. 
-2147286960 (80030050)  %1 már létezik. 
-2147286953 (80030057)  Érvénytelen paraméter. 
-2147286928 (80030070)  Nincs elég lemezterület a művelet
             elvégzéséhez. 
-2147286800 (800300F0)  Nem egyszerű tulajdonság szabálytalan írása egy egyszerű
             tulajdonságkészletbe. 
-2147286790 (800300FA)  Egy API hívás rendellenesen lépett ki. 
-2147286789 (800300FB)  %1 fájl nem egy érvényes összetett fájl. 
-2147286788 (800300FC)  %1 név nem érvényes. 
-2147286787 (800300FD)  Nem várt hiba történt. 
-2147286786 (800300FE)  Ez a függvény nincs implementálva. 
-2147286785 (800300FF)  Érvénytelen jelzőbit. 
-2147286784 (80030100)  Foglalt objektum használatára történt kísérlet. 
-2147286783 (80030101)  A tároló az utolsó tranzakció-véglegesítés óta
             megváltozott. 
-2147286782 (80030102)  Megszűnt objektum használatára történt
             kísérlet. 
-2147286781 (80030103)  Nem lehet menteni. 
-2147286780 (80030104)  %1 összetett fájl nem kompatibilis verziójú tárolással
             lett létrehozva. 
-2147286779 (80030105)  %1 összetett fájl újabb verziójú tárolással
             lett létrehozva. 
-2147286778 (80030106)  A művelethez a SHARE.EXE, vagy azzal egyenértékű
             program szükséges. 
-2147286777 (80030107)  Szabálytalan művelet hívott meg nem fájl
             alapú tárolást. 
-2147286776 (80030108)  Érvénytelen
             objektumművelet. 
-2147286775 (80030109)  A dokumentumfájl sérült. 
-2147286768 (80030110)  Az OLE32.DLL rossz címre töltődött be. 
-2147286527 (80030201)  A fájlletöltés rendellenesen lett megszakítva. A
             A fájl nem teljes. 
-2147286526 (80030202)  A fájlletöltés le lett állítva. 
-2147418111 (80010001)  A hívást a hívott fél visszautasította. 
-2147418110 (80010002)  A hívást az üzenetszűrő megszakította. 
-2147418109 (80010003)  A hívó feladatok közötti
             SendMessage hívást küld, és nem jut ki a
             PostMessage híváson keresztül. 
-2147418108 (80010004)  A hívó aszinkron hívást küld,
             és ennek nevében nem végezhet
             kimenő hívást. 
-2147418107 (80010005)  Üzenetszűrőn belül a kimenő hívás kezdeményezése nem
             engedélyezett. 
-2147418106 (80010006)  A kapcsolat véget ért, vagy színlelt állapotban van,
             és többé nem használható. A többi kapcsolat
             továbbra is érvényes. 
-2147418105 (80010007)  A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás])
             nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat
             érvénytelen. A hívás valószínűleg végre lett hajtva. 
-2147418104 (80010008)  A hívó (ügyfél) eltűnt, miközben a hívott
             (kiszolgáló) egy hívást dolgozott fel. 
-2147418103 (80010009)  A hívásra előkészített paraméteradatokkal rendelkező
             adatcsomag hibás. 
-2147418102 (8001000A)  A hívás átvitele nem történt meg;
             az üzenet-várólista megtelt, és az elsőbbségadás után
             a program nem ürítette ki. 
-2147418101 (8001000B)  Az ügyfél (hívó) nem tudja a paraméteradatokat
             hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.
-2147418100 (8001000C)  Az ügyfél (hívó) nem tudja a visszatérési adatokat
             kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.
-2147418099 (8001000D)  A kiszolgáló (hívott) nem tudja a paraméteradatokat
             hívásra előkészíteni - kevés a memória stb.
-2147418098 (8001000E)  A kiszolgáló (hívott) nem tudja a visszatérési
             adatokat kivenni a fogadópufferből - kevés a memória stb.
-2147418097 (8001000F)  A kapott adatok érvénytelenek; lehetnek
             kiszolgálói vagy ügyfél adatok. 
-2147418096 (80010010)  Egy meghatározott paraméter érvénytelen, és azt
             nem lehet hívásra előkészíteni, vagy a fogadópufferből kivenni. 
-2147418095 (80010011)  DDE beszélgetésben ugyanazon a csatornán nincs
             második kimenő hívás. 
-2147418094 (80010012)  A hívott fél (kiszolgáló [nem pedig kiszolgáló alkalmazás])
             nem érhető el és eltűnt; az összes kapcsolat
             érvénytelen. A hívás nem lett hajtva. 
-2147417856 (80010100)  A rendszerhívás végrehajtása nem sikerült. 
-2147417855 (80010101)  Bizonyos szükséges erőforrásokat (memória,
             események, ...) nem lehetett lefoglalni. 
-2147417854 (80010102)  Egyszálú módban több szálon
             történt hívási kísérlet. 
-2147417853 (80010103)  A kért objektumfelület nincs regisztrálva
             a kiszolgáló objektumon. 
-2147417852 (80010104)  Az RPC nem tudta hívni a kiszolgálót, vagy a hívás
             eredményét nem tudta visszaadni a kiszolgálónak. 
-2147417851 (80010105)  A kiszolgáló kivételt okozott. 
-2147417850 (80010106)  Beállítása után nem lehet szálmódot módosítani. 
-2147417849 (80010107)  A hívott metódus nem létezik a kiszolgálón. 
-2147417848 (80010108)  A meghívott objektum levált az
             ügyfeleiről. 
-2147417847 (80010109)  A meghívott objektum jelenleg nem hajlandó
             feldolgozni a hívást. Próbálja meg később újra. 
-2147417846 (8001010A)  Az üzenetszűrő azt jelezte, hogy az alkalmazás
             foglalt. 
-2147417845 (8001010B)  Az üzenetszűrő visszautasította a hívást. 
-2147417844 (8001010C)  Egy hívásvezérlő objektumfelület hívása
             érvénytelen adatokkal történt. 
-2147417843 (8001010D)  Nem lehet kimenő hívást végezni, mivel az
             alkalmazás egy bemenő szinkron hívást
             intéz. 
-2147417842 (8001010E)  Az alkalmazás olyan objektumfelületet hívott,
             amely egy másik szálhoz volt rendelve. 
-2147417841 (8001010F)  A CoInitialize eljárást nem hívták a jelenlegi
             szálon. 
-2147417840 (80010110)  Az ügyfél- és a kiszolgálógépen futó OLE
             verziója eltér. 
-2147417839 (80010111)  Az OLE érvénytelen fejlécű csomagot fogatott. 
-2147417838 (80010112)  Az OLE érvénytelen kiterjesztésű csomagot fogatott. 
-2147417837 (80010113)  A kért objektum vagy objektumfelület nem létezik. 
-2147417836 (80010114)  A kért objektum nem létezik. 
-2147417835 (80010115)  Az OLE elküldött egy kérést és
             válaszra vár. 
-2147417834 (80010116)  Az OLE vár a kérés újraküldése előtt. 
-2147417833 (80010117)  A hívás befejezése után a hívás környezete
             nem érhető el. 
-2147417832 (80010118)  Megszemélyesítés nem biztonságos hívásokon keresztül nem támogatott. 
-2147417831 (80010119)  Objektumfelületek rendezése vagy rendezésének
             megszüntetése előtt a biztonságot inicializálni kell. Ha
             már egyszer inicializálásra került, akkor nem lehet módosítani. 
-2147417830 (8001011A)  Nincs biztonsági csomag telepítve a
             számítógépre, a felhasználó nincs bejelentkezve
             vagy az ügyfél és a kiszolgáló között nincs
             kompatibilis biztonsági csomag. 
-2147417829 (8001011B)  A hozzáférés megtagadva. 
-2147417828 (8001011C)  Ez a folyamat nem hívhat távoli eljárásokat. 
-2147417827 (8001011D)  A rendezett objektumfelület adatcsomagja (OBJREF)
             érvénytelen vagy ismeretlen formátumú. 
-2147352577 (8001FFFF)  Belső hiba történt. 
-2146893823 (80090001)  Rossz UID. 
-2146893822 (80090002)  Rossz üzenetkivonat. 
-2146893821 (80090003)  Rossz kulcs. 
-2146893820 (80090004)  Rossz hosszúság. 
-2146893819 (80090005)  Rossz adat. 
-2146893818 (80090006)  Érvénytelen aláírás. 
-2146893817 (80090007)  A szolgáltató verziója rossz. 
-2146893816 (80090008)  A megadott algoritmus érvénytelen. 
-2146893815 (80090009)  A megadott jelzők érvénytelenek. 
-2146893814 (8009000A)  A megadott típus érvénytelen. 
-2146893813 (8009000B)  A kulcs nem használható a megadott államban. 
-2146893812 (8009000C)  Az üzenetkivonat nem használható a megadott államban. 
-2146893811 (8009000D)  A kulcs nem létezik. 
-2146893810 (8009000E)  Nincs elég memória a művelet végrehajtásához. 
-2146893809 (8009000F)  Az objektum már létezik. 
-2146893808 (80090010)  A hozzáférés megtagadva. 
-2146893807 (80090011)  Az objektum nem található. 

-2146893806 (80090012)  Az adat már titkosítva van. 
-2146893805 (80090013)  A megadott szolgáltató érvénytelen. 
-2146893804 (80090014)  A megadott szolgáltatótípus érvénytelen. 
-2146893803 (80090015)  A szolgáltató nyilvános kulcsa érvénytelen. 
-2146893802 (80090016)  A kulcskészlet nem létezik. 
-2146893801 (80090017)  A szolgáltatótípus nincs definiálva. 
-2146893800 (80090018)  A regisztrált szolgáltatótípus érvénytelen. 
-2146893799 (80090019)  A kulcskészlet nincs definiálva. 
-2146893798 (8009001A)  A regisztrált kulcskészlet érvénytelen. 
-2146893797 (8009001B)  A szolgáltatótípus nem felel meg a regisztrált értéknek. 
-2146893796 (8009001C)  A digitális aláírásfájl hibás. 
-2146893795 (8009001D)  A szolgáltató DLL-je nem inicializálódott megfelelően. 
-2146893794 (8009001E)  A szolgáltató DLL-je nem található. 
-2146893793 (8009001F)  A Keyset paraméter érvénytelen. 
-2146893792 (80090020)  Belső hiba történt. 
-2146893791 (80090021)  Alaphiba történt. 
-2146762751 (800B0001)  Ismeretlen
             megbízhatóságellenőrző. 
-2146762750 (800B0002)  A megadott megbízhatóságellenőrzési műveletet
             nem támogatja a megadott megbízhatóságellenőrző. 
-2146762749 (800B0003)  A tulajdonosként megadott űrlapot a megadott
             megbízhatóságellenőrző nem támogatja vagy
             nem ismeri. 
-2146762748 (800B0004)  A tulajdonos nem bízható meg a megadott
             művelethez. 
-2146762747 (800B0005)  Olyan hiba történt, amit az ASN.1 kódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott. 
-2146762746 (800B0006)  Olyan hiba történt, amit az ASN.1 dekódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott. 
-2146762745 (800B0007)  Olyan kiterjesztések olvasása/írása, ahol az attribútumok
             megfelelőek voltak, és fordítva. 
-2146762744 (800B0008)  Meghatározatlan titkosítási hiba. 
-2146762743 (800B0009)  Az adatméret nem állapítható meg. 
-2146762742 (800B000A)  A meghatározatlan méretű adat mérete nem
             állapítható meg. 
-2146762741 (800B000B)  Az objektum nem olvas vagy ír önméretező
             adatot. 
-2146762496 (800B0100)  Nincs aláírás a tulajdonosban. 
-2146762495 (800B0101)  Az aktuális rendszerórához vagy az aláírt fájl időbélyegzőjéhez
             viszonyítva a tanúsítvány nincs az érvényességi idején belül. 
-2146762494 (800B0102)  A tanúsítványlánc érvényességi időtartamai nem
             ágyazódnak egymásba megfelelően.
-2146762493 (800B0103)  Egy olyan tanúsítvány, amely csak végső
             elem lehet a láncban, CA-nak van használva, vagy fordítva.
-2146762492 (800B0104)  A tanúsítványlánc hosszkorlátjának megszorítása
             meg lett sértve.
-2146762491 (800B0105)  A tanúsítvány egy olyan ismeretlen kiegészítő
             mezőt tartalmaz, amely 'kritikus' jelzővel van ellátva.
-2146762490 (800B0106)  A tanúsítvány olyan célokra van használva,
             amelyeket a hozzá tartozó CA nem adott meg.
-2146762489 (800B0107)  A megadott tanúsítvány szülője valójában nem
             állította ki ezt a tanúsítványt.
-2146762488 (800B0108)  A tanúsítvány hiányzik, vagy valamelyik fontos
             mezőjének (például a tulajdonos vagy a
             kiállító neve) értéke üres.
-2146762487 (800B0109)  A tanúsítványlánc feldolgozása befejeződött, de
             a főtanúsítványban nem bízik meg a
             megbízhatóságellenőrző.
-2146762486 (800B010A)  Belső tanúsítványlánc-képzési
             hiba történt.
				

Hivatkozások

További információt e témakör Office 97 és Office 2000 programcsomagot érintő kérdéseiről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
253235 Fájl: OFFAUTMN.EXE – az automatizálás ismertetése példakódokkal Office 97 és Office 2000 programcsomag esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft Developer Network (MSDN) alábbi webhelyén további információk állnak rendelkezésre:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 186063 - Utolsó ellenőrzés: 2007. január 17. - Verziószám: 6.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
 • Microsoft Visual Basic for Applications 5.0
Kulcsszavak: 
kbinfo kbinterop kbapi kbautomation KB186063
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com