Mô t? c?a Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 183887
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n thành công, công c? Windows Registry Checker (Scanreg.exe) t?o ra m?t b?n sao lưu c?a t?p h? th?ng và đăng k? thông tin c?u h?nh (bao g?m thông tin tài kho?n ngư?i dùng, giao th?c bindings, cài đ?t chương tr?nh ph?n m?m, và s? thích ngư?i dùng) hàng ngày m?t l?n. T?p tin Windows Registry Checker tràn bao g?m System.dat, User.dat, System.ini và Win.ini. Bài vi?t này mô t? công c? Windows Registry Checker.

THÔNG TIN THÊM

Windows Registry Checker t? đ?ng quét h? th?ng cho registry không h?p l? m?c và kh?i d? li?u có s?n ph?m nào khi nó đư?c b?t đ?u. N?u không h?p l? m?c đăng k? phát hi?n, Windows Registry ki?m tra t? đ?ng Khôi ph?c sao lưu m?t ngày trư?c đó. Đi?u này là tương đương đ? ch?y các scanreg /autorun l?nh t? m?t d?u nh?c l?nh. N?u không có sao lưu đang có s?n, Windows Registry Checker c? g?ng đ? th?c hi?n vi?c s?a ch?a các s? đăng k?. Đi?u này là tương đương đ? ch?y các scanreg /fix l?nh t? m?t d?u nh?c l?nh. N?u cơ quan đăng k? có hơn 500 KB kh?i d? li?u r?ng, Windows Registry Checker t? đ?ng t?i ưu hóa nó.

Thi?t l?p Windows ch?y công c? Windows Registry Checker đ? xác minh tính toàn v?n c?a cơ quan đăng k? hi?n có trư?c khi nó th?c hi?n m?t b?n nâng c?p. N?u nó phát hi?n thi?t h?i cơ quan đăng k?, nó c? g?ng s?a ch?a nó t? đ?ng.

Phiên b?n ch? đ? b?o v? c?a Windows Registry Checker công c? (Scanregw.exe) có th? t?o b?n sao lưu c?a t?p h? th?ng và quét registry cho các m?c không h?p l?. N?u không h?p l? m?c đư?c phát hi?n, nó dùng đ? ch? Phiên b?n ch? đ? b?t công c? Windows Registry Checker (Scanreg.exe) cho m?t ngh? quy?t.

B?n có th? c?u h?nh Windows Registry Checker v?i m?t t?p tin Scanreg.ini. Thi?t đ?t mà b?n có th? c?u h?nh bao g?m:
  • Cho phép ho?c vô hi?u hoá công c?
  • S? lư?ng các b?n sao lưu đư?c duy tr? (không có nhi?u hơn năm khuyên)
  • V? trí sao lưu thư m?c
  • Thi?t đ?t này đ? thêm t?p b? sung vào t?p sao lưu
Đ? có thêm thông tin v? t?p tin Scanreg.ini, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
183603 Làm th? nào đ? tùy ch?nh thi?t đ?t đăng k? Checker Tool
Đ? b?t đ?u công c? Windows Registry Checker, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i scanregw.exe trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

LƯU ?: Đ? s? d?ng công c? Windows Registry ki?m tra v?i các /Restore tham s?, b?n ph?i ch?y công c? t? m?t d?u nh?c l?nh ch?y bên ngoài c?a Windows. Khi b?n làm như v?y, b?n có th? ch?n đư?c li?t kê đ? b?n có th? khôi ph?c t?p sao lưu đ?n năm đăng k?.

Đ? khôi ph?c t?p tin cá nhân

Đ? khôi ph?c t?p tin cá nhân, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
  2. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i rb0*.cab, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.
  3. B?m đúp vào t?p cabinet ch?a t?p mà b?n mu?n khôi ph?c.
  4. Nh?p chu?t ph?i vào t?p tin mà b?n mu?n khôi ph?c, b?m Gi?i nén, và sau đó ch?n thư m?c nơi t?p m?i là đ? đư?c đ?t. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đ?t t?p tin trong thư m?c Temp.
  5. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? MS-DOS (trong Windows Millennium Edition, đi?u này đ?i h?i b?n kh?i đ?ng l?i v?i đ?a kh?i đ?ng Windows Millennium Edition).
  6. Sao chép các t?p tin mà b?n trích xu?t vào thư m?c thích h?p. Lưu ? r?ng cơ quan đăng k? .dat t?p tin thư?ng đư?c đánh d?u như ?n và ch?-đ?c, do đó, b?n c?n ph?i s? d?ng c? hai các ATTRIBb?n sao l?nh đ? thay th? t?p hi?n có v?i nh?ng ngư?i v?a đư?c trích xu?t.

Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? trong Windows Registry Checker

N?u đăng k? c?a b?n có m?t m?c nh?p đó tham chi?u m?t t?p tin (ví d? như m?t .vxd t?p tin) mà không c?n t?n t?i, nó không đư?c s?a ch?a b?i Windows Registry Ki?m tra. L?i như v?y không thư?ng làm hư h?i, và b?n có th? t? lo?i b? các m?c nh?p. Đ?i v?i thông tin b? sung v? l?i như v?y, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
132008 Err Msg: Không th? t?m th?y m?t t?p tin thi?t b? có th? c?n thi?t...
S? lư?ng b? nh? quy ư?c đư?c yêu c?u Windows Registry Checker đư?c xác đ?nh b?i kích thư?c c?a registry c?a b?n. Windows Registry Checker có th? yêu c?u 580 KB ho?c m?t s? mi?n phí b? nh? quy ư?c đ? hoàn t?t quá tr?nh s?a ch?a. N?u b?n g?p m?t thông báo l?i "Out of Memory", t?i ưu hóa b? nh? quy ư?c c?a b?n mi?n phí. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?i ưu hóa b? nh?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
134399 Làm th? nào đ? tăng b? nh? quy ư?c cho MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh
LƯU ?: B? nh? m? r?ng là b?t bu?c đ?i v?i Windows Registry Checker đ? ho?t đ?ng đúng, do đó, nó không ch?y khi b?n kh?i đ?ng máy tính v?i các An toàn ch? đ? nh?c l?nh ch? tùy ch?n. Ngo?i l? này là các scanreg /restore l?nh, mà là ch?c năng Scanreg duy nh?t mà có th? ch?y mà không có b? nh? m? r?ng b? nh?.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh Registry Checker, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184023 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho cơ quan đăng k? Checker Tool

Thu?c tính

ID c?a bài: 183887 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB183887 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:183887

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com